Download  Print this page

Odstraňování Poruch Uživatelem; Záruční Podmínky; Ekologie A Recyklace - AEG MTH 350 Operating And Installation Instructions

Hydraulically controlled, open small instantaneous with bare-wire heating system
Hide thumbs

Advertisement

3.
Odstraňování poruch uživatelem
porucha
Neteče teplá voda i přes zcela
otevřený ventil teplé vody.
tabulka_3
4.
Odstraňování poruch uživatelem
porucha
Průtok je příliš malý.
Nezapíná se topení / žádná teplá voda Neexistuje napětí.
tabulka_4
5.
Záruční podmínky
Uplatňování nároku na poskytnutí záruky je možné pouze v zemi, kde byl přístroj zakoupen.
Obrat'te se prosím na příslušné zastoupení firmy Stiebel Eltron nebo na dovozce.
Montáž, elektroinstalaci, údržbu a první uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikova-
ný odbornik.
_
Výrobce nerućí za přístroje poškozené vlivem nedodržení pokynů pro montáž a provoz uve-
dených v příslušném montážním a provozním návodu.
5.1

Ekologie a recyklace

    
              
            
  
příčina
Není el.napětí.
Nebylo dosaženo potřebného zapínacího
množství pro zapnutí topného výkonu. Per-
látor je znečištěn nebo ucpán usazeným
vápníkem.
příčina
Perlátor je ucpán usazeným vápníkem nebo _
je znečištěný.
Je znečištěné sítko.
Vadný systém topení.
Pro uživatele a odborníka
odstranění
Zkontrolovat pojistky v domovní instalaci.
Vyčistit perlátor, případně ho vyměnit (viz bod
„2.11 Zvláštní příslušenství").
odstranění
Vyčistit perlátor, případně vyměnit (viz bod
„2.11 Zvláštní příslušenství").
Po uzavření přívodu studené vody vyčistit _
A
sítko _
_ (2) ve vstupním hrdle.
Zkontrolovat pojistky (domovní instalace).
Změřit odpor systému topení, případně přístroj
vyměnit.
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG MTH 350

This manual is also suitable for:

Mth 440Mth 570