Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 50

User guide
Hide thumbs

Advertisement

om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Direktivet fastlægger de
rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugt udstyr i EU.
Mærkaten påsættes forskellige produkter for at angive, at produktet ikke må
smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i henhold til dette direktiv.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der er mærket med
WEEE-mærket som angivet i Bilag IV til WEEE-direktivet, må ikke
bortskaffe brugt EEE som usorteret husholdningsaffald, men skal bruge den
indsamlingsordning, der er etableret, så WEEE kan returneres, genbruges eller
genvindes. Formålet er at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og
menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Der er
fl ere oplysninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr på adressen
http://www.lenovo.com/lenovo/environment.
34

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699