Download Print this page

Ïesky - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
dříve než použijete nástavec
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
a nálepky.
bezpečnost
Před připojením a odpojením
příslušenství přístroj vypněte.
Držte prsty v bezpečné vzdálenosti
od pohyblivých částí a otvorů
příslušenství.
Je-li přístroj zapnutý, nikdy jej
nenechávejte bez dozoru.
Jsou-li přístroj nebo příslušenství
poškozeny, nepoužívejte je.
Před použitím tohoto příslušenství
zajistěte všechny volné části oděvu
a přívěšky.
Nemocni a jinak oslabení lidé smí
spotřebič používat pouze pod
dohledem.
S tímto zařízením si nesmí hrát ani
je používat děti.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před prvním použitím
Příslušenství otřete vlhkým
hadříkem. Neponořujte jej do vody.
legenda
regulace tloušťky
podávací váleček
váleček k nastavení tloušťky
západka zdířky pohonu
kryt zdířky pro připojení
nízkootáčkového příslušenství
Ïesky
montáž
1 Posuňte západku a vyjměte kryt pro
připojení nízkootáčkového
příslušenství.
2 Držte západku v otevřené poloze a
do zdířky pohonu zasuňte
příslušenství, až se ozve cvaknutí –
zasunutí usnadníte otáčením
příslušenství na obě strany. Jakmile
je příslušenství připojeno k pohonu,
otočte jej tak, aby byl čep ve svislé
poloze. Poté čep zasuňte do zdířky.
3 Uvolněte západku.
použití nástavce na
těstoviny
1 Připravte těsto na těstoviny.
Postupujte podle některého z níže
uvedených receptů.
2 Vytáhněte otočný knoflík na boku
příslušenství a otočte jej do polohy
1.
3 Vyválejte trochu těsta a válečky
příslušenství zaprašte trochou
mouky.
4 Ovladač rychlosti motoru nastavte
na 1 (válečky se začnou otáčet).
5 Opakovaně protáhněte těsto mezi
válečky, dokud není hladké. (Tomu
pomůžete přeložením těsta po
délce nebo po šířce.)
6 Při každém protažení těsta knoflík
na boku přístroje postupně
nastavujte na vyšší hodnotu (1 - 9),
až získáte požadovanou tloušťku
. Doporučená tloušťka pro
těstoviny je 5 až 7.
7 Hotové plátky těsta nakrájejte na
požadovanou šířku.
Zpracujte podle potřeby.
26

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a