Download Print this page

Philips HF3308 User Manual page 40

Philips indoor furnishings user manual
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
0

Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.
HF3308
Lämplig varaktighet för ljusbadet beror på avståndet till apparaten.
-
cirka 2 timmar vid ett avstånd på 60 cm
-
cirka 1 timme vid ett avstånd på 40 cm
-
cirka 30 minuter vid ett avstånd på 20 cm
HF3309
1
Ange avstånd genom att vrida avståndsväljarringen till lämpligt läge.
2
Ange ljusintensitet genom att vrida ljusintensitetsringen till lämpligt läge.
-
När du ställer in avståndsväljarringen på 20, 40 eller 60 cm visas ljusbadets varaktighet
automatiskt i teckenfönstret. Du kan alltid anpassa tiden genom att ange en annan ljusintensitet.
En sänkning av ljusintensiteten medför en längre varaktighet och vice versa. Om du till exempel
väljer maximal ljusintensitet och ett avstånd på 20 cm blir ljusbadets varaktighet 30 minuter.
-
Det är möjligt att ingen varaktighet för ljusbadet visas i teckenfönstret. Det indikerar att det
avstånd och den ljusintensitet som har ställts in inte ger den positiva effekt som kan förväntas
om den föreskrivna kombinationen av avstånd och tid iakttas. Det kan exempelvis inträffa om du
väljer ett för stort avstånd (60 cm) i kombination med en låg ljusintensitet.
-
När du ställer avståndsringen på manuell inställning kan du använda apparaten när du inte kan
sitta på ett inställt avstånd från den. Med den här inställningen kan du justera ljusintensiteten
men ingen varaktighet för ljusbadet visas i teckenfönstret. Eftersom inget avstånd har valts kan
effekten inte mätas eller garanteras.
OBS! När du startar apparaten börjar den fungera på den högsta ljusintensiteten. Efter några sekunder
justeras ljusintensiteten till den nivå som du har valt.

Sätt dig i närheten av apparaten och vrid skärmen så att du bekvämt kan titta i riktning mot
ljuset (Bild ).
Se till att avståndet mellan ansiktet och skärmen är mellan 20 och 60 cm.
-
Du behöver inte sitta mitt framför apparaten.
-
Endast HF3309: Energinivåindikatorn visar den totala mängd energi som har avgivits under
ljusbadet. Indikatorn är indelad i tio delar som var och en motsvarar 10 % av den avgivna
energin.
-
Du behöver inte ta hela ljusbadet utan avbrott. Om det passar dig bättre kan du avbryta
ljusbadet och återuppta det senare.
5
Endast HF09: Tryck på pausknappen om du vill avbryta ljusbadet.
Ljuset slocknar och paussymbolen i teckenfönstret börjar blinka.
,
Tryck på pausknappen igen om du vill fortsätta ljusbadet.
,
6
Titta in i ljuset då och då.
Titta inte in i ljuset hela tiden! Du kan göra annat såsom att läsa, skriva, brodera eller handarbeta
medan du tar ett ljusbad och tittar in i ljuset då och då.

Upprepa ljusbaden tills du mår bättre.
I allmänhet sker förbättringar inom en vecka.
Du kan upprepa ljusbaden så ofta du önskar under årets mörka årstid. Ta ett ljusbad minst var femte
dag.
8
HF08: Stäng av apparaten efter användning.
OBS! HF3309: Cirka två minuter innan ljusbadet är slut börjar tiden i teckenfönstret att blinka i en
minut. Efter en minut börjar också energinivåindikatorn att blinka tills apparaten automatiskt stängs av.
9
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3308

This manual is also suitable for:

Hf3309Hf3309/01Hf3308/01Hf3308/00