AEG FOEN TITAN 1800 User Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wskazówki dotycz¹ce
obs³ugi
®
FOEN
TITAN 1800,
®
FOEN
PROFESSION 1800
Te modele maj¹ dwa uchylne prze³¹czniki
o nastêpuj¹cych pozycjach:
Dolny prze³¹cznik (Poz. 6):
0 = Wy³
1 = œredni strumieñ powietrza
2 = du¿y strumieñ powietrza
Górny prze³¹cznik (Poz. 5):
= niska temperatura
= œrednia temperatura
• •
• • • = wysoka temperatura
®
FOEN
1600, FOEN
®
FOEN
1410
Te modele maj¹ jeden uchylny
prze³¹cznik o nastêpuj¹cych pozycjach:
Prze³¹cznik (Poz. 6):
0 = Wy³
1 = œredni strumieñ powietrza
2 = du¿y strumieñ powietrza
Wsuwana dysza (Poz. 1)
Wsuwan¹ dyszê mo¿na u¿ywaæ wed³ug
w³asnego uznania. Mo¿na j¹ dowolnie
obracaæ zwielokrotniaj¹c strumieñ powie-
trza w celu wysuszenia pojedynczych par-
tii w³osów.
Uchwyt do podwieszenia (Poz. 2)
Uchwyt do podwieszania suszarki do
w³osów umo¿liwia jej wygodne
przechowywanie zawsze pod rêk¹.
®
1420,
Przycisk COOL (Poz. 4)
®
FOEN
TITAN1800, FOEN
FESSION 1800, FOEN
W celu lepszego u³o¿enia wysuszonych
w³osów nale¿y je och³odziæ zimnym
strumieniem powietrza.
0 Wcisn¹æ przycisk COOL.
Zdejmowana kratka nap³ywu
powietrza (Poz. 3)
®
FOEN
TITAN 1800, FOEN
FESSION 1800, FOEN
0 Kratkê nap³ywu powietrza obróciæ
delikatnie w lewo i zdj¹æ z suszarki.
0 Wk³adkê w postaci sitka wysun¹æ z
kratki nap³ywu powietrza i za
pomoc¹ szczotki oczyœciæ.
0 Wk³adkê w postaci sitka ponownie
w³o¿yæ do kratki nap³ywu powietrza i
obracaj¹c w prawo umieœciæ w sus-
zarce.
W ¿adnym wypadku nie nale¿y
wk³adaæ do suszarki wilgotnej
wk³adki w postaci sitka.
3 Regularne czyszczenie przyczynia
siê do przed³u¿enia czasu eksploata-
cji suszarki do w³osów.
®
PRO-
®
1600
®
PRO-
®
1600

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents