Download Print this page

Nederlands; Overzicht Van De Bedieningselementen - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat
is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik
het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloei-
stoff en dompelen) en scherpe randen. Gebruik het
apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevo-
er onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd
de stroomtoe-voer (trek aan de stekker, niet aan
de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt,
hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen
optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
• Controleer regelmatig of het apparaat beschadigin-
gen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in
gebruik worden genomen.
• Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het
naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren
en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabri-
kant, onze technische dienst of een eender gekwa-
lifi ceerde persoon vervangen door een soortgelijke
kabel.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Neem de onderstaande "Speciale veiligheidsinstruc-
ties" in acht.
Kinderen en gebrekkige personen
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er
bestaat gevaar voor verstikking!
• Waarborg dat het apparaat alléén onder toezicht
wordt gebruikt om kinderen of gebrekkige personen
tegen de gevaren van elektrische apparaten te be-
schermen. Dit apparaat is geen speelgoed. Laat kleine
kinderen hier niet mee spelen.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
05-EM 5512 AEG.indd 7
05-EM 5512 AEG.indd 7
WAARSCHUWING:
waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en
toont mogelijk letselrisico's.
OPGELET:
wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING: kenmerkt tips en informatie voor u.
Speciale veiligheidsinstructies
voor dit apparaat
WAARSCHUWING:
• De snijmessen zijn extreem scherp! Ga zowel bij het
werk als bij de reiniging uiterst voorzichtig daarmee
om!
• De messen zijn zeer scherp. Onderbreek altijd de
stroomtoevoer voordat u de messen plaatst of
verwijdert.
• Houd altijd toezicht op ingeschakelde messen.
OPGELET: KORTSTONDIG BEDRIJF
Werk niet langer dan 5 minuten ononderbroken met
het apparaat.

Overzicht van de bedieningselementen

1 EJECT (uitworp)
2 Inschakelaar
3 Veiligheidsschakelaar
4 Normaalmes
5 Mes voor diepgevroren levensmiddelen
Uitpakken van het apparaat
• Neem het motorapparaat en het toebehoren uit het
karton.
• Verwijder eventueel voorhanden verpakkingsmateriaal.
• Veeg alle onderdelen goed af met een vochtige doek.
Zo verwijdert u eventueel door het transport binnen-
gedrongen stof.
WAARSCHUWING:
Wees vooral bij de omgang met messen uitermate
voorzichtig. Er bestaat gevaar voor letsel! Pak de
mesjes zo mogelijk alleen beet aan het uiteinde of
aan de kunststofgrepen.
Wandmontage
U kunt de houder ook op de wand monteren. Let echter
op dat een contactdoos in de buurt is.
• Meet hiervoor de afstand tussen de uitsparingen aan
de achterkant en boor met deze afstand twee gaten
in de muur.

Nederlands

7
09.09.2008 8:17:40 Uhr
09.09.2008 8:17:40 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512