AEG FOEN TITAN 1800 User Manual page 21

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
Zagro¿enie dla dzieci
• Zawartych w tej instrukcji obs³ugi
wskazówek nale¿y bezwarunkowo
przestrzegaæ i zapoznaæ z nimi dzieci.
• Dzieci nie powinny u¿ywaæ suszarki do
w³osów bez nadzoru.
Na co nale¿y szczególnie zwróciæ
uwagê podczas eksploatacji sus-
zarki do w³osów.
• Jeœli suszarka zostanie zanurzone w
wodzie, nale¿y natychmiast
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
W ¿adnym wypadku nie wolno chwy-
taæ jej zanurzonej pod wod¹!
Urz¹dzenie dostarczyæ do specjalisty
celem jego sprawdzenia!
• Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wilgotne
lub chwytane mokrymi rêkoma.
• Nie nale¿y kierowaæ cieczy w
postaci aerozolu lub strumienia
wody w kierunku urz¹dzenia.
• Ze wzglêdów bezpieczeñstwa w
momencie od³o¿enia urz¹dzenia
nale¿y zawsze je wy³¹czyæ.
• Podczas pracy kratka wyp³ywu powie-
trza, ze wzglêdu na spe³niane funkcje
jest gor¹ca!
• Otwory nap³ywu i wyp³ywu powietrza
nigdy nie powinny byæ zas³aniane.
• W przypadku zabrudzenia kratkê
nap³ywu powietrza nale¿y oczyœciæ.
W³osy nie powinny znajdowaæ siê w
okolicy kratki nap³ywu powietrza.
• Jeœli podczas pracy urz¹dzenia
przep³yw powietrza jest utrudniony (np.
przez zabrudzenie), nast¹pi jego auto-
matyczne wy³¹czenie za pomoc¹
wbudowanego systemu kontroli tem-
peratury, po czym po och³odzeniu (po
up³ywie paru minut) nast¹pi znowu
jego w³¹czenie.
• Podczas pracy urz¹dzenia kabel
zasilaj¹cy nie powinien dotykaæ do
otworu wyp³ywu powietrza.
• Jeœli urz¹dzenie jest u¿ywane niez-
godnie z przeznaczeniem lub nie-
prawid³owo obs³ugiwane,
producent nie ponosi odpowied-
zialnoœci za ewentualne powsta³e
szkody.
Recykling
2 Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw
sztucznych s¹ oznakowane, np.
>PE<, >PS<, itd. Usuwaæ materia³y
opakowañ zgodnie z ich
oznaczeniem w komunalnych
zak³adach utylizacyjnych, do
przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
2 Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
opakowaniu oznacza, ze tego
produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy
skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem
miasta, s³uzbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt zosta³
zakupiony.
na produkcie lub na

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents