Technické Údaje - AEG FOEN TITAN 1800 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
®
FOEN
1600, FOEN
®
FOEN
1410
Tyto modely vysoušeèe vlasù jsou vyba-
veny jedním kolébkovým spínaèem s nás-
ledujícími polohami:
Spínaè (obr. 6):
0 = VYPNUTO
1 = støední proud vzduchu
2 = silnìjší proud vzduchu
Nasazovací tryska (obr. 1)
Nasazovací trysku lze libovolnì nasadit.
Dá se dokola otáèet a umožòuje nas-
mìrování proudu vzduchu k vysoušení
jednotlivých partií vlasù.
Závìsné oèko (obr. 2)
Prostøednictím závìsného oèka lze umístit
vysoušeè vlasù skladnì a pøitom tak, aby
se dal kdykoli uchopit.
Tlaèítko pro vypínání ohøevu
(COOL) (obr. 4)
®
FOEN
TITAN1800, FOEN
FESSION 1800, FOEN
Aby tvar daný vlasùm pøi vysoušení lépe
a déle držel, je tøeba zakonèit vysoušení
vlasù ochlazeným vzduchem.
0 Stisknìte tlaèítko pro vypínání
ohøevu (COOL).
Odnímatelná møížka pro
nasávání vzduchu (obr. 3)
®
FOEN
TITAN 1800, FOEN
FESSION 1800, FOEN
0 K èistìní sejmìte z pøístroje møížku
pro nasávání vzduchu lehkým
otoèením doleva.
0 Odejmìte sítovou vložku z møížky
pro nasávání vzduchu a oèistìte ji
kartáèkem.
®
1420,
®
PRO-
®
1600
®
PRO-
®
1600
0 Sítovou vložku vložte opìt do møížky
pro nasávání vzduchu a otoèením
doprava upevnìte na pøístroj.
Nikdy nevkládejte sítovou vložku do
pøístroje, je-li mokrá.
3 Pravidelné èistìní prospívá k pod-
statnì vyšší trvanlivosti vysoušeèe
vlasù.
Technické údaje
®
FOEN
TITAN 1800
Napìtí sítì: 230 V
Pøíkon: 1800 W
®
FOEN
PROFESSION 1800
Napìtí sítì: 230 V
Pøíkon: 1800 W
®
FOEN
1600
Napìtí sítì: 230 V
Pøíkon: 1600 W
®
FOEN
1420 und FOEN
Napìtí sítì: 230 V
Pøíkon: 1400 W
; Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím ES:
• 73/23/EHS ze dne 19.2.1973
"Nízkonapìt'ové smìrnice", vèetnì
modifikaèní smìrnice 93/68/EHS.
• 89/336/EHS ze dne 3.5.1989
"Smìrnice EMV", vèetnì modifikaèní
smìrnice 92/31/EHS.
®
1410

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents