Download Print this page

Eg-Conformiteitsverklaring - Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
EG-conformiteits-
verklaring
Hiermee verklaren wij dat de
hierna omschreven machine
op grond van concipiëring en type
alsmede in de door ons in het
verkeer gebrachte uitvoering
voldoet aan de desbetreffende
veiligheids- en gezondheidseisen
van de hierna genoemde
EG-Richtlijnen.
Bij een niet met ons afgestemde
wijziging aan de machine verliest
deze verklaring zijn geldigheid.
Product: Nat- en droogzuiger
Type: 1.667-xxx
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Desbetreffende EG-Richtlijnen
EG-Machinerichtlijn (98/37/EG)
EG Laagspanningsrichtlijn
(73/23/EEG) gewijzigd door
93/68/EEG
EG-Richtlijn Elektromagnetische
Verdraagbaarheid (89/336/EEG)
gewijzigd door 91/263/EEG,
92/31/EEG, 93/68/EEG
Toegepaste geharmoniseerde
normen
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001
DIN EN 55014-2:1997
DIN EN 61000-3-2:2000
DIN EN 61000-3-3:1995 +
A1:2001
Toegepaste nationale normen
-
Er is via interne maatregelen voor
gezorgd dat de
standaardapparaten altijd aan de
vereisten van de actuele
EG-richtlijnen en de toegepaste
normen voldoen. De
ondergetekenden handelen in
opdracht en met volmacht van de
directie.
5.957-702 (02/02)
Alfred Kärcher
Kommanditgesellschaft.
Zetel Winnenden. Rechtbank van
registratie: Waiblingen, HRA 169.
Persoonlijk verantwoordelijke
vennooschap. Kärcher
Reinigungstechnik GmbH. Zetel
Winnenden, 2404 Plaats van
registratie Waiblingen, HRB
Nederlands
Directie:
Dr. Bernhard Graf,
Hartmut Jenner, Georg Metz
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
P.O.Box 160
D-71349 Winnenden
Tel.:++49 7195 14-0
Fax :++49 7195 14-2212
36

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc