AEG FOEN TITAN 1800 User Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lasten turvallisuus
• Näissä
turvallisuusohjeissa
ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja
ne on myös selitettävä lapsille ymmär-
rettävällä tavalla.
• Lasten ei tulisi käyttää hiustenkuivaaja
ilman valvontaa.
Huomioitavaa laitetta käytettäessä.
• Irrota laite välittömästi pistorasiasta
mikäli se putoaa veteen! Anna sen jäl-
keen ammattimiehen tarkistaa lait-
teen!
• Laite e i saa kastua eikä sitä saa käsi-
tellä märillä käsillä.
• Laitteeseen ei saa suihkuttaa puhdis-
tusaineita tai vettä.
• Irrota laite turvallisuussyistä pistorasi-
asta heti kun lopetat laitteen käytön.
• Ilmaritilä kuumenee käytönaikana!
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa koskaan peit-
tää.
• Puhdista likaantunut ilmaritilä. Ilmariti-
lään ei saa päästä hiuksia.
• Jos ilmankierto estyy laitteen käytön
aikana (esim. likaantumisen vuoksi), lait-
teessa oleva ylikuumenemissuoja katkai-
see virran laitteesta automaattisesti ja
kun laite on jäähtynyt (muutaman
minuutin), laitteeseen kytkeytyy jälleen
virta.
• Verkkojohto ei saa käytön aikana joutua
puhallusilma-aukon kanssa kosketuksiin.
• Valmistaja
ei
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
määräysten vastaisesta tai virheelli-
sestä käytöstä.
Jätehuolto
2 Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti
kestäviä ja ne voidaan käyttää uudel-
leen. Muoviosat tunnistaa mm. mer-
annettuja
vastaa
mahdollisista
kinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita
käytetyt
pakkausmateriaalit
varattuihin keräyspisteisiin ja noudata
materiaalimerkinnöistä
ohjeita.
2 Käytöstä poistettujen laitteiden
hävittäminen
W
Symboli
teeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteiden kierrätyksestä huo-
lehtivaan
keräyspisteeseen.
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja tervey-
teen kohdistuvat haittavaikutukset,
joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän
tuotteen
jätekäsittelystä.
tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Käyttöohjeet
FOEN® TITAN 1800,
FOEN® PROFESSION 1800
Näissä malleissa on kaksi keinukytkintä,
joilla on seuraavat käyttöasennot:
Alempi kytkin (kuvan numero 6):
0 = Virrankatkaisu
1 = normaali puhallusteho
2 = voimakas puhallusteho
Ylempi kytkin (kuvan numero 5):
= alhainen lämpötila
• •
= keskilämpötila
• • • = korkea lämpötila
annettuja
, joka on merkitty tuot-
Tämän
epäasianmukaisesta
Tarkempia
tietoja
kunnantoimistosta,
niille

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents