Siemens Pointek CLS200 Quick Start Manual

Capacitance
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Capacitance Switches
Pointek CLS200/CLS300 (Standard)
Quick Start Manual 06/2011

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Siemens Pointek CLS200

  Summary of Contents for Siemens Pointek CLS200

 • Page 1 Capacitance Switches Pointek CLS200/CLS300 (Standard) Quick Start Manual 06/2011...
 • Page 3 CLS300 Standard CLS200 Standard Information in boxes 1 through 7 changes based on customer order. Note: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL Page EN-1...
 • Page 4: Safety Guidelines

  Pointek CLS200/300 (Standard) Quick Start Manual This manual outlines the essential features and functions of the Pointek CLS200/300. We strongly advise you to acquire the detailed version of the manual so you can use your instrument to its fullest potential. The complete manual is available at: www.siemens.com/level. The printed manual is available from your Siemens Milltronics representative.
 • Page 5: Approvals (Verify Against Device Nameplate)

  Pointek CLS200/300 (Standard) Note: Pointek CLS200/300 is to be used only in the manner outlined in this manual, otherwise protection provided by the equipment may be impaired. This product is intended for use in industrial areas. Operation of this equipment in a residential area may cause interference to several frequency based communications.
 • Page 6: Installation

  Note: Unit shown is CLS200 Standard Extended Rod Version. Handling precautions apply to all CLS200 Standard units with rods longer than 2 m (6.5 ft). At process connection. Page EN-4 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 7: Mounting Location

  50 mm (2") min Mounting Instructions Pointek CLS200/300 is available in three thread types: NPT, or BSPT (R), and BSPP (G) . Make sure the mounting connection threads are of the same type, then simply screw the device into the process connection, and hand tighten.
 • Page 8 Connect the wires to the terminals (polarity is not important). Ground the instrument according to local regulations. Tighten the gland to form a good seal. After adjusting the settings, replace the lid and secure the lid clip. Page EN-6 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 9: Diode Protection

  (DC): 250 V AC/8 A • max. current: 82 mA • max. switching voltage/current • non-polarized (DC): 30 V DC/5 A Diode Protection relay coil relay coil customer-supplied customer-supplied diode protection diode protection 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL Page EN-7...
 • Page 10: Operation: Cls200

  Alarm Output The Failsafe function controls the response of Pointek CLS200 to a fault, so that it puts the process into a safe mode of operation. (For more details, please refer to the full manual.) Relay and solid-state switch functionality (see S3 below)
 • Page 11: Switch Bank

  The manual assumes that the pump should be turned off in the event of a failure. If this is not the case in your process, make the appropriate connections to suit your application. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL Page EN-9...
 • Page 12: Setpoint Adjustment

  Set S1 and/or S2 to OFF, to enable the delay for alarm activation/alarm de-activation. Check the delay, using S4 to invert the signal. If an immediate alarm output is critical, set the appropriate switch to ON, to disable the delay. Page EN-10 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 13: Operation: Cls300

  Relay and solid-state switch functionality (see S3 below) Alarm Covered Probe Uncovered Probe Mode Switch High (Failsafe (unlit) (lit) High) relay switch relay switch (Failsafe (unlit) (lit) Low) relay switch relay switch 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL Page EN-11...
 • Page 14 The manual assumes that the pump should be turned off in the event of a failure. If this is not the case in your process, make the appropriate connections to suit your application. Page EN-12 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 15 Set S1 and/or S2 to OFF, to enable the delay for alarm activation/alarm de-activation. Check the delay, using S4 to invert the signal. If an immediate alarm output is critical, set the appropriate switch to ON, to disable the delay. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – QUICK START MANUAL Page EN-13...
 • Page 16: Maintenance

  Maintenance Pointek CLS200/300 requires no maintenance or cleaning. Instructions specific to hazardous area installations (Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) The following instructions apply to equipment covered by certificate number KEMA 00ATEX2039X and KEMA 00ATEX2040X: For use and assembly, refer to the main instructions.
 • Page 17 CLS200 Standard CLS300 Standard Oplysningerne i boksene 1 til 7 ændres på basis af kundens ordre. Bemærk: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL Side DA-1...
 • Page 18 Denne manual opridser de væsentligste karakteristika og funktioner af Pointek CLS200/300. Vi anbefaler kraftigt at anskaffe den detaljerede version af denne manual for at kunne anvende apparatet fuldt ud. Den komplette manual kan fås på: www.siemens.com/level. Den trykte manual kan fås hos Siemens Milltronics' repræsentant.
 • Page 19: Omgivende Betingelser

  Pointek CLS200/300 (Standard) Bemærk: Pointek CLS200/300 bør kun anvendes som beskrevet i denne manual, da den beskyttelse, udstyret yder, ellers kan forringes. Dette produkt er beregnet til at anvendes i industriområder. Brugen at dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage interferens med diverse frekvensbaserede kommunikationsmidler.
 • Page 20: Installation

  Bemærk: Den viste enhed er CLS200 Standard i versionen med forlænget stav. Forsigtighedsreglerne for håndteringen gælder for alle CLS200 Standard-enheder med stave på over 2 m (6,5 ft). Ved procestilslutningen. Side DA-4 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 21 • Kontroller, at trækbelastningen ikke overskrider sondens eller beholderens mærkedata min. 50 mm (2") Montageanvisning Pointek CLS200/300 fås med tre typer gevind: NPT eller BSPT (R) og BSPP (G) . Kontroller, at monteringstilslutningerne har samme type gevind, skru så blot apparatet i procestilslutningen og stram med håndkraft.
 • Page 22: Elektrisk Installation

  Forbind ledningerne med klemmerne (polariteten er ligegyldig). Jordforbind instrumentet i henhold til de lokale bestemmelser. Stram pakdåsen for at opnå en god tætning. Efter justering af indstillingerne, sæt dækslet tilbage på plads og fastgør klemmen. Side DA-6 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 23 • max. spænding: 30 V DC, 30 V AC spidsværdi (DC): 250 V AC/8 A • max. strøm: 82 mA • max. skiftespænding/strøm • ikke-polariseret (DC): 30 V DC/5 A Beskyttelsesdioder relæspole relæspole ikke-medfølgende ikke-medfølgende beskyttelsesdiode beskyttelsesdiode 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL Side DA-7...
 • Page 24 P2) omskifter åben) Alarmudgang Fejlsikkerhedsfunktionen styrer Pointek CLS200's respons i tilfælde af fejl, således at processen sættes i en sikker driftstilstand. (For yderligere detaljer henvises til den komplette manual). Relæets og solid-state-omskifterens funktioner (se S3 herunder)
 • Page 25 I denne manual går man ud fra, at pumpen skal slukkes i tilfælde af fejl. Hvis dette ikke er tilfældet i den betragtede proces, skal de relevante modifikationer indføres for at passe til applikationen. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL Side DA-9...
 • Page 26 Stil S1 og/eller S2 på OFF for at slå forsinkelsen til for alarmaktivering og/eller alarmdeaktivering. Tjek forsinkelsen, idet S4 bruges til at invertere signalet. Hvis det er kritisk at have en øjeblikkelig alarmudgang, sættes den relevante omskifter på ON for at slå forsinkelsen fra. Side DA-10 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 27 Relæets og solid-state-omskifterens funktioner (se S3 herunder) Alarm- Dip- Sonde dækket Sonde afdækket tilstand kontakt Høj (Fejlsikker (slukket) (tændt) høj) relæ omskifter relæ omskifter (Fejlsikker (tændt) (slukket) lav) relæ omskifter relæ omskifter 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL Side DA-11...
 • Page 28 I denne manual går man ud fra, at pumpen skal slukkes i tilfælde af fejl. Hvis dette ikke er tilfældet i den betragtede proces, skal de relevante modifikationer indføres for at passe til applikationen. Side DA-12 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 29 Stil S1 og/eller S2 på OFF for at slå forsinkelsen til for alarmaktivering og/eller alarmdeaktivering. Tjek forsinkelsen, idet S4 bruges til at invertere signalet. Hvis det er kritisk at have en øjeblikkelig alarmudgang, sættes den relevante omskifter på ON for at slå forsinkelsen fra. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KVIKSTART MANUAL Side DA-13...
 • Page 30: Særlige Anvisninger Vedrørende Installation I Risikoområder (Reference: Det Europæiske Atex Direktiv 94/9/Ef, Bilag Ii, 1/0/6)

  Vedligeholdelse Pointek CLS200/300 kræver ingen vedligeholdelse eller rengøring. Særlige anvisninger vedrørende installation i risikoområder (Reference: det europæiske ATEX Direktiv 94/9/EF, Bilag II, 1/0/6) Følgende anvisninger gælder for udstyr, der er dækket af certifikat nummer KEMA 00ATEX2039X og KEMA 00ATEX2040X: Hvad angår brug og montage, henvises der til de generelle anvisninger.
 • Page 31 CLS200 Standard CLS300 Standard Die Informationen in den Feldern 1 bis 7 sind bestellabhängig. Hinweis: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG Seite DE-1...
 • Page 32: Sicherheitstechnische Hinweise

  Pointek CLS200/300 (Standard) Kurzanleitung Diese Betriebsanleitung ist eine Kurzfassung der wesentlichen Merkmale und Funktionen des Pointek CLS200/300. Wir empfehlen, die ausführliche Version der Betriebsanleitung zu erwer- ben, damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können. Die vollständige Betriebsanleitung finden Sie unter: www.siemens.com/level. Ein gebundenes Exemplar erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Siemens Milltronics Vertretung.
 • Page 33 Pointek CLS200/300 (Standard) Hinweis: Betriebssicherheit und Schutz des Pointek CLS200/300 sind nur gewährleistet, wenn das Gerät entsprechend dieser Betriebsanleitung betrieben wird. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen. Bei Verwendung in Wohngebieten kann es zu Störungen von verschiedenen Funkanwendungen kommen.
 • Page 34: Installation

  Hinweis: Abgebildet ist ein CLS200 Standard in verlängerter Stabausführung. Die Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung gelten für alle CLS200 Geräte in Standardausführung mit einer Stablänge von mehr als 2 m (6.5 ft). Am Prozessanschluss. Seite DE-4 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG 7ML19985QY84...
 • Page 35 50 mm (2") min. Montageanweisungen Pointek CLS200/300 ist in drei Gewindeausführungen verfügbar: NPT oder BSPT (R) und BSPP (G) Prüfen Sie vor dem Einschrauben, dass Prozessanschluss und Anschlussgewinde zueinander passen. Ziehen Sie von Hand an. Ein Sanitäranschluss ist ebenfalls verfügbar.
 • Page 36 Nehmen Sie die Erdung des Geräts entsprechend lokaler Richtlinien vor. Ziehen Sie die Verschraubung so an, dass sie gut abdichtet. Nach Durchführung dieser Einstellungen schließen Sie den Deckel und befestigen Sie die Verschlusssicherung. Seite DE-6 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG 7ML19985QY84...
 • Page 37 • max. Spannung: DC 30 V, AC 30 V (Spitze) (DC): AC 250 V/8 A • max. Strom: 82 mA • max. Schaltspannung/-strom • nicht gepolt (DC): DC 30 V/5 A Schutzdioden Relaisspule Relaisspule Kundenseitige Kundenseitige Schutzdiode Schutzdiode 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG Seite DE-7...
 • Page 38 Schalter offen) sorgung Alarmausgang Die Failsafe-Funktion steuert die Reaktion des Pointek CLS200 auf einen Fehler, so dass der Prozess ausfallsicher betrieben wird. (Für weitere Angaben schlagen Sie bitte in der Betriebsanleitung nach.) Funktionsweise des Relais- und Transistorschalters (siehe S3 weiter unten)
 • Page 39 S4-AUS Normalbetrieb Es wird davon ausgegangen, dass die Pumpe im Fehlerfall ausgeschaltet werden soll. Sollte dies in Ihrem Prozess nicht der Fall sein, nehmen Sie die passenden Anschlüsse entsprechend Ihrer Applikation vor. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG Seite DE-9...
 • Page 40 Prüfen Sie die Verzögerung mit S4, um das Signal umzukehren. Wenn die Ausgabe des Alarmsignals unverzögert erfolgen soll, setzen Sie den entspre- chenden Schalter auf EIN, um die Verzögerung zu deaktivieren. Seite DE-10 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG 7ML19985QY84...
 • Page 41 Funktionsweise des Relais- und Transistorschalters (siehe S3 weiter unten) Alarm- Dip- Sonde bedeckt Sonde nicht bedeckt Modus Schalter Max. (Fail-safe (aus) (ein) Max) Relais Schalter Relais Schalter Min. (Fail-safe (ein) (aus) Min) Relais Schalter Relais Schalter 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG Seite DE-11...
 • Page 42 S4-AUS Normalbetrieb Es wird davon ausgegangen, dass die Pumpe im Fehlerfall ausgeschaltet werden soll. Sollte dies in Ihrem Prozess nicht der Fall sein, nehmen Sie die passenden Anschlüsse entsprechend Ihrer Applikation vor. Seite DE-12 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG 7ML19985QY84...
 • Page 43 Stellen Sie S1 und/oder S2 auf AUS, um die Alarm-Ein-/Ausschaltverzögerung zu aktivieren. Prüfen Sie die Verzögerung mit S4, um das Signal umzukehren. Wenn die Ausgabe des Alarmsignals unverzögert erfolgen soll, setzen Sie den entsprechenden Schalter auf EIN, um die Verzögerung zu deaktivieren. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – KURZANLEITUNG Seite DE-13...
 • Page 44: Wartung

  Wartung Pointek CLS200/300 erfordert keine Wartung oder Reinigung. Vorschriften bezüglich Installationen in Ex-gefährdeten Bereichen (Europäische ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Anhang II, 1/0/6) Folgende Vorschriften finden Anwendung auf die Geräte, die Gegenstand des Zertifikats Nr. KEMA 00ATEX2039X und KEMA 00ATEX2040X sind: Angaben zu Verwendung und Zusammenbau finden Sie im Hauptteil der Vorschriften.
 • Page 45 CLS300 Standard CLS200 Standard Σημείωση: Οι πληροφορίες στα πλαίσια 1 έως 7 αλλάζουν με βάση την παραγγελία του πελάτη. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Σελίδα EL-1...
 • Page 46 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Οδηγιών Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του Pointek CLS200/ 300. Σας συνιστούμε να αποκτήσετε την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της συσκευής σας. Το πλήρες εγχειρίδιο διατίθεται στη...
 • Page 47 Pointek CLS200/300 (στάνταρ) Σημείωση: Το Pointek CLS200/300 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, διαφορετικά ενδέχεται να διακυβευτεί η ασφάλεια που παρέχει ο εξοπλισμός. Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές. Η λειτουργία...
 • Page 48 Σημείωση: Η εικονιζόμενη μονάδα είναι η στάνταρ έκδοση CLS200 εκτεταμένης ράβδου. Οι προφυλάξεις χειρισμού ισχύουν για όλες τις στάνταρ μονάδες CLS200 με ράβδους μήκους άνω των 2 m (6.5 ft). Στη σύνδεση διεργασίας. Σελίδα EL-4 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 7ML19985QY84...
 • Page 49 • Φροντίστε να μην: σημειωθεί υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων θερμοκρασίας περιβάλλοντος • Φροντίστε να μην: τοποθετήσετε το Pointek CLS200/300 σε θέσεις που υπόκεινται σε έντονους κραδασμούς (αν κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί). Μήκος τυπικού αισθητηρίου: τοποθέτηση από πάνω ή πλευρική τοποθέτηση...
 • Page 50 Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες (η πολικότητα δεν έχει σημασία). Γειώστε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη για να πετύχετε καλή στεγάνωση. Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε το κλιπ του καπακιού. Σελίδα EL-6 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 7ML19985QY84...
 • Page 51 • μη πολωμένη 30 V DC/5 A Προστασία με δίοδο πηνίο ρελέ πηνίο ρελέ προστασία με δίοδο που προστασία με δίοδο που παρέχεται από τον πελάτη παρέχεται από τον πελάτη 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Σελίδα EL-7...
 • Page 52 συναγερμού για το P2) διακόπτης ανοικτός) Έξοδος κατάστασης συναγερμού Η ασφαλής λειτουργία ελέγχει την απόκριση του Pointek CLS200 σε περίπτωση βλάβης, θέτει έτσι τη διεργασία σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. (Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο.) Λειτουργίες ρελέ και ημιαγωγικού διακόπτη (βλέπε S3 πιο κάτω) Κατάσταση...
 • Page 53 καθυστέρησης που είναι ρυθμισμένο στο ποτενσιόμετρο P1. S4-OFF Κανονική λειτουργία Το εγχειρίδιο υποθέτει ότι η αντλία απενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης. Αν δεν συμβαίνει αυτό στη διεργασία σας, προβείτε στις κατάλληλες συνδέσεις, ανάλογα με την εφαρμογή σας. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Σελίδα EL-9...
 • Page 54 καθυστέρηση για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού. Ελέγξτε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το διακόπτη S4 για να αντιστραφεί το σήμα. Αν η άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού είναι κρίσιμη, ρυθμίστε τον κατάλληλο διακόπτη στο ON, για να απενεργοποιηθεί η καθυστέρηση. Σελίδα EL-10 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 7ML19985QY84...
 • Page 55 Καλυμμένο αισθητήριο Ακάλυπτο αισθητήριο συναγερμού Υψηλή στάθμη (high) (Υψηλή (αναμμένο) (σβηστό) στάθμη, ασφαλής λειτουργία) ρελέ διακόπτης ρελέ διακόπτης Χαμηλή στάθμη (low) (αναμμένο) (σβηστό) (Χαμηλή στάθμη, ασφαλής ρελέ διακόπτης ρελέ διακόπτης λειτουργία) 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Σελίδα EL-11...
 • Page 56 καθυστέρησης που είναι ρυθμισμένο στο ποτενσιόμετρο P1. S4-OFF Κανονική λειτουργία Το εγχειρίδιο υποθέτει ότι η αντλία απενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης. Αν δεν συμβαίνει αυτό στη διεργασία σας, προβείτε στις κατάλληλες συνδέσεις, ανάλογα με την εφαρμογή σας. Σελίδα EL-12 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 7ML19985QY84...
 • Page 57 καθυστέρηση για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού. Ελέγξτε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το διακόπτη S4 για να αντιστραφεί το σήμα. Αν η άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού είναι κρίσιμη, ρυθμίστε τον κατάλληλο διακόπτη στο ON, για να απενεργοποιηθεί η καθυστέρηση. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Στάνταρ) – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Σελίδα EL-13...
 • Page 58 Συντήρηση Το Pointek CLS200/300 δεν χρειάζεται συντήρηση ούτε καθαρισμό. Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (κωδικός ευρωπαϊκής οδηγίας ATEX 94/9/EΚ, παράρτημα II, 1/0/6) Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν για εξοπλισμό που καλύπτεται από τους αριθμούς πιστοποιητικών KEMA 00ATEX2039X και KEMA 00ATEX2040X: Για...
 • Page 59 CLS300 Estándar CLS200 Estándar Los datos en las tablas 1-7 están determinados en función del pedido del cliente. Nota: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA Página ES-1...
 • Page 60: Notas De Seguridad

  Las especificaciones están sujetas a cambios. MILLTRONICS es una marca registrada de Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Notas de seguridad Es imprescindible respetar las indicaciones de seguridad para una utilización sin peligro alguno para el usuario, el personal, el instrumento y los equipos conectados a éste. Por motivos de claridad expositiva en los textos de indicación y de precaución se destaca el nivel...
 • Page 61: Conexiones A Proceso

  Pointek CLS200/300 (Estándar) Nota: El Pointek CLS200/300 deberá ser manejado únicamente siguiendo las instrucciones de este manual. Puede resultar peligroso utilizar el instrumento incorrectamente. Este instrumento ha sido diseñado para el uso en el ámbito industrial. El uso de este instrumento en instalaciones residenciales puede causar interferencias a varias comunicaciones por radio.
 • Page 62: Instalación

  CLS200, versión de varilla con extensión. Las precauciones de manipulación se aplican a todos los sensores CLS200 con varillas de más de 2 m (6.5 ft) de largo. en la conexión al proceso. Página ES-4 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA 7ML19985QY84...
 • Page 63: Lugar De Montaje

  (2") mín. Instrucciones de montaje El Pointek CLS200/300 está disponible con tres tipos de rosca: NPT o BSPT (R) y BSPP (G) Antes de enroscar el instrumento compruebe que la rosca se corresponde con el acoplamiento roscado en el proceso. El apriete manual es suficiente.
 • Page 64: Conexiones Eléctricas

  Apretar el prensaestopas para conseguir un sellado óptimo. Una vez efectuados los ajustes volver a colocar la tapa y el cierre de seguridad. También está disponible la conexión sanitaria. Página ES-6 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA 7ML19985QY84...
 • Page 65 • sin polarizar máxima (DC): 30 V DC/5 A Diodo LED bobina del relé bobina del relé diodo LED proporcionado diodo LED proporcionado por el cliente por el cliente 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA Página ES-7...
 • Page 66: Funcionamiento: Cls200

  P2) Salida de alarma La función de Autoprotección controla la reacción del Pointek CLS200 a fallos/averías, para que provoque la conmutación del funcionamiento del proceso monitorizado. (Para más detalles por favor vea el manual de instrucciones completo.) Funciones del relé...
 • Page 67 S4-OFF Funcionamiento normal Las instrucciones proporcionadas dan por supuesto que la bomba debe apagarse cuando se produce una avería. De lo contrario, el usuario deberá modificar adecuadamente las conexiones. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA Página ES-9...
 • Page 68 Verificar el retardo utilizando con S4 para invertir la señal. Para obtener una salida de alarma inmediata, ajustar el conmutador en ON para desactivar el retardo temporizador. Página ES-10 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA 7ML19985QY84...
 • Page 69: Funcionamiento: Cls300

  Modo de Dip- Sonda cubierta Sonda descubierta alarma Switch Alto (Autoprotec- (OFF) (ON) ción alta) conmutador relé conmutador relé Bajo (Autoprotec- (ON) (OFF) ción baja) conmutador relé conmutador relé 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA Página ES-11...
 • Page 70 S4-OFF Funcionamiento normal Las instrucciones proporcionadas dan por supuesto que la bomba debe apagarse cuando se produce una avería. De lo contrario, el usuario deberá modificar adecuadamente las conexiones. Página ES-12 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA 7ML19985QY84...
 • Page 71 Verificar el retardo utilizando con S4 para invertir la señal. Para obtener una salida de alarma inmediata, ajustar el conmutador en ON para desactivar el retardo temporizador. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA Página ES-13...
 • Page 72: Mantenimiento

  Los últimos certificados de aprobación están disponibles en www.siemens.com/ Nota: pointek. Reparaciones y límite de responsabilidad Para más detalles véase la portada interior. Página ES-14 Pointek CLS200/300 (Est.) – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA 7ML19985QY84...
 • Page 73 CLS300 standard CLS200 Standard Les informations contenues dans les cases 1 à 7 varient suivant la commande N.B. : client. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE Page FR-1...
 • Page 74: Consignes De Sécurité

  Pointek CLS200/300 (Standard) - Manuel de mise en service rapide Ce manuel décrit les caractéristiques et les fonctions essentielles du Pointek CLS200/300. Il est recommandé de se reporter à la documentation complète pour accéder à l'ensemble des fonctions du système. La version complète du manuel est disponible à l'adresse : www.siemens.com/level.
 • Page 75: Raccords Process

  Pointek CLS200/300 (Standard) N.B. : Pour garantir la sécurité, le système Pointek CLS200/300 doit être utilisé suivant les consignes fournies dans ce document. Cet instrument est conçu pour une utilisation en milieu industriel. En cas d'utilisation en zone résidentielle, cet instrument peut provoquer différentes interférences radio.
 • Page 76: Installation

  CLS200 standard version tige avec extension. Les précautions de manipulation s’appliquent à tous les capteurs CLS200 équipés d’une tige de longueur supérieure à 2 m (6.5 ft). Au raccord process. Page FR-4 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE 7ML19985QY84...
 • Page 77: Recommandations Pour Le Montage

  • Vous ne devez pas : dépasser les limites de température ambiante autorisées • Vous ne devez pas : installer le Pointek CLS200/300 là où il peut être exposé à de fortes vibrations (si possible).
 • Page 78: Instructions Pour Le Montage

