AEG FOEN TITAN 1800 User Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Szanowni klienci,
o
Prosimy o dok³adne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi.
Nale¿y szczególnie zwróciæ uwagê na
zasady bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê obs³ugi
nale¿y przechowywaæ w celu korzystania
z niej w póŸniejszym terminie. Instrukcjê
tê nale¿y przekazaæ ewentualnemu
nastêpnemu u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Opis sprzêtu
®
FOEN
TITAN 1800
1 Wsuwana dysza
2 Uchwyt do podwieszania
3 Zdejmowana kratka nap³ywu powietrza
4 Przycisk Cool
5 Uchylny prze³¹cznik do regulacji sto-
pnia nagrzewania
6 Uchylny w³¹cznik / wy³¹cznik z 2-sto-
pniow¹ regulacj¹ nawiewu
®
FOEN
PROFESSION 1800
1 Wsuwana dysza
2 Uchwyt do podwieszania
3 Zdejmowana kratka nap³ywu powietrza
4 Przycisk Cool
5 Uchylny prze³¹cznik do regulacji sto-
pnia nagrzewania
6 Uchylny w³¹cznik / wy³¹cznik z 2-sto-
pniow¹ regulacj¹ nawiewu
®
FOEN
1600
1 Wsuwana dysza
2 Uchwyt do podwieszania
3 Zdejmowana kratka nap³ywu powietrza
4 Przycisk Cool
6 Uchylny w³¹cznik / wy³¹cznik z 2-sto-
pniow¹ regulacj¹ nawiewu
®
FOEN
1420, FOEN
1 Wsuwana dysza
2 Uchwyt do podwieszania
6 Uchylny w³¹cznik / wy³¹cznik z 2-sto-
pniow¹ regulacj¹ nawiewu
®
1410
1
Zasady bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia
odpowiada uznanym zasadom techniki
oraz ustawie o bezpieczeñstwie urz¹dzeñ.
Jako producent sprzêtu szczególnie zale-
camy stosowanie siê do poni¿szych
zasad bezpieczeñstwa.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Sprzêt ten mo¿na pod³¹czaæ tylko do
Ÿród³a zasilania, którego napiêcie jest
zgodne z podanym na tabliczce zna-
mionowej!
• Uwaga! Suszarki do
w³osów nie nale¿y u¿ywaæ
w pobli¿u wanien,
umywalek lub innych
zbiorników na wodê.
• Niebezpieczeñstwo istnieje równie¿ w
przypadku wy³¹czonej suszarki do
w³osów, z tego powodu po jej u¿yciu
lub przed jej czyszczeniem nale¿y
wyj¹æ wtyczkê z gniazdka!
• Wtyk sieciowy przewodu zasilaj¹cego
nigdy nie powinien byæ wyjmowany z
gniazdka przez poci¹ganie za prze-
wód!
• Dodatkow¹ ochronê zapewnia wbudo-
wanie w instalacji domowej zabezpiec-
zenia przeciw pr¹dom b³¹dz¹cym z
poziomem wyzwolenia w przypadku
wyst¹pienia pr¹du o natê¿eniu mniejs-
zym ni¿ 30 mA. W tej sprawie nale¿y
zwróciæ siê do odpowiedniego elek-
tryka instalatora.
• Od czasu do czasu nale¿y sprawdzaæ
stan kabla zasilaj¹cego!
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
koniecznoœci przeprowadzenia

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents