Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHMSB 300 A2 Operating Instructions Manual

Hand mixer set

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HAND MIXER SET SHMSB 300 A2
HAND MIXER SET
Operating instructions
ROČNI MEŠALNIK S PRIBOROM
Navodila za uporabo
RUČNÝ MIXÉR
Návod na obsluhu
IAN 275065
KÉZI MIXERKÉSZLET
Használati utasítás
RUČNÍ MIXÉR
Návod k obsluze
HANDMIXER-SET
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHMSB 300 A2

 • Page 1 HAND MIXER SET SHMSB 300 A2 HAND MIXER SET KÉZI MIXERKÉSZLET Operating instructions Használati utasítás ROČNI MEŠALNIK S PRIBOROM RUČNÍ MIXÉR Navodila za uporabo Návod k obsluze RUČNÝ MIXÉR HANDMIXER-SET Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 275065...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. .8   │  1 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 5: Introduction

  HAND MIXER SET Appliance description SHMSB 300 A2 Figure A: Tool release button Introduction Speed switch Congratulations on the purchase of your new Turbo button appliance. Power cable with mains plug You have selected a high-quality product. Fixture with safety cover...
 • Page 6: Safety Instructions

  This appliance may not be used by children. ► Children must not use the appliance as a plaything. ► The appliance and its connecting cable must be kept away from ► children.   │  3 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 7 Never use the appliance for purposes other than those described ► in these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury! Be careful when handling and cleaning the blender. The blade is ► extremely sharp! ■ 4  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 8: Unpacking

  For whipping butter, sugar, the appliance. for desserts etc. For beating meringue, icing, 1) Clean the attachments ( , ) before using whipped cream, etc. them for the first time.   │  5 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 9: Pureeing

  (see chapter “Speed levels”) and press the Turbo button . Keep the Turbo button pressed down during the whole procedure. The appliance stops as soon as it is released. ■ 6  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 10: Cleaning

  Take care when cleaning the blender The blade is extremely sharp! Never submerge the blender completely under water. If necessary, clean the lower part with the blade under running water. Otherwise, the appliance could be irrepa- rably damaged.   │  7 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 11: Warranty And Service

  Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 275065 ■ 8  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 12 Gyártja ............. .16   │  9 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 13: Bevezető

  KÉZI MIXERKÉSZLET A készülék leírása SHMSB 300 A2 „A“ ábra: kiadó gomb Bevezető sebességszabályozó Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! turbó gomb Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. hálózati kábel hálózati csatlakozóval A használati utasítás a termék része. Fontos tud- csatlakozórész biztonsági zárral nivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és...
 • Page 14: Biztonsági Utasítások

  őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. A készüléket nem használhatják gyermekek. ► Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. ► A készüléket és csatlakozóvezetékét gyermekektől távol kell tartani. ►   │  11 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 15 A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírt célokra ► használja. Máskülönben sérülés veszélye áll fenn! Legyen óvatos a botmixer használata és tisztítása során. ► A kés nagyon éles! ■ 12  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 16: Kicsomagolás

  Vaj, cukor habosra keverésé- keverendő/gyúrandó élelmiszerbe. hez, édességekhez stb. Tojásfehérje, tortamáz, 1) Az első használat előtt tisztítsa meg a tejszínhab stb. felveréséhez habverőfejet és a dagasztókart ( ,   │  13 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 17: Pépesítés

  állásba (lásd a „Sebességfokozatok“ című anyagból készült edényt. Az ilyen edények részt) és nyomja meg a turbó gombot könnyen sérülnek és sérülést okozhatnak. használat ideje alatt tartsa a turbó gombot lenyomva. Amikor elengedi, a készülék leáll. ■ 14  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 18: Tisztítás

  A megtisztított készüléket tiszta, pormentes és A kés nagyon éles! száraz helyen tárolja. Ne merítse a botmixert teljesen vízbe. Csak a kést tartó alsó részt tisztítsa folyó vízzel. Máskülönben a készülékben helyre- hozhatatlan kár keletkezhet.   │  15 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 19: Garancia És Szerviz

  Az esetlegesen már vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 275065 ■ 16  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 20 Odstranjevanje med odpadke ......... . .24   │  17 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 21: Uvod

  ROCNI MEŠALNIK S PRIBOROM Opis naprave SHMSB 300 A2 Slika A: tipka za sprostitev Uvod stikalo za hitrost Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. tipka Turbo Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za električni kabel z električnim vtičem uporabo so sestavni del izdelka.
 • Page 22: Varnostni Napotki

  Otroci naprave ne smejo uporabljati. ► Otroci se ne smejo igrati z napravo. ► Napravo in njen električni kabel je treba hraniti izven dosega ► otrok.   │  19 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 23 Naprave ne zlorabljajte za druge namene, kot so opisani v teh ► navodilih. Drugače obstaja nevarnost poškodb! Bodite previdni pri ravnanju in pri čiščenju paličnega mešalnika. ► Rezilo je zelo ostro! ■ 20  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 24: Razpakiranje

  živilo, ki ga želite stepati/mešati/gnesti. Za penasto umešano maslo, sladkor, za sladke jedi itd. 1) Pred prvo uporabo nastavke ( , ) očistite. Za stepanje snega iz beljaka, preliva za torte, sladke smetane itd.   │  21 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 25: Pretlačevanje

  Turbo pritisnjeno. Kakor hitro jo spustite, NEVARNOST TELESNE POŠKODBE! se naprava zaustavi. ► Nikoli ne uporabljajte posode iz stekla ali drugih hitro lomljivih materialov. Takšne posode se lahko poškodujejo in povzročijo poškodbe. ■ 22  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 26: Čiščenje

  Bodite previdni pri čiščenju paličnega mešal- nika . Rezilo je zelo ostro! Paličnega mešalnika ne potopite v celoti v vodo. Čistite lahko le spodnji del z rezilom, pod tekočo vodo. Drugače se naprava lahko nepopravljivo poškoduje.   │  23 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 27: Proizvajalec

  6. V primeru, da proizvod popravlja nepoobla- ščeni servis ali oseba, kupec ne more uvelja- vljati zahtevkov iz te garancije. ■ 24  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 28 Dovozce ............. .32   │  25 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 29: Úvod

  RUČNÍ MIXÉR SHMSB 300 A2 Popis přístroje Obrázek A: Úvod tlačítko vyhazovače metel Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje. přepínač rychlostí Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. tlačítko Turbo Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. přívodní kabel se zástrčkou Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití...
 • Page 30: Bezpečnostní Pokyny

  Přístroj nesmějí používat děti. ► Děti si nesmí hrát s přístrojem. ► Přístroj a jeho přívodní kabel se musí uchovávat mimo dosah dětí. ►   │  27 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 31 Nepoužívejte přístroj nikdy pro jiné účely, než je popsáno v tomto ► návodu. Jinak hrozí nebezpečí zranění! Buďte opatrní při manipulaci s mixovacím nástavcem a při jeho ► čištění. Nůž je velmi ostrý! ■ 28  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 32: Vybalení

  šlehat/mixovat/ koláč a chléb. prohnětat. Pro vyšlehání másla, cukru, pro přípravu dezertů, atd. 1) Před prvním použití vyčistěte nástavce ( , Ke šlehání sněhu z bílků, polevy na koláč, šlehačky atd.   │  29 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 33: Mixování

  (viz kapitola „Stupně rych- skla nebo jiných snadno rozbitných materiálů. losti“) a stiskněte tlačítko Turbo . Během Takové nádoby se mohou poškodit a způsobit provozu držte tlačítko Turbo stisknuté. zranění. Po jeho uvolnění se přístroj zastaví. ■ 30  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 34: Čištění

  Buďte opatrní při čištění mixovacího nástavce Nůž je velmi ostrý! Mixovací nástavec nikdy úplně nepo- nořujte do vody. Pod tekoucí vodou čistěte pouze spodní část s nožem. V opačném pří- padě můžete přístroj nenávratně poškodit.   │  31 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 35: Záruka A Servis

  Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 275065 ■ 32  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 36 Dovozca ............. .40   │  33 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 37: Úvod

  RUČNÝ MIXÉR SHMSB 300 A2 Popis prístroja Obrázok A: Úvod Tlačidlo na uvoľnenie nástavcov Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového Prepínač rýchlostí prístroja. Tlačidlo funkcie Turbo Touto kúpou ste sa rozhodli pre vysokokvalitný vý- Kábel elektrického robok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Page 38: Bezpečnostné Upozornenia

  Tento elektrický spotrebič nesmú používať deti. ► Deti sa nesmú hrať s prístrojom. ► Prístroj a jeho prípojný kábel musíte uchovávať mimo dosahu detí. ►   │  35 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 39 Prístroj nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode. ► Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia! Pri manipulácii a čistení metličky na šľahanie pyré buďte opatrní. ► Nôž je veľmi ostrý! ■ 36  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 40: Rozbalenie

  Na šľahanie peny z masla, cukru, pre sladké 1) Pred prvým použitím vyčistite nástavce ( , ). pokrmy a pod. Na šľahanie snehu z bielkov, polevy na koláč, šľahačky a pod.   │  37 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 41: Šľahanie Pyré

  ľahko rozbitných materiálov. Takéto nádoby sa môžu poškodiť a spôsobiť „Rýchlostné stupne“) a stlačte tlačidlo Turbo poranenia. 5) Počas šľahania držte tlačidlo Turbo stlačené. Len čo ho pustíte, prístroj sa zastaví. ■ 38  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 42: Čistenie

  Pri čistení metličky na šľahanie pyré buďte opatrní. Nôž je veľmi ostrý! Metličku na šľahanie pyré neponárajte do vody celú. Spodnú časť noža zľahka umyte pod tečúcou vodou. Inak by ste mohli prístroj neopraviteľne poškodiť.   │  39 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 43: Záruka A Servis

  Opravy, vyko- nané po uplynutí záručnej doby, sa musia zaplatiť. Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 275065 ■ 40  │   SHMSB 300 A2...
 • Page 44 Importeur ............48 DE │ AT │ CH   │  41 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 45: Einleitung

  HANDMIXER-SET Gerätebeschreibung SHMSB 300 A2 Abbildung A: Auswurf-Taste Einleitung Geschwindigkeits-Schalter Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Turbo-Taste Gerätes. Netzkabel mit Netzstecker Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt Einsatzvorrichtung mit Sicherheitsverschluss entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- Handteil teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Gefahren verstanden haben. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. ► Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. ► DE │ AT │ CH   │  43 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 47 Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser ► Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Umgang und bei der Reinigung des ► Pürierstabs. Das Messer ist sehr scharf! ■ 44  │   DE │ AT │ CH SHMSB 300 A2...
 • Page 48: Auspacken

  Lebensmittel geführt haben. Butter, Zucker, für Süßspei- sen etc. 1) Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Zum Schlagen von Aufsätze ( , Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc. DE │ AT │ CH   │  45 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 49: Pürieren

  Stufen“) und drücken Sie die en. Diese Gefäße können beschädigt werden Turbo-Taste . Halten Sie die Turbo-Taste und Verletzungen hervorrufen. während des Einsatzes gedrückt. Sobald Sie diese lösen, wird das Gerät gestoppt. ■ 46  │   DE │ AT │ CH SHMSB 300 A2...
 • Page 50: Reinigen

  . Das Messer ist sehr scharf! Tauchen Sie den Pürierstab nicht komplett in Wasser. Reinigen Sie lediglich den unteren Teil mit Messer unter fließendem Wasser. Ansonsten kann das Gerät irrepa- rabel beschädigt werden. DE │ AT │ CH   │  47 ■ SHMSB 300 A2...
 • Page 51: Garantie Und Service

  Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 48  │   DE │ AT │ CH SHMSB 300 A2...
 • Page 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2016 · Ident.-No.: SHMSB300A2-122015-2 IAN 275065...

Table of Contents