  Instructions pour le montage Le Pointek CLS200/300 s'associe à trois types de filetage : NPT ou BSPT (R) et BSPP (G) Vérifier les filetages de raccordement puis visser le détecteur sur le raccord process. Serrer manuellement, sans forcer. Câblage AVERTISSEMENT : tous les câblages doivent être isolés pour 250 V minimum.
 • Page 79 • tension max. : 30 V CC, 30 V max. CA max. (CC) : 250 V CA/8 A • courant max. : 82 mA • tension/courant de commutation • non-polarisé max. (CC) : 30 V CC/5 A 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE Page FR-7...
 • Page 80: Fonctionnement : Cls200

  P2) contact ouvert) Sortie alarme La fonction Sécurité-Défaut permet de contrôler la réaction du Pointek CLS200 en cas de défaut. Le process commute en mode de fonctionnement Sécurité-Défaut. (Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions de service.) Page FR-8 Pointek CLS200/300 (Standard) –...
 • Page 81 Ces instructions s’appliquent à une installation où le pompage doit être interrompu en cas de panne. Si toutefois ce n’est pas le cas de votre application, veillez à effectuer les ajustements nécessaires. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE Page FR-9...
 • Page 82: Réglage Du Point De Consigne

  Si la diode DEL jaune L1 est éteinte, tourner le potentiomètre P2 vers la gauche tel que nécessaire pour allumer la diode. Tourner le potentiomètre P2 vers la droite pour éteindre la diode DEL L1. Régler le potentiomètre S5 sur OFF (mode run). Page FR-10 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE 7ML19985QY84...
 • Page 83 La fonction Sécurité-Défaut permet de contrôler la réaction du Pointek CLS300 en cas de défaut. Le process commute en mode de fonctionnement Sécurité-Défaut. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions de service. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE Page FR-11...
 • Page 84 Ces instructions s’appliquent à une installation où le pompage doit être interrompu en cas de panne. Si toutefois ce n’est pas le cas de votre application, veillez à effectuer les ajustements nécessaires. Page FR-12 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE 7ML19985QY84...
 • Page 85 Utiliser S4 pour inverser le signal et vérifier la temporisation. Pour obtenir une sortie alarme immédiate, régler le commutateur approprié sur ON afin de désactiver la temporisation. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MISE EN SERVICE RAPIDE Page FR-13...
 • Page 86 Les sondes Pointek CLS200/300 ne requièrent ni maintenance ni nettoyage. (réf. Directive Européenne ATEX 94/9/CE, Annexe II, 1/0/6) Consignes applicables à l’instrument objet du certificat N° KEMA 00ATEX2039X et KEMA 00ATEX2040X : L'utilisation et l'assemblage sont décrits dans les instructions de service.
 • Page 87 CLS300 Standard CLS200 Standard I dati riportati nelle caselle 1 - 7 variano a seconda dell'ordine del cliente. Avvertenza: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO Pagina IT-1...
 • Page 88: Indicazioni Di Sicurezza

  Pointek CLS200/300 (standard) Manuale di avvio rapido In questo manuale sono descritte le caratteristiche e le funzioni principali del Pointek CLS200/300. Si consiglia fortemente agli utenti di acquisire il manuale stampato autorizzato per ottenere prestazioni ottimali. La versione completa del manuale è disponibile all'indirizzo: www.siemens.com/level.
 • Page 89: Attacchi Al Processo

  Pointek CLS200/300 (standard) Avvertenza: per garantire la protezione il Pointek CLS200/300 deve essere utilizzato osservando le istruzioni e avvertenze contenute in questo manuale. Questo apparecchio è stato progettato per l'uso in ambienti industriali. L’uso di questo apparecchio in zone residenziali può causare disturbi alle comunicazioni radiofoniche.
 • Page 90: Installazione

  Le stesse precauzioni si applicano a tutti gli apparecchi CLS200 standard con sensori ad asta di lunghezza superiore a 2 m (6.5 ft). registrata all'attacco filettato. Pagina IT-4 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 91 • L'utente può: prevedere un rivestimento per proteggere il trasmettitore dalle radiazioni solari. • L'utente non può: eccedere i valori di temperatura ambiente raccomandati. • L'utente non può: installare il Pointek CLS200/300 in ubicazioni particolarmente soggette alle vibrazioni (ove possibile). Lunghezza sensore standard: installazione superiore/laterale...
 • Page 92: Collegamento Elettrico

  Istruzioni generali di montaggio Pointek CLS200/300 è disponibile con tre tipi di filettatura: NPT, o BSPT (R), e BSPP (G) Assicurarsi che i raccordi di montaggio filettati siano dello stesso tipo, poi avvitare il Pointek CLS200/300 sul raccordo e serrare manualmente.
 • Page 93 • tensione max.: 30 V DC, 30 V max. AC max. (DC): 250 V AC/8 A • corrente max.: 82 mA • tensione/corrente di commutazione • non polarizzata max. (DC): 30 V DC/5 A 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO Pagina IT-7...
 • Page 94: Funzionamento: Cls200

  P2) contatto aperto) Uscita allarme La funzione fail-safe (sicurezza) controlla la risposta del Pointek CLS200 in caso di guasto, impostando il modo di sicurezza. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso integrale. Pagina IT-8 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO...
 • Page 95 S2-ON disattiva ritardo disattivazione allarme (allarme OFF) Le istruzioni fornite si riferiscono ad una pompa con spegnimento automatico in caso di guasto. Per configurazioni diverse, effettuare i collegamenti necessari. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO Pagina IT-9...
 • Page 96 P2 verso sinistra fino a quando si accende. Girare il potenziometro P2 verso destra fino a quando il LED L1 si spegne. Impostare il dip switch S5 su OFF (modo run). Pagina IT-10 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 97: Funzionamento: Cls300

  Uscita allarme La funzione fail-safe (sicurezza) controlla la risposta del Pointek CLS300 in caso di guasto, impostando il modo di sicurezza. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso integrale. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO Pagina IT-11...
 • Page 98 S2-ON disattiva ritardo disattivazione allarme (allarme OFF) Le istruzioni fornite si riferiscono ad una pompa con spegnimento automatico in caso di guasto. Per configurazioni diverse, effettuare i collegamenti necessari. Pagina IT-12 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 99 Regolare il commutatore S1 e/o S2 = OFF per attivare il ritardo di attivazione/ disattivazione allarme. Controllare il ritardo impostato con S4 (inversione segnale). Se non si desidera attivare l'uscita allarme, regolare il relativo commutatore (= ON) per disattivare il relè. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – MANUALE DI AVVIO RAPIDO Pagina IT-13...
 • Page 100: Manutenzione

  Manutenzione Pointek CLS200/300 non richiede particolari attenzioni o operazioni di pulizia o manutenzione. Istruzioni specifiche per apparecchiature utilizzate in aree potenzialmente esplosive (Direttiva Europea ATEX 94/9/CE, Allegato II, 1/0/6) Le seguenti istruzioni riguardano apparecchiature contrassegnate dal numero di certificato KEMA 00ATEX2039X e KEMA 00ATEX2040X: Per l'uso e l'assemblaggio, fare riferimento al manuale d'uso integrale.
 • Page 101 CLS300 Standaard CLS200 Standaard informatie in de vakjes 1 t/m 7 op basis van de klantorder. Opmerking: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-1...
 • Page 102 Pointek CLS200/300 (Standaard) Quick Start Handleiding Deze handleiding beschrijft de belangrijkste kenmerken en functies van de Pointek CLS200/300. Wij raden u sterk aan de uitgebreide versie van de handleiding te verwerven zodat u uw instrument zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. De volledige handleiding is beschikbaar via: www.siemens.com/level.
 • Page 103 Pointek CLS200/300 (Standaard) Opmerking: de Pointek CLS200/300 mag uitsluitend worden gebruikt op de manier zoals aangegeven in deze handleiding, anders kan de bescherming die door de apparatuur wordt geboden gereduceerd worden. Dit product is bedoeld voor gebruik in industriële omgevingen. Gebruik van deze apparatuur in woonomgevingen kan leiden tot interferentie van communicatie op verschillende frequenties.
 • Page 104 Opmerking: de getoonde unit is de CLS200 Standard verlengde staaf uitvoering. Aanwijzingen voor het omgaan gelden voor alle CLS200 Standard units met staven langer dan 2 m (6.5 ft). Bij procesaansluiting. Pagina NL-4 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QY84...
 • Page 105: Montage-Instructies

  50 mm (2") min Montage-instructies De Pointek CLS200/300 is leverbaar in drie schroefdraaduitvoeringen: NPT, of BSPT (R) en BSPP (G) . Zorg er voor dat de montageschroefdraadaansluitingen van hetzelfde type zijn. Schroef vervolgens gewoon het apparaat in de procesaansluiting en draai handvast aan.
 • Page 106 Sluit de draden aan op de klemmen (polariteit is niet belangrijk). Aard het instrument overeenkomstig de lokale regelgeving. Draai de wartel aan om een goede afdichting te vormen. Plaats het deksel en borg de dekselclip na afronding van de instellingen. Pagina NL-6 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QY84...
 • Page 107 (DC): 250 V AC/8 A • max. stroom: 82 mA • max. schakelspanning / stroom • niet gepolariseerd (DC): 30 V DC/5 A Diodebeveiliging relaisspoel relaisspoel door klant geleverde door klant geleverde diodebeveiliging diodebeveiliging 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-7...
 • Page 108 Alarmuitgang De Failsafe functie bestuurt de reactie van de Pointek CLS200 op een storing, zodat het proces in een failsafe bedrijfsmodus wordt geschakeld. (Raadpleeg de uitgebreide handleiding voor meer informatie). Relais en transistorschakelaar functionaliteit (zie punt S3 hieronder)
 • Page 109 In deze handleiding wordt er van uitgegaan dat de pomp moet worden uitgeschakeld in geval van een storing. Zorg, wanneer dit niet het geval is in uw proces, voor de juiste aansluitingen voor uw toepassing. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-9...
 • Page 110 Controleer de vertraging, door S4 te gebruiken om het signaal te inverteren. Wanneer een directe alarmuitgang kritisch is, zet dan de betreffende schakelaar op ON, om de vertraging uit te schakelen. Pagina NL-10 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QY84...
 • Page 111 Relais en transistorschakelaar functionaliteit (zie punt S3 hieronder) Alarm- Dip- Bedekte elektrode Onbedekte elektrode modus switch Hoog (Failsafe (uit) (aan) High) relais schakelaar relais schakelaar Laag (Failsafe (aan) (uit) Low) relais schakelaar relais schakelaar 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-11...
 • Page 112 In deze handleiding wordt er van uitgegaan dat de pomp moet worden uitgeschakeld in geval van een storing. Zorg, wanneer dit niet het geval is in uw proces, voor de juiste aansluitingen voor uw toepassing. Pagina NL-12 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING 7ML19985QY84...
 • Page 113 Controleer de vertraging, door S4 te gebruiken om het signaal te inverteren. Wanneer een directe alarmuitgang kritisch is, zet dan de betreffende schakelaar op ON, om de vertraging uit te schakelen. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standaard) – QUICK START HANDLEIDING Pagina NL-13...
 • Page 114: Instructies Speciaal Voor Installaties In Explosiegevaarlijke Zones (Raadpleeg De Europese Atex Richtlijn 94/9/Ec, Annex Ii, 1/0/6)

  Onderhoud De Pointek CLS200/300 is onderhoudsvrij en hoeft niet te worden gereinigd. Instructies speciaal voor installaties in explosiegevaarlijke zones (Raadpleeg de Europese ATEX richtlijn 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) De volgende instructies gelden voor apparatuur die valt onder de certificaatnummers KEMA 00ATEX2039X en KEMA 00ATEX2040X: Raadpleeg de volledige handleiding voor gebruik en montage.
 • Page 115 CLS300 Padrão CLS200 Padrão As informações nas caixas 1 a 7 se alteram com base no pedido do Observação: cliente. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-1...
 • Page 116: Diretrizes De Segurança

  Pointek CLS200/300 (Padrão) Manual de Início Rápido Este manual detalha as características e funções essenciais do Pointek CLS200/300. Aconselhamos categoricamente que você adquira a versão pormenorizada do manual para poder utilizar o máximo potencial de seu dispositivo. O manual completo está disponível no site: www.siemens.com/level.
 • Page 117: Conexões Do Processo

  Pointek CLS200/300 (Padrão) Observação: A Pointek CLS200/300 deve ser usada apenas da forma descrita neste manual. Caso contrário, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada. Este produto foi projetado para uso em áreas industriais. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência em várias comunicações com base em frequência.
 • Page 118 é a CLS200 Padrão Versão Haste Extendida. As precauções de manuseio se aplicam a todas as unidades CLS200 Padrão com hastes de mais de 2 m (6,5 pés). Na conexão do processo. Página PT-4 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 119: Instruções De Montagem

  Instruções de montagem A Pointek CLS200/300 está disponível em três tipos de rosca: NPT ou BSPT (R), e BSPP (G) Certifique-se de que as roscas de conexão de montagem sejam do mesmo tipo e, em seguida, simplesmente parafuse o dispositivo na conexão do processo.
 • Page 120: Instalação Elétrica

  Aterre o instrumento de acordo com os regulamentos locais. Aperte a bucha para fornecer vedação adequada. Depois de ajustar as configurações, substitua a tampa e fixe a braçadeira da tampa. Página PT-6 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 121 • não polarizada máx. (CC): 30 V CC/5 A Diodo de proteção bobina de bobina de relê relê diodo de proteção fornecido diodo de proteção fornecido pelo cliente pelo cliente 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-7...
 • Page 122: Operação: Cls200

  P2) Saída de Alarme A função Failsafe controla a resposta da Pointek CLS200 a uma falha, para colocar o processo em um modo seguro de operação. (Para obter mais detalhes, consulte o manual completo.) Funcionalidade de chave de relê e de estado sólido (consulte S3 abaixo)
 • Page 123 O manual supõe que a bomba deve estar desligada em caso de falha. Se este não for o caso em seu processo, faça as conexões adequadas para adaptá-la à sua aplicação. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-9...
 • Page 124 Verifique o retardo, utilizando um S4 para inverter o sinal. Se a saída de alarme imediata for essencial, ajuste a chave apropriada para a posição ON (ligado) para desativar o retardo. Página PT-10 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 125: Operação: Cls300

  Chave DIP Sonda coberta Sonda descoberta alarme Alta (Failsafe (ligado) elevado) (apagado) (aceso) relê interruptor relê interruptor Baixa (Failsafe (aceso) (apagado) baixo) OFF (des- ligado) relê interruptor relê interruptor 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-11...
 • Page 126 O manual supõe que a bomba deve estar desligada em caso de falