Pokyny K Obsluze - AEG FOEN TITAN 1800 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Je bezpodmíneènì nutné dbát pokynù
v tomto návodu k použití a tyto pokyny
vhodnì dìtem vysvìtlit.
• Dìti by nìmìly používat vysoušeè
vlasù bez dozoru.
Pøi provozu vysoušeèe vlasù
byste mìli dbát následujících
pokynù.
• Spadne-li pøístroj do vody, vytáhnìte
okamžitì zástrèku.
Nikdy nesahejte do vody! Pøístroj
pak nechte odborníkem pøezkoušet!
• Nikdy nepoužívejte pøístroj, je-li
mokrý, nebo máte-li mokré ruce.
• Nerozprašujte spreji a vodními roz-
prašovaèi do pøístroje.
• Jakmile pøístroj odložíte, je nutno jej z
bezpeènostních dùvodù vypnout.
• Møížka pro nasávání vzduchu je
bìhem provozu z funkèních dùvodù
horká!
• Otvory pro pøívod a odvod vzduchu se
nesmí nikdy zakrýt.
• Pøi zneèistìní je tøeba møížku pro
nasávání vzduchu oèistit. Do oblasti
møížky pro nasávání vzduchu by
nemìly vniknout vlasy.
• Zabrání-li se prùchodu vzduchu pøi
provozu tohoto pøístroje (napø. zneèi-
stìním), tak se pøístroj automaticky
vypne pomocí zabudované ochrany
proti nadmìrné teplotì a po ochlazení
(nìkolik minut) se opìt zapne.
• Pøívodní sít'ový kabel se nesmí pøi pro-
vozu pøístroje dotýkat otvoru pro
odvod vzduchu.
• Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které byly zpùsobeny nevhodným
použitím pøístroje nebo jeho chyb-
nou obsluhou.
Likvidace
2 Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou
ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2 Starý spotøebiè
W
Symbol
balení udává, že tento výrobek nepatrí
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sberného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zarízení.
Zajištením správné likvidace tohoto
výrobku pomužete zabránit negativním
dusledkum pro životní prostredí a
lidské zdraví, které by jinak byly
zpusobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnejší informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
príslušného místního úradu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v
obchode, kde jste výrobek zakoupili.

Pokyny k obsluze

®
FOEN
TITAN 1800,
®
FOEN
PROFESSION 1800
Tyto modely vysoušeèe vlasù jsou vyba-
veny dvìma kolébkovými spínaèi s násle-
dujícími polohami:
Dolní spínaè (obr. 6):
0 = VYPNUTO
1 = støední proud vzduchu
2 = silnìjší proud vzduchu
Horní spínaè (obr. 5):
= nižší teplota
= støední teplota
• •
• • • = vyšší teplota
na výrobku nebo jeho

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents