Download Print this page

Silvercrest SLE 500 A1 Operating Instructions Manual

Electric dehumidifier
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
ELECTRIC DEHUMIDIFIER SLE 500 A1
ELECTRIC DEHUMIDIFIER
Operating instructions
DEZUMIDIFICATOR ELECTRIC
Instrucţiuni de utilizare
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
Οδηүίες χρήσης
IAN 282017
ELEKTRIČNI ODVLAŽIVAČ ZRAKA
Upute za upotrebu
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЛАГОАБСОРБАТОР
Ръководство за експлоатация
ELEKTRISCHER LUFTENTFEUCHTER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SLE 500 A1

  Summary of Contents for Silvercrest SLE 500 A1

 • Page 1 ELECTRIC DEHUMIDIFIER SLE 500 A1 ELECTRIC DEHUMIDIFIER ELEKTRIČNI ODVLAŽIVAČ ZRAKA Operating instructions Upute za upotrebu DEZUMIDIFICATOR ELECTRIC ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЛАГОАБСОРБАТОР Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ELEKTRISCHER LUFTENTFEUCHTER Οδηүίες χρήσης Bedienungsanleitung IAN 282017...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 13 SLE 500 A1 GB │...
 • Page 5: Introduction

  The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper application or usage. The user is the sole bearer of the risk. │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 2   ...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the appliance. SLE 500 A1 GB │ CY │    3 ■...
 • Page 7: Safety

  Do not operate the appliance in the vicinity of easily flam- ■ mable gases or materials, in the vicinity of naked flames or in locations where oil or water can splash. │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 4   ...
 • Page 8 Place the appliance at a minimum distance of 15 cm from walls ■ or other objects so that good air circulation is guaranteed. Before cleaning, always remove the power adapter from the ■ mains power socket. SLE 500 A1 GB │ CY │    5 ■...
 • Page 9: Initial Operation

  Ensure that the power adapter connecting cable is not tightly stretched or kinked. ♦ Connect the power adapter to the appliance by plugging the connecting plug into the connection socket on the rear of the appliance. │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 6   ...
 • Page 10: Appliance Description

  ♦ Pour out the water by using the spout and push the water tank back into the appliance. SLE 500 A1 GB │ CY │    7 ■...
 • Page 11: Fault Rectification

  Windows and doors in the room condensate. Close the windows and doors. are open. NOTE ► If you cannot solve the problem with any of the aforementioned methods, please contact the Customer Service department. │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 8   ...
 • Page 12: Cleaning

  Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre should you be in any doubt. SLE 500 A1 GB │ CY │...
 • Page 13: Appendix

  Air then flows from outside into the room to be dehumidified. For this reason, dehumidifying performance decreases with decreasing temperature, and can drop to zero. This does not indicate a defect of the appliance. │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 10   ...
 • Page 14: Notes On The Declaration Of Conformity

  This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee. SLE 500 A1 GB │ CY │...
 • Page 15 Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 12   ...
 • Page 16: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 500 A1 GB │ CY │    13 ■...
 • Page 17 │ GB │ CY SLE 500 A1 ■ 14   ...
 • Page 18 Uvoznik ............. . . 27 SLE 500 A1  ...
 • Page 19: Uvod

  10°C. Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u privatne svrhe i nije za komercijalnu uporabu. Uporaba drugačija od gore opisane nije dopuštena i može uzrokovati ozljede i/ili oštećenja uređaja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu nenamjenskom uporabom. Rizik snosi isključivo sam korisnik. SLE 500 A1 ■ 16    │...
 • Page 20: Korištena Upozorenja

  ćenja imovine. Ukoliko ne izbjegnete opasnu situaciju, to može uzrokovati oštećenje predmeta. ► Slijedite naputke navedene u ovom upozorenju kako biste izbjegli oštećenje predmeta. NAPOMENA ► Napomena označava dodatne informacije za jednostavnije rukovanje uređajem. SLE 500 A1    17 ■ │...
 • Page 21: Sigurnost

  ■ uređaj mogao učinkovito raditi. Uređaj nikada ne koristite u blizini lako zapaljivih tvari ili ■ plinova, u blizini otvorenog plamena ili na mjestima na kojima može doći do prskanja ulja ili vode. SLE 500 A1 ■ 18    │...
 • Page 22 ■ ili drugih predmeta uklonjena kako bi se osigurala dobra cirkulacija zraka. Prije svakog čišćenja izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice. ■ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog OPREZ ■ udara ! Ne otvarati kućište proizvoda SLE 500 A1    19 ■ │...
 • Page 23: Puštanje U Rad

  U protivnom se može oštetiti. ► Pazite da priključni kabel nije jako nategnut i da se ne prelama. ♦ Povežite mrežni adapter s uređajem tako što ćete priključni utikač utaknuti u utičnicu na stražnjoj strani uređaja. SLE 500 A1 ■ 20    │...
 • Page 24: Opis Uređaja

  Spremnik za vodu čvrsto držite za prednju ručku i pažljivo ga izvucite iz uređaja, pazeći da se voda ne izlije. ♦ Vodu izlijte kroz otvor za izlijevanje i spremnik za vodu ponovo gurnite u uređaj. SLE 500 A1    21 ■ │...
 • Page 25: Otklanjanje Smetnji

  Prozori i vrata sobe su otvoreni. Zatvorite vrata i prozore. vodu. NAPOMENA ► Ako navedenim koracima ne uspijete riješiti problem, molimo Vas da se obratite servisu za kupce. SLE 500 A1 ■ 22    │...
 • Page 26: Čišćenje

  (Waste Electrical and Electronic Equipment). Uređaj zbrinite preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje ili preko Vaše komunalne ustanove za zbrinjavanje otpada. Poštujte važeće propise. U slučaju dvojbe obratite se mjesnom poduzeću za zbrinjavanje otpada. SLE 500 A1    23 ■ │...
 • Page 27: Prilog

  * Što je niža sobna temperatura i što je niža vanjska temperatura, to se u zraku pohranjuje manje vlage, i izvana struji u prostoriju koju odvlažujete. Zbog toga učinkovitost odvlaživanja opada s padom temperature i može doći do prekida odvlaživanja. To ne predstavlja kvar uređaja. SLE 500 A1 ■ 24   ...
 • Page 28: Napomene Uz Izjavu O Sukladnosti

  Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. SLE 500 A1    25 ■...
 • Page 29 (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa. Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver. SLE 500 A1 ■ 26    │...
 • Page 30: Servis

  Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 500 A1    27 ■ │...
 • Page 31 SLE 500 A1 ■ 28    │...
 • Page 32 Importator ............. 41 SLE 500 A1  ...
 • Page 33: Introducere

  Nu este permisă utilizarea în alt scop decât cel descris anterior, acest lucru putând provoca răniri şi/sau deteriorarea aparatului. Producătorul nu îşi asumă răspunde- rea pentru pagube provocate ca urmare a utilizării în alte scopuri decât cel prevăzut. Riscul este asumat în totalitate de către utilizator. SLE 500 A1 ■ 30   ...
 • Page 34: Avertizări Utilizate

  În cazul în care situaţia respectivă nu este evitată, aceasta poate provoca pagube materiale. ► Respectaţi instrucţiunile prezentate în această avertizare pentru a evita pagubele materiale. INDICAŢIE ► O indicaţie marchează informaţii suplimentare care facilitează manipularea aparatului. SLE 500 A1    31 ■ │...
 • Page 35: Siguranţa

  ■ ca aparatul să poată lucra eficient. Nu operaţi aparatul în apropierea gazelor sau materialelor ■ uşor inflamabile, în apropierea flăcărilor deschise sau în locuri unde poate fi stropit cu ulei sau apă. SLE 500 A1 ■ 32    │...
 • Page 36 Aşezaţi aparatul la o distanţă minimă de 15 cm faţă de ■ pereţi sau alte obiecte, pentru a asigura o circulaţie bună a aerului. Înainte de fiecare curăţare scoateţi adaptorul de reţea din ■ priză. SLE 500 A1    33 ■ │...
 • Page 37: Punerea În Funcţiune

  Asiguraţi-vă că cablul de conexiune al adaptorului de reţea nu este tensionat sau îndoit. ♦ Conectaţi adaptorul de reţea la aparat prin introducerea fişei de racord în mufa de racord de pe partea posterioară a aparatului. SLE 500 A1 ■ 34    │...
 • Page 38: Descrierea Aparatului

  încastrat din faţă şi trageţi-l cu grijă din aparat, în poziţie dreaptă, evitând astfel revărsarea apei. ♦ Aruncaţi apa prin orificul de evacuare şi împingeţi rezervorul de apă din nou în aparat. SLE 500 A1    35 ■ │...
 • Page 39: Remedierea Defecţiunilor

  Uşile şi ferestrele încăperii sunt Închideţi uşile şi ferestrele. condens. deschise. INDICAŢIE ► Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema cu niciunul dintre paşii indicaţi anterior, adresaţi-vă serviciului pentru clienţi. SLE 500 A1 ■ 36    │...
 • Page 40: Curăţarea

  2012/19/EU DEEE (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice). Eliminaţi aparatul prin intermediul unei firme autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deşeurilor. Respectaţi prevederile actuale în vigoare. Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi serviciul local de eliminare a deşeurilor. SLE 500 A1    37 ■...
 • Page 41: Anexă

  în încăperea care se doreşte a fi dezumidificată. Din acest motiv, performanţa de dezumidificare se reduce continuu, proporţional cu scăderea temperaturilor şi poate ajunge la stagnare. În acest caz nu este vorba despre o defecţiune a aparatului. SLE 500 A1 ■ 38   ...
 • Page 42: Indicaţii Privind Declaraţia De Conformitate

  Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. SLE 500 A1    39 ■...
 • Page 43 (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. Acest manual, precum şi multe altele, videoclipuri cu produsele şi software-uri pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com. SLE 500 A1 ■ 40   ...
 • Page 44: Service-Ul

  Importator Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 500 A1    41 ■ │...
 • Page 45 SLE 500 A1 ■ 42    │...
 • Page 46 Вносител ............. . 56 SLE 500 A1  ...
 • Page 47: Въведение

  горе употреба, не е разрешена и може да доведе до наранявания и/или повреди на уреда. Производителят не поема отговорност за повреди в резултат на употреба не по предназначение. Рискът се поема единствено от потребителя. SLE 500 A1 ■ 44   ...
 • Page 48: Използвани Предупредителни Указания

  Ако ситуацията не бъде избегната, тя може да доведе до материални щети. ► Спазвайте инструкциите в това предупредително указание, за да избегнете материални щети. УКАЗАНИЕ ► Указанието дава допълнителна информация, която улеснява работата с уреда. SLE 500 A1    45 ■ │...
 • Page 49: Безопасност

  трябва да се сменят от оторизиран квалифициран спе- циалист или от сервиза, за да се избегнат опасности. Не експлоатирайте уреда на открито. ■ По време на експлоатация дръжте прозорците и вратите ■ затворени, за да може уредът да работи ефективно. SLE 500 A1 ■ 46    │...
 • Page 50 Внимавайте входният и изходният отвор за въздуха да ■ са винаги чисти по време на експлоатация. Никога не покривайте уреда! Поставете уреда върху стабилна, равна повърхност, за ■ да изключите опасност от преобръщане. SLE 500 A1    47 ■ │...
 • Page 51: Пускане В Експлоатация

  тява суровини и намалява количеството отпадъци. Предавайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби. Преди първата употреба ■ Отстранете всички опаковъчни материали и всички транспортни осигуров- ки от уреда. SLE 500 A1 ■ 48    │...
 • Page 52: Електрическо Свързване

  Изходен отвор за въздуха Светодиод „ON“ (зелен) Превключвател за включване/изключване Светодиод „Full“ (оранжев) Входен отвор за въздуха Букса за свързване на мрежовия адаптер Контейнер за вода Отвор за изливане Свързващ щепсел Мрежов адаптер SLE 500 A1    49 ■ │...
 • Page 53: Обслужване И Работа

  Контейнерът за вода трябва да бъде поставен изцяло в уреда, в противен случай уредът не може да се включи. ♦ Поставете превключвателя за включване/изключване на позиция „I“, за да включите уреда. Зеленият светодиод „ON“ светва. SLE 500 A1 ■ 50    │...
 • Page 54: Отстраняване На Неизправности

  вежда малко Прозорците и вратите на поме- кондензира- Затворете прозорците и вратите. щението са отворени. ла вода. УКАЗАНИЕ ► Ако не можете да решите проблема с горепосочените стъпки, се обърнете към сервизната служба. SLE 500 A1    51 ■ │...
 • Page 55: Почистване

  Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъците. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци. SLE 500 A1 ■ 52   ...
 • Page 56: Приложение

  ха и навлиза отвън в обезвлажняваното помещение. Поради тази причина капацитетът на обезвлажняване намалява непрекъснато с понижаване на температурите и уредът може да спре да работи. При това не става въ- прос за повреда на уреда. SLE 500 A1    53 ■...
 • Page 57: Указания Относно Декларацията За Съответствие

  Продължителността на гаранцията не се удължава от гаранционната услуга. Това важи и за сменени и ремонтирани части. Евентуално наличните още при закупуването повреди и дефекти трябва да се съобщят незабавно след разопа- коването. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. SLE 500 A1 ■ 54   ...
 • Page 58 вия бон) и информация в какво се състои дефектът и кога се е появил, без да заплащате пощенска такса. От www.lidl-service.com можете да изтеглите това и много други ръковод- ства, видеоклипове за продукти и софтуер. SLE 500 A1    55 ■...
 • Page 59: Сервиз

  Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 282017 Вносител Моля обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиз. Най- напред се свържете с посочения сервизен пункт. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 500 A1 ■ 56    │...
 • Page 60 Εισαγωγέας ............69 SLE 500 A1 GR │...
 • Page 61: Εισαγωγή

  δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και / ή φθορές της συσκευής. Για ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε αντίθετες προς τον προορισμό χρήσεις, ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 58   ...
 • Page 62: Χρησιμοποιούμενες Υποδείξεις Προειδοποίησης

  προκληθούν υλικές ζημιές. ► Οι οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης γίνονται ώστε να απο- φεύγονται υλικές ζημιές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Μία υπόδειξη χαρακτηρίζει επιπλέον πληροφορίες που διευκολύνουν το χειρισμό της συσκευής. SLE 500 A1 GR │ CY │    59 ■...
 • Page 63: Ασφάλεια

  τις πόρτες κλειστές, ώστε η συσκευή να μπορεί να δουλεύει αποτελεσματικά. Μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά, ■ κοντά σε φωτιές ή σε σημεία, όπου υπάρχει η πιθανότητα εκτόξευσης λαδιού ή νερού. │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 60   ...
 • Page 64 Τοποθετείτε τη συσκευή σε ελάχιστη απόσταση 15 εκ. από ■ τοίχους ή άλλα αντικείμενα, ώστε να διασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Πριν από κάθε καθαρισμό αφαιρείτε τον προσαρμογέα ■ δικτύου από την πρίζα. SLE 500 A1 GR │ CY │    61 ■...
 • Page 65: Θέση Σε Λειτουργία

  Προσέχετε ώστε το καλώδιο σύνδεσης του προσαρμογέα δικτύου να μην τεντώνεται πολύ ή να μην κάμπτεται. ♦ Συνδέστε τον προσαρμογέα δικτύου με τη συσκευή, περνώντας το βύσμα σύνδεσης στην υποδοχή σύνδεσης στην πίσω πλευρά της συσκευής. │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 62   ...
 • Page 66: Περιγραφή Συσκευής

  στη μπροστινή χοάνη και απο- μακρύνετέ το προσεκτικά και ευθεία από τη συσκευή, ώστε το νερό να μη χύνεται έξω. ♦ Χύστε το νερό από το στόμιο και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή. SLE 500 A1 GR │ CY │    63 ■...
 • Page 67: Διόρθωση Σφαλμάτων

  νερό συμπύ- Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. χώρου είναι ανοιχτά. κνωσης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τα ανωτέρω βήματα, απευθυν- θείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 64   ...
 • Page 68: Καθαρισμός

  Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών). Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνείτε με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης. SLE 500 A1 GR │ CY │  ...
 • Page 69: Παράρτημα

  θερμοκρασία, τόσο λιγότερη υγρασία αποθηκεύεται στον αέρα και ρέει από έξω προς τον προς αφύγρανση χώρο. Για αυτόν το λόγο, η απόδοση αφύγρανσης μειώνεται διαρκώς όσο μειώνονται οι θερμοκρασίες και μπορεί να σταματήσει. Δεν πρόκειται δηλαδή για ελάττωμα της συσκευής. │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 66   ...
 • Page 70: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση Συμμόρφωσης

  και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. SLE 500 A1 GR │ CY │  ...
 • Page 71 αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανί- στηκε. Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό. │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 68   ...
 • Page 72: Σέρβις

  Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 282017 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 500 A1 GR │ CY │    69 ■...
 • Page 73 │ GR │ CY SLE 500 A1 ■ 70   ...
 • Page 74 Importeur ............. . 83 SLE 500 A1 DE │...
 • Page 75: Einführung

  Verletzungen und / oder Beschädigungen des Gerätes führen. Für Schäden, deren Ursache in bestimmungs- widrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Benutzer. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 72   ...
 • Page 76: Verwendete Warnhinweise

  Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    73 ■...
 • Page 77: Sicherheit

  Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflamm- ■ baren Gasen oder Stoffen, in der Nähe von offenen Feuern oder an Stellen, wo Öl oder Wasser spritzen können. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 74   ...
 • Page 78 Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 15 cm zu ■ Wänden oder anderen Gegenständen entfernt auf, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter aus der ■ Netzsteckdose. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    75 ■...
 • Page 79: Inbetriebnahme

  Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel des Netzadapters nicht straff gespannt oder geknickt wird. ♦ Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät, indem Sie den Anschluss- stecker in die Anschlussbuchse auf der Geräterückseite einstecken. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 76   ...
 • Page 80: Gerätebeschreibung

  Sie ihn vorsichtig gerade aus dem Gerät heraus, so dass kein Wasser überschwappen kann. ♦ Schütten Sie das Wasser über die Ausgussöffnung aus und schieben Sie den Wassertank wieder in das Gerät. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    77 ■...
 • Page 81: Fehlerbehebung

  Schließen Sie die Fenster und Türen. denswasser. sind geöffnet. HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 78   ...
 • Page 82: Reinigung

  Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    79...
 • Page 83: Anhang

  Raum nach. Aus diesem Grund nimmt die Entfeuchtungs- leistung mit sinkenden Temperaturen stetig ab und kann zum Stillstand kommen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Defekt des Gerätes. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 80   ...
 • Page 84: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │  ...
 • Page 85 (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetre- ten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 82   ...
 • Page 86: Service

  IAN 282017 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 500 A1 DE │ AT │ CH │    83 ■...
 • Page 87 │ DE │ AT │ CH SLE 500 A1 ■ 84   ...
 • Page 88 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 11 / 2016 · Ident.-No.: SLE500A1-112016-1 IAN 282017...