Bezpeènostní Pokyny - AEG FOEN TITAN 1800 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vážená zákaznice,
c
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento návod
k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití laskavì
uschovejte pro pozdìjší vyhledání. Pøe-
dejte jej dále pøípadným novým vlast-
níkùm pøístroje.
Popis pøístroje
®
FOEN
TITAN 1800
1 Nasazovací tryska
2 Závìsné oèko
3 Snímatelná møíøka pro nasávání vzdu-
chu
4 Tlaèítko pro vypínání ohøevu
5 Kolébkový spínaè k regulaci stupòù
ohøevu
6 Kolébkový spínaè k zapínání/vypínání
s 2 stupni vìtrání
®
FOEN
PROFESSION 1800
1 Nasazovací tryska
2 Závìsné oèko
3 Snímatelná møíøka pro nasávání vzdu-
chu
4 Tlaèítko pro vypínání ohøevu
5 Kolébkový spínaè k regulaci stupòù
ohøevu
6 Kolébkový spínaè k zapínání/vypínání
s 2 stupni vìtrání
®
FOEN
1600
1 Nasazovací tryska
2 Závìsné oèko
3 Snímatelná møíøka pro nasávání vzdu-
chu
4 Tlaèítko pro vypínání ohøevu
6 Kolébkový spínaè k zapínání/vypínání
s 2 stupni vìtrání
®
FOEN
1420, FOEN
1 Nasazovací tryska
2 Závìsné oèko
6 Kolébkový spínaè k zapínání/vypínání
s 2 stupni vìtrání
1
Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost tohoto spotøebièe odpovídá
platným technickým pøedpisùm a zákonu
o bezpeènosti spotøebièù. Jako výrobce
máme však nicménì zapotøebí Vás sez-
námit s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Obecná bezpeènost
• Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí a kmitoèet
souhlasí s údaji na typovém štítku!
• Pozor! Tento vysoušeè
vlasù nepoužívejte v
blízkosti van, umyvadel
nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
• Po použití nebo pøed èistìním
vytáhnìte sít'ovou zástrèku ze
zásuvky, protože nebezpeèí hrozí i u
vypnutého vysoušeèe vlasù!
• Nikdy nevytahujte za pøipojovací kabel
sít'ovou zástrèku ze zásuvky!
• Vestavìní proudového chránièe
s jmenovitým reziduálním proudem
menším než 30 mA v domovní instalaci
nabízí pøídavnou ochranu. Obrat'te se
na svého elektroinstalatéra.
• Pøezkoušejte laskavì obèas sít'ový
pøívodní kabel, není-li poškozený.
• Opravy tohoto spotøebièe smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Nesprávnì provedené
opravy mohou zpùsobit znaèné
škody. Potøebujete-li opravu,
obrat'te se na naši zákaznickou
službu nebo na svého
autorizovaného prodejce.
®
1410

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents