Download Print this page

Lenovo 02K6699 User Manual page 27

User guide
Hide thumbs

Advertisement

Instala ní a uživatelská p íru ka
Adaptér st ídavého nap tí Lenovo napájí notebook prost ednictvím standardního
napájecího kabelu. Slouží rovn ž k nabíjení baterie notebooku.
Popis produktu
Tento balí ek obsahuje:
• Jeden adaptér st ídavého nap tí Lenovo
• Jeden standardní napájecí kabel
• Informace o bezpe nosti
• Uživatelská p íru ka
Z jedné strany adaptéru vede kabel, který se p ipojuje k notebooku.
Používání adaptéru
Adaptér napájení lze zapojit do standardní zásuvky elektrické sít . Pokud adaptér
b hem provozu zjistí závadu, jako je zkrat nebo vysoká teplota, automaticky se
vypne, aby nedošlo k poškození.
Poznámky:
1. Jestliže se adaptér vypne v d sledku závady, bude až do odstran ní závady
zablokován. Poté je zapot ebí adaptér po dobu nejmén 10 sekund odpojit od
zdroje nap tí.
2. Pro správný provoz pot ebuje adaptér odpovídající v trání. B hem používání
je adaptér na dotek teplý, což je normální stav.
P ipojení adaptéru ke standardní zásuvce elektrické sít
Chcete-li adaptér používat se standardní elektrickou zásuvkou, prove te tyto
kroky:
1. Zapojte menší koncovku sí ového kabelu (viz
2. Zasu te v tší koncovku kabelu do standardní elektrické zásuvky (viz
obrázku).
3. Zasu te menší konektor se žlutým hrotem do konektoru napájení notebooku
(viz
na obrázku). Ujist te se, že se notebook nabíjí. K tomu slouží ikona
napájení na hlavním panelu systému na displeji po íta e. Pokud se po íta
nabíjí, má ikona vzhled zástr ky, v opa ném p ípad se zobrazí jako symbol
baterie.
na obrázku).
eština
na
11

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo 02K6699