Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 22

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Polski
Podr cznik instalowania i u ywania
Zasilacz Lenovo dostarcza napi cie do komputera notebook za pomoc
standardowego kabla zasilaj cego. Umo liwia te na adowanie akumulatora
komputera.
Opis produktu
Opakowanie zawiera:
• jeden zasilacz Lenovo;
• jeden standardowy kabel zasilaj cy;
• Informacje dotycz ce bezpiecze stwa;
• Podr cznik u ytkownika.
Zasilacz wyposa ono w kabel umo liwiaj cy pod czenie do do komputera
notebook.
U ywanie zasilacza
Zasilacz mo na pod czy do standardowego gniazda elektrycznego.
Je li podczas dzia ania zostanie wykryte zagro enie, takie jak spi cie lub
podwy szenie temperatury, zasilacz wy czy si automatycznie, aby zapobiec
uszkodzeniu.
Uwagi:
1. Zasilacz wy czony z powodu zagro enia pozostanie zablokowany, a
zagro enie zostanie usuni te, a zasilacz od czony od ród a zasilania na co
najmniej 10 sekund.
2. Do prawid owego dzia ania zasilacz potrzebuje dop ywu powietrza.
Nagrzewanie si zasilacza podczas u ywania jest normalne.
Pod czanie zasilacza do standardowego elektrycznego
gniazda zasilaj cego
Aby pod czy zasilacz do standardowego elektrycznego gniazda zasilaj cego:
1. Pod cz jedn ko cówk kabla zasilaj cego do zasilacza (patrz
ilustracji).
2. Pod cz drug ko cówk kabla do standardowego elektrycznego gniazda
zasilaj cego (patrz
3. W ó
ó t ko cówk do z cza zasilania komputera notebook (patrz
na poni szej ilustracji). Upewn si , e akumulator komputera si aduje,
sprawdzaj c ikon zasilania na pasku systemowym na ekranie komputera.
Je li akumulator si aduje, ikona ma posta wtyczki. Je li nie - ikona ma
posta baterii.
6
na poni szej ilustracji).
na poni szej

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699