Download Print this page

Siemens pointek CLS 100 Quick Start Manual

Compact 2-wire capacitance switch
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Quick Start Manual June 2004
pointek
CLS 100

Advertisement

loading

  Related Manuals for Siemens pointek CLS 100

  Summary of Contents for Siemens pointek CLS 100

 • Page 1 Quick Start Manual June 2004 pointek CLS 100...
 • Page 3 Note: Use Pointek CLS 100 only in the manner outlined in this instruction manual. Pointek CLS 100 is a compact 2-wire capacitance switch for level detection in constricted spaces, interfaces, solids, liquids, slurries, and foam. The PPS (polyphenylene sulfide) probe (optional PVDF [polyvinylidene fluoride]) is chemically resistant with an effective process operating temperature range from -40 to 100 °C (-40 to 212 °F).
 • Page 4: Alarm Outputs

  316 stainless steel option block • lid: translucent polycarbonate • ½” NPT wiring entrance (optional M20 x 1½" cable entry) VALOX is a registered trademark of the General Electric Company. Page EN-2 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 5: Process Conditions

  This product can only function properly and safely if it is correctly transported, stored, installed, set up, operated, and maintained. Maintenance The Pointek CLS 100 requires no maintenance or cleaning. Pressure approval pending in Canada. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL...
 • Page 6 Dimensions Page EN-4 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 7 When using multiple units, sensors must be 100 mm apart. Mount diagonally if vertical space is restricted. The Pointek CLS 100 is normally mounted into the vessel top (high detection alarm) or through the tank wall at the detection level (high or low detection alarm).
 • Page 8: Cable Version

  *relay not available on Pointek CLS 100 IS version Note: The mA current loop can be wired in either polarity to determine high or low level operation as shown in the examples beginning on page 8.
 • Page 9 Rmax = V supply – 10 V 20 mA white white black V supply For example, 250Ω gives 1 12-33 V DC or 5 V DC switch voltage to PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL Page EN-7...
 • Page 10 Orient the diode based on the current flow. DC circuit with Protection Diode enclosure version – see page 6 for integrated cable equivalents. external relay protection diode (customer supplied) Page EN-8 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 11 (customer supplied) AC circuit with Voltage Dependent Resistor enclosure version – see page 6 for integrated cable equivalents. external relay voltage dependent resistor (customer supplied) Note: See Appendix for wiring diagrams. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL Page EN-9...
 • Page 12: Operation

  Operation Note: • Setup can be done in the field with the Pointek CLS 100 mounted into process, or in the shop prior to mounting. • Unscrew the clip to access the terminals. Start Up After the CLS 100 is properly mounted and wired, apply power to the unit. The green LED lights to indicate the unit is powered and operational.
 • Page 13 3. Immerse the sensor in the material that has the highest dielectric constant; the yellow LED should come ON. Note: After completing the setup, replace the trimpot cap. The unit is now in service, providing level detection of your process. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL Page EN-11...
 • Page 14: Troubleshooting

  Yellow LED is lit while probe is May indicate significant prod- Rotate sensitivity potentiometer further not covered uct buildup. CCW (counter clockwise) Check sensor tip Page EN-12 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 15 Defective component in Contact distributor device. Yellow LED is lit while probe is May indicate significant prod- Rotate sensitivity potentiometer further not covered uct buildup. CCW (counter clockwise). Check sensor 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL Page EN-13...
 • Page 16 Page EN-14 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 17 Bemærk: Pointek CLS 100 må kun anvendes som beskrevet i denne brugervejledning. Pointek CLS 100 er en kompakt 2-tråds kapacitiv omskifter til niveaudetektering under snævre pladsforhold, på grænseflader, faststoffer, væsker, opslæmninger og skum. Sonden af PPS (polyphenylensulfid) (som ekstraudstyr PVDF [polyvinylidenfluorid]) er kemisk modstandsdygtig og har et effektivt arbejdstemperaturområde på...
 • Page 18 • hus: slagfast VALOX®, 316 rustfrit stål som • indre udtagelig 5-punkts klemrække ekstraudstyr • ½" NPT ledningsindgang (som • låg: gennemskinneligt polycarbonat ekstraudstyr M20 x 1½" kabelindføring) VALOX er et registreret varemærke, der tilhører General Electric Company. Side DA-2 Pointek CLS 100 – Brugervejledning 7ML19985QJ81...
 • Page 19 Dette produkt kan kun fungere korrekt og sikkert, såfremt det transporteres, opbevares, installeres, indstilles, bruges og vedligeholdes rigtigt. Vedligeholdelse Pointek CLS 100 kræver ingen vedligeholdelse eller rengøring. Trykgodkendelse under behandling i Canada. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Brugervejledning Side DA-3...
 • Page 20 Dimensioner Side DA-4 Pointek CLS 100 – Brugervejledning 7ML19985QJ81...
 • Page 21 Ved brug af flere enheder skal følerne sidde mindst 100 mm fra hinanden. Kan monteres diagonalt, såfremt den lodrette plads er begrænset. Pointek CLS 100 monteres normalt i toppen af beholderen (alarm for høj detektering) eller gennem tankens væg ved detekteringsniveauet (alarm for høj eller lav detektering).
 • Page 22 *relæ ikke disponibelt på Pointek CLS 100 IS version Bemærk: mA-strømsløjfen kan forbindes med den ene eller den anden polaritet for at bestemme højt eller lavt driftsniveau som vist i eksemplet, der begynder på side 8.
 • Page 23 Helt-i-plast version Rmax = V forsyning – 10 V 20 mA white white black V forsyning *For eksempel giver 250Ω 12-33 V DC en omskiftningsspænding på 1 eller 5 V DC til PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Brugervejledning Side DA-7...
 • Page 24 Diodens retning skal vælges som funktion af strømretningen. DC kredsløb med beskyttelsesdiode indkapslet version – se side 6 for tilsvarende med indbygget kabel. eksternt relæ beskyttelsesdiode (ikke- medfølgende) Side DA-8 Pointek CLS 100 – Brugervejledning 7ML19985QJ81...
 • Page 25 (ikke- medfølgende) zenerdiode (ikke-medfølgende) AC kredsløb med spændingsafhængig modstand indkapslet version – se side 6 for tilsvarende med indbygget kabel. eksternt relæ spændingsafhængig modstand (ikke- medfølgende) Bemærk: Se strømskemaer i Appendiks. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Brugervejledning Side DA-9...
 • Page 26: Led Indikatorer

  Drift Bemærk: • Opsætningen kan udføres i marken med Pointek CLS 100 monteret i processen eller på værkstedet inden monteringen. • Skru kabelklemmen løs for at få adgang til klemmerne. Opstart Når CLS 100-enheden er korrekt monteret og tilsluttet, sluttes strømmen. Den grønne LED lyser for at vise, at enheden er tændt og driftsklar.
 • Page 27 Neddyk føleren i det materiale, der har den højeste dielektricitetskonstant; den gule LED bør TÆNDES. Bemærk: Når du er færdig med opsætningen, sættes potentiometerets dæksel tilbage på plads. Enheden er nu i drift og overvåger niveauet i din proces. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Brugervejledning Side DA-11...
 • Page 28 Sandsynlig årsag: forkert ledningsføring i dette kredsløb. Gul LED er tændt, når sonden Kan være tegn på betydelig Drej følsomhedspotentiometeret længere ikke er dækket produktopbygning. mod uret Tjek følerens spids Side DA-12 Pointek CLS 100 – Brugervejledning 7ML19985QJ81...
 • Page 29 20 mA Defekt komponent i Kontakt distributøren apparatet. Gul LED er tændt, når sonden Kan være tegn på betydelig Drej følsomhedspotentiometeret længere ikke er dækket produktopbygning. mod uret. Tjek følerens spids 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Brugervejledning Side DA-13...
 • Page 30 Side DA-14 Pointek CLS 100 – Brugervejledning 7ML19985QJ81...
 • Page 31 Technische Änderungen vorbehalten. Hinweis: Der Pointek CLS 100 darf nur gemäß den Anweisungen in dieser Betriebs- anleitung verwendet werden. Pointek CLS 100 ist ein kompakter, kapazitiver 2-Leiter Schalter für die Füllstanderfassung in beengten Anlagen, für Trennschichten, Schüttgüter, Flüssigkeiten, Schlämme und Schaum.
 • Page 32 • Integrierte, abnehmbare Klemmleiste Edelstahl W.-Nr. 1.4401 / 316 als Option mit 5 Klemmen • Deckel: durchsichtiges Polycarbonat • Kabeleinführung ½” NPT (optional M20 x 1½" Kabeleinführung) VALOX ist eine eingetragene Marke von General Electric Company. Seite DE-2 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG 7ML19985QJ81...
 • Page 33: Sicherheitstechnische Hinweise

  Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Wartung Der Pointek CLS 100 erfordert keine Wartung oder Reinigung. Druckzulassung in Kanada beantragt. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG Seite DE-3...
 • Page 34 Abmessungen Seite DE-4 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG 7ML19985QJ81...
 • Page 35: Montage

  Bei Verwendung mehrerer Geräte müssen die Sensoren in einem Abstand von 100 mm montiert werden. Diagonale Anordnung, wenn vertikal nicht genug Platz vorhanden ist. Der Pointek CLS 100 wird normalerweise oben am Behälter montiert (Max. Alarm). Für einen Min. oder Max. Alarm ist auch eine Montage seitlich, durch die Behälterwand, auf Höhe des entsprechenden Schaltpunktes möglich.
 • Page 36 Symbole weiß Transistorschalter/-relais, ohne Spannung Schließkon- weiß takt. (Relais nicht verfügbar bei der eigensicheren Ausführung schwarz des Pointek CLS 100.) V Versorgung / mA 2-Leiter Stromschleifenerfassung 4/20 oder 20/4 mA Gehäuseausführung Klemmenbelegung Entsprechendes Kabel mA Stromschleife (+V oder -V) rote Ader...
 • Page 37 Applikation 4/20 mA Schleifenalarm Kunststoffausführung Rmax = V Versorgung – 10 V 20 mA white white black V Versorgung Beispiel: 250 Ω ergeben DC 12-33 V DC 1 oder 5 V Schaltspannung zur SPS. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG Seite DE-7...
 • Page 38 Schalters durch induktive, von der Relaisspule erzeugten Spannungsspitzen. Orientieren Sie die Diode am Stromfluss. DC Schaltkreis mit Schutzdiode Gehäuseausführung – für die Ausführung mit Anschluss- kabel siehe Seite 6. Externes Relais Schutzdiode (kundenseitig) Seite DE-8 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG 7ML19985QJ81...
 • Page 39 Externes Relais Schutzdiode (kundenseitig) Zener (kundenseitig) AC Schaltkreis mit spannungsabhängigem Widerstand Gehäuseausführung – für die Ausführung mit Anschluss- kabel siehe Seite 6. Externes Relais Spannungsabhängiger Widerstand (kundenseitig) Hinweis: Anschlusszeichnungen finden Sie im Anhang. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG Seite DE-9...
 • Page 40: Betrieb

  Schrauben Sie den Deckel auf, um an die Klemmen zu gelangen. Inbetriebnahme Nach korrekter Montage und Verkabelung des Pointek CLS 100 kann das Gerät an Span- nung gelegt werden. Die grüne LED leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät mit Spannung versorgt wird und betriebsbereit ist.
 • Page 41 3. Tauchen Sie die Sonde in das Material mit der höchsten Dielektrizitätszahl ein; die gelbe LED muss aufleuchten. Hinweis: Nach Durchführen der Einstellung setzen Sie die Schutzkappe des Potentiome- ters wieder auf. Das Gerät ist nun betriebsbereit und misst den Füllstand in Ihrem Prozess. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG Seite DE-11...
 • Page 42: Fehlersuche

  Mögliche Ursache: falsche Verdrahtung im Schaltkreis. Gelbe LED leuchtet auf, obwohl Kann Hinweis auf starke Drehen Sie das Empfindlichkeitspotenti- die Sonde keinen Kontakt zum Materialanbackung sein. ometer weiter gegen den Uhrzeigersinn Material hat Sensorspitze prüfen Seite DE-12 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG 7ML19985QJ81...
 • Page 43 Wenden Sie sich an den Hersteller Gelbe LED leuchtet auf, obwohl Kann Hinweis auf starke Drehen Sie das Empfindlichkeitspotenti- die Sonde keinen Kontakt zum Materialanbackung sein. ometer weiter gegen den Uhrzeigersinn. Material hat Sensorspitze prüfen 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG Seite DE-13...
 • Page 44 Seite DE-14 Pointek CLS 100– KURZANLEITUNG 7ML19985QJ81...
 • Page 45 για ηλεκτρονική έκδοση ή εκτυπωµένο αντίγραφο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε το Pointek CLS 100 µόνο µε τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Το Pointek CLS 100 είναι ένας συµπαγής δισύρµατος διακόπτης χωρητικότητας για την...
 • Page 46 προαιρετικά ανοξείδωτος χάλυβας 316 ακροδεκτών 5 σηµείων • καπάκι: ηµιδιαφανές πολυανθρακικό • είσοδος καλωδίωσης NPT ½” (προαιρετικά, είσοδος καλωδίου M20 x 1½") Το VALOX είναι σήµα κατατεθέν της General Electric Company. 7ML19985QJ81 Σελίδα EL-2 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών...
 • Page 47 Το παρόν προϊόν µπορεί να λειτουργεί κανονικά και µε ασφάλεια µόνο αν µεταφέρεται, αποθηκεύεται, τοποθετείται, ρυθµίζεται, χρησιµοποιείται και συντηρείται σωστά. Συντήρηση Το Pointek CLS 100 δεν χρειάζεται συντήρηση ούτε καθαρισµό. Η έγκριση πίεσης εκκρεµεί στον Καναδά. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών...
 • Page 48 ∆ιαστάσεις 7ML19985QJ81 Σελίδα EL-4 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών...
 • Page 49 τους 100 mm. Τοποθετήστε διαγωνίως, αν χώρος στην κατακόρυφη διεύθυνση είναι περιορισµένος. Το Pointek CLS 100 τοποθετείται κανονικά στο πάνω µέρος του δοχείου (κατάσταση συναγερµού ανίχνευσης υψηλής στάθµης) ή µέσα από το τοίχωµα του δοχείου στο ύψος ανίχνευσης (κατάσταση συναγερµού ανίχνευσης υψηλής ή χαµηλής στάθµης).
 • Page 50 λευκός αγωγός ηµιαγωγικός διακόπτης/ρελέ λευκός αγωγός *το ρελέ δεν είναι διαθέσιµο στην έκδοση Pointek CLS 100 IS Σηµείωση: Ο βρόχος ρεύµατος mA µπορεί να καλωδιωθεί µε οποιαδήποτε πολικότητα, για να καθοριστεί η λειτουργία υψηλής ή χαµηλής στάθµης, όπως φαίνεται στα...
 • Page 51 Εφαρµογή κατάστασης συναγερµού βρόχου 4 / 20 mA Αµιγώς πλαστική έκδοση Rmax = Vτροφ.– 10 V 20 mA white white black Vτροφ. *Για παράδειγµα, 250W δίνουν τάση διακόπτη 1 ή 5 12-33 V DC V DC στον PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών Σελίδα EL-7...
 • Page 52 Προσανατολίστε τη δίοδο µε βάση τη ροή του ρεύµατος. Κύκλωµα DC µε δίοδο προστασίας έκδοση µε περίβληµα – βλέπε σελίδα 6 για ισοδύναµες µε ενσωµατωµένο καλώδιο. εξωτερικό ρελέ δίοδος προστασίας (παρέχεται από τον πελάτη) 7ML19985QJ81 Σελίδα EL-8 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών...
 • Page 53 έκδοση µε περίβληµα – βλέπε σελίδα 6 για ισοδύναµες µε ενσωµατωµένο καλώδιο. εξωτερικό ρελέ αντιστάτης που εξαρτάται από την τάση (παρέχεται από τον πελάτη) Σηµείωση: Για τα διαγράµµατα καλωδίωσης, βλέπε Παράρτηµα. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών Σελίδα EL-9...
 • Page 54 Λειτουργία Σηµείωση: • Οι ρυθµίσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν επί τόπου µε το Pointek CLS 100 τοποθετηµένο ή στο κατάστηµα, πριν από την τοποθέτηση. • Ξεβιδώστε το κλιπ για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες. Εκκίνηση Αφότου το CLS 100 τοποθετηθεί και καλωδιωθεί σωστά, τροφοδοτήστε το µε ρεύµα. Το πράσινο LED ανάβει...
 • Page 55 Το κίτρινο LED θα πρέπει να ανάψει (ON). Σηµείωση: Αφού ολοκληρωθεί η πραγµατοποίηση των ρυθµίσεων, επανατοποθετήστε το καπάκι του ποτενσιόµετρου. Η µονάδα λειτουργεί πλέον κανονικά, ανιχνεύοντας τη στάθµη της διεργασίας σας. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών Σελίδα EL-11...
 • Page 56 εσφαλµένη καλωδίωση στο κύκλωµα. Το κίτρινο LED είναι αναµµένο Μπορεί να σηµαίνει Περιστρέψτε και άλλο το ποτενσιόµετρο ενώ το αισθητήριο δεν είναι σηµαντική συσσώρευση ευαισθησίας αριστερόστροφα καλυµµένο προϊόντος. Ελέγξτε την άκρη του αισθητήρα 7ML19985QJ81 Σελίδα EL-12 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών...
 • Page 57 Επικοινωνήστε µε το διανοµέα Το κίτρινο LED είναι αναµµένο Μπορεί να σηµαίνει Περιστρέψτε και άλλο το ποτενσιόµετρο ενώ το αισθητήριο δεν είναι σηµαντική συσσώρευση ευαισθησίας αριστερόστροφα Ελέγξτε την καλυµµένο προϊόντος. άκρη του αισθητήρα 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών Σελίδα EL-13...
 • Page 58 7ML19985QJ81 Σελίδα EL-14 Pointek CLS 100 – Εγχειρίδιο Οδηγιών...
 • Page 59 El producto descrito en este manual debe funcionar únicamente de la manera como lo especifica el fabricante. Pointek CLS 100 es un instrumento de detección de nivel de 2 hilos, diseñado especialmente para espacios reducidos y de difícil acceso. Este dispositivo detecta interfaces, sólidos, líquidos y lechadas.
 • Page 60: Alimentación Eléctrica

  • tapa: translúcida de policarbonato • entrada de cables ½” NPT (opción: entrada de cables M20 x 1½") VALOX es una marca registrada de General Electric Company. Página ES-2 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QJ81...
 • Page 61: Condiciones En El Medio

  Mantenimiento El detector de nivel Pointek CLS 100 no necesita mantenimiento o limpieza. Aprobación pendiente para aplicaciones con presión (Canadá). 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA...
 • Page 62 Dimensiones Página ES-4 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QJ81...
 • Page 63: Montaje

  100 mm. Si no hay suficiente espacio, se recomienda la instalación vertical. El Pointek CLS 100 está diseñado para el montaje en la parte superior (salida de alarma de nivel alto) o en la pared lateral del depósito (salida de alarma de nivel alto o bajo).
 • Page 64 *El modelo Pointek CLS 100 IS no incluye relé Nota: El sistema permite conectar el bucle de corriente mA con cualquier polaridad para obtener la detección de nivel alto o bajo (véanse los ejemplos en la página 8).
 • Page 65 Rmax = V alim – 10 V 20 mA white white black V alim Ejemplo: con 250Ω se obtiene 12-33 Vcc una tensión de conmutación de 1 o 5 Vcc para un PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-7...
 • Page 66 Circuito cc con diodo de protección Versión de caja – las conexiones equivalentes (versión de cable) se definen en la página 6. Relé externo Diodo de protección (proporcionado por el cliente) Página ES-8 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QJ81...
 • Page 67 Circuito ca con varistancia versión de caja – conexiones equivalentes (versión de cable) en la página 6. Relé externo Varistancia (proporcionada por el cliente) Nota: Esquemas de cableado: véase el Anexo. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-9...
 • Page 68: Salida De Alarma

  Se recomienda leer el procedimiento que más corresponda a las necesidades de la aplicación. El usuario puede hacer los ajustes necesarios para obtener la sensibilidad de detección deseada. Potenciómetro de 20 vueltas POWER SENSITIVITY ADJUSTMENT SENSOR STATUS OUTPUT STATUS Página ES-10 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QJ81...
 • Page 69 (ON). Nota: Una vez efectuado los ajustes del detector, volver a posicionar la tapa de protección del potenciómetro. El sistema está listo para detectar el nivel. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-11...
 • Page 70: Localización De Averías

  El indicador LED amarillo no Puede indicar la acumulación Girar el potenciómetro a izquierdas responde si el sensor está de producto en el sensor. Inspeccione la punta de la sonda. descubierto Página ES-12 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QJ81...
 • Page 71 El indicador LED amarillo no Puede indicar la acumulación Girar el potenciómetro a izquierdas. responde si el sensor está de producto en el sensor. Inspeccione la punta de la sonda. descubierto 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Página ES-13...
 • Page 72 Página ES-14 Pointek CLS 100– GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA 7ML19985QJ81...
 • Page 73 Le Pointek CLS 100 doit être utilisé suivant les instructions fournies dans ce manuel. Pointek CLS 100 est un détecteur de niveau 2 fils spécialement conçu pour les espaces réduits. Cette sonde est conçue pour détecter les interfaces, les solides, les liquides et les boues liquides.
 • Page 74: Alimentation Électrique

  316 en option • Entrée de câble ½” NPT • couvercle : polycarbonate translucide (option : entrée de câble M20 x 1½") VALOX est une marque déposée de General Electric Company Page FR-2 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QJ81...
 • Page 75: Consignes De Sécurité

  Maintenance Le détecteur Pointek CLS 100 ne requiert ni maintenance, ni nettoyage. Homologation (pression) en attente au Canada 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE...
 • Page 76 Dimensions Page FR-4 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QJ81...
 • Page 77: Montage

  100 mm entre les sondes. Installer le détecteur en diagonal lorsque l’espace disponible est insuffisant. Installer le détecteur Pointek CLS 100 sur la partie supérieure du réservoir (alarme haute) ou à travers la paroi du réservoir, au niveau de détection (alarme haute ou basse).
 • Page 78: Raccordement Électrique

  *le modèle Pointek CLS 100 SI ne comporte pas de relais Note : Effectuer le câblage de la polarité (boucle de courant mA) en fonction du type de détection souhaité (alarme haute / basse). Se reporter aux exemples, page 8.
 • Page 79 Rmax = V alim – 10 V 20 mA white white black V alim Exemple : 250Ω génère une 12-33 Vcc tension de commutation (PLC) de 1 ou 5 Vcc. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-7...
 • Page 80 Orienter la diode en fonction de l’écoulement du produit. Alimentation CC avec diode de protection Version boîtier – cf. page 6 pour les câbles correspondants. relais externe diode de protection fournie par le client Page FR-8 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QJ81...
 • Page 81 Circuit CA et VDR Version boîtier – cf. page 6 pour les câbles correspondants. relais externe VDR fourni par le client Note : Des schémas de câblage sont fournis dans l’annexe. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-9...
 • Page 82: Indicateurs Del

  Fonctionnement Note : • Les réglages peuvent être effectués sur site, une fois le capteur Pointek CLS 100 installé dans l’application, ou en atelier, avant le montage. • Désserrer la sécurité pour accéder aux connexions. Réglages Après l’installation correcte du capteur CLS 100 et le câblage mettre le système sous tension.
 • Page 83 élevée. La diode doit s’allumer. Note : Une fois les réglages effectués, remettre en place le couvercle du potentiomètre. Le capteur est prêt pour garantir la détection fiable de votre process. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-11...
 • Page 84: Dépistage Des Défauts

  Peut indiquer une accumulation Tourner le potentiomètre de réglage capteur n’est pas couvert le importante de produit de la sensibilité dans le sens anti- produit horaire Vérifier la pointe du capteur Page FR-12 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QJ81...
 • Page 85 Tourner le potentiomètre de réglage que le capteur n’est pas importante de produit de la sensibilité dans le sens anti- couvert par le produit horaire. Vérifier la pointe du capteur. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE Page FR-13...
 • Page 86 Page FR-14 Pointek CLS 100– MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE 7ML19985QJ81...
 • Page 87 Il sistema Pointek CLS 100 deve essere utilizzato osservando le istruzioni ed avvertenze contenute in questo manuale. Pointek CLS 100 è un interruttore di livello a due fili di dimensioni contenute. Questo strumento è ideale per rilevare la presenza di solidi, liquidi, semiliquidi e superfici di separazione tra liquidi e schiuma.
 • Page 88: Tensione Di Alimentazione

  AISI 316L opzionale • connessione elettrica ½” NPT • coperchio translucente in policarbonato (connessione opzionale M20 x 1½") VALOX è una marca registrata della General Electric Company. Pagina IT-2 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QJ81...
 • Page 89: Ambiente Di Lavoro

  Questa apparecchiatura funziona in modo appropriato e sicuro solo se trasportata, custodita, installata, impostata, utilizzata e conservata in modo corretto. Manutenzione Pointek CLS 100 non richiede interventi di manutenzione o pulizia. In attesa di omologazione per il mercato canadese. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO...
 • Page 90 Dimensioni Pagina IT-4 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QJ81...
 • Page 91: Precauzioni Per L'installazione

  100 mm tra i sensori. Se lo spazio disponibile è insufficente è possibile montare il sensore in diagonale. Collocare il Pointek CLS 100 sulla parte superiore (sicurezza massimo livello) o attraverso la parete del serbatoio, al livello di rilevazione (sicurezza massimo o minimo livello).
 • Page 92: Collegamento Elettrico

  *Il Pointek CLS 100 a sicurezza intrinseca non è provvisto di relé. Nota: Determinare il senso di funzionamento dell’interruttore di livello (sicurezza di massimo o di minimo livello) regolando la polarità della connessione dell’alimentazione (loop di corrente).
 • Page 93 Rmax = V alimentazione – 10 V 20 mA white white black V alimentazione 250 Ω consente il collegamento con 12-33 Vcc un PLC con una tensione di 1 o 5 Vcc. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-7...
 • Page 94 Il diodo di protezione va orientato a seconda del flusso di corrente. Circuito cc con diodo di protezione Esecuzione con custodia (vedasi pagina 6 per esecuzione a giorno). Relè esterno Diodo di protezione (a cura del cliente) Pagina IT-8 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QJ81...
 • Page 95 Protezione zener (a cura del cliente) Circuito con variatore Esecuzione con custodia (vedasi pagina 6 per esecuzione a giorno). Relè esterno Variatore (a cura del cliente) Nota: vedasi schemi di collegamento in appendice. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-9...
 • Page 96: Funzionamento

  Svitare il coperchio per accedere ai morsetti. Messa in servizio Eseguire la messa in servizio dopo il montaggio e il cablaggio del Pointek CLS 100. La spia luminosa LED verde si accende, indicando che l’apparecchiatura è sotto tensione e pronta per il funzionamento.
 • Page 97 Assicurarsi che il LED giallo si accenda. Nota: Appena conclusa la taratura, rimontare il coperchio e bloccarlo. L’interruttore di livello è pronto per funzionare normalmente. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-11...
 • Page 98: Ricerca Guasti

  Questa condizione può essere Ruotare il trimmer in senso antiorario quando il sensore non è dovuta all’accumulazione di Verificare la punta del sensore coperto dal materiale materiale sul sensore. Pagina IT-12 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QJ81...
 • Page 99 Può essere dovuto all’accu- Ruotare il trimmer in senso antiorario quando il sensore non è mulazione di materiale sul Verificare la punta del sensore. coperto dal materiale sensore. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO Pagina IT-13...
 • Page 100 Pagina IT-14 Pointek CLS 100– MANUALE PER L’ A VVIO RAPIDO 7ML19985QJ81...
 • Page 101 Gebruik de Pointek CLS 100 uitsluitend zoals omschreven in deze gebruikershandleiding. De Pointek CLS 100 is een compact 2-draads capacitieve schakelaar voor niveau- signalering in beperkte ruimtes, van scheidingslagen, stortgoed, vloeistoffen, slurries en schuim. De PPS (polyfenyleensulfide) elektrode (optioneel PVDF [polyvinylideenfluoride]) is chemisch bestendig bij een effectief proces bedrijfstemperatuurbereik van -40 t/m 100 °C (-40 t/m 212 °F).
 • Page 102 • Body: Slagbestendig VALOX®, 316 • Intern uitneembaar 5-punts roestvaststaal optie klemmenblok • Deksel: transparant polycarbonaat • ½” NPT kabeldoorvoer (optioneel M20 x 1½" kabeldoorvoer) VALOX is een geregistreerd handelsmerk van General Electric Company. Blz. NL-2 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding 7ML19985QJ81...
 • Page 103 Dit product kan uitsluitend correct en veilig werken wanneer het correct wordt getransporteerd, opgeslagen, geïnstalleerd, ingesteld, bediend en onderhouden. Onderhoud De Pointek CLS 100 is onderhoudsvrij en hoeft niet te worden gereinigd. Drukgoedkeuring in Canada aangevraagd. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding...
 • Page 104 Afmetingen Blz. NL-4 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding 7ML19985QJ81...
 • Page 105 Bij inzet van meerdere eenheden, moet een afstand van 100 mm tussen de sensoren worden aangehouden. Diagonaal monteren indien er onvoldoende verticale ruimte is. De Pointek CLS 100 wordt normaal gesproken in het tankdek gemonteerd (hoogniveau- signalering) of in de tankwand op het detectieniveau (hoog- of laagniveau-signalering).
 • Page 106 *relais niet beschikbaar op Pointek CLS 100 IS uitvoering Opmerking: Het mA circuit kan in beide polariteiten worden aangesloten voor hoog- of laagniveaubedrijf zoals getoond in de voorbeelden vanaf blz. pagina 8. Status alarmuitgang...
 • Page 107 Rmax = V voeding – 10 V 20 mA white white black V voeding Bijvoorbeeld, 250Ω resulteert in 12 – 33 V DC 1 of 5 V DC schakelspanning naar een PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding Blz. NL-7...
 • Page 108 Plaats de diode afhankelijk van de stroom. DC circuit met blusdiode behuizinguitvoering – zie pagina 6 voor corresponderende geïntegreerde kabel uitvoeringen. Extern relais Blusdiode (lokaal geleverd) Blz. NL-8 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding 7ML19985QJ81...
 • Page 109 Zener (door de klant geleverd). AC circuit met spanningsafhankelijke weerstand behuizinguitvoering – zie pagina 6 voor corresponderende geïntegreerde kabel uitvoeringen. Extern relais Spanningsafhankelijke weerstand (door klant geleverd) Opmerking: Raadpleeg de appendix voor schakelschema's. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding Blz. NL-9...
 • Page 110: Led Indicatoren

  Bediening Opmerking: • De instellingen kunnen in het veld, met de Pointek CLS 100 gemonteerd in het proces, of voor montage in de werkplaats worden uitgevoerd. • Schroef het deksel los voor toegang tot de klemmen. Opstarten Schakel de voedingsspanning in nadat de CLS 100 correct is gemonteerd en aangesloten.
 • Page 111 LED moet gaan branden. Opmerking: Na het afronden van de instelling moet de afdekking van de instelpotentiometer weer worden aangebracht. Het instrument is nu in bedrijf en verzorgt de niveausignalering voor uw proces. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding Blz. NL-11...
 • Page 112 LED Waarschijnlijke oorzaak: verkeerde aansluiting in deze kring. Gele LED is aan terwijl de Dit kan significante Draai de gevoeligheidspotentiometer elektrode niet is bedekt materiaalafzetting aangeven. verder linksom Controleer sensoruiteinde Blz. NL-12 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding 7ML19985QJ81...
 • Page 113 20 mA is Defect component in instrument Neem contact op met distributeur Gele LED is aan terwijl de Dit kan significante Draai de gevoeligheidspotentiometer elektrode niet is bedekt materiaalafzetting aangeven. verder linksom.Controleer sensoruiteinde 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding Blz. NL-13...
 • Page 114 Blz. NL-14 Pointek CLS 100 – Gebruikershandleiding 7ML19985QJ81...
 • Page 115 Use o Pointek CLS 100 apenas na forma recomendada neste manual de instruções. O Pointek CLS 100 é um interruptor capacitivo compacto a 2 fios, para deteção de nível em espaços apertados, interfaces, sólidos, líquidos, lamas e espumas. A sonda PPS (sulfureto de polifenilene) (opcional em PVDF [fluoreto de polivinilideno]) é...
 • Page 116 5 pontos • tampa: policarbonato translúcido • ½” NPT na entrada do cabo (entrada de cabo opcional M20 x 1½") VALOX é uma marca comercial registada da General Electric Company. Página PT-2 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções 7ML19985QJ81...
 • Page 117: Condições De Processo

  Este produto só poderá funcionar de forma correcta e segura se for transportado, armazenado, instalado, configurado e utilizado de forma adequada. Manutenção O Pointek CLS 100 não requer qualquer manutenção ou limpeza. Aprovação de pressão pendente no Canadá. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções...
 • Page 118 Dimensões Página PT-4 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções 7ML19985QJ81...
 • Page 119 Montar diagonalmente se o espaço na vertical é restricto. O Pointek CLS 100 é normalmente montado no topo de recipientes (alarme de alta) ou através da parede do tanque em detecção de nível (alarme de alta ou baixa).
 • Page 120 *relé não disponível na versão Pointek CLS 100 IS Nota: O circuito de corrente mA pode ser ligado com qualquer polaridade para determinar o funcionamento de nível alto ou baixo como mostrado nos exemplos começando na página 8.
 • Page 121 Rmáx = V de alimentação – 10 V 20 mA white white black V de alimentação *Por exemplo, 250Ω fornecem 1 12-33 V CC ou 5 V CC de voltagem de comutação para o PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções Página PT-7...
 • Page 122 Oriente o díodo com base no sentido da corrente. Circuito CC com Díodo de Protecção versão encapsulada – consultar a página 6 quanto a equivalentes de cabo integrado. relé externo díodo de protecção (fornecido pelo cliente) Página PT-8 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções 7ML19985QJ81...
 • Page 123 – consultar a página 6 quanto a equivalentes de cabo integrado. relé externo resistência dependente da voltagem (fornecida pelo cliente) Nota: Consultar o Apêndice para diagramas de ligação. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções Página PT-9...
 • Page 124: Indicadores Led

  Funcionamento Nota: • A configuração pode ser feita no campo com o Pointek CLS 100 montado no processo, ou na oficina antes da montagem. • Desapertar o grampo de acesso aos terminais. Arranque Após o CLS 100 estar correctamente montado e ligado, aplicar a alimentação à unidade.
 • Page 125 LED amarelo deverá ficar ACESO. Nota: Após completar a configuração, recoloque a tampa do potenciómetro de regulação. A unidade está agora em serviço, proporcionando detecção de nível do seu processo. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções Página PT-11...
 • Page 126: Resolução De Problemas

