Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SLE 420 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SLE 420 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
DEHUMIDIFIER SLE 420 A1
DEHUMIDIFIER
Operating instructions
PÁRÁTLANÍTÓ
Kezelési útmutató
VYSOUŠEČ VZDUCHU
Návod k obsluze
LUFTENTFEUCHTER
Bedienungsanleitung
IAN 89301
RP89301_Luftentfeuchter_Cover_LB4.indd 2
POCHŁANIACZ WILGOCI
Instrukcja obsługi
SUŠILEC ZRAKA
Navodilo za uporabo
ODVLHČOVAČ VZDUCHU
Návod na obsluhu
02.04.13 11:56

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLE 420 A1

 • Page 1 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1 DEHUMIDIFIER POCHŁANIACZ WILGOCI Operating instructions Instrukcja obsługi PÁRÁTLANÍTÓ SUŠILEC ZRAKA Kezelési útmutató Navodilo za uporabo VYSOUŠEČ VZDUCHU ODVLHČOVAČ VZDUCHU Návod k obsluze Návod na obsluhu LUFTENTFEUCHTER Bedienungsanleitung IAN 89301 RP89301_Luftentfeuchter_Cover_LB4.indd 2 02.04.13 11:56...
 • Page 2 __RP89301_B4.book Seite 1 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 English..................2 Polski ..................16 Magyar ................. 30 Slovenšêina ................44 éesky ..................56 Slovenêina ................68 Deutsch ................. 82...
 • Page 3 __RP89301_B4.book Seite 2 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Overview / Przeglâd / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht AIR CLEAN HIGH MID. DRY CLOTHES TANK FULL CONTINUOUS TIMER AUTOMATIC OPERATION RH% Hr. SETTING TIMER MODE STAND-BY 20 19...
 • Page 4: Table Of Contents

  __RP89301_B4.book Seite 2 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................4 3. Safety information ................5 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................7 6. Notes on operation ................7 7.
 • Page 5: Overview

  __RP89301_B4.book Seite 3 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Overview Mobile flap valve for air outlet Operating panel Handle Recessed grip for water tank Water tank (5 L) Rollers Inspection window for checking water level Grid for air inlet (removable) Hook for coiling up the power cable Power cable with safety plug Rating plate...
 • Page 6: Intended Purpose

  __RP89301_B4.book Seite 4 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Thank you for your trust! 2. Intended purpose The dehumidifier is intended exclusively for Congratulations on your new dehumidifier. dehumidifying residential, cellar and stor- age rooms with a temperature of between For a safe handling of the product and in or- 5|°C and 35 °C.
 • Page 7: Safety Information

  __RP89301_B4.book Seite 5 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Safety information WARNING! Moderate risk: failure to ob- serve this warning may result in injury or se- Warnings rious material damage. If necessary, the following warnings will be CAUTION: low risk: failure to observe this used in these operating instructions: warning may result in minor injury or mate- DANGER! High risk: failure to ob-...
 • Page 8: Items Supplied

  __RP89301_B4.book Seite 6 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 • The device, the power cable and the WARNING! Risk of material damage mains plug must not be immersed in wa- • Never place objects filled with liquid on ter or any other liquids. top of the device, e.g.
 • Page 9: How To Use

  __RP89301_B4.book Seite 7 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 5. How to use The intervals at which this happens vary. • Remove all packing material. Conditions Defrosting • Remove all transport packing material. Temperature: • Strip off the foil from the operating pan- no defrosting over 20 °C after 40 minutes dehu-...
 • Page 10: Displays

  __RP89301_B4.book Seite 8 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Air outlet flap valve Display Meaning Figure B: irrespective of which mode the Timer for all modes: device is being operated in, open the top These values (1 - 12 hours) flap valve 1.
 • Page 11: Water Tank

  __RP89301_B4.book Seite 9 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 7.4 Water tank RH between 55% and 70%: the device dehumidifies at its normal setting. • The water tank 5 has a holding capaci- RH under 55%: no dehumidification, ty of 5 litres. only the fan is running.
 • Page 12: Hose Drainage

  __RP89301_B4.book Seite 10 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 8. Hose drainage 1. Switch the device off and pull out the mains plug 10. In the case of very damp rooms, it is often 2. Figure D: reach into the upper open- more reasonable for the water not to be col- ing of the grid 8 and pull it off.
 • Page 13: Protection Against Overheating

  __RP89301_B4.book Seite 11 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 11. Protection against Fault Possible causes/Action overheating • Has the device been connected to the power The device has an overheating protection supply? system. • Check the water level in the water tank 5. •...
 • Page 14: Disposal

  14. Disposal 15. Technical specifications The symbol showing a wheel- ie bin crossed through indi- Model: SLE 420 A1 cates that the product requires Mains voltage: 220 - 240 V~ 50 Hz separate refuse collection in the European Union. This ap-...
 • Page 15: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __RP89301_B4.book Seite 13 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 16. Warranty of the uct parts that are subject to standard wear and therefore can be considered wear parts; HOYER Handel GmbH the same applies to damages at fragile parts, Dear Customer, e.g.
 • Page 16 __RP89301_B4.book Seite 14 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 89301 Supplier Please note that the following address is no service address.
 • Page 17 __RP89301_B4.book Seite 15 Freitag, 19. April 2013 7:28 19...
 • Page 18 __RP89301_B4.book Seite 16 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Spis tre ci 1. Przeglâd..................17 2. U ycie zgodne z przeznaczeniem ............ 18 3. Wskazówki bezpiecze stwa ............19 4. Zakres dostawy ................21 5. Uruchomienie ................. 21 6. Wskazówki dotyczâce eksploatacji..........21 7.
 • Page 19: Przeglâd

  __RP89301_B4.book Seite 17 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Przeglâd Ruchoma klapa wylotu powietrza Panel obs ugi Râczka Uchwyt do zbiornika na wodö Zbiornik na wodö (5 l) Wa ki Okienko wziernikowe do kontroli poziomu wody Kratka wlotu powietrza (zdejmowana) Haki do nawijania przewodu zasilajâcego Przewód zasilajâcy z wtyczkâ...
 • Page 20: U Ycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  __RP89301_B4.book Seite 18 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Serdecznie dziökujemy 2. U ycie zgodne z za zaufanie! przeznaczeniem Osuszacz powietrza jest przeznaczony wy- Gratulujemy Pa stwu zakupu nowego osu- âcznie do osuszania pomieszcze mieszkal- szacza powietrza. nych, piwnic i magazynów o temperaturze od 5 °C do 35 °C.
 • Page 21: Wskazówki Bezpiecze Stwa

  __RP89301_B4.book Seite 19 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Wskazówki OSTRZE ENIE! rednie ryzyko: Nieprze- strzeganie tego ostrze enia mo e byä przy- bezpiecze stwa czynâ obra e lub strat materialnych. Ostrze enia OSTRO NIE: Niskie ryzyko: Nieprzestrze- Je eli jest to konieczne, w niniejszej instrukcji ganie tego ostrze enia mo e byä...
 • Page 22 __RP89301_B4.book Seite 20 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 NIEBEZPIECZE STWO – • Po wy âczeniu za pomocâ wy âcznika zagro enie dla dzieci urzâdzenie nadal znajduje siö pod na- • Materia opakowania nie jest zabawkâ piöciem. W celu ca kowitego od âcze- dla dzieci.
 • Page 23: Zakres Dostawy

  __RP89301_B4.book Seite 21 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 5. Uruchomienie • Na urzâdzeniu ani tu obok niego nie wolno ustawiaä otwartych róde • Zdjâä ca e opakowanie. ognia, np. p onâcych wieczek. • Zdjâä wszystkie zabezpieczenia trans- • Urzâdzenie nale y ustawiä w taki spo- portowe.
 • Page 24: Obs Uga

  PL_RP89301_Luftentfeuchter.fm Seite 22 Montag, 22. April 2013 8:14 08 Automatyczne odladzanie • Urzâdzenie wy âczy siö po nape nieniu siö lub od âczeniu zbiornika na wodö. Aby uniknâä oblodzenia w trakcie pracy ciâ- g ej, urzâdzenie odladza siö automatycznie. Klapa otworu wylotu powietrza Programuje siö...
 • Page 25: Programy

  PL_RP89301_Luftentfeuchter.fm Seite 23 Montag, 22. April 2013 8:14 08 Wy wietlacz • Dioda LED programu 14 wieci siö przed aktywnym programem. Wska nik Znaczenie AUTOMATIC (TRYB AUTOMATYCZNY) Ten wska nik pozostaje Wzglödna wilgotno ä powietrza (rF), która stale widoczny podczas HIGH ma zostaä...
 • Page 26: Zbiornik Na Wodö

  PL_RP89301_Luftentfeuchter.fm Seite 24 Montag, 22. April 2013 8:14 08 7.5 Timer Ten program u ywany jest do ciâg ego osu- szania powietrza lub do osuszania do war- • Timer mo e wspó pracowaä ze wszyst- to ci okre lonej przez u ytkownika. kimi 4 programami.
 • Page 27: Czyszczenie I Wymiana Filtra

  __RP89301_B4.book Seite 25 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 10. Czyszczenie 4. Urzâdzenie ustawiä tak, aby koniec wö a znalaz siö nad odp ywem. Jed- Urzâdzenie nale y wyczy ciä przed nocze nie otwarty koniec wö a musi pierwszym u yciem! byä...
 • Page 28: Przechowywanie

  __RP89301_B4.book Seite 26 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 12. Przechowywanie Mo liwe przyczyny/ B âd dzia ania NIEBEZPIECZE STWO – • Czy filtry 24, 25 nie zagro enie dla dzieci! sâ zabrudzone? Nieu ywane urzâdzenie nale y • Czy wlot powietrza 8 zabezpieczyä...
 • Page 29: Utylizacja

  __RP89301_B4.book Seite 27 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 14. Utylizacja 15. Dane techniczne Symbol przekre lonego kon- Model: SLE 420 A1 tenera na mieci na kó kach Napiöcie siecio- oznacza, e na terenie Unii 220 - 240 V ~ 50 Hz...
 • Page 30: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  __RP89301_B4.book Seite 28 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 16. Gwarancja firmy tychmiast po rozpakowaniu produktu. Naprawy dokonywane po up ywie okresu HOYER Handel GmbH obowiâzywania gwarancji p atne. Drogi Kliencie, Zakres gwarancji Na niniejsze urzâdzenie jest udzielana 3|-let- nia gwarancja obowiâzujâca od dnia jego Urzâdzenie wyprodukowano zgodnie suro- zakupu.
 • Page 31 __RP89301_B4.book Seite 29 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 • W przypadku wystâpienia usterek w dzia aniu lub pozosta ych usterek nale- y w pierwszej kolejno ci skontaktowaä siö telefonicznie lub za pomocâ po- czty elektronicznej z poni ej poda- nym centrum serwisowym.
 • Page 32 __RP89301_B4.book Seite 30 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Tartalom 1. Áttekintés ..................31 2. Rendeltetésszer használat............. 32 3. Biztonsági utasítások..............33 4. A csomag tartalma ................. 35 5. Üzembevétel................... 35 6. Tanácsok a használathoz..............35 7. Használat ..................36 Be- és kikapcsolás ................
 • Page 33: Áttekintés

  __RP89301_B4.book Seite 31 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Áttekintés Mozgatható fedél a leveg kieresztéshez Kezel felület Hordfogantyú Fogást segít bemélyedés a víztartályhoz Víztartály (5 literes) Kerekek Vízszintellen rz kémlel nyílás Leveg bemenet-rács (levehet ) Kampó a csatlakozóvezeték feltekercseléséhez Csatlakozóvezeték véd dugós csatlakozóval Adatlap TANK FULL...
 • Page 34: Rendeltetésszer Használat

  __RP89301_B4.book Seite 32 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Köszönjük bizalmát! 2. Rendeltetésszer használat Gratulálunk új páratartalom csökkent ké- A páratartalom csökkent készüléket kizáró- szülékéhez. lag 5|°C ... 35|°C-os h mérséklet lakóépü- let, pince, raktárhelyiség páratartalom A termék biztonságos használata, továbbá csökkentéséhez terveztük.
 • Page 35: Biztonsági Utasítások

  __RP89301_B4.book Seite 33 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Biztonsági utasítá- FIGYELMEZTETÉS! Közepes kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása sérü- léseket vagy súlyos anyagi károkat okozhat. VIGYÁZAT: alacsony kockázat: A figyel- Figyelmeztet jelzések meztetés figyelmen kívül hagyása kisebb sé- A kezelési útmutató...
 • Page 36 __RP89301_B4.book Seite 34 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 VESZÉLY gyermekekre nézve • A készülék elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne akadjon vagy csíp djön be. • A csomagolóanyag nem játékszer. A • A hálózati csatlakozót mindig a dugó- gyermekek nem játszhatnak a m anyag nál fogja és ne a kábelénél, amikor ki- zacskókkal.
 • Page 37: A Csomag Tartalma

  __RP89301_B4.book Seite 35 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 6. Tanácsok a haszná- • A töml víztelenítése közben figyeljen arra, hogy a töml t ne tömje el, és an- lathoz nak nyitott vége a készüléknél alacso- nyabban legyen. • Ha a helyiségben tartósan magas a re- •...
 • Page 38: Használat

  __RP89301_B4.book Seite 36 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 7. Használat Program LED LED világít Jelentése 7.1 Be- és kikapcsolás A víztartály megtelt TANK FULL • A 16 STAND-BY (KÉSZENLÉT) gomb vagy nincs behe- (TARTÁLY TELE) megnyomásával lehet a készüléket ki- és lyezve.
 • Page 39: Program

  __RP89301_B4.book Seite 37 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Kijelz Jelentése MEGJEGYZÉS: Az automatika rF értéke Relatív páratartalom nem azonos a HIGH/MID./LOW (MA- beállítása tartós üzem- GAS/KÖZEPES/ALACSONY) kijelz 13 módhoz. értékeivel. A 30 ... 80 közé es 30 - 80 vagy CO érték vagy a CO A programot akkor válassza, ha tartósan a villogás...
 • Page 40: Víztartály

  __RP89301_B4.book Seite 38 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 8. Töml s víztelenítés 7.4 Víztartály • A víztartály 5 5 literes befogadóképes- Nagyon nedves helyiségeknél egyszer bb ség . lehet, ha a vizet nem a víztartályba gy jtjük, • A víz szintjét elöl, a kémlel nyíláson 7 hanem közvetlenül töml vel vezetjük el.
 • Page 41: Tisztítás

  __RP89301_B4.book Seite 39 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 11. Túlmelegedés elleni 3. Fordítsa el a rácsot 8, és szükség ese- tén nyomja a két hüvelykujjával a rács védelem közepét. 4. A m anyagsz r t 24 és a szénsz - A készülék túlmelegedés elleni védelemmel r t|25 fejtse le a rácsról.
 • Page 42: Problémamegoldás

  __RP89301_B4.book Seite 40 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 13. Problémamegoldás Lehetséges okok/ Hiba elhárítás módja Ha a készüléke nem megfelel en m ködik, el ször ellen rizze az ellen rz listán felso- • Helyiség h mérsékle- rolt problémákat. Lehetséges, hogy csak ki- A m ködés te 35 °C felett? sebb problémáról van szó, amelyet Ön saját...
 • Page 43: M Szaki Adatok

  Páratartalom csökkent ség: 220 - 240 V ~ 50 Hz megnevezése: készülék Védelmi osztály: I Gyártási szám: 89301 Kimen teljesít- A termék típusa: SLE 420 A1 mény: 320 W (27 °C, 60%) A termék azono- Páratartalom csökkent Teljesítmény sításra alkalmas készülék|víztartállyal, max.:...
 • Page 44 __RP89301_B4.book Seite 42 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 akadályozza. A jótállási jogokat a ter- si jogok érvényesítése céljából átadni. mék tulajdonosaként a fogyasztó érvénye- A hiba felfedezését l számított két hó- sítheti az áruházakban, valamint a napon belül bejelentett jótállási igényt jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervi- id ben közöltnek kell tekinteni.
 • Page 45 __RP89301_B4.book Seite 43 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Garanciakártya 89301 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 46 __RP89301_B4.book Seite 44 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Vsebina 1. Pregled................... 45 2. Namen uporabe ................46 3. Varnostna opozorila ............... 47 4. Obseg dobave ................49 5. Zagon .................... 49 6. Napotki za obratovanje..............49 7. Upravljanje..................49 Vklop in izklop ..................
 • Page 47: Pregled

  __RP89301_B4.book Seite 45 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Pregled premiêna loputa za odvod zraka Upravljalno polje Nosilni roêaj Prijemalna vdolbina rezervoarja za vodo Rezervoar za vodo (5 l) Kolesca Kontrolno okence za nadzor nivoja vode Mreža za dovod zraka (snemljiva) Kavelj za navitje napajalnega kabla Napajalni kabel z varnostnim vtiêem Identifikacijska plošêica...
 • Page 48: Namen Uporabe

  __RP89301_B4.book Seite 46 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Najlepša hvala za Vaše 2. Namen uporabe zaupanje! Razvlaževalnik zraka je predviden izkljuêno za razvlaževanje bivalnih, kletnih ali skladišê- éestitamo vam za vaš novi razvlaževalnik nih prostorov s temperaturo od 5 do 35|°C. zraka.
 • Page 49: Varnostna Opozorila

  __RP89301_B4.book Seite 47 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Varnostna opozorila OPOZORILO! Srednje tveganje: Neupo- števanje opozorila lahko privede do po- Varnostna navodila škodb ali veêje materialne škode. Po potrebi upoštevajte naslednja varnostna POZOR: Majhno tveganje: Neupoštevanje navodila v teh navodilih za uporabo: opozorila lahko privede do lažjih poškodb NEVARNOST! Visoko tveganje: ali materialne škode.
 • Page 50 __RP89301_B4.book Seite 48 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 NEVARNOST za otroke • Varnostni vtiê izvlecite iz varnostne vtiê- nice, ... • Embalaža ni otroška igraêa. Otroci se … êe se pojavi motnja, ne smejo igrati s plastiênimi vreêkami. … kadar naprave ne uporabljate, Obstaja nevarnost zadušitve.
 • Page 51: Obseg Dobave

  __RP89301_B4.book Seite 49 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 4. Obseg dobave Samodejno odmrzovanje Naprava se med neprekinjeno uporabo sa- 1 razvlaževalnik zraka z rezervoarjem za modejno odmrzuje. Takrat je razvlaževanje vodo 5 prekinjeno, motor pa deluje na najvišji sto- 1 gibka cev 22 pnji.
 • Page 52: Prikazi

  __RP89301_B4.book Seite 50 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Loputa odprtine za izpust zraka Prikaz Pomen Slika B: Ne glede na to, v katerem progra- éasovnik za vse pro- mu naprava obratuje, odprite zgornjo lopu- grame: to 1. Zaskoêi se v štirih položajih. 1 - 12 Te vrednosti (1 - 12 ur) ée lopute ne odprete, bo zašêita pred pre-...
 • Page 53: Rezervoar Za Vodo

  __RP89301_B4.book Seite 51 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 7.4 Rezervoar za vodo rF pod 55 %: Brez razvlaževanja, delu- je samo ventilator. • Prostornina rezervoarja za vodo 5 je 5|litrov. NAPOTEK: Vrednosti rF samodejnega na- • Nivo vode lahko preverite spredaj skozi êina niso enaki kot vrednosti HIGH/MID./ kontrolno okence 7.
 • Page 54: Odstranjevanje Vode Prek Gibke Cevi

  __RP89301_B4.book Seite 52 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 8. Odstranjevanje vode 4. Filter iz umetne mase 24 in ogleni fil- ter|25 se loêita od mreže. Snemite ju z prek gibke cevi mreže 8. V zelo vlažnih prostorih je pogosto bolj smi- 5.
 • Page 55: Zašêita Pred Pregrevanjem

  __RP89301_B4.book Seite 53 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 11. Zašêita pred pregre- Napaka Možni vzroki/ukrepi vanjem • Ali je zagotovljeno na- Naprava je opremljena z zašêito pred pre- pajanje naprave? grevanjem. • Preverite nivo napol- njenosti rezervoarja • Zašêita pred pregrevanjem samodejno za z vodo 5.
 • Page 56: Odstranjevanje Med Odpadke

  __RP89301_B4.book Seite 54 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 14. Odstranjevanje med 15. Tehniêni podatki odpadke Model: SLE 420 A1 Simbol preêrtanega smetišêne- Omrežna nape- ga koša na kolešêkih pomeni, tost: 220 - 240 V~ 50 Hz da se mora proizvod v Evrop- Razred zašêite:...
 • Page 57: Garancija

  __RP89301_B4.book Seite 55 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 16. Garancija 5. Kupec je dolžan pooblašêenemu servi- su predložiti garancijski list in raêun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- Dobavitelj blašêeni servis ali oseba, kupec ne more Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 58 __RP89301_B4.book Seite 56 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Obsah 1. P ehled ..................57 2. Použití k urêenému úêelu ............... 58 3. Bezpeênostní pokyny ..............59 4. Rozsah dodávky ................61 5. Uvedení do provozu ..............61 6. Pokyny k provozu ................. 61 7.
 • Page 59: P Ehled

  __RP89301_B4.book Seite 57 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. P ehled pohyblivá sklopná lišta pro výfuk vzduchu obslužný panel rukoje prohlube k uchopení nádržky na vodu nádržka na vodu (5 l) koleêka nahlížecí otvor pro kontrolu stavu vody m ížka pro p ívod vzduchu (odnímatelná) háêky pro navinutí...
 • Page 60: Použití K Urêenému Úêelu

  __RP89301_B4.book Seite 58 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Døkujeme za vaši d vøru! 2. Použití k urêenému úêelu Gratulujeme vám k vašemu novému odvlh- Odvlhêovaê vzduchu je urêen výhradnø k êovaêi vzduchu. odvlhêování obytných, sklepních nebo skla- dovacích prostor s teplotou od 5 °C do Pro bezpeêné...
 • Page 61: Bezpeênostní Pokyny

  __RP89301_B4.book Seite 59 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Bezpeênostní pokyny VÝSTRAHA! St ední riziko: Nerespektová- ní výstrahy m že mít za následek zranøní Výstražné pokyny nebo tøžké vøcné škody. V p ípadø pot eby jsou v tomto návodu k po- POZOR: Nízké...
 • Page 62 __RP89301_B4.book Seite 60 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 NEBEZPEéÍ pro døti • Vytáhnøte vidlici s ochranným kontak- tem ze zásuvky s ochranných kontak- • Obalový materiál není hraêka pro døti. tem, ... Døti si nesmí hrát s plastovými sáêky. …...
 • Page 63: Rozsah Dodávky

  __RP89301_B4.book Seite 61 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 4. Rozsah dodávky Automatické odmrazování Aby p ístroj v nep etržitém provozu nezamr- 1 odvlhêovaê vzduchu s nádržkou na vo- zl, odmrazuje se automaticky. P itom se na- du|5 staví odvlhêování a motor na nejvyšší 1 hadice 22 stupe .
 • Page 64: Zobrazení

  CZ_RP89301_Luftentfeuchter.fm Seite 62 Montag, 22. April 2013 8:15 08 Displej • P ístroj se vypne, když je nádržka na vodu plná nebo je odstranøna. Zobrazení Význam Sklopná lišta otvoru pro výfuk Toto zobrazení je vidøt vzduchu neustále bøhem provozu. Obrázek B: Bez ohledu na to, v jakém HIGH Zobrazuje rozsah vlh- MID.
 • Page 65: Nádržka Na Vodu

  CZ_RP89301_Luftentfeuchter.fm Seite 63 Montag, 22. April 2013 8:15 08 AUTOMATIC (AUTOMATICKÝ PROGRAM) pro výfuk vzduchu tak, aby proud vzduchu Relativní vlhkost vzduchu (rF), které má být smø oval na kusy obleêení, které mají dosaženo, je pevnø nastavena na 55 %. uschnout.
 • Page 66: Odstranøní Vody Z Hadice

  CZ_RP89301_Luftentfeuchter.fm Seite 64 Montag, 22. April 2013 8:15 08 • Pro p edêasné ukonêení êasovaêe, stisk- 2. Obrázek D: Uchopte horní otvor nøte dvakrát TIMER (éASOVAé) 19 m ížky 8 a stáhnøte ji. nebo vypnøte p ístroj tlaêítkem STAND- 3. Otoête m ížku 8 a tlaête obøma palci BY (POHOTOVOSTNÍ...
 • Page 67: Ochrana P Ed P Eh Átím

  __RP89301_B4.book Seite 65 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 11. Ochrana p ed p e- Možné p íêiny / Chyba h átím opat ení • Je zajištøno napájení P ístroj disponuje ochranou proti p eh átí. elektrickým proudem? • Zkontrolujte stav hladi- •...
 • Page 68: Likvidace

  Tato zákonná práva nejsou naší níže popsanou zárukou omezena. 15. Technické parametry Podmínky záruky Model: SLE 420 A1 Záruêní lh ta zaêíná datem nákupu. Uschovej- Sí ové napøtí: 220 - 240 V ~50 Hz te si prosím dob e originál úêtenky. Tento pod- klad bude vyžadován jako d kaz nákupu.
 • Page 69 __RP89301_B4.book Seite 67 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 se již p i nákupu musíte ihned po rozbalení Na adrese www.lidl-service.com p ístroje nahlásit. Po vypršení záruêní lh ty m žete stáhnout tuto a mnohé další jsou p ípadné opravy zpoplatnøné. p íruêky, videa a software.
 • Page 70 __RP89301_B4.book Seite 68 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Obsah 1. Preh ad ..................69 2. Použitie pod a urêenia ..............70 3. Bezpeênostné upozornenia ............. 71 4. Rozsah dodávky................73 5. Uvedenie do prevádzky..............73 6. Pokyny pre prevádzku ..............73 7.
 • Page 71: Preh Ad

  __RP89301_B4.book Seite 69 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Preh ad Pohyblivá klapka pre výpust vzduchu Ovládací panel Úchyt Úchyt pre nádrž na vodu Nádrž na vodu (5 l) Kolieska Priezor pre kontrolu hladiny vody Mriežka pre vstup vzduchu (odnímate ná) Háêik na navinutie pripojovacieho kábla Pripojovacie vedenie so zástrêkou s ochrannými kontaktmi Typový...
 • Page 72: Použitie Pod A Urêenia

  __RP89301_B4.book Seite 70 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 ëakujeme vám za vašu 2. Použitie pod a urêe- dôveru! Odvlhêovaê vzduchu je urêený výluêne na Gratulujeme vám k novému odvlhêovaêu odvlhêovanie bytových, pivniêných a skla- vzduchu. dových priestorov s teplotou od 5|°C až 35|°C.
 • Page 73: Bezpeênostné Upozornenia

  __RP89301_B4.book Seite 71 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Bezpeênostné upo- VÝSTRAHA! Stredné riziko: Nerešpekto- vanie tejto výstrahy môže spôsobi porane- zornenia nia alebo rozsiahle vecné škody. Výstražné upozornenia POZOR: Nízke riziko: Nerešpektovanie V prípade, že je to potrebné, sú v tomto ná- tejto výstrahy môže spôsobi ahké...
 • Page 74 __RP89301_B4.book Seite 72 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 NEBEZPEéENSTVO pre deti • Pre vytiahnutie zástrêky zo zásuvky s ochranným kontaktom, ahajte vždy za • Obalový materiál nie je hraêka. Deti sa zástrêku, nikdy nie za kábel. nesmú hra s plastovými vreckami. Hrozí •...
 • Page 75: Rozsah Dodávky

  __RP89301_B4.book Seite 73 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 6. Pokyny pre prevádz- • Používajte len originálne príslušenstvo. • Nepoužívajte ostré alebo mechanické êistiace prostriedky. • Prístroj êistite iba mierne navlhêenou • V prípade, že máte v obytných priesto- utierkou. roch trvalo vysokú...
 • Page 76: Obsluha

  __RP89301_B4.book Seite 74 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 7. Obsluha 7.2 Ukazovatele LED programov 14 a displej 13 zobrazujú 7.1 Zapnutie a vypnutie zvolené funkcie a rozsah vlhkosti vzduchu. • Stlaêením tlaêidla 16 STAND-BY (PO- LED programu HOTOVOSTNÝ REŽIM) prístroj zapnete a vypnete.
 • Page 77: Programy

  __RP89301_B4.book Seite 75 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 rF medzi 55 % a 70 %: Prístroj odvlhêu- Ukazovate Význam je normálnou intenzitou. éasovaê pre všetky prog- rF pod 55 %: Žiadne odvlhêovanie, ramy: beží iba ventilátor. Tieto hodnoty 1 - 12 (1 –...
 • Page 78: Nádrž Na Vodu

  __RP89301_B4.book Seite 76 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 8. Vypúš anie vody 7.4 Nádrž na vodu prostredníctvom ha- • Nádrž na vodu 5 má objem 5 litrov. dice • Výšku hladiny vody je možné kontrolo- va cez priezor 7 vpredu. V prípade ve mi vlhkých priestorov je êasto •...
 • Page 79: Éistenie

  __RP89301_B4.book Seite 77 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 11. Ochrana pred pre- 3. Mriežku 8 otoête a v prípade potreby zatlaête obidvoma palcami do stredu hriatím mriežky. 4. Plastový filter 24 a uhlíkový filter 25 sa Prístroj je vybavený ochranou proti prehria- uvo nia od mriežky.
 • Page 80: Riešenie Problémov

  __RP89301_B4.book Seite 78 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 13. Riešenie problémov Možné príêiny/ Chyba opatrenia Ak váš prístroj nebude fungova tak, ako si želáte, preêítajte si, prosím, najskôr tento • Teplota v miestnosti kontrolný zoznam. Možno ide len o malý nad 35 °C? Prevádzka sa problém, ktorý...
 • Page 81: Technické Údaje

  __RP89301_B4.book Seite 79 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 15. Technické údaje 16. Záruka spoloênosti HOYER Handel GmbH Model: SLE 420 A1 Vážená zákazníêka, vážený zákazník, Sie ové napätie: 220 - 240 V ~ 50 Hz na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky Trieda ochrany: od dátumu kúpy.
 • Page 82 __RP89301_B4.book Seite 80 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Servisné stredisko poškodenie rozbitných êastí, napr. spínaêe, akumulátory a êasti vyrobené zo skla. Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškode- Servis Slovensko ný alebo nebol používaný alebo udržiavaný Tel.: 0850 232001 odborne.
 • Page 83 __RP89301_B4.book Seite 81 Freitag, 19. April 2013 7:28 19...
 • Page 84 __RP89301_B4.book Seite 82 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Inhalt 1. Übersicht ..................83 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 84 3. Sicherheitshinweise ............... 85 4. Lieferumfang ................. 87 5. Inbetriebnahme ................87 6. Hinweise zum Betrieb ..............87 7. Bedienung ..................88 Ein- und Ausschalten ................
 • Page 85: Übersicht

  __RP89301_B4.book Seite 83 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Übersicht bewegliche Klappe für den Luftauslass Bedienfeld Tragegriff Griffmulde für den Wassertank Wassertank (5 L) Rollen Sichtfenster für Wasserstandskontrolle Gitter für Lufteinlass (abnehmbar) Haken zum Aufwickeln der Anschlussleitung Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Typenschild TANK FULL LED leuchtet, wenn der Wassertank voll ist...
 • Page 86: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __RP89301_B4.book Seite 84 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Luftentfeuchter ist ausschließlich zum Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Luft- Entfeuchten von Wohn-, Keller- oder Lager- entfeuchter. räumen mit einer Temperatur von 5|°C bis 35|°C vorgesehen.
 • Page 87: Sicherheitshinweise

  __RP89301_B4.book Seite 85 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 3. Sicherheitshinweise WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder Warnhinweise schwere Sachschäden verursachen. Falls erforderlich, werden folgende Warn- VORSICHT: geringes Risiko: Missachtung hinweise in dieser Bedienungsanleitung ver- der Warnung kann leichte Verletzungen wendet: oder Sachschäden verursachen.
 • Page 88 __RP89301_B4.book Seite 86 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 GEFAHR für Kinder • Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. • Verpackungsmaterial ist kein Kinder- • Um den Netzstecker aus der Schutzkon- spielzeug.
 • Page 89: Lieferumfang

  __RP89301_B4.book Seite 87 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 6. Hinweise zum blockiert wird und das offene Ende des Schlauches tiefer als das Gerät liegt. Betrieb • Betreiben Sie das Gerät nur mit einge- setztem Wassertank oder installiertem • Sollten Sie in Wohnräumen dauerhaft Schlauch.
 • Page 90: Bedienung

  __RP89301_B4.book Seite 88 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 7. Bedienung Programm LED LED leuchtet Bedeutung 7.1 Ein- und Ausschalten Der Wassertank ist • Durch Drücken der Taste16 STAND-BY TANK FULL voll oder nicht ein- schalten Sie das Gerät ein und aus. Die gesetzt.
 • Page 91: Programme

  __RP89301_B4.book Seite 89 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 7.3 Programme entfeuchtet auf kleiner Stufe, bis der einge- stellte Wert erreicht ist und schaltet sich dann aus. Steigt die relative Luftfeuchtigkeit HINWEIS: Die eingestellten Werte zur rela- wieder an, schaltet sich das Gerät wieder tiven Luftfeuchtigkeit (rF%) werden mit einer ein.
 • Page 92: Timer

  __RP89301_B4.book Seite 90 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 1. Bild A: Um den Wassertank 5 zu ent- 1. Bild C: Entfernen Sie mit einem leeren, ziehen Sie ihn links und rechts Schraubendreher den Verschluss 21 etwas heraus und tragen ihn dann am auf der Rückseite.
 • Page 93: Reinigen

  __RP89301_B4.book Seite 91 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 11. Schutz vor 6. Lassen Sie beide Filter komplett trock- nen. Überhitzung 7. Setzen Sie die Filter in das Gitter 8. 8. Setzen Sie das Gitter auf das Gerät. Das Gerät verfügt über einen Überhitzungs- schutz.
 • Page 94: Problemlösung

  __RP89301_B4.book Seite 92 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 13. Problemlösung Mögliche Ursachen/ Fehler Maßnahmen Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese • Raumtemperatur über Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei- 35|°C? Funktion stoppt nes Problem, das Sie selbst beheben können.
 • Page 95: Technische Daten

  __RP89301_B4.book Seite 93 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 15. Technische Daten 16. Garantie der HOYER|Handel GmbH Modell: SLE 420 A1 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Netzspannung: 220 - 240|V~ 50|Hz Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- Schutzklasse: rantie ab Kaufdatum.
 • Page 96: Deutsch

  __RP89301_B4.book Seite 94 Freitag, 19. April 2013 7:28 19 Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 97 __RP89301_B4.book Seite 95 Freitag, 19. April 2013 7:28 19...
 • Page 98 __RP89301_B4.book Seite 96 Freitag, 19. April 2013 7:28 19...
 • Page 99 __RP89301_B4.book Seite 97 Freitag, 19. April 2013 7:28 19...
 • Page 100 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 D-22761 Hamburg Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04/2013 · Ident.-Nr.: SLE 420 A1 IAN 89301 RP89301_Luftentfeuchter_Cover_LB4.indd 1 02.04.13 11:56...

Table of Contents