Ôå÷Íéêü ÷Áñáêôçñéóôéêü - AEG FOEN TITAN 1800 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ
FOEN® TITAN 1800
ÔÜóç äéêôýïõ: 230 V
ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò: 1800 W
FOEN® PROFESSION 1800
ÔÜóç äéêôýïõ: 230V
ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò: 1800 W
FOEN® 1600
ÔÜóç äéêôýïõ: 230 V
ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò: 1600 W
FOEN® 1420 und FOEN® 1410
ÔÜóç äéêôýïõ: 230 V
ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò: 1400 W
; ÁõôÞ ç óõóêåõÞ óõììïñöþíåôáé
ðñïò ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò ôçò ÅÊ:
• 73/23/ÅÏÊ ôçò 19.2.1973 "Ïäçãßá
ðåñß ×áìçëÞò ÔÜóçò",
óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò
ôñïðïðïéçôéêÞò ïäçãßáò 93/68/ÅÏÊ.
• 89/336/ÅÏÊ ôçò 03.5.1989 "Ïäçãßá
ðåñß ÇëåêôñïìáãíçôéêÞò
Óõìâáôüôçôáò", óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò
ôçò ôñïðïðïéçôéêÞò ïäçãßáò
92/31/ÅÏÊ.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents