Download  Print this page

Návod K Montáži Pro Uživatele A Odborníka; Popis Přístroje; Nejdůležitější Ve Zkratce; Výkon Teplé Vody - AEG MTH 350 Operating And Installation Instructions

Hydraulically controlled, open small instantaneous with bare-wire heating system
Hide thumbs

Advertisement

1.
Návod k montáži pro uživatele a odborníka
1.1
Popis přístroje
Hydraulicky řízený beztlakový malý průtokový ohřívač MTH je určen pro zásobování jednoho
odběrového místa. Při otevření odběrové baterie se automaticky zapne topení a voda se ohřeje.
Množství teplé vody závisí na teplotě studené vody, na topném výkonu a na průtočném množství.
1.2
Nejdůležitější ve zkratce
Teplota je nastavována prostřednictvím odběrové baterie:
- Pro zvýšení teploty je třeba průtočné množství poněkud omezit.
- Pro nižší teploty zvýšit průtočné množství nebo přimíchat studenou vodu.
1.3
Výkon teplé vody
typ
MTH_350
MTH_440
MTH_570
* Vestavěná automatická regulace zajišťuje přibližně konstantní průtočné množství. Teplotní
navýšení je cca. 25 K.
1.4
Bezpečnostní pokyny
Na odběrové baterii může voda dosáhnout teploty vyšší než 60 °C. Zamezte proto přístupu
!
dětí k těmto bateriím. _
Nebezpečí opaření !
1.5
Důležité pokyny
Byl-li přerušen přívod vody do ohřívače MTH, např. kvůli pracím na vodovodním potrubí,
!
proveďte před opětovným uvedením ohřívače do provozu následující úkony:
1. Odpojte el.přívod k ohřívači ( pojistky, jistič ).
2. Další teplovodní ventil řazený za ohřívačem nechejte otevřený tak dlouho, dokud se ohřívač a
potrubí studené vody neodvzdušní.
3. Připojte el.přívod k ohřívači ( pojistky, jistič ).
Malý průtokový ohřívač nesmí být vystaven tlaku. Nikdy nezavírejte výstupní armatury a
nepoužívejte perlátor nebo hadici s regulátorem výstupního paprsku.
Smí být používány pouze speciální perlátory dodávané s přístrojem.
1.6
Údržba a ošetřování
Údržbové práce, jako např. kontrolu elektrické bezpečnosti, smí provádět výhradně od-
borník.
K ošetření krytu postačí navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky
poškozující povrch !
Speciální perlátor „SR" v baterii pravidelně odvápňovat, v případě potřeby vyměnit.
MTH 350 / MTH 440: SR 3 obj. číslo: 14 35 02
MTH 570: SR 5 obj. číslo: 27 05 82
Zavápnění může uzavřít výtok, vystavit průtokový ohřívač pod tlak a popř. ho zničit.
1.7
První pomoc při poruchách
. . . odstraňování poruch viz. "3. Odstraňování poruch uživatelem na straně 21.
Pokud bude muset poruchu odstraňovat odborník, sdělte prosím při nahlášení závady servisu _
následující údaje z typového štítku (
Model:
MTH . . .
F-Nr:
. . . . . . . .
1.8
Návod k montáži a používání
Tento návod pečlivě uschovejte, při změně majitele jej tomuto předejte a při provádění
údržbářských prací nebo případných opravách jej dejte k nahlédnutí odborníkovi.
příkon 230 V
výkon teplé vody*
3,5 kW
2,0 l/min
4,4 kW
2,5 l/min
5,7 kW
3,3 l/min
_ 12_):
A
E-Nr:
. . . . . .
_
Pro uživatele a odborníka
17

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG MTH 350

This manual is also suitable for:

Mth 440Mth 570