Silvercrest SLE 500 A1 Operating Instructions Manual

Electric dehumidifier
Table of Contents
 • Dansk

  • Introduktion

   • Ophavsret
   • Ansvarsbegrænsning
   • Anvendelsesområde
   • Anvendte Advarsler
  • Sikkerhed

   • Fare På Grund Af Elektrisk StrøM
   • Grundlæggende Sikkerhedsanvisninger
  • Første Brug

   • Pakkens Indhold Og Transporteftersyn
   • Bortskaffelse Af Emballagen
   • Før Første Brug
   • Elektrisk Tilslutning
  • Beskrivelse Af Produktet

  • Betjening Og Funktion

   • Sådan Tændes/Slukkes Produktet
   • Tømning Af Vandtanken
  • Afhjælpning Af Fejl

   • Fejlårsager Og Afhjælpning Af Fejl
  • Rengøring

  • Opbevaring

  • Bortskaffelse

  • Tillæg

   • Tekniske Data
   • Oplysninger Om Overensstemmelseserklæringen
   • Garanti
   • Service
   • Importør
 • Français

  • Introduction

   • Propriété Intellectuelle
   • Limitation de Responsabilité
   • Utilisation Conforme
   • Avertissements Utilisés
  • Sécurité

   • Danger Dû Au Courant Électrique
   • Consignes de Sécurité Fondamentales
  • Mise en Service

   • Fournitures D'origine Et Inspection Après Transport
   • Élimination de L'emballage
   • Avant la Première Utilisation
   • Branchement Électrique
  • Description de L'appareil

  • Utilisation Et Fonctionnement

   • Mise en Marche/Arrêt de L'appareil
   • Vider Le Réservoir À Eau
  • Dépannage

   • Causes des Pannes Et Remèdes
  • Nettoyage

  • Élimination

  • Stockage

  • Annexe

   • Caractéristiques Techniques
   • Remarques Relatives À la Déclaration de Conformité
   • Garantie
   • Service Après-Vente
   • Importateur
 • Dutch

  • Inleiding

   • Auteursrecht
   • Beperking Van Aansprakelijkheid
   • Gebruik in Overeenstemming Met Bestemming
   • Gebruikte Waarschuwingen
  • Veiligheid

   • Gevaar Door Elektrische Stroom
   • Basisveiligheidsvoorschriften
  • Ingebruikname

   • Inhoud Van Het Pakket en Inspectie Na Transport
   • De Verpakking Afvoeren
   • Voorafgaand Aan Het Eerste Gebruik
   • Elektrische Aansluiting
  • Bediening en Gebruik

   • Apparaat In-/Uitschakelen
   • Watertank Legen
  • Productbeschrijving

  • Problemen Oplossen

   • Oorzaken Voor Storingen en Oplossingen
  • Opbergen

  • Afvoeren

  • Reiniging

  • Appendix

   • Technische Gegevens
   • Opmerkingen over de Conformiteitsverklaring
   • Garantie
   • Service
   • Importeur
 • Deutsch

  • Einführung

   • Urheberrecht
   • Haftungsbeschränkung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
  • Sicherheit

   • Gefahr durch Elektrischen Strom
   • Grundlegende Sicherheitshinweise
  • Inbetriebnahme

   • Lieferumfang und Transportinspektion
   • Entsorgung der Verpackung
   • Vor dem Erstgebrauch
   • Elektrischer Anschluss
  • Gerätebeschreibung

  • Bedienung und Betrieb

   • Gerät Ein- / Ausschalten
   • Wassertank Entleeren
  • Fehlerbehebung

   • Fehlerursachen und Behebung
  • Reinigung

  • Lagerung

  • Entsorgung

  • Anhang

   • Technische Daten
   • Hinweise zur Konformitätserklärung
   • Garantie
   • Service
   • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

ELECTRIC DEHUMIDIFIER SLE 500 A1
ELECTRIC DEHUMIDIFIER
Operating instructions
DÉSHUMIDIFICATEUR
D'AIR ÉLECTRIQUE
Mode d'emploi
ELEKTRISCHER LUFTENTFEUCHTER
Bedienungsanleitung
IAN 273378
ELEKTRISK LUFTAFFUGTER
Betjeningsvejledning
ELEKTRISCHE
LUCHTONTVOCHTIGER
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLE 500 A1

