Download Print this page

Kenwood AT970A Quick Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

500
4
2,5ml (½
2,5ml (½
500
4
2,5ml (½
2,5ml (½
500
3
75
2,5ml (½
2,5ml (½
¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ
Ï¿‰È Î·È Ù· ¯Ù˘Ë̤ӷ ·‚Á¿ (¿Ó
ı¤ÏÂÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ٷ ·‚Á¿ ÌÂ
ÙÔÌ·ÙÔÔÏÙfi) ̤۷ ÛÙÔ ÌÔÏ ÙÔ˘
Ì›ÍÂÚ.
∞ӷη٤„Ù Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
˙˘ÌÒÌ·ÙÔ˜ Û ٷ¯‡ÙËÙ· 1-2 ÁÈ·
ÂÚ›Ô˘ 2-3 ÏÂÙ¿, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜
ÓÂÚfi Â¿Ó Ë ˙‡ÌË Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÁÓ‹.
£¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ fiÏÔ ÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÔÏ Î·È ˙˘ÌÒÛÙÂ
Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ï›· ˙‡ÌË. °È·
ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÛÎÂ¿ÛÙÂ
ÙË ˙‡ÌË Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ Ó· «Á›ÓÂÈ»
ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ÏÂÙ¿, ÚÔÙÔ‡
ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ.
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ˙‡Ì˘ ÁÈ· ˙˘Ì·ÚÈο ηÈ
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
)
)
)
)
)
)
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a