  O LED amarelo está aceso Pode indicar significativa Rode mais o potenciómetro de enquanto a sonda não está acumulação de produto. sensibilidade CCW (sentido dos ponteiros coberta do relógio) Verifique a extremidade do sensor Página PT-12 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções 7ML19985QJ81...
 • Page 127 O LED amarelo está aceso Pode indicar significativa Rode mais o potenciómetro de enquanto a sonda não está acumulação de produto. sensibilidade CCW (sentido dos ponteiros coberta do relógio) Verifique a extremidade do sensor 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções Página PT-13...
 • Page 128 Página PT-14 Pointek CLS 100 – Manual de Instruções 7ML19985QJ81...
 • Page 129 Teknisiin tietoihin saattaa tulla muutoksia. Huomautus: Käytä Pointek CLS 100 -laitetta tämän oppaan ohjeiden mukaan. Pointek CLS 100 on pienikokoinen kaksijohtiminen kapasitanssikytkin ahtaiden tilojen, liittymien, kiinteiden kappaleiden, nesteiden, lietteen ja vaahdon tasomittauksiin. PPS (polyfenyleenisulfidi) -mittapää (ja valinnainen PVDF [polyvinylideenikloridi] -mittapää) on suojattu kemikaaleilta ja niitä...
 • Page 130 • vakiokotelomalli: • runko: iskunkestävä VALOX®, • irrotettava sisäinen 5-pisteinen ruostumaton 316-teräs valinnaisena liitinlohko • kansi: läpinäkyvä polykarbonaatti • puolen tuuman NPT-johdinaukko (valinnaisena 1,5" M20 kaapelitulo) VALOX on General Electric Companyn rekisteröity tavaramerkki. Sivu SU-2 Pointek CLS 100 – Käyttöopas 7ML19985QJ81...
 • Page 131 Tämä tuote toimii asianmukaisesti ja turvallisesti ainoastaan, jos kuljetuksen, varastoinnin, asennuksen, säädön, käytön ja huollon yhteydessä toimitaan asianmukaisesti. Huolto Pointek CLS 100 -laitetta ei tarvitse huoltaa tai puhdistaa. Painehyväksyntää ei ole vielä myönnetty Kanadassa. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Käyttöopas...
 • Page 132 Mitat Sivu SU-4 Pointek CLS 100 – Käyttöopas 7ML19985QJ81...
 • Page 133 • Useita yksikköjä käytettäessä mittapäiden välisen etäisyyden on oltava 100 mm. Mikäli etäisyys ei riitä vaakatasossa, sijoita yksiköt eri korkeudelle. Pointek CLS 100 asennetaan normaalisti säiliön yläosaan (yläarvon hälytys) tai säiliön seinämän läpi mittaustasolle (ylä- tai ala-arvon hälytys). Pystyasennus Kulma-asennus...
 • Page 134 (mA, +V tai -V) kaapelisuojaus valkoinen johto kiinteä kytkin/rele* valkoinen johto kiinteä kytkin/rele *Pointek CLS 100 IS -mallissa ei ole relettä Huomautus: Virtasilmukan mittausjohdotuksen voi tehdä kumman tahansa polariteetin mukaan ylä- tai ala-arvojen mittausta varten, kuten esimerkeissä, sivu 8. Hälytyslähtöjen tilat Suojattu Avoin Hälytystila...
 • Page 135 4/20 mA:n silmukkahälytys Kokomuovinen malli Rmax = lähdejännite – 10 V 20 mA white white black Jännitelähde *250Ω tuottaa esimerkiksi 1 12 - 33 V (DC) tai 5 voltin tasavirran PLC- mittapäähän. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Käyttöopas Sivu SU-7...
 • Page 136 Suojausdiodi estää kytkimen vahingoittumisen releen käämin luomilta induktiivisilta virtapiikeiltä. Suuntaa diodi virran suunnan mukaan. Suojausdiodilla varustettu tasavirtapiiri Vakiokotelomalli – vastaavat sisäisen kaapelimallin tiedot, katso sivu 6. ulkoinen rele suojausdiodi (hankittava erikseen) Sivu SU-8 Pointek CLS 100 – Käyttöopas 7ML19985QJ81...
 • Page 137 (hankittava erikseen) zenerdiodi (hankittava erikseen) Jännitteeseen mukautuvalla vastuksella varustettu vaihtovirtapiiri Vakiokotelomalli – vastaavat sisäisen kaapelimallin tiedot, katso sivu 6. ulkoinen rele jännitteeseen mukautuva vastus (hankittava erikseen) Huomautus: Johdotuskaaviot ovat liitteessä. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Käyttöopas Sivu SU-9...
 • Page 138 Käyttö Huomautus: • Pointek CLS 100 voidaan määrittää kentällä prosessiin asennettuna tai liikkeessä ennen asennusta. • Liittimien käyttämistä varten on avattava suojus. Käynnistäminen Kun CLS 100 on asennettu ja johdotettu, kytke siihen virta. Vihreän LED-valon pitäisi syttyä merkiksi siitä, että laite on toimintakunnossa ja saa virtaa.
 • Page 139 2. Käännä säädintä vastapäivään, kunnes keltainen LED sammuu. 3. Upota mittapää materiaaliin, jonka dielektrinen vakio on prosessin korkein. Keltaisen LED-valon pitäisi syttyä. Huomautus: Kun säätö on valmis, aseta säätimen suojus paikalleen. Laite on nyt käyttövalmis ja hälyttää määritetystä prosessitasosta. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Käyttöopas Sivu SU-11...
 • Page 140 LED- komponentti. Mahdollinen syy: valon mukaisesti piirin johdotus on virheellinen. Keltainen LED syttyy, kun Materiaalia on ehkä kertynyt Käännä herkkyyssäädintä lisää materiaali ei peitä mittapäätä mittapäähän merkittävästi. vastapäivään. Tarkista mittapään kärki. Sivu SU-12 Pointek CLS 100 – Käyttöopas 7ML19985QJ81...
 • Page 141 12 V (DC), kun signaalivirta on 20 mA. Laitteessa on viallinen Ota yhteys jälleenmyyjään. komponentti. Keltainen LED syttyy, kun Materiaalia on ehkä kertynyt Käännä herkkyyssäädintä lisää materiaali ei peitä mittapäätä mittapäähän merkittävästi. vastapäivään. Tarkista mittapään kärki. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Käyttöopas Sivu SU-13...
 • Page 142 Sivu SU-14 Pointek CLS 100 – Käyttöopas 7ML19985QJ81...
 • Page 143 Anmärkning: Använd endast Pointek CLS 100 på i instruktionshandboken angivet sätt. Pointek CLS 100 är en kompakt 2-tråds kapacitansbrytare för nivåavkänning i trånga utrymmen, gränsytor, fasta kroppar, vätskor, slam och skum. Givaren i PPS (polyfenylensulfid) (som tillval i PVDF [polyvinylidenfluorid]) är kemiskt hållfast och verksam inom processtemperaturområdet -40 - 100 °C.
 • Page 144 • inre avtagbar plint för 5 stift 316 som tillval • ½” NPT trådingång (tillval M20 x 1½" • lock: genomskinlig polykarbonat kabelingång) VALOX ä ett av General Electric Company registrerat varumärke. Sida SV-2 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok 7ML19985QJ81...
 • Page 145: Riktlinjer För Säkerhet

