Download Print this page
Hitachi CL 14DSL Handling Instructions Manual

Hitachi CL 14DSL Handling Instructions Manual

Cordless stud cutter

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Cordless Stud Cutter
充電式螺絲剪
충전 전산 볼트 커터
Máy cắt vít cấy dùng pin
เครื ่ อ งตั ด แกนเหล็ ก ไรŒ ส าย
CL 14DSL
Handling instructions
Hướng dẫn sử dụng
คู ‹ ม ื อ การใชŒ ง าน
使用說明書
취급 설명서
Read through carefully and understand these instructions before use.
使用前務請詳加閱讀
본 설명서를 자세히 읽고 내용을 숙지한 뒤 제품을 사용하십시오.
Đọc kỹ và hiểu rõ các hướng dẫn này trước khi sử dụng.
โปรดอ‹ า นโดยละเอี ย ดและทํ า ความเขŒ า ใจก‹ อ นใชŒ ง าน

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi CL 14DSL

 • Page 1 Cordless Stud Cutter 充電式螺絲剪 충전 전산 볼트 커터 Máy cắt vít cấy dùng pin เครื ่ อ งตั ด แกนเหล็ ก ไรŒ ส าย CL 14DSL Handling instructions Hướng dẫn sử dụng คู ‹ ม ื อ การใชŒ ง าน 使用說明書...
 • Page 2 &...
 • Page 4 English 한국어 中國語 Rechargeable battery 충전식 배터리 充電式電池 Latch 래치 卡榫 Battery cover 배터리 커버 電池蓋 Terminals 단자 端子 Ventilation holes 통풍구 散熱孔 Handle 핸들 握把 Push 누름 推 Insert 삽입 插入 Pull out 빼냄 拉出 Charger 충전기 充電器 Pilot lamp 충전기...
 • Page 5 Tiếng Việt ไทย แบตเตอรี ่ แ บบรี ช าร จ Pin sạc สลั ก Chốt ฝาป ด แบตเตอรี ่ Nắp pin ปลาย Đầu cuối Các lỗ thông gió รู ร ะบายอากาศ ที ่ จ ั บ Cầm ดั น Đẩy ปลายเสี...
 • Page 6 English d) Remove any adjusting key or wrench before GENERAL SAFETY RULES turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the WARNING! power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.
 • Page 7 English d) When battery pack is not in use, keep it away 10. Always charge the battery at a temperature of 0 – 40°C. from other metal objects like paper clips, coins, A temperature of less than 0°C will result in over charging keys, nails, screws, or other small metal objects which is dangerous.
 • Page 8 English 8. Do not put or subject the battery to high temperatures or 3. If you fi nd rust, foul odor, overheating, discolor, high pressure such as into a microwave oven, dryer, or deformation, and/or other irregularities when using the high pressure container.
 • Page 9 English 3. Trimmer CHARGING Screw size Before using the power tool, charge the battery as follows. M10 × 1.5 1. Connect the charger’s power cord to the receptacle. When the power cord is connected, the charger’s pilot M8 × 1.25 lamp will blink in red.
 • Page 10 English CAUTION 1 When using the M10, M8 or M6 cutter ○ When the battery charger has been continuously used, Check and confi rm that the accessory M6, M8 or M10 the battery charger will be heated, thus constituting spacers are correctly inserted respectively between the cause of the failures.
 • Page 11 English (2) Insert the stud used as a fi xed length guide in the stud 8. About Remaining Battery Indicator attachment hole found on the main unit stud guide and When pressing the remaining battery indicator switch, use the hexagonal bar wrench to tighten and secure the remaining battery indicator lamp lights and the the hex.
 • Page 12 English 2. Changing the cutter attachment direction or (4) Attachment replacing the cutter 1 When using an M6, M8 or M10 cutter (1) Before removing: Insert the cutter in the cutter attachment groove on the 1 Pull the trigger switch and move bracket (A), stopping bracket, insert the special spacer between the cutter with the cutter in the open position.
 • Page 13 Repair, modifi cation and inspection of Hitachi Power confusing them can lead to damage to the stud and cutter. Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to...
 • Page 14 中國語 d) 在將電動工具啟動前,先卸下任何調整用鑰匙 一般安全規則 或扳手。 扳手或鑰匙遺留在電動工具的轉動部位時,可 警告! 能導致人員傷害。 閱讀所有說明,未遵守下列之說明可能導致電擊、火 e) 身體勿過度伸張, 任何時間要保持站穩及平衡。 災及 / 或嚴重傷害。 以便在不預期的狀態下,能對電動工具有較好 「電動工具」一詞在下列警告中, 關係到電源操作(有 的控制。 線)之電動工具或電池操作(無線)之電動工具。 f) 衣著要合宜,別穿太鬆的衣服或戴首飾。 保持你的頭髮、衣服及手套遠離轉動部位。 記住這些說明 寬鬆的衣服、手飾及長髮會被捲入轉動部位。 1) 工作場所 g) 如果裝置要用於粉塵抽取及集塵設施,要確保 a) 保持工作場所清潔及明亮。 其連接及正當使用。 雜亂及昏暗區域易發生意外。 使用此類裝置能減少與粉塵有關之危害。 b) 勿在易產生爆炸之環境中操作,譬如有易燃液 4) 電動工具之使用及注意事項 體、瓦斯或粉塵存在之處。 a) 勿強力使用電動工具,使用正確之電動工具為 電動工具產生火花會引燃粉塵或煙氣。...
 • Page 15 中國語 b) 需再充電時,僅能使用製造商指定的充電器。 6. 切割長度在 10mm 以下的螺絲,會造成刀具和螺 因充電器僅適合同一型式的電池組,若使用任 絲間的嚙合長度不足,從而導致刀具損壞。務必 只切割長度超過 10mm 的螺絲。 何其它電池組時,將導致起火的危險。 7. 切割固定在狹窄位置的螺絲時,確保螺絲和周圍 c) 使用電動工具時,僅能使用按照其特性設計的 電池組。 材料至少有 8mm 的間距。 因使用其它任何電池組時,將導致人員傷害及 若間距小於 8mm,刀具可能接觸到周圍材料,從 而造成刀具和本工具的損壞。 起火的危險。 8. 檢查、清潔或更換刀具時,請確保電池已從本工 d) 當電池組不在使用時,需保存於遠離其它金屬 物件之處,例如 : 迴紋針、錢幣、鑰匙、圖釘、 具取出。否則開關可能在無意間被開啟,從而發 螺釘,或類似能造成端子與端子間連接的其它 生事故。 較小金屬物件。 9. 在高處使用本工具時,使用前重複確認沒有人員 站立在您的正下方。不使用時,請將本工具存放 因電池組端子間短路時,將導致燃燒或起火的...
 • Page 16 中國語 1. 確保電池上沒有堆積削屑及灰塵。 11. 如電池出現滲漏、 異味、發熱、褪色或變形,或 ○ 在工作時確定削屑及灰塵沒有掉落在電池上。 在使用、充電或存放時出現任何異常,請立即將 ○ 確定所有工作時掉落在電動工具上的削屑和灰塵 它從裝備或電池充電器拆下,並停止使用。 沒有堆積在電池上。 注意 ○ 請勿將未使用的電池存放在曝露於削屑和灰塵的 1. 若電池滲漏出的液體進入您的眼睛,請勿搓揉眼 位置。 睛,並以自來水等乾淨清水充分沖洗,立刻送醫。 ○ 在存放電池之前,請清除任何可能附著在上面的 若不加以處理,液體可能會導致眼睛不適。 削屑和灰塵,並請切勿將它與金屬零件(螺絲、 2. 若液體滲漏至您的皮膚或衣物,請立即以自來水 釘子等)存放在一起。 等清水沖洗。 2. 請勿以釘子等利器刺穿電池、以鐵錘敲打、踩踏、 上述情況可能會使皮膚受到刺激。 丟擲電池,或將其劇烈撞擊。 3. 若初次使用電池時發現生銹、異味、過熱、褪色、 3. 切勿使用明顯損壞或變形的電池。 變形及 或其他異常情況時,請勿使用並將該電 4. 使用電池時請勿顛倒電極。 池退還給供應商或廠商。...
 • Page 17 中國語 選 購 附 件(分 開 銷 售) 1. 電池(BSL1430) 2. 刀具 螺絲尺寸 結合刀具和隔片 M10 × 1.5 M10 刀具 ......2 M10 隔片 ......2 M8 × 1.25 M8 刀具 ........ 2 M8 隔片 ........ 2 M6 × 1 M6 刀具 ........ 2 M6 隔片...
 • Page 18 表 3 充電時間(於 20℃ 時) 此時電池不會進行充電。請讓電池冷卻後再充 充電器 電。 UC18YRSL 電池 ○ 當指示燈閃爍紅燈時(每隔 0.2 秒) ,檢查充電 BSL1430 約 45 分鐘 器的電池安裝孔中是否有異物並取出。如果沒 有異物,可能是電池或充電器發生故障。請聯 註 : 絡 HITACHI 授權服務中心。 根據環境溫度和電源電壓,充電時間可能會有 所不同。 操 作 前 4. 將充電器電線從插頭拔下 5. 抓穩充電器並取出電池 1. 準備並檢查工作環境 註 : 請確保工作地點符合注意事項規定的所有條件。 充電結束後,先從充電器拔出電池,然後妥善 2. 檢查電池 存放電池。...
 • Page 19 中國語 (3) 從左邊按下正向 / 反向切換按鈕如圖 5 (c) 所示。 使 用 方 法 按住按鈕, 拉動觸發開關, 刀具即可從螺絲移除。 只在充電式電池電量耗盡和工具在切鋸作業中停 止運作時,設定在此位置。刀具從螺絲移開後, 注意 請立即關掉開關。 ○ 操作觸發開關時,不要讓刀具靠近手指。 若將手指放開,正向 / 反向切換按鈕則自動返回 ○ 在切割較短的螺絲時,注意不要將手指放在 鎖定位置(圖 5(b) ) 。 短 螺 絲 與 主 機 之 間, 如 防 護 部 分( 見 圖 8) 、 注意...
 • Page 20 中國語 表 5 注意 指示燈狀態 電池的剩餘電量 用一手握住因切割而鬆開的螺絲一側,以確保 不會意外掉落。 電池的剩餘電量足夠。 5. 切割作業中從本工具取下螺絲 若電池在切割作業中耗盡,使馬達停止運轉,朝 電池的剩餘電量為一半。 背面 (圖 5 (c) ) 按下正向 / 反向切換按鈕的同時, 拉動觸發開關。馬達會以相反方向運轉,即可將 電池的剩餘電量幾近零。 螺絲從刀具取下(圖 12) 。 請儘快進行充電。 注意 由於電池剩餘量指示燈根據環境溫度和電池特性 ○ 要取下懸吊在天花板上的螺絲時,用雙手握 有所不同,僅供參考。 住主機,以防止螺絲可能掉落。 註 : ○ 一旦刀具和螺絲分離,請立即關掉開關。若 ○ 請勿折斷或給予開關面板強烈衝擊。可能會導 您嘗試在開關打開的狀態下進行操作,刀具 致故障。...
 • Page 21 中國語 2 將正向 / 反向切換按鈕設在鎖定位置(圖 5(b) ) 。 3 若刀具邊緣有裂紋或變形,或刀具的安裝表面有 3 從主機中取出充電式電池。 凸起時,使用銼刀將該處銼平。 4 用刷子除去附著在支架上刀具安裝槽的銼屑。 (2) 拆卸 使用隨附的六角棒形扳手卸下內六角孔螺栓。即 注意 可拆下刀具和隔片。 如圖 21 所示,若刀具是以刀具兩側都沒有槽口 (3) 安裝前 或兩側槽口均朝外的方式結合,螺絲上的螺紋 1 刀具上有四個邊緣。如圖 19 所示,透過改變邊 節距和刀具的螺紋將不會吻合。這會造成刀具 緣的位置,可以使用刀片四次。 邊緣磨損或導致主機過早損壞。 (轉至後側) (轉至後側) (重新插入) (轉至後側) 兩個都是 兩個都是 有槽口側 無槽口側...
 • Page 22 中國語 注意 註 使用符合螺絲尺寸的特殊刀具和隔片。若所使用的 為求改進,本手冊所載規格可能不預先通告而徑予 刀具和隔片尺寸錯誤或弄錯,則會導致螺絲和刀具 更改。 的損壞。 維修和檢查 注意 檢查和清潔時,務必將充電式電池從本工具取出。 1. 使用後的保養 使用後,用刷子刷掃工作區域,特別是刀片周邊。 2. 檢查安裝螺釘 要經常檢查安裝螺釘是否緊固妥善。若發現螺釘 鬆了,應立即重新扭緊,否則會導致嚴重的事故。 3. 清理外部 電動工具髒汙時,請使用乾淨軟布或沾肥皂水的 布擦拭。切勿使用氯溶液、汽油或稀釋劑,以免 塑膠部分溶化。 4. 收藏 電動工具應收藏於溫度低於 40℃ 而為小孩拿不 到的地方。 註 : 請確定長時間儲藏時(3 個月以上) ,電池已充 滿電。若長時間儲藏,在未來使用時,容量較 小的電池可能無法進行充電。 5. 維修部件目錄 注意 日立電動工具的修理、修改和檢查必須由日立 公司授權的服務中心進行。...
 • Page 23 한국어 d) 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 일반적인 안전 수칙 제거해야 합니다. 전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 경고! 있으면, 부상을 입을 수 있습니다. 설명서를 자세히 읽으십시오. e) 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 설명서의 내용에 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발판을...
 • Page 24 한국어 d) 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 종이 클립, 동전, 11. 배터리 한 개를 충전한 후 15분 정도 기다렸다가 열쇠, 못, 나사와 같은 기타 금속 물체 또는 단자간 다음 배터리를 충전하십시오.두 개 이상의 배터리를 연결을 만들어낼 수 있는 기타의 작은 금속 물체와 연속적으로...
 • Page 25 한국어 3. 배터리를 처음 사용할 때 녹, 악취, 과열, 변색, 변형 및/ 11. 사용, 충전 또는 보관 중에 배터리 누액, 악취, 발열, 변색 또는 기타의 문제가 발견될 경우, 사용하지 말고 공급자 또는 변형이 있을 경우, 또는 어떤 식으로든 비정상으로 또는 벤더에게 반품하십시오. 보일...
 • Page 26 한국어 3. 트리머 2. 배터리 설치 배터리를 음극과 양극을 확인하여 삽입하십시오 (그림 2 볼트 사이즈 참조). M10 × 1.5 M8 × 1.25 충전 M6 × 1 전동공구를 사용하기 전에 아래의 순서대로 배터리를 W3/8" × 1.5875 충전해 주십시오. 1. 충전기의 전원 코드를 콘센트에 연결하십시오. 옵션...
 • Page 27 한국어 ○ 파일럿 램프가 빨간색으로 깜박일 경우 (0.2초 5. 전산 볼트 가이드의 올바른 삽입 간격으로), 충전기 배터리 설치 구멍에 이물질이 있는지 전산 볼트 가이드는 전산 볼트의 절단 동안 기울어짐을 확인해 이물질을 모두 제거하십시오. 이물질이 없을 방지하는 데 사용합니다. 절단할 전산 볼트의 사이즈에 경우, 배터리...
 • Page 28 한국어 5. 절단 작업 동안 커터에서 볼트 분리 참고: 절단 작업 동안 배터리가 완전히 방전되어 모터가 회전을 ○ 스위치 패널에 강한 충격을 주거나 스위치 패널을 멈추면 전진/후진 전환 스위치를 후진 방향으로 누른 채 파손하지 마십시오. 문제가 발생할 수 있습니다. 트리거 스위치를 당깁니다 (그림 5 (c)). 그러면 모터가 ○...
 • Page 29 한국어 ② 커터에는 날 위치를 바꿀 수 있는 부착 방향이 표시되어 있습니다. 그림 6과 20처럼 공구를 정면에서 볼 때 커터의 노치가 없는 부분이 브라켓 (A) (이동 부분) 에서 둘 다 노치 둘 다 노치가 보이거나 커터의 노치 부분이 브라켓 (B) (고정 부분) 부분...
