Download Table of Contents Print this page

Hitachi CL 10D2 Handling Instructions Manual

Cordless stud cutter

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven gängstångskap
Akku gevindstangsklipper
Batteridrevet gjengestagkutter
Johdoton kierretangon katkaisija
Cordless Stud Cutter
CL 10D2
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Brugsanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CL 10D2

 • Page 1 Akku gevindstangsklipper Batteridrevet gjengestagkutter Johdoton kierretangon katkaisija Cordless Stud Cutter CL 10D2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 Svenska Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes symboler, som anvendes som används för for maskinen. Sørg for å for maskinen. Vær sikker maskinen. Se till att du forstå betydningen av disse på, at du forstår deres förstår vad de betyder symbolene før maskinen tas...
 • Page 3 Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i frånläge innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 4 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Se till att bultarnas och skärens gängor får Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa ordentligt ingrepp i varandra innan du börjar att skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. skära. Om du skär medan gängorna inte får g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och ordentligt ingrepp med varandra, kan både bultarna hårdmetallskär etc.
 • Page 5 Svenska 20. Se till att inga föremål eller främmande ämmen hammar i laddningsaggregatets ventilationshål. Isättning av metellföremål eller lättantändliga objekt i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska överslag skador på laddningsaggregatet. TEKNISKA DATA VERKTYG Modell CL10D2 30 min - Antal slag vid tomgång M10 ×...
 • Page 6 Svenska 2. Skär Skruvstorlek Kombination av skär och mellanlägg M10 × 1,5 M10 skär ......... 2 M10 mellanlägg ..... 2 M8 × 1,25 M8 skär ........2 M8 mellanlägg ....... 2 M6 × 1 M6 skär ........2 M6 mellanlägg ...... 2 W3/8"...
 • Page 7 Svenska VARNING har laddats upp helt blinkar signallampan i rött Batteriet laddas inte upp, när det sätts i vänt åt fel (med ensekunds intervaller). (Se Tabell 1.) håll, eller så kan det hända att det uppstår fel i (1) Hur signallampan lyser/blinkar till laddaren, som t.
 • Page 8 Svenska (2) Ett skär måste monteras i rätt riktning. Kontrollera INNAN DU ANVÄNDER VERKTYGET att skäret har monterats så att sidan utan skåra på skärets yta syns på fäste (A) (rörbara sidan), när 1. Förbered och kontrollera arbetsmiljön verktyget ses framifrån, och så att skåran på skärets Kontrollera om arbetsmiljön är lämplig genom att yta syns på...
 • Page 9 Svenska Antalet skärningar kan variera något beroende på ANVÄNDNINGSSÄTT den omgivande temperaturen, batteriets karakteristik och skärets tillstånd. VARNING 3. Avskärning i fastställda längder Håll alltid fingrarna borta från skäret vid manövrering När du skär ett flertal bultar i samma längd, kommer av startomkopplaren.
 • Page 10 Svenska Skjut in bulten i hålet i handtaget. Håll fast bulten 5. Borttagning av bulten från verktyget under pågående med en tång och rotera putsskäret 5 eller 6 gånger skärning åt höger för att kunna avlägsna flänsen och rotera Om batteriet skulle urladdas under pågående sedan i motsatt riktning för att avlägsna putsskäret skärning så...
 • Page 11 Svenska 3 Använd en fil till att platta till ytorna, om det 2. Ändring av skärets fastsättningsriktning eller byte av skäret förekommer brott eller deformationer på skäreggen (1) Innan skäret avlägsnas eller utbuktningar på skärfästets yta. 1 Tryck in startomkopplaren och flytta fäste (A). Stäng 4 Använd en broste för att avlägsna filspån från skärets av maskinen medan skäret är i öppet tillstånd.
 • Page 12 Använd skär och mellanlägg som är särskilt utformade i Reparationer, modifieringar och inspektioner av enlighet med bultens storlek. Användning av skär och Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi mellanlägg av fel storlek eller ihopblandning av dem kan auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 13 Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871. A-vägd ljudeffektnivå: 77 dB (A) A-vägd ljudtrycksnivå: 66 dB (A) Osäkerhet KpA: 1,5 dB (A) Använd öronskydd. Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts enligt EN60745.
 • Page 14 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 15 Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt Forvis dig om, at gevindene på tapskruerne og elektriske værktøj. kutteren er i indgreb, før skæringen påbegyndes. f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. Skæring uden at disse forhold er i orden kan Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt bevirke, at såvel tapskruer som kutter lider overlast.
 • Page 16 Dansk 20. Stik ikke genstande ind i opladeapparatets ventilationsåbninger. Hvis metalhenstande eller brændbare stoffer kommer ind i ventilationsåbningerne, kan det give elektriske stød og ødelægge opladeapparatet. SPECIFIKATIONER MASKINE Model CL10D2 30 min - Ubelastet slag M10 × 1,5 M8 × 1,25 M6 ×...
 • Page 17 Dansk 2. Kutter Skruestørrelse Sammensætning af kuttere og afstandsskiver M10 × 1,5 M10 kutter ......2 M10 afstandsskive ....2 M8 × 1,25 M8 kutter ........ 2 M8 afstandsskive ....2 M6 × 1 M6 kutter ........ 2 M6 afstandsskive ....2 W3/8"...
 • Page 18 Dansk Smæklås Genopladeligt Genopladeligt batteri Navneplade batteri Ilæg Hul til tilslutning af det opladelige batteri Fig. 2 Kontrollampe Fig. 3 Tabel 1 Kontrollampens indikeringer Blinker Lyser i 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5 Før opladning sekunder. (slukket i 0,5 sekunder) (RØDT) Lyser vedvarende Lyser...
 • Page 19 Dansk ADVARSEL Hvis batteriet er blevet varmt (hvis det har ligget i solen eller lign.) umiddelbart efter brugen, vil opladeapparatets kontrollampe eventuelt ikke lyse rødt. Lad i så tilfælde batteriet køle af først, og oplad det når det er kølet af. Hvis kontrollampen blinker hurtigt i rødt (i 0,2 sekunderers intervaller) må...
 • Page 20: Korrekt Anvendelse

  Dansk 2 Ved anvendelse af W3/8” kutteren (3) Hold tapskruen vandret og skær tapskruen ved at trykke aftrækkerkontakten helt ind (Fig. 7). Det er ikke nødvendigt at anvende afstandsskiver. (4) Efter skæringen afbrydes værktøjet med kontakten Kontroller og berkræft, at kun kutteren er påmonteret. med konsol (A) vendende lige opad.
 • Page 21 Dansk Tapskrue-fastgøringshul Tapskrue Knap til skift mellem Fast længdeguide forlæns/baglæns (skær først retning tapskruen til den ønskede længde) Aftrækkerkontakt Indvendig sekskantbolt Fig. 11 6. Anvendelse af krogen Fig. 9 Krogen kan anvendes til at hænge midlertidig ophængning af værktøjet under anvendelsen (Fig. 12). 4.
 • Page 22 Dansk ADVARSEL Konsol (A) Denne trimmer er specielt beregnet til at anvendes som tapskrueklipper. Flangen på tapskruer, der er skåret med en nedstryger eller en pladeslibemaskine, Kutter er for stor til denne trimmer, således at trimmeren ikke roterer og flangen ikke kan fjernes. KUTTERENS LEVETID OG DENS UDSKIFTNING Konsol (B)
 • Page 23: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Dansk konsollen, sæt den særlige afstandsskive ind mellem kutteren og konsollen, og stram derefter den indvendige sekskantbolt forsvarligt sekskantnøglen. Begge på Begge på 2 Ved anvendelse af W3/8” kutteren siden med siden begge Sæt kutteren i kutter-befæstelsesdelens not og stram kærven på...
 • Page 24 A: Punkt nr. B: Kode nr. C: Anvendt nr. D: Bemærkninger FORSIGTIG Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center reparation...
 • Page 25 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.
 • Page 26 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Kontroller at gjengene på naglene og de på Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe kutteren griper ordentlig inn i hverandre før kanter/blader vil redusere faren for at de låser kuttingen begynner. Hvis kuttingen skjer uten at seg, samtidig som de vil være lettere å...
 • Page 27: Tekniske Data

  Norsk TEKNISKE DATA ELEKTROVERKTØY Modell CL10D2 30 min - Slagfunksjon uten belastning M10 × 1,5 M8 × 1,25 M6 × 1 Kapasitet: Nagler av bløtt stål W3/8” × 1,5875 (Naglestørrelse som skal kuttes) Oppladbart batteri EB12B (2,0 Ah) Ni-Cd batteri, 12 V EB1230H (3,0 Ah) Ni-MH batteri, 12 V Vekt...
 • Page 28 Norsk 3. Trimmer Sperrehake Skruestørrelse Oppladbart M10 × 1,5 Navneplate batteri M8 × 1,25 M6 × 1 W3/8" × 1,5875 Tilleggsutstyret kan endres uten nærmere varsel. Fig. 2 BRUKSOMRÅDER Til kutting av nagler av bløtt stål ISETTING/FJERNING AV BATTERI Oppladbart batteri 1.
 • Page 29 Norsk Tabell 1 Pilotyset indikasjoner Før lading Blinker Lyser i 0,5 sekunder. Er slukket i 0,5 (RØD) sekunder. (er slukket i 0,5 sekunder) Mens lading pågår Lyser Lyser kontinuerlig (RØD) Blinker Lading ferdig Lyser i 0,5 sekunder. Er slukket i 0,5 (RØD) sekunder.
 • Page 30 Norsk Når du fjerner flingeren vil forover/revers-bryteren OBS! automatisk gå tilbake til -posisjon (Fig. 4-2). Hvis mellomstykkene ikke er montert, eller det OBS! benyttes mellomstykker av feil størrelse, vil gjengene Gjør aldri forsøk på å kutte i -posisjon (Fig. 4-3). på...
 • Page 31 Norsk 1. Normal kuttemetode Naglefestets hull (1) Trekk i startbryteren, flytt brakett (A) og stans når Nagle Bestemt kutteren er i åpen posisjon som vist i Fig. 7. lengdemål (kutt (2) Som vist i Fig. 8, plasseres naglen som skal kuttes først naglen til i kutteren på...
 • Page 32 Norsk OBS! Denne trimmeren er spesialkonstruert for naglekutter. Flensen på nagler som er kuttet med Forover/revers-bryter baufil eller slipemaskin er for stor for denne trimmeren slik at trimmeren ikke roterer og det derfor blir umulig å fjerne flensen. Starbryter KUTTERENS LEVETID OG UTSKIFTING 1.
 • Page 33 Norsk Brakett (A) Begge med Begge med Kutter side uten hakksiden ut hakk ut Fig. 19 Brakett (B) (4) Montering Sekskantnøkkel Sekskantbolt 1 Når det benyttes en kutter av modell M6, M8 eller Fig. 16 Før kutteren inn i kutterfestets rille på braketten. (3) Før montering Sett i det spesielle melymmstykket mellom kutter 1 Det er fire egger på...
 • Page 34 C: Bruksnr. rekkefølge, kan det resultere i skader på både nagle og D: Anmerkninger kutter. Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn OBS! sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert...
 • Page 35 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871. Målt A-veid lydeffektnivå: 77 dB (A) Målt A-veid lydtrykknivå: 66 dB (A) Usikkerhet KpA: 1,5 dB (A) Bruk hørselvern. Total vibrasjonsverdi (triax vektor sum) beregnet ifølge EN60745.
 • Page 36 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN suojalaseja. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 37 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä Naulojen leikkaaminen 10 mm tai sitä pienemmillä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla etäisyyksillä aiheuttaa riittämättömän huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. hammastusetäisyyden leikkurin ja naulan välillä, Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin jolloin leikkuri vahingoittuu. Leikkaa aina yli 10 sitä...
 • Page 38: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT SÄHKÖPORA Malli CL10D2 30 min - Kuormittamaton isku M10 × 1,5 M8 × 1,25 M6 × 1 Kapasiteetti: Suurikantaiset valantateräsnaulat W3/8” × 1,5875 (Leikattavan kierretangon koko) Ladattava paristo EB12B (2,0 Ah) Ni-Cd paristo 12 V EB1230H (3,0 Ah) Ni-MH paristo 12 V Paino 3,2 kg...
 • Page 39 Suomi 3. Tasaaaja Salpa Ruuvin koko Ladattava M10 × 1,5 Nimilaatta paristo M8 × 1,25 M6 × 1 W3/8" × 1,5875 Valistusvarusteet voidaan vaihtaa ilmoittamatta. Kuva 2 KÄYTTÖ Suurikantaisten valantateräsnaulojen leikkaaminen PARISTON POISTO JA ASENNUS Ladattava paristo 1. Pariston poisto Tue sähkötyökalu tukevasti ja ota paristo pois painamalla sen salpaa peukalollasi (Kuva 1).
 • Page 40: Ennen Käyttöä

  Suomi Taulukko 1 Merkkivalon tiedotukset Ennen latausta Vilkkuu Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5 (PUNAINEN) sekunnin ajan. (sammuu 0,5 sekunniksi) Palaa pysyvästi Ladattaessa Palaa (PUNAINEN) Lataus suoritettu Vilkkuu Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5 (PUNAINEN) sekunnin ajan. (Sammuu 0,5 sekunniksi) Lataus mahdoton Värisee Paristo tai laturi toimii...
 • Page 41 Suomi VAROITUS VAROITUS Älä yritä leikata asennossa (Kuva 4-3). Jos yrität Jos välirenkaita ei asenneta tai jos käytetään leikata tässä asennossa, moottori ylikuormittuu eikä vääränkokoista välirengasta, leikkurin ja naulan kierteet leikkaaminen onnistu. Älä koskaan paina päälaitetta eivät hammtastu oikein, jolloin naula ja leikkurin reuna liian lujaa, koska se saattaa vahingoittua.
 • Page 42 Suomi (3) Samalla, kun pidät naulan vaakasuorassa asennossa, Naulan asetusaukko vedä liipaisinkyintä lujasti naulan leikkaamiseksi Naula (Kuva 7). Pituusohjain (4) Leikkaamisen jälkeen katkaise kytkin pois päältä niin, (Leikkaa ensin että kiinnike (A) osoittaa suoraan ylöspäin. Laite naula halutun pysähtyy leikkurin ollessa avoimessa asennossa, pituiseksi) joten seuraava käyttö...
 • Page 43 Suomi LEIKKURIN KÄYTTÖIKÄ JA VAIHTO 1. Leikkurin käyttöikä Eteen/taaksepäin Kuten Kuva 14 on esitetty, toistuva leikkaaminen kytkentäpainike saattaa aiheuttaa leikkurin reunan halkeamisen tai vääntymisen. Tällaisen leikkurin käyttö aiheuttaa Liipaisinkytkin ulkonemia leikkauskohtaan, jolloin kierteet menevät rikki. Hyvää leikkaustulosta ei saada eikä mutterin asetus onnistu.
 • Page 44 Suomi 2 Käytettäessä W3/8” leikkuria (3) Ennen kiinnitystä 1 Leikkurissa on neljä reunaa. Kuten Kuva 17 on Aseta leikkuri kiinnikkeen leikkurin kiinnitysloveen ja näytetty, reunan asentoa muuttamalla leikkuria kiristä sitten kuusiokolokantapultilla. voidaan käyttää neljä kertaa. HUOM Välirengasta ei tarvita käytettäessä W3/8” leikkuria. Kääntö...
 • Page 45: Huolto Ja Tarkistukset

