Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 25

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Kurulu ve kullanıcı kılavuzu
Lenovo AC Ba da tırıcısı, dizüstü bilgisayarınızı standart bir ac güç
kablosu aracılı ıyla çalı tırır. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızın pilini doldurur.
Ürün tanımı
Bu paket a a ıdakileri içerir:
• Bir adet Lenovo AC Ba da tırıcısı
• Bir adet standart AC güç kablosu
• Güvenlik bilgileri
• Kullanıcı kılavuzu
Ba da tırıcının bir ucunda, ba da tırıcıyı dizüstü bilgisayarınıza ba layan bir
kablo bulunur.
Ba da tırıcının kullanılması
Güç ba da tırıcısı standart bir AC elektrik yuvasına takılabilir. Güç ba da tırıcısı,
çalı tırma sırasında kısa devre ya da yüksek ısı gibi bir hata algılarsa, bir zararın
olu masını önlemek amacıyla otomatik olarak kapanır.
Notlar:
1. Ba da tırıcı bir hata nedeniyle kapanırsa, hata giderilinceye kadar kilitlenir
VE ba da tırıcının güç kayna ıyla ba lantısı en az 10 saniye olmak üzere
kesilir.
2. Ba da tırıcının düzgün çalı ması için yeterli havalandırma gereklidir.
Ba da tırıcının, kullanım sırasında dokunuldu unda ısınmı olması
normaldir.
Ba da tırıcının standart bir AC elektrik prizine takılması
Güç ba da tırıcısını standart bir elektrik prizinde kullanmak için, a a ıdaki
adımları tamamlayın:
1. AC güç kablosunun küçük olan ucunu takın (A a ıdaki resimde bkz.
2. Kablonun büyük olan ucunu standart elektrik prizine takın (A a ıdaki
resimde bkz.
3. Küçük, sarı uçlu ba lacı dizüstü bilgisayarınızın güç ba lacına takın
(A a ıdaki resimde bkz.
olmak için, bilgisayar ekranındaki sistem tepsisinde bulunan güç simgesini
denetleyin. Bilgisayar arj oluyorsa simge fi
eklinde görüntülenir.
).
). Dizüstü bilgisayarın arj oldu undan emin
eklinde; arj olmuyorsa pil
Türkçe
).
9

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699