Download Print this page

Silvercrest SHMSB 300 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

HAND MIXER SET SHMSB 300 A1
HAND MIXER SET
Operating instructions
HANDMIXER, SET
Bruksanvisning
HANDMIXER-SET
Bedienungsanleitung
IAN 31127
VATKAINSETTI
Käyttöohje
HÅNDMIKSER-SÆT
Betjeningsvejledning

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest SHMSB 300 A1

 • Page 1 HAND MIXER SET SHMSB 300 A1 HAND MIXER SET VATKAINSETTI Operating instructions Käyttöohje HANDMIXER, SET HÅNDMIKSER-SÆT Bruksanvisning Betjeningsvejledning HANDMIXER-SET Bedienungsanleitung IAN 31127...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4 Importer ............. .8 SHMSB 300 A1...
 • Page 5 HAND MIXER SHMSB 300 A1 Appliance description Figure A: Introduction 1 Tool release button Congratulations on the purchase of your new 2 Speed switch appliance. 3 Turbo button You have selected a high-quality product. The oper- 4 Power cable with mains plug ating instructions are a constituent of this product.
 • Page 6 This appliance may not be used by children. ► Children must not use the appliance as a plaything. ► The appliance and its connecting cable must be kept away from children. ► SHMSB 300 A1...
 • Page 7 Never use the appliance for purposes other than those described in ► these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury! Be careful when handling and cleaning the blender. The blade is ► extremely sharp! SHMSB 300 A1...
 • Page 8 One position For whipping butter, sugar, appliance. higher for desserts etc. For beating meringue, icing, 1) Clean the attachments (8,9) before using whipped cream, etc. them for the fi rst time. SHMSB 300 A1...
 • Page 9 The appliance stops as soon as it is released. ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY! Do not operate the blender 0 continuously ► for longer than 1 minute. After one minute of use, allow the appliance to cool down fully. SHMSB 300 A1...
 • Page 10 Never submerge the blender 0 completely ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free under water. If necessary, clean the lower and dry location. part with the blade under running water. Otherwise, the appliance could be irrepa- rably damaged. SHMSB 300 A1...
 • Page 11 The packaging is made of environmen- after expiry of the warranty period are chargeable. tally friendly materials which you can dispose of at your local recycling centre. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHMSB 300 A1...
 • Page 12 Maahantuoja ............16 SHMSB 300 A1...
 • Page 13 VATKAINSETTI SHMSB 300 A1 Laitteen kuvaus Kuva A: Johdanto 1 Poistopainike Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. 2 Nopeuskytkin Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on 3 Turbo-painike osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, 4 Virtajohto ja verkkopistoke käyttöä ja hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä...
 • Page 14 Lapset eivät saa käyttää laitetta. ► Lapset eivät saa leikkiä laitteella. ► Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. ► SHMSB 300 A1...
 • Page 15 Älä koskaan käytä laitetta ilman valvontaa. Jos poistut laitteen luota, ► irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta. Älä koskaan käytä laitetta muihin kuin tässä ohjeessa kuvattuihin käyttö- ► tarkoituksiin. Muutoin on olemassa loukkaantumisvaara! Noudata varovaisuutta sauvasekoittimen käsittelyssä ja puhdistuksessa. ► Terä on hyvin terävä. SHMSB 300 A1...
 • Page 16 Käynnistä laite vasta sen jälkeen kun olet nopeustaso sekoittamiseen. työntänyt sekoittimet vatkattaviin/sekoitetta- Voin ja sokerin vaahdotta- viin/vaivattaviin elintarvikkeisiin. Seuraava miseen, jälkiruokien nopeustaso valmistamiseen jne. 1) Puhdista sekoittimet (8, 9) ennen ensimmäistä Valkuaisvaahdon, kuorrutuk- käyttöä. sen sekoittamiseen, kerman vaahdottamiseen jne. SHMSB 300 A1...
 • Page 17 Laite pysähtyy helposti särkyvistä materiaaleista valmistet- heti, kun painike vapautetaan. tuja astioita. Ne voivat särkyä ja aiheuttaa HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT! loukkaantumisia. Älä käytä sauvasekoitinta 0 yli minuuttia ► kerrallaan. Pidä minuutin jälkeen niin pitkä tauko, että laite jäähtyy. SHMSB 300 A1...
 • Page 18 Noudata varovaisuutta sauvasekoitinta Säilytys puhdistaessasi 0. Terä on hyvin terävä. ■ Säilytä puhdistettua laitetta puhtaassa, pölyttö- Älä upota sauvasekoitinta 0 kokonaan mässä ja kuivassa paikassa. veteen. Puhdista pelkästään alaosa ja terä juoksevan veden alla. Muuten laite voi vaurioitua käyttökelvottomaksi. SHMSB 300 A1...
 • Page 19 Maahantuoja sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen KOMPERNASS HANDELS GMBH jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHMSB 300 A1...
 • Page 20 Importör .............24 SHMSB 300 A1...
 • Page 21 HANDMIXER, SET Beskrivning SHMSB 300 A1 Bild A: 1 Utstötningsknapp Inledning 2 Hastighetsreglage Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. 3 Turboknapp Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksan- 4 Strömkabel med kontakt visningen ingår som en del av leveransen.
 • Page 22 Produkten får inte användas av barn. ► Barn får inte leka med produkten. ► Produkten och dess anslutningsledning ska hållas på avstånd från barn. ► SHMSB 300 A1...
 • Page 23 Missbruka inte produkten genom att använda den till andra ändamål ► än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Annars fi nns risk för personskador! Var försiktig när du handskas med och rengör puréstaven. Kniven ► är mycket vass! SHMSB 300 A1...
 • Page 24 För att vispa smör Ett hack högre och socker pösigt, till 1) Rengör tillbehören (8,9) innan du använder efterrätter m.m. dem första gången. För att vispa äggvita, glasyr, grädde etc. SHMSB 300 A1...
 • Page 25 1 minut i sträck. Gör en paus efter 1 minut material som lätt går sönder. Sådana kärl och vänta tills produkten kallnat innan du kan spricka och man kan skada sig på dem. sätter på den igen. SHMSB 300 A1...
 • Page 26 Kniven är mycket vass! ■ Förvara den rengjorda produkten på ett rent, Doppa aldrig ner hela puréstaven 0 i dammfritt och torrt ställe. vatten. Rengör bara den undre delen med kniven under rinnande vatten. Annars kan produkten totalförstöras. SHMSB 300 A1...
 • Page 27 Förpackningen består av miljövänligt inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man material som kan lämnas in till den själv betala för eventuella reparationer. lokala återvinningen. Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHMSB 300 A1...
 • Page 28 Importør .............32 SHMSB 300 A1...
 • Page 29 HÅNDMIKSER-SÆT Beskrivelse af produktet SHMSB 300 A1 Figur A: 1 Udløserknap Indledning 2 Hastighedskontakt Tillykke med købet af dit nye produkt. 3 Turboknap Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjenings- 4 Strømledning med strømstik vejledningen er en del af dette produkt. Den inde- 5 Indsats med sikkerhedslås...
 • Page 30 Produktet må ikke bruges af børn. ► Børn må ikke lege med produktet. ► Produktet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde. ► SHMSB 300 A1...
 • Page 31 Produktet må ikke bruges til andre formål end dem, der er beskrevet ► i denne vejledning. Ellers er der fare for personskader! Vær forsigtig under omgang med og rengøring af blenderstaven. ► Kniven er meget skarp! SHMSB 300 A1...
 • Page 32 Et hastigheds- Til piskning af smør, blendes/æltes. niveau højere sukker, desserter etc. Til piskning af æggehvide, 1) Rengør redskaberne (8,9) før første brug. kageglasur, fl ødeskum etc. SHMSB 300 A1...
 • Page 33 Lad ikke blenderstaven 0 køre længere end ► materialer, der let kan gå i stykker. Sådanne et minut ad gangen. Hold en pause efter et skåle kan gå i stykker og være årsag til minut, til apparatet er kølet af. personskader. SHMSB 300 A1...
 • Page 34 Dyp ikke blenderstaven 0 fuldstændigt i vand. Rengør den nederste del med kniven ■ Opbevar det rengjorte apparatet på et rent og under rindende vand. Ellers kan apparatet støvfrit sted. gå i stykker, så det ikke kan repareres. SHMSB 300 A1...
 • Page 35 Skader og mangler, som eventuelt forefi ndes allerede ved køb, skal straks anmeldes Importør efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af KOMPERNASS HANDELS GMBH skader betalingspligtig. BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHMSB 300 A1...
 • Page 36 Importeur ............40 SHMSB 300 A1...
 • Page 37 HANDMIXER-SET Gerätebeschreibung SHMSB 300 A1 Abbildung A: 1 Auswurf-Taste Einleitung 2 Geschwindigkeits-Schalter Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 3 Turbo-Taste Gerätes. 4 Netzkabel mit Netzstecker Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 5 Einsatzvorrichtung mit Sicherheitsverschluss entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- 6 Handteil teil dieses Produkts.
 • Page 38 Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. ► Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. ► SHMSB 300 A1...
 • Page 39 Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser ► Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! Seien Sie vorsichtig beim Umgang und bei der Reinigung des Pürier- ► stabs. Das Messer ist sehr scharf! SHMSB 300 A1...
 • Page 40 Aufsätze in die zu schlagenden/mixenden/ Zum Schaumigschlagen von knetenden Lebensmittel geführt haben. Eine Raststellung Butter, Zucker, für Süßspei- höher sen etc. 1) Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Zum Schlagen von Aufsätze (8, 9). Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc. SHMSB 300 A1...
 • Page 41 Materiali- en. Diese Gefäße können beschädigt werden Betreiben Sie den Pürierstab 0 nicht länger ► und Verletzungen hervorrufen. als eine Minute am Stück. Machen Sie nach einer Minute solange eine Pause, bis sich das Gerät abgekühlt hat. SHMSB 300 A1...
 • Page 42 Wasser. Reinigen Sie lediglich den Aufbewahrung unteren Teil mit Messer unter fl ießendem ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem Wasser. Ansonsten kann das Gerät irrepa- sauberen, staubfreien und trockenem Ort auf. rabel beschädigt werden. SHMSB 300 A1...
 • Page 43 Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels- fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHMSB 300 A1...
 • Page 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 02 / 2014 · Ident.-No.: SHMSB300A1-012014-2 IAN 31127...

This manual is also suitable for:

31127