  Denna produkt kan endast fungera korrekt och säkert om den transporteras, lagras, installeras, ställs in, används och underhålls på rätt sätt. Underhåll Pointek CLS 100 fordrar varken underhåll eller rengöring. Godkännande angående tryck under behandling i Canada. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok...
 • Page 146 Dimensioner Sida SV-4 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok 7ML19985QJ81...
 • Page 147 Då flera enheter används, ska sensorerna placeras med 100 mm mellanrum. Montera diagonalt om det vertikala utrymmet är knappt. Pointek CLS 100 monteras vanligtvis högst upp på kärlet (alarm för hög nivå) eller genom tankens vägg i önskad nivå (alarm för hög eller låg nivå).
 • Page 148 *relä finns ej på version Pointek CLS 100 IS Anmärkning: Strömslingan, mA, kan anslutas till båda polerna för att bestämma avkänning av hög eller låg nivå, enligt exemplen med början på sidan 8. Status alarmutgång Täckt...
 • Page 149 Plastversion Rmax = V tillförsel – 10 V 20 mA white white black V tillförsel *250Ω ger till exempel en 12-33 V likström omställarspänning på 1 eller 5 V likström till PLC. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok Sida SV-7...
 • Page 150 Ställ in dioden i strömriktningen. Likströmskrets med skyddsdiod version med hölje – se sidan 6 angående motsvarighet för integrerad kabel. likström externt relä skyddsdiod (medföljer ej) Sida SV-8 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok 7ML19985QJ81...
 • Page 151 (medföljer ej) zener-diod (medföljer ej) Växelströmkrets med spänningsberoende resistor version med hölje – se sidan 6 angående motsvarighet för integrerad kabel. Växelström externt relä spänningsberoende resistor (medföljer ej) Anmärkning: Kopplingsschema, se bilaga. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok Sida SV-9...
 • Page 152 Drift Anmärkning: • Inställningen kan göras på plats, när Pointek CLS 100 är monterad i processen, eller i butiken innan den monteras. • Lossa klämman för att komma åt kabelfästena. Start Slå på strömmen, när CLS 100 är korrekt monterad och kopplad. Den gröna lysdioden tänds för att visa att enheten är inkopplad och i drift.
 • Page 153 3. Sänk ner sensorn i det material som har högst dielektricitetskonstant; den gula lysdioden ska slå över till ON. Anmärkning: När inställningen är klar, sätt tillbaka instrumentets kåpa. Enheten är nu i drift, och känner av nivån i din process. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok Sida SV-11...
 • Page 154 Den gula lysdioden är tänd då Kan indikera större Vrid potentiometern för fininställning givaren står fritt produktansamling. längre motsols Kontrollera sensorns spets Sida SV-12 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok 7ML19985QJ81...
 • Page 155 är 20 mA Fel på del i apparaten. Kontakta distributören Den gula lysdioden är tänd när Kan indikera större Vrid potentiometern för fininställning givaren ligger fri produktansamling. längre motsols. Kontrollera sensorns spets 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok Sida SV-13...
 • Page 156 Sida SV-14 Pointek CLS 100 – Instruktionshandbok 7ML19985QJ81...
 • Page 157 Appendix Connection Diagram – Hazardous Location 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL Page 15...
 • Page 158 Connection Diagram – Non-Hazardous Location Page 16 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 159: Declaration Of Conformity

  Stoomwezen B.V. – Weena Zuid 168 – 3012 NC Rotterdam– The Netherlands Location: Representative Name: Breda C.S. van Gils Date: Function: June 19, 2002 Managing Director Remark: For specific safety specifications, please consult the instrument label. 7ML19985QJ81 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL Page 17...
 • Page 160 Page 18 Pointek CLS 100 – QUICK START MANUAL 7ML19985QJ81...
 • Page 161 όλοι οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας. Σηµειώστε τα παρακάτω: • Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις αλλαγές και επισκευές που γίνονται στη συσκευή. • Όλα τα καινούργια εξαρτήµατα πρέπει να παρέχονται από τη Siemens Milltronics Process Instruments Inc. • Περιορίστε τις επισκευές µόνο στα ελαττωµατικά εξαρτήµατα. •...
 • Page 162 Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2004 1954Technology Drive, P .O. Box 4225 Subject to change without prior notice Peterborough, ON, Canada K9J 7B1 Rev. 1.0 Tel: (705) 745-2431 Fax: (705) 741-0466 *7ml19985QJ81* Email: techpubs.smpi@siemens.com...