Download Print this page

Dane Techniczne - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
20
Montaż naścienny
Uchwyt można zamontować także na ścianie. Pamiętaj,
że w pobliżu musi znajdować się gniazdo sieciowe.
• Zmierz odległość między nacięciami na tylnej ściance
i w takim odstępie wywierć dwa otwory pod kołki
rozporowe.
UWAGA:
Przedtem upewnij się, czy w miejscu planowanego
wiercenia nie ma w ścianie przewodów!
Noże
UWAGA:
Noże nie nadają się do krojenia kości lub innych pro-
duktów o podobnej twardości.
Nożem do mrożonek (5) mogą Państwo kroić wyłącznie
mrożoną żywność.
Przy użyciu normalnego noża (4) można kroić na
przykład świeży chleb, mięso, pieczeń itd.
Uruchomienie
• Nożyki proszę składać tak, jak przedstawiono na
ilustracji 1 (Abb.1).
• Końce nożyków proszę włożyć do odpowiedniego
zamocowania w urządzeniu z silnikiem.
• Proszę tak długo wciskać ostrza w kierunku
urządzenia z silnikiem, aż końce wyraźnie zaskoczą.
Proszę sprawdzić ich stabilną pozycję.
Podłączenie elektryczne
Proszę podłączyć wtyczkę do przepisowo zainstalowane-
go gniazdka o napięciu 230 V, 50 Hz.
Włączanie
WSKAZÓWKA:
• Proszę pamiętać, że ze względu na bezpieczeństwo
nóż włącza się dopiero po wciśnięciu włączników 2
i 3.
• Podczas krojenia proszę nie stosować zbyt dużego
nacisku. Krojenie proszę pozostawić nożowi.
Zakończenie pracy
• Po użyciu wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
• Naciśnij przycisk (1), aby zdjąć ostrza.
05-EM 5512 AEG.indd 20
05-EM 5512 AEG.indd 20
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Noże tnące są bardzo ostre!
• Urządzenia nie wolno do czyszczenia zanurzać w
wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektry-
cznego lub pożaru.
UWAGA:
• Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobny-
ch przed-miotów.
• Nie używaj ostrych lub ściernych środków
czyszczących.
Obudowa
Przetrzyj obudowę na mokro, a następnie osusz ją
szmatką.
Nóż
• Te części można umyć ręcznie w kąpieli wodnej.
• Spłucz części czystą wodą i wysusz je.

Dane techniczne

Model: ...................................................................................EM 5512
Napięcie zasilające: .................................................. 230 V, 50 Hz
Pobór mocy: ............................................................................ 180 W
Stopień ochrony: ............................................................................ ΙΙ
Masa netto: ............................................................................0,75 kg
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy
bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania
dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektro-
magnetycznej.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji
na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od
daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy
wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca
otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a
przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabrycz-
na lub materiałowa.
09.09.2008 8:17:43 Uhr
09.09.2008 8:17:43 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512