 • Page 1 ELECTRIC DEHUMIDIFIER SLE 500 A1 ELECTRIC DEHUMIDIFIER ELEKTRISK LUFTAFFUGTER Operating instructions Betjeningsvejledning DÉSHUMIDIFICATEUR ELEKTRISCHE D’AIR ÉLECTRIQUE LUCHTONTVOCHTIGER Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing ELEKTRISCHER LUFTENTFEUCHTER Bedienungsanleitung IAN 273378...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 12 SLE 500 A1 GB │...
 • Page 5: Introduction

  The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper application or usage. The user is the sole bearer of the risk. │ GB │ IE SLE 500 A1 ■ 2   ...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SLE 500 A1 GB │ IE │    3 ■...
 • Page 7: Safety

  Do not operate the appliance in the vicinity of easily flam- ■ mable gases or materials, in the vicinity of naked flames or in locations where oil or water can splash. │ GB │ IE SLE 500 A1 ■ 4   ...
 • Page 8 Place the appliance at a minimum distance of 15 cm from walls ■ or other objects so that good air circulation is guaranteed. Before cleaning, always remove the power adapter from the ■ mains power socket. SLE 500 A1 GB │ IE │    5 ■...
 • Page 9: Initial Operation

  Ensure that the power adapter connecting cable is not tightly stretched or kinked. ♦ Connect the power adapter to the appliance by plugging the connecting plug into the connection socket on the rear of the appliance. │ GB │ IE SLE 500 A1 ■ 6   ...
 • Page 10: Appliance Description

  ♦ Pour out the water by using the spout and push the water tank back into the appliance. SLE 500 A1 GB │ IE │    7 ■...
 • Page 11: Fault Rectification

  Windows and doors in the room condensate. Close the windows and doors. are open. NOTE ► If you cannot solve the problem with any of the aforementioned methods, please contact the Customer Service department. │ GB │ IE SLE 500 A1 ■ 8   ...
 • Page 12: Cleaning

  Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre should you be in any doubt. SLE 500 A1 GB │ IE │...
 • Page 13: Appendix

  Air then flows from outside into the room to be dehumidified. For this reason, dehumidifying performance decreases with decreasing temperature, and can drop to zero. This does not indicate a defect of the appliance. │ GB │ IE SLE 500 A1 ■ 10   ...
 • Page 14: Notes On The Declaration Of Conformity

  Damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, or no later than two days after the date of purchase. Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable. SLE 500 A1 GB │ IE │...
 • Page 15: Service

  (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 273378 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE SLE 500 A1 ■ 12   ...
 • Page 16 Importør ............. . . 24 SLE 500 A1 │...
 • Page 17: Introduktion

  Producenten giver ingen garanti for skader, som er forårsaget af anvendelse til andre formål end anvendelsesområdet. Brugeren bærer alene risikoen. │ SLE 500 A1 ■ 14   ...
 • Page 18: Anvendte Advarsler

  Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader. ► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► Et 'bemærk' henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet. SLE 500 A1 │    15 ■...
 • Page 19: Sikkerhed

  Brug ikke produktet i nærheden af letantændelige gasser ■ eller stoffer, i nærheden af åben ild eller steder, hvor produk- tet kan blive udsat for stænk fra olie eller vand. │ SLE 500 A1 ■ 16   ...
 • Page 20 Stil produktet på en plan overflade, så det står sikkert og ■ ikke kan vælte. Anbring produktet minimum 15 cm fra vægge og andre ■ genstande for at sikre en god luftcirkulation. Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. ■ SLE 500 A1 │    17 ■...
 • Page 21: Første Brug

  ► Sørg for, at kablet til tilslutningskablet ikke strammes eller knækkes. ♦ Forbind netadapteren med produktet ved at sætte stikket i tilslutnings- kontakten på bagsiden af produktet. │ SLE 500 A1 ■ 18   ...
 • Page 22: Beskrivelse Af Produktet

  Hold fast i vandtanken i det forreste gribehåndtag, og træk den forsigtigt lige ud af produktet, så vandet ikke skvulper over. ♦ Hæld vandet ud af afløbsåbningen og sæt vandtanken ind i produktet igen. SLE 500 A1 │    19 ■...
 • Page 23: Afhjælpning Af Fejl

  Vinduer og døre til rummet er kondensvand. Luk vinduer og døre. åbne. BEMÆRK ► Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge de angivne trin, bedes du henvende dig til kundeservice. │ SLE 500 A1 ■ 20   ...
 • Page 24: Rengøring

  Dette produkt er underlagt EU-direktivet 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bortskaf produktet via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommunale genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til den lokale genbrugsplads. SLE 500 A1 │    21 ■...
 • Page 25: Tillæg

  Derfor aftager affugtningsydelsen ved lavere temperaturer og kan gå helt i stå. Der er her ikke tale om en defekt ved produktet. │ SLE 500 A1 ■ 22   ...
 • Page 26: Oplysninger Om Overensstemmelseserklæringen

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, der evt. allerede fandtes ved køb, skal anmeldes lige efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. SLE 500 A1 │    23 ■...
 • Page 27: Service

  Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 273378 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ SLE 500 A1 ■ 24   ...
 • Page 28 Importateur ............36 SLE 500 A1 FR │...
 • Page 29: Introduction

  / ou des dommages au niveau de l'appareil. Le fabricant n'assume aucune responsa- bilité pour les dommages résultant d'utilisations non conformes. Seul l'utilisateur est responsable des risques encourus. │ FR │ BE SLE 500 A1 ■ 26   ...
 • Page 30: Avertissements Utilisés

  Si la situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des dommages matériels. ► Suivre les instructions stipulées dans cet avertissement, pour éviter tous dommages matériels. REMARQUE ► Une remarque indique des informations supplémentaires pour faciliter la manipulation de l'appareil. SLE 500 A1 FR │ BE │    27 ■...
 • Page 31: Sécurité

  N'opérez pas l'appareil à proximité de gaz ou de substances ■ facilement inflammables, à proximité de feux ouverts ou dans des endroits exposés à des projections d'huile ou d'eau. │ FR │ BE SLE 500 A1 ■ 28   ...
 • Page 32 Installez l'appareil en respectant un écart minimum de 15 cm ■ avec les murs et d'autres objets pour garantir la bonne circulation de l'air. Avant chaque nettoyage, n'oubliez pas de retirer l'adapta- ■ teur secteur de la prise secteur. SLE 500 A1 FR │ BE │    29 ■...
 • Page 33: Mise En Service

  Veillez à ce que le câble de raccordement de l'adaptateur secteur ne soit pas tendu ou plié. ♦ Raccordez l'adaptateur secteur à l'appareil en insérant la fiche secteur dans la douille au dos de l'appareil. │ FR │ BE SLE 500 A1 ■ 30   ...
 • Page 34: Description De L'appareil

  à ce qu'il reste droit afin d'éviter de renverser de l'eau. ♦ Déversez l'eau dans l'évier et glissez le réservoir à eau dans l'appareil. SLE 500 A1 FR │ BE │    31 ■...
 • Page 35: Dépannage

  Fermez les fenêtres et les portes. ou très peu. pièce sont ouvertes. REMARQUE ► Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème à l'aide des mesures suscitées, veuillez vous adresser au service après-vente. │ FR │ BE SLE 500 A1 ■ 32   ...
 • Page 36: Nettoyage

  Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglemen- tation en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre centre de recyclage. SLE 500 A1 FR │ BE │...
 • Page 37: Annexe

  Pour cette raison, la performance de déshumidi- fication ne cesse de baisser proportionnellement à la baisse des températures et peut s'arrêter. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. │ FR │ BE SLE 500 A1 ■ 34   ...
 • Page 38: Remarques Relatives À La Déclaration De Conformité

  Signalez sans tarder toute anomalie éventuelle sur le matériel au moment de l'achat, au plus tard deux jours après la date d'achat. Toute réparation fera l'objet d'une facturation après l'échéance de la période de garantie. SLE 500 A1 FR │ BE │  ...
 • Page 39: Service Après-Vente

  IAN 273378 Heures de service de notre hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC) Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ FR │ BE SLE 500 A1 ■ 36   ...
 • Page 40 Importeur ............. . 48 SLE 500 A1 NL │...
 • Page 41: Inleiding

  Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bedoeling, is de fabrikant niet aansprakelijk. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. │ NL │ BE SLE 500 A1 ■ 38   ...
 • Page 42: Gebruikte Waarschuwingen

  Als de situatie niet wordt vermeden, kan dit materiële schade tot gevolg hebben. ► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te voorkomen. OPMERKING ► Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt. SLE 500 A1 NL │ BE │    39 ■...
 • Page 43: Veiligheid

  Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van licht ontvlam- ■ bare gassen of stoffen, in de nabijheid van open vuur of op plaatsen waar olie of water kunnen wegspatten. │ NL │ BE SLE 500 A1 ■ 40   ...
 • Page 44 Plaats het apparaat op een minimale afstand van 15 cm van ■ muren of andere objecten, om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Haal voor het schoonmaken altijd eerst de netvoedingsadap- ■ ter uit het stopcontact. SLE 500 A1 NL │ BE │    41 ■...
 • Page 45: Ingebruikname

  Let erop dat het snoer van de netvoedingsadapter niet strak gespannen of geknikt wordt. ♦ Sluit de netvoedingsadapter aan op het apparaat, door de aansluit- stekker in het stopcontact aan de achterkant van het apparaat te steken. │ NL │ BE SLE 500 A1 ■ 42   ...
 • Page 46: Productbeschrijving

  ♦ Laat het water weglopen via de uitgietopening en schuif de watertank weer in het apparaat. SLE 500 A1 NL │ BE │    43 ■...
 • Page 47: Problemen Oplossen

  Ramen en deuren van de ruimte condenswater. Sluit de ramen en deuren. staan open. OPMERKING ► Neem contact op met de klantenservice als u met de eerdergenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen. │ NL │ BE SLE 500 A1 ■ 44   ...
 • Page 48: Reiniging

  AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeente- reiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met de verantwoordelijke instantie. SLE 500 A1 NL │ BE │  ...
 • Page 49: Appendix

  Daarom vermindert de ontvochtigings- capaciteit gestaag bij dalende temperaturen en kan het ontvochtigen tot stilstand komen. Het gaat hierbij niet om een defect van het apparaat. │ NL │ BE SLE 500 A1 ■ 46   ...
 • Page 50: Opmerkingen Over De Conformiteitsverklaring

  Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. SLE 500 A1 NL │ BE │  ...
 • Page 51: Service

  Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 273378 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ NL │ BE SLE 500 A1 ■ 48   ...
 • Page 52 Importeur ............. . 60 SLE 500 A1 DE │...
 • Page 53: Einführung

  Verletzungen und / oder Beschädigungen des Gerätes führen. Für Schäden, deren Ursache in bestimmungs- widrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Benutzer. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 50   ...
 • Page 54: Verwendete Warnhinweise

  Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    51 ■...
 • Page 55: Sicherheit

  Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflamm- ■ baren Gasen oder Stoffen, in der Nähe von offenen Feuern oder an Stellen, wo Öl oder Wasser spritzen können. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 52   ...
 • Page 56 Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 15 cm zu ■ Wänden oder anderen Gegenständen entfernt auf, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter aus der ■ Netzsteckdose. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    53 ■...
 • Page 57: Inbetriebnahme

  Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel des Netzadapters nicht straff gespannt oder geknickt wird. ♦ Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät, indem Sie den Anschluss- stecker in die Anschlussbuchse auf der Geräterückseite einstecken. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 54   ...
 • Page 58: Gerätebeschreibung

  Sie ihn vorsichtig gerade aus dem Gerät heraus, so dass kein Wasser überschwappen kann. ♦ Schütten Sie das Wasser über die Ausgussöffnung aus und schieben Sie den Wassertank wieder in das Gerät. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    55 ■...
 • Page 59: Fehlerbehebung

  Schließen Sie die Fenster und Türen. denswasser. sind geöffnet. HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 56   ...
 • Page 60: Reinigung

  Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    57...
 • Page 61: Anhang

  Raum nach. Aus diesem Grund nimmt die Entfeuchtungs- leistung mit sinkenden Temperaturen stetig ab und kann zum Stillstand kommen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Defekt des Gerätes. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 58   ...
 • Page 62: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │  ...
 • Page 63: Service

  Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273378 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND/GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 60   ...
 • Page 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 10 / 2015 Ident.-No.: SLE500A1-102015-2 IAN 273378...

This manual is also suitable for:

273378

Table of Contents