Silvercrest SHMSB 300 A2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHMSB 300 A2 Operating Instructions Manual

Set

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HAND MIXER SET SHMSB 300 A2
HAND MIXER SET
Operating instructions
SET MIXER MANUAL
Instrucţiuni de utilizare
HANDMIXER-SET
Bedienungsanleitung
IAN 109576
RUČNI MIKSER SET
Upute za upotrebu
ΣΕΤ ΜΙΞΕΡ XΕΙΡΟΣ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SHMSB 300 A2

 • Page 1 HAND MIXER SET SHMSB 300 A2 HAND MIXER SET RUČNI MIKSER SET Operating instructions Upute za upotrebu SET MIXER MANUAL ΣΕΤ ΜΙΞΕΡ XΕΙΡΟΣ Instrucţiuni de utilizare Οδηүίες χρήσης HANDMIXER-SET Bedienungsanleitung IAN 109576...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. .8 SHMSB 300 A2...
 • Page 5: Introduction

  HAND MIXER SET Appliance description SHMSB 300 A2 Figure A: 1 Tool release button Introduction 2 Speed switch Congratulations on the purchase of your new 3 Turbo button appliance. 4 Power cable with mains plug You have selected a high-quality product. The oper- 5 Fixture with safety cover ating instructions are a constituent of this product.
 • Page 6: Safety Instructions

  This appliance may not be used by children. ► Children must not use the appliance as a plaything. ► The appliance and its connecting cable must be kept away from children. ► SHMSB 300 A2...
 • Page 7 Never use the appliance for purposes other than those described in ► these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury! Be careful when handling and cleaning the blender. The blade is ► extremely sharp! SHMSB 300 A2...
 • Page 8: Unpacking

  Put the attachments into the food to be beaten/ bread doughs whisked/kneaded before turning on the For whipping butter, sugar, appliance. for desserts etc. For beating meringue, icing, 1) Clean the attachments (8,9) before using whipped cream, etc. them for the fi rst time. SHMSB 300 A2...
 • Page 9: Pureeing

  The appliance stops as soon as it is released. ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY! Do not operate the blender 0 continuously ► for longer than 1 minute. After one minute of use, allow the appliance to cool down fully. SHMSB 300 A2...
 • Page 10: Cleaning

  Never submerge the blender 0 completely ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free under water. If necessary, clean the lower and dry location. part with the blade under running water. Otherwise, the appliance could be irrepa- rably damaged. SHMSB 300 A2...
 • Page 11: Warranty And Service

  Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 109576 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SHMSB 300 A2...
 • Page 12 Uvoznik ............. .16 SHMSB 300 A2...
 • Page 13: Uvod

  RUČNI MIKSER SET Opis uređaja SHMSB 300 A2 Slika A: 1 Tipka za izbacivanje Uvod 2 Prekidač za odabir brzine Srdačno čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. 3 Turbo-tipka Time ste se odlučili za visokovrijedan proizvod. 4 Mrežni kabel s mrežnim utikačem Upute za rukovanje predstavljaju sastavni dio ovog 5 Uređaj za umetanje sa sigurnosnim...
 • Page 14: Sigurnosne Napomene

  Ovaj uređaj ne ne smiju koristiti djeca. ► Djeca se ne smiju igrati uređajem. ► Uređaj i priključni kabel treba držati podalje od djece. ► SHMSB 300 A2...
 • Page 15 Uređaj ne koristite u druge svrhe od onih opisanih u ovim uputama za ► rukovanje. U protivnom postoji opasnost od ozljeda! Budite oprezni prilikom rada sa štapom za piriranje i prilikom njegovog ► čišćenja. Nož je vrlo oštar! SHMSB 300 A2...
 • Page 16: Raspakiranje

