Download Print this page

Język Polski; Przegląd Elementów Obłsugi - AEG EM 5512 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bard-
zo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę
zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w
miarę możliwości również kartonem z opakowaniem
wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie,
oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.
Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku
w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie
korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne
lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę
(należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w
celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek
zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać
bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia
urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać
wtyczkę sieciową z gniazda.
• Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem
uszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego
urządzenia.
• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia
samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego
specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u producenta lub w specjalnym zakładzie napraw-
czym albo przez wykwalifi kowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych ws-
kazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania".
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać
swobodnie dostępnych części opakowania (torby
plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
• Aby zabezpieczyć dzieci i osoby niepełnosprawne
przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem
urządzeń elektrycznych, pamiętaj, aby zawsze
zapewnić należyty nadzór. To urządzenie nie jest
zabawką. Nie pozwól dzieciom bawić się nim.
05-EM 5512 AEG.indd 19
05-EM 5512 AEG.indd 19
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj
się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkod-
zenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Specjalne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
• Nożyki są bardzo ostre! Przy obsłudze urządzenia,
jak również przy jego czyszczeniu proszę obchodzić
się z nimi bardzo ostrożnie!
• Nożyki są bardzo ostre. Przed założeniem lub
zdjęciem nożyków zawsze wyciągać wtyczkę z
prądu.
• Nie zostawiać noża bez nadzoru w stanie gotowym
do użycia.
UWAGA: PRACA KRÓTKOTRWAŁA
Proszę nie używać urządzenia bez przerwy dłużej niż
5 minut.
Przegląd elementów obłsugi
1 EJECT Wysuwanie
2 Włącznik
3 Wyłącznik bezpieczeństwa
4 Zwykły nóż
5 Nóż do produktów zamrożonych
Rozpakowanie urządzenia
• Wyjąć z kartonu urządzenie silnikowe i akcesoria.
• Usunąć ewentualny materiał opakowaniowy.
• Wszystkie elementy proszę przetrzeć wilgotną
szmatką. W ten sposób usuniecie Państwo kurz, który
mógł zebrać się w trakcie transportu.
OSTRZEŻENIE:
Przy posługiwaniu się nożykami proszę zachować
szczególną ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo skale-
czenia: ostrza proszę brać do ręki w miarę możliwości
tylko za końce lub za uchwyty z tworzywa sztucznego.
Język polski
19
09.09.2008 8:17:43 Uhr
09.09.2008 8:17:43 Uhr

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EM 5512