Download  Print this page

Návod K Montáži; Konstrukce Přístroje; Varianty Dodávky; Důležitá Upozornění - AEG MTH 350 Operating And Installation Instructions

Hydraulically controlled, open small instantaneous with bare-wire heating system
Hide thumbs

Advertisement

Pro odborníka
2.
Návod k montáži
2.1
Konstrukce přístroje
1 přípojka studené vody, SW 14
3 západkový uzávěr
5 kryt upevňovacího šroubu
7 přední kryt přístroje
9 připevňovací kabel 700 mm dlouhý
11 perlátor SR 5 u MTH 570
2.2
Varianty dodávky
1
MTH 350, MTH 440, MTH 570
2
_MTH_350_s_AHo_40_MTH
3
_MTH_350_s_AHu_40_MTH
4
_MTH_350_s_AHEu_40_MTH
2.3
Důležitá upozornění
Vzduch v potrubí studené vody může zničit topný systém ohřívače tvořený neizolovaným
!
topným drátem.
Byl-li přerušen přívod vody do ohřívače MTH, např. kvůli pracím na vodovodním potrubí,
proveďte před opětovným uvedením ohřívače do provozu následující úkony:
1. Odpojte el.přívod k ohřívači ( pojistky, jistič ).
2. Další teplovodní ventil řazený za ohřívačem nechejte otevřený tak dlouho, dokud se ohřívač a
potrubí studené vody neodvzdušní.
3. Připojte el.přívod k ohřívači ( pojistky, jistič ).
Všechny informace obsažené v tomto návodu musí být pečlivě zohledněny. Obsahují důležité po-
kyny pro bezpečnost, obsluhu, instalaci a údržbu přístroje.
2.4
Krátký popis
Hydraulicky řízený malý průtokový ohřívač MTH je beztlakový přístroj k ohřevu studené vody,
kterým je možno zásobovat jedno odběrné místo. Přístroj je vhodný pro ruční umyvadla, např. na
WC pro hosty, pro montáž pod i nad umyvadlem.
Topný systém neizolovaným drátem je vhodný pro vodu s obsahem i bez obsahu vápníku (oblasti
použití viz tabulka 2).
2.5

Baterie

Smí se instalovat výhradně beztlakové baterie!
!
Pro optimální výtokový proud vody instalujte do baterie pouze speciální perlátor
2.6
Normy a předpisy
Montáž (vodovodní instalaci a elektroinstalaci), první uvedení do provozu a údržbu
tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník, který se při tom bude řídit tímto návo-
dem. Je nutno používat originální příslušenství a náhradní díly.
Je nutno respektovat podmínky elektrorozvodného a vodárenského podniku.
Dále je třeba zohlednit:
Údaje z typového štítku.
Technické údaje (viz. tab 1, straně 20)
Specifický elektrický odpor vody nesmí být menší, než je uvedeno na typovém štítku! _
!
U propojené vodovodní sítě musíte vzít v úvahu nejnižší elektrický odpor vody (viz. tab. 2).
Specifický elektrický odpor nebo elektrickou vodivost vody se dozvíte u svého vodárenské-
ho podniku.
Vodovodní instalace:
- Pojistný ventil není nutný.
- Je přípustná teplota vstupní vody max. 25 °C!
- Baterie viz. „2.5"
Elektroinstalace:
Ohřívač musí být možno odpojit všemi póly od sítě prostřednictvím např. pojistek se vzdušnou vz-
dáleností minimálně 3 mm.
18
A
2 sítko na přípojce studené vody
4 přípojka teplé vody, SW 14
6 zadní stěna přístroje
8 upevňovací otvory
10 perlátor SR 3 u MTH 350 a MTH 440
12 typový štítek přístroje
B
(10 popř. 11).
A

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG MTH 350

This manual is also suitable for:

Mth 440Mth 570