  Za miješanje tijesta za kolače i kruh. Za pjenasto miješanje 1) Prije prve uporabe očistite nastavke (8, 9). maslaca, šećera, za slatka jela, itd. Za tučenje snijega od bje- lanjka, preljeva za kolače, tučenje vrhnja itd. SHMSB 300 A2...
 • Page 17: Piriranje

  Ni u kom slučaju ne koristite posude od stakla ili drugih lomljivih materijala. Te se posude Ne pogonite štap za piriranje 0 duže od ► mogu oštetiti i izazvati ozljede. jedne minute bez pauze. Nakon jedne minute napravite pauzu i pričekajte da se uređaj ohladi. SHMSB 300 A2...
 • Page 18: Čišćenje

  Štap za piriranje 0 ne uranjajte skroz u Čuvanje vodu. Očistite samo donji dio pod mlazom ■ Očišćeni uređaj čuvajte na suhom i čistom tekuće vode. U protivnom se uređaj može mjestu na kojem nema prašine. nepopravljivo oštetiti. SHMSB 300 A2...
 • Page 19: Jamstvo I Servis

  Popravci izvršeni GERMANY nakon isteka jamstvenog roka podliježu obavezi www.kompernass.com plaćanja. Servis Hrvatska Tel.: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 109576 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) SHMSB 300 A2...
 • Page 20 Importator ............24 SHMSB 300 A2...
 • Page 21: Introducere

  SET MIXER MANUAL Descrierea aparatului SHMSB 300 A2 Figura A: 1 Tasta de eliberare accesorii Introducere 2 Comutator de viteză Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. 3 Tasta Turbo Prin aceasta v-aţi decis pentru un produs de calitate 4 Cablu de alimentare cu ştecăr superioară.
 • Page 22: Indicaţii De Siguranţă

  şi dacă au înţeles pericolele cu privire la acesta. Nu este permisă utilizarea de către copii a acestui aparat. ► Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. ► Aparatul şi cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor. ► SHMSB 300 A2...
 • Page 23 în care operaţi aparatul, scoateţi ştecărul din priză. Nu utilizaţi abuziv aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise în ► prezentele instrucţiuni. Altfel, există pericol de rănire! Acţionaţi cu atenţie în timpul folosirii şi curăţării piciorului pasator. ► Cuţitul este foarte ascuţit! SHMSB 300 A2...
 • Page 24: Despachetarea

  fi bătute/mixate/frământate. aluaturilor de prăjituri şi de pâine. 1) Înainte de prima utilizare, curăţaţi accesoriile Pentru bătutul spumă atașabile (8, 9). al untului, zahărului, pentru dulciuri etc. Pentru baterea albuşurilor, glazurilor de prăjituri, pentru frişcă etc. SHMSB 300 A2...
 • Page 25: Pasarea

  şi pot provoca răniri. aparatul se opreşte. ATENŢIE! PAGUBE MATERIALE! Nu utilizaţi piciorul pasator 0 continuu mai ► mult de 10 minute . Faceţi apoi pauză un minut, până când aparatul s-a răcit. SHMSB 300 A2...
 • Page 26: Curăţarea

  în apă. Curăţaţi doar partea inferi- ■ Păstraţi aparatul curăţat într-un loc curat, lipsit oară, cea cu cuţitul, sub jet de apă. În caz de praf şi uscat. contrar, aparatul se poate deteriora în mod ireparabil. SHMSB 300 A2...
 • Page 27: Garanţia Şi Service-Ul

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 109576 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) SHMSB 300 A2...
 • Page 28 Εισαγωγέας ............32 SHMSB 300 A2...
 • Page 29: Εισαγωγή

  υποστεί βλάβες. Μετά τον δοθέντα χρόνο σύντομης Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την λειτουργίας η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί πληρότητα και για ζημιές, απευθείας μετά την έως ότου το μοτέρ κρυώσει. αποσυσκευασία. Απευθυνθείτε, εάν απαιτείται, στο τμήμα σέρβις. SHMSB 300 A2...
 • Page 30: Υποδείξεις Ασφαλείας

