Download Print this page

Technické Údaje - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nože
POZOR:
Žádný nůž není vhodný k řezání kostí či jiných podobně
tvrdých věcí!
Nožem pro mražené zboží (5) můžete krájet výhradně
hlubokomražené výrobky.
Pomocí normálního nože (4) můžete např. krájet: čerstvý
chléb, maso, pečeně atd.
Uvedení do provozu
• Sestavte čepele podle obrázku (Abb.1).
• Nasaďte konce nožů do uchycení na motorovém
tělese.
• Zatlačte čepele ve směru motorového tělesa tak,
až konce znatelně zaklapnou. Zkontrolujte pevné
usazení.
Elektrické připojení
Zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky
230 V, 50 Hz.
Zapnutí
UPOZORNĚNÍ:
• Z bezpečnostních důvodů se nůž zapne teprve
tehdy, když jsou stisknuty spínače 2 a 3.
• Při krájení nevyvíjte příliš velký tlak, nechte nůž,
aby krájel sám.
Ukončení provozu
• Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Pro vyjmutí čepele nože stiskněte tlačítko (1).
Čištění
VÝSTRAHA:
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Řezací nože jsou mimořádně ostré!
• Pro čištění přístroj v žádném případě nenořte do
vody. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým prou-
dem či požáru.
POZOR:
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí
předměty.
• Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí
prostředky.
Kryt
Vlhce plášť otřete a osušte ho látkou.
05-EM 5512 AEG.indd 23
05-EM 5512 AEG.indd 23
Nože
• Tyto části můžete ručně omýt ve dřezu.
• Části opláchněte čistou vodou a osušte je.
Technické údaje
Model: ...................................................................................EM 5512
Pokrytí napětí: ........................................................... 230 V, 50 Hz
Příkon: ...................................................................................... 180 W
Třída ochrany: .................................................................................. ΙΙ
Čistá hmotnost: ....................................................................0,75 kg
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v
současné době platných směrnic CE, jako je např. elek-
tromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové
bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších
bezpečnostně-technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Význam symbolu „Popelnice"
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do
domovního odpadu.
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných
míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už
nebudete používat.
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít
v důsledku nesprávné likvidace.
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám
zhodnocení starých elektronických a elektrických
přístrojů.
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvi-
daci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků
nebo obecního úřadu.
Česky
23
09.09.2008 8:17:44 Uhr
09.09.2008 8:17:44 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512