Download Print this page

Česky; Přehled Ovládacích Prvků - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Česky
22
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi
pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i
s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzde-
jte jim i tento návod k obsluze.
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou
potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není
určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v
otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem,
přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném
případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrý-
mi hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte
vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení
přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
(vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže
nebudete přístroj používat, pokud chcete namonto-
vat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě
poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud
byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z
hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou
závadu, neuvádějte jej do provozu.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte
autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika,
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem
se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servi-
sem pro zákazníky nebo jinou kvalifi kovanou osobou.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte prosím následující „Speciální
bezpečnostní pokyny".
Děti a slabé osoby
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí nepo-
nechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu
(plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).
VÝSTRAHA!
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!
• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před
nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby
byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Ten-
to přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním
hrály malé děti.
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně
označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby
nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.
05-EM 5512 AEG.indd 22
05-EM 5512 AEG.indd 22
VÝSTRAHA:
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje
na možná rizika zranění.
POZOR:
Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné
předměty.
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.
Speciální bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA:
• Krájecí nože jsou mimořádně ostré! Jak při provozu,
tak i při čištění si počínejte opatrně!
• Čepele jsou velmi ostré. Před instalací nebo od-
nímáním čepelí vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Nože ve stavu nepřipraveném k provozu nen-
echávejte bez dozoru.
POZOR: KRÁTKODOBÝ PROVOZ
Nenenchávejte přístroj běžet bez přerušení po dobu
delší než 5 minut.
Přehled ovládacích prvků
1 EJECT výhoz
2 Spínač
3 Bezpečnostní spínač
4 Normální nůž
5 Nůž na zmrazené potraviny
Vybalení přístroje
• Vyjměte z krabice motorový díl a příslušenství.
• Odstraňte ventuální zbytky obalového materiálu.
• Všechny díly otřete vlhkým hadříkem. Tím odstraníte
prach, který mohl do přístroje vniknout během trans-
portu.
VÝSTRAHA:
Při manipulaci s noži buďte mimořádně opatrní.
Nebezpečí úrazu: Berte nože do ruky pokud možno
jen za jejich konce nebo za přídržné plochy z plastu.
Montáž na stěnu
Připevnění můžete namontovat i na stěnu. Pamatujte
však na to, že se v její blízkosti musí nacházet zásuvka.
• Za tímto účelem změřte vzdálenost mezi zářezy na
zadní straně a v tomto rozpětí vyvrtejte dva otvory
pro hmoždinky.
POZOR:
Nejdříve se ujistěte, zda nevrtáte do vedení, které je ve
stěně zabudované!
09.09.2008 8:17:44 Uhr
09.09.2008 8:17:44 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512

  Related Content for AEG EM 5512