Dansk (Oversat Fra Original Brugsvejledning) - Black & Decker KW1200E Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tilsigtet brug
Din BLACK+DECKER KW1200E dykfræser er beregnet
til fræsning af træ og træprodukter. Dette værktøj er beregnet
til erhvervsmæssige brugere og private ikke-erhvervsmæssige
brugere.
Sikkerhedsinstruktioner
Generelle sikkerhedsadvarsler vedrørende
@
elværktøj
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer,
der følger med dette elværktøj. Manglende
overholdelse af alle nedenstående instruktioner
kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
kvæstelser.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.
Begrebet "elværktøj", der benyttes i nedenstående advarsler,
henviser til netdrevne (med netledning) eller batteridrevne
maskiner (uden netledning).
1. Sikkerhed i arbejdsområdet
a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b. Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks.
hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c. Hold børn og andre personer på afstand, når et
elværktøj er i brug. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
2. Elektricitet og sikkerhed
a. Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må
aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
(jordforbundet) elektrisk værktøj. Umodificerede stik og
dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der
er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
c. Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis
der trænger vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d. Ødelæg ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie,
skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
e. Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en
forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f. Brug en strømkilde med fejlstrømsbeskyttelse, hvis
det er uundgåeligt at anvende elværktøj på fugtige
steder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder reduceres
risikoen for elektrisk stød.
3. Personsikkerhed
a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og
brug elværktøjet fornuftigt.
Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket af
narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks
uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk værktøj
kan forårsage alvorlige kvæstelser.
b. Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Det er muligt at reducere risikoen for
kvæstelser ved alt efter omstændighederne at anvende
det passende sikkerhedsudstyr såsom en støvmaske,
skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn.
c. Sørg for, at værktøjet ikke kan starte utilsigtet.
Kontrollér, at afbryderkontakten står på slukket, inden
værktøjet tilsluttes strømkilden og/eller batteriet,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres med
fingeren på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
elværktøjet tændes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e. Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette udgør at du har bedre
kontrol over det elektriske værktøj, når uventede
situationer opstår.
f. Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår og tøj væk fra bevægelige
dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive
fanget i bevægelige dele.
g. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr kan
begrænse farer forårsaget af støv.
h. Lad ikke kendskab fra hyppig brug af værktøjer gøre
dig uforsigtig og få dig til at ignorere principperne for
værktøjssikkerhed. En uforsigtig handling kan forårsage
alvorlig personskade på en brøkdel af et sekund.
4. Brug og vedligeholdelse af elværktøj
a. Undgå at overbelaste elværktøjet. Brug det korrekte
elværktøj til din opgave.Det korrekte elværktøj klarer
opgaven bedre og mere sikkert med den effekt, som det
er konstrueret til.
DANSK
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents