Download Print this page

Kenwood AT970A Quick Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

5 ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙‡Ì˘
·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ ηÈ
Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ̤¯ÚÈ Ë ˙‡ÌË Ó· Á›ÓÂÈ
Ï›·. (°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ οÓÂÙÂ
·˘Ùfi, ‰ÈÏÒÛÙ ÙË ˙‡ÌË ÛÙ· ‰‡Ô
ηٿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ‹ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘
οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÓ¿ÙÂ
·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜).
tagliolini
trenette
1 °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ·˘Ù¿ Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙÂ
·ÓÔ›ÍÂÈ ÙË ˙‡ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÚÒÙ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜
˙‡Ì˘ ÁÈ· ˙˘Ì·ÚÈο (AT970A).
™‡ÚÂÙ ÚÔ˜ ÙÔ Ï¿È ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
˘Ô‰Ô¯‹˜ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·fi ÙÔ Ì›ÍÂÚ.
36
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a