Download Print this page

Gwarancja - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe
w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia
na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa,
zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu
kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoria-
mi, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu
wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną
kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży
urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny
nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzia-
nych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę
oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą
Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji
gminy.
05-EM 5512 AEG.indd 21
05-EM 5512 AEG.indd 21
.
Język polski
21
09.09.2008 8:17:43 Uhr
09.09.2008 8:17:43 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512