Download Print this page

Kärcher NT 72/2 Eco Tc Operating Instructions Manual page 4

Hide thumbs

Advertisement

Tartalomjegyzék
Üzembevétel
Üzemeltetési utasítás
Kärcher telephelyek
Műszaki adatok / Kapcsolási rajz / Cserealkatrészlista
Kellékek / Szűrőrendszerek
Az első üzembevétel elött Üzemeltetési utasítást és a számu
biztonsági utalást. 5.956-249 feltétlenül elolvasni!
E készülék ipari célra készült, például szállodákban, iskolákban, kórházakban,
gyárakban, raktárakban, irodákban és üzletekben használható.
Obsah
Uvedení do provozu
Návod k obsluze
Zastoupení Kärcher
Technické údaje / Schéma zapojení / Seznam náhradních dílů
Příslušenství / Filtrační systémy
Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte
návod k obsluze. a bezpečnostní upozornění č. 5.956-249!
Tento přístroj je vhodný pro komerční použití, např. v hotelech, školách,
nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a půjčovnách.
Kazalo
Zagon
Navodila za obratovanje
Kärcher-poslovalnice
Tehnični podatki / vezalni načrt / seznam nadomestnih delov
Oprema / Filtrirni sistemi
Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in
varnostne napotke št. 5.956-249!
Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah,
tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
HU
149/150/151
153/155
CS
149/150/151
153/155
SL
149/150/151
153/155
Oldal
Spis treści
6
Uruchomienie
80
Instrukcja obsługi
148
Filie firmy Kärcher
Dane techniczne / Schemat ideowy / Lista części zamiennych
Wyposażenie dodatkowe / systemy filtracyjne
Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać.
Instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nr 5.956-249!
do zasysania substancji płynnych.
Urządzenie to przeznaczone jest do użytku przemysłowego, np. w hotelach,
szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypożyczalniach.
Strana
Cuprins
6
Luare în exploatare
86
Instrucþiuni de folosire
148
Sucursale Kärcher
Date tehnice / Planul de conexiuni / Listã de piese de schimb
Accesoriile / Sisteme de filtrare
Înainte de prima luare în exploatare, instrucţiunile de folosire şi indicaţiile de
siguranţă nr. 5.956-249 trebuiesc citite neapărat!
Acest aparat este adecvat folosirii profesionale, de ex. în hoteluri, şcoli,
spitale, fabrici, magazine, birouri şi spaţii comerciale închiriate.
Stran
içindekiler
6
Servise koyma
92
Kullanma Kılavuzu
148
Kärcher Şubeleri
Teknik özellikler/Tevzi planı/Yedek parça listesi
Aksesuar/ Filtre Sistemleri
Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzu güvenlik bilgilerini
No. 5.956-249 mutlaka okuyun!
Bu cihaz ticari kullanım için uygundur; örn. otellerde, okullarda, hastanelerde,
fabrikalarda, dükkanlarda, satış merkezlerinde, bürolarda ve kiralama işletmelerinde
kullanılabilir.
Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.
PL
149/150/151
153/155
RO
Pagina
149/150/151
153/155
TR
149/150/151
153/155
Strona
6
98
148
6
104
148
Sayfa
6
93
110
4

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 65/2 eco tc