 • Page 30 장기간 보관된 경우 사용 시 충전되지 못할 수 있습니다. 5. 서비스 부품 정보 주의 Hitachi 전동 툴의 수리, 변경 및 검사는 반드시 공식 Hitachi 서비스 센터를 통해서 해야 합니다. 공식 Hitachi 서비스 센터에 수리 또는 기타 점검을 요청 할 때 툴과 함께 부품 정보를 제공하면 도움이 됩니다.
 • Page 31 Tiếng Việt d) Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chìa vặn đai ốc CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG ra trước khi bật dụng cụ điện. Chìa vặn đai ốc hoặc chìa khóa còn cắm trên một CẢNH BÁO! bộ phận quay của dụng cụ điện có thể gây thương Đọc kỹ...
 • Page 32 Tiếng Việt c) Chỉ vận hành dụng cụ với loại pin được thiết kế 9. Khi sử dụng thiết bị này tại những vị trí trên cao, trước riêng. khi sử dụng phải chắc chắn rằng không có ai đang Sử...
 • Page 33 Tiếng Việt 9. Giữ pin tránh xa lửa ngay lập tức nếu phát hiện pin bị 3. Nếu bạn thấy vết rỉ sắt, mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, rò rỉ hoặc có mùi hôi. biến dạng, và/hoặc bất thường khác khi sử dụng pin 10.
 • Page 34 Tiếng Việt 3. Máy cắt mép 2. Lắp pin Lắp pin đồng thời chú ý quan sát các cực của pin (xem Kích thước đinh ốc Hình 2). M10 × 1,5 SẠC PIN M8 × 1,25 M6 × 1 Trước khi sử dụng dụng cụ điện, sạc pin như hướng dẫn bên dưới.
 • Page 35 đang có trục trặc. Hãy mang nó chia trên núm quay số đến mức dấu ( ) đúng cách tùy đến Các trung tâm bảo dưỡng ủy quyền của Hitachi. thuộc vào kích thước của vít cấy được cắt (Hình 7). CẢNH BÁO Nếu kích thước của vít cấy và...
 • Page 36 Tiếng Việt 4. Cắt những vít cấy đã được đảm bảo (Hình 11) Bảng 5 Khi cắt các vít cấy được treo lên trần nhà hoặc được cố Tình trạng đèn Lượng pin còn lại định trên tường hay trên sàn. Khi gắn vít cấy vào dao cắt, sự...
 • Page 37 Tiếng Việt Quay ra Quay ra Gắn lại Quay ra 4 Sử dụng chổi để quét mạt giũa dính trên đường rãnh mặt sau mặt sau vào mặt sau gắn dao cắt trên ổ đỡ. CẢNH BÁO Như trong Hình 21, nếu các dao cắt được kết hợp theo kiểu cả...
 • Page 38 CHÚ Ý Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của Hitachi, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.
 • Page 39 ไทย เมื ่ อ จั บ เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ‡ า เมื ่ อ นิ ้ ว อยู ‹ ท ี ่ ต ั ว สวิ ท ซ หรื อ เมื ่ อ เสี ย บปลั ๊ ก กฎความปลอดภั...
 • Page 40 ไทย b) ชาร จ แบตเตอรี ่ ซ ้ ํ า โดยใชŒ เ ครื ่ อ งชาร จ ตามที ่ ผ ู Œ ผ ลิ ต กํ า หนดไวŒ 6. การตั ด แกนเหล็ ก ที ่ ม ี ค วามยาว 10 มิ ล ลิ เ มตรหรื อ นŒ อ ยกว‹ า จะทํ า ใหŒ เท‹...
 • Page 41 ไทย คํ า เตื อ น 11. ถŒ า แบตเตอรี ่ ร ั ่ ว มี ก ลิ ่ น ผิ ด ปกติ เกิ ด ความรŒ อ น เปลี ่ ย นสี หรื อ มี ร ู ป ร‹ า ง เพื...
 • Page 42 ไทย อุ ป กรณ ม าตรฐาน อุ ป กรณ ป ระกอบ (แยกจํ า หน‹ า ย) 1. แบตเตอรี ่ (BSL1430) เครื ่ อ งชาร จ ............1 แบตเตอรี ่ ี ่ ............2 ฝาป ด แบตเตอรี ่ ..........1 CL14DSL กรณี พ ลาสติ ก ..........1 (2LSCK) ประแจเลื...
 • Page 43 5. จั บ เครื ่ อ งชาร จ ใหŒ ม ั ่ น คง และดึ ง แบตเตอรี ่ อ อก ศู น ย บ ริ ก ารที ่ ไ ดŒ ร ั บ การแต‹ ง ตั ้ ง จาก Hitachi เพื ่ อ ทํ า การตรวจสอบต‹ อ...
 • Page 44 ไทย 2. การตรวจสอบแบตเตอรี ่ เมื ่ อ ใชŒ ใ บตั ด W3/8" ตรวจสอบใหŒ แ น‹ ใ จว‹ า แบตเตอรี ่ ถ ู ก ติ ด ตั ้ ง อย‹ า งแน‹ น หนา ถŒ า แบตเตอรี ่ ไม‹ ต Œ อ งใชŒ ส เปเซอร ตรวจสอบใหŒ แ น‹ ใ จว‹ า ไดŒ ต ิ ด ตั ้ ง ใบตั ด แลŒ ว หลวมอาจจะหลุ...
 • Page 45 ไทย (2) ใส‹ แ กนเหล็ ก ที ่ ใ ชŒ เ ปš น ตั ว อย‹ า งความยาวคงที ่ ล งในรู เ สี ย บแกนเหล็ ก ที ่ ขŒ อ ควรระวั ง อยู ‹ บ นเครื ่ อ งมื อ และใชŒ ป ระแจเลื ่ อ นหกเหลี ่ ย มขั น สกรู ห ั ว จมหกเหลี ่ ย ม มี...
 • Page 46 ไทย ใชŒ แ ปรงป˜ ด เศษวั ต ถุ ท ี ่ ต ิ ด อยู ‹ ใ นร‹ อ งของใบตั ด บนตั ว ยึ ด ขŒ อ ควรระวั ง ขอบทั ้ ง สี ่ ข องใบตั ด ตามที ่ แ สดงใน รู ป ที ่ 21 หากใบตั ด จะถู ก ประกอบในลั ก ษณะที ่ ท ั ้ ง ขŒ า ง ที...
 • Page 47 ไทย ขนาด การติ ด ตั ้ ง แผ‹ น ยึ ด (A) สเปเซอร ใบตั ด สกรู ห ั ว จมหกเหลี ่ ย ม สกรู ห ั ว จมหกเหลี ่ ย ม แผ‹ น ยึ ด (B) ใบตั ด สเปเซอร แผ‹ น ยึ ด (A) ใบตั...
 • Page 48   Hitachi Hitachi Hitachi Hitachi HITACHI...
 • Page 49 ○ ○ (b) 5...
 • Page 50 (c) 5 ○ ○ ○ ○ ○ 1520 1020 BSL1430...
 • Page 51 (b) 5 (b) 5 (c) 5 BSL1430 40 - 0 (b) 5 UC18YRSL (c) 5 BSL1430 ○ ○ ○ ." " Hitachi (a) 5...
 • Page 52 ....... 1.5 × M10 ............1.25 × M8 ............1 × M6 ........... × 1.5875 1.5 × M10 1.25 × M8 1 × M6 × 1.5875 ) .( ○...
 • Page 53 ○ ○ CL14DSL × M6 ○ × M8 ○ × M10 ○ 1.25 × 3/8 ○ 1.5875 14.4 BSL1430 UC18YRSL 14.4 (BSL1430) ........................CL14DSL ........ (2LSCK) ................... CL14DSL (NN)
 • Page 54 ○ ○ ○ ○...
 • Page 55 " "...
 • Page 60 Code No. C99159731 N Printed in Japan...

This manual is also suitable for:

Cl 18dsl