  την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλου- θους κινδύνους. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. ► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. ► Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται ► μακριά από τα παιδιά. SHMSB 300 A2...
 • Page 31 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περι- ► γραφόμενους στις παρούσες οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό της ράβδου ► πολτοποίησης. Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή! SHMSB 300 A2...
 • Page 32: Αποσυσκευασία

  Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο αφού έχετε Για το χτύπημα βουτύρου, περάσει τα εξαρτήματα στα τρόφιμα που πρό- ζάχαρης, για επιδόρπια, κειται να χτυπήσετε/ανακατέψετε/ζυμώσετε. κτλ., ώστε να αποκτήσουν αφρώδη υφή. 1) Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε τα εξαρτήματα (8,9). SHMSB 300 A2...
 • Page 33: Πολτοποίηση

  δοχεία από γυαλί ή άλλα εύθραυστα υλικά. Αυτά τα δοχεία μπορεί να χαλάσουν και να Μη λειτουργείτε τη ράβδο πολτοποίησης 0 ► προκαλέσουν τραυματισμούς. για περισσότερο από ένα λεπτό ανά τεμάχιο. Μετά από ένα λεπτό κάνετε ένα διάλειμμα έως ότου η συσκευή κρυώσει. SHMSB 300 A2...
 • Page 34: Καθαρισμός

  εντελώς μέσα στο νερό. Καθαρίζετε χωριστά ■ Φυλάτε την καθαρή συσκευή σε έναν καθαρό το κάτω τμήμα με τη λεπίδα κάτω από τρεχού- και στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. μενο νερό. Σε αντίθετη περίπτωση η συσκευή μπορεί να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη. SHMSB 300 A2...
 • Page 35: Εγγύηση Και Σέρβις

  δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 109576 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) SHMSB 300 A2...
 • Page 36 Importeur ............40 SHMSB 300 A2...
 • Page 37: Einleitung

  HANDMIXER-SET Gerätebeschreibung SHMSB 300 A2 Abbildung A: 1 Auswurf-Taste Einleitung 2 Geschwindigkeits-Schalter Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 3 Turbo-Taste Gerätes. 4 Netzkabel mit Netzstecker Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 5 Einsatzvorrichtung mit Sicherheitsverschluss entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- 6 Handteil teil dieses Produkts.
 • Page 38: Sicherheitshinweise

  Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. ► Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. ► SHMSB 300 A2...
 • Page 39 Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser ► Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Umgang und bei der Reinigung des Pürier- ► stabs. Das Messer ist sehr scharf! SHMSB 300 A2...
 • Page 40: Auspacken

  Kuchen- und Brotteigen. Aufsätze in die zu schlagenden/mixenden/ Zum Schaumigschlagen von knetenden Lebensmittel geführt haben. Butter, Zucker, für Süßspei- sen etc. 1) Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Zum Schlagen von Aufsätze (8, 9). Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc. SHMSB 300 A2...
 • Page 41: Pürieren

  ACHTUNG! SACHSCHADEN! en. Diese Gefäße können beschädigt werden und Verletzungen hervorrufen. Betreiben Sie den Pürierstab 0 nicht länger ► als eine Minute am Stück. Machen Sie nach einer Minute solange eine Pause, bis sich das Gerät abgekühlt hat. SHMSB 300 A2...
 • Page 42: Reinigen

  Wasser. Reinigen Sie lediglich den Aufbewahrung unteren Teil mit Messer unter fl ießendem ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem Wasser. Ansonsten kann das Gerät irrepa- sauberen, staubfreien und trockenem Ort auf. rabel beschädigt werden. SHMSB 300 A2...
 • Page 43: Garantie Und Service

  Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHMSB 300 A2...
 • Page 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12 / 2014 · Ident.-No.: SHMSB300A2-112014-1 IAN 109576...

This manual is also suitable for:

109576

Table of Contents