  Mikäli joku ruuveista on löystynyt, kiristä se välittömästi. Laimminlyönti voi aiheuttaa vaaratilanteen. HUOM 3. Ulkopinnan puhdistus Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuoteitaan, pidättää Jos sähkötyökalu on tahraantunut, puhdista se valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri kuivalla ja pehmeälla tai saippuaveteen kostutetulla ilmoitusta.
 • Page 46 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. Mitattu A-painotteinen ääniteho: 77 dB (A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 66 dB (A) KpA-toleranssi: 1,5 dB (A) Käytä kuulonsuojaimia. Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN60745 mukaan määritettyinä. Kierretankojen leikkaaminen: Tärinäpäästöarvo hV = 0,4 m/s...
 • Page 47: General Power Tool Safety Warnings

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the in electric shock, fire and/or serious injury.
 • Page 48 English 5) Battery tool use and care When cutting studs secured to narrow locations, a) Recharge only with the charger specified by the be sure that there is at least 8 millimeters between manufacturer. the stud and the surrounding materials. A charger that is suitable for one type of battery If the distance is less than 8 millimeters the cutter pack may create a risk of fire when used with...
 • Page 49: Specifications

  English SPECIFICATIONS POWER TOOL Model CL10D2 30 min - No-load stroke M10 × 1.5 M8 × 1.25 M6 × 1 Capacity: Soft steel studs W3/8" × 1.5875 (Size of studs for cutting) Rechargeable battery EB12B (2.0 Ah) Ni-Cd battery, 12 V EB1230H (3.0 Ah) Ni-MH battery, 12 V Weight...
 • Page 50: Battery Removal/Installation

  English 3. Trimmer Latch Rechargeable Screw size battery M10 × 1.5 Nameplate M8 × 1.25 M6 × 1 W3/8" × 1.5875 Optional accessories are subject to change without notice. Fig. 2 APPLICATIONS Cutting of soft steel studs Rechargeable BATTERY REMOVAL/INSTALLATION battery 1.
 • Page 51: Prior To Operation

  English Table 1 Indications of the lamps Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 Before seconds. (off for 0.5 seconds) (RED) charging Lights While Lights continuously charging (RED) Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 Charging (RED) seconds.
 • Page 52: How To Use

  English If you remove your finger, the forward/reverse CAUTION switching button automatically returns to the If the spacers are not attached or if spacers of the position (Fig. 4-2). wrong size are used, the threads of the cutter and CAUTION the studs will not properly mesh, thereby causing damage to the studs and the cutter edge.
 • Page 53 English Stud attachment hole 1. Normal Cutting Method (1) Pull the trigger switch and move bracket (A), Stud stopping with the cutter in the open position shown Fixed length in Fig. 7. guide (First cut (2) As shown in Fig. 8, set the stud to be cut in the the stud to the cutter on the bracket (B) side, making sure that the required length)
 • Page 54 English CAUTION This trimmer is specially designed for Studs Cutter. The flange on studs cut with a hacksaw or disc grinder is too large for this trimmer so that the Forward/reverse trimmer does not rotate and it is not possible to switching button remove flange.
 • Page 55 English Bracket (A) Both on Cutter Both on notch side side without notch DON’T Fig. 19 Bracket (B) (4) Attachment Hex. bar wrench Hex. socket hd. bolt 1 When using an M6, M8 or M10 cutter Fig. 16 Insert the cutter in the cutter attachment groove on the bracket, insert the special spacer between the (3) Before attaching cutter and the bracket and then use the hex.
 • Page 56: Maintenance And Inspection

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power Use special cutters and spacers that conform with the size Tools must be carried out by a Hitachi Authorized of the stud. Using cutters and spacers of the wrong size or Service Center.
 • Page 57 English Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871. Measured A-weighted sound power level: 77 dB (A) Measured A-weighted sound pressure level: 66 dB (A) Uncertainty KpA: 1.5 dB (A). Wear ear protection.
 • Page 58 English...
 • Page 59 English...
 • Page 60 EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich1, F. R. Germany 29. 2. 2008 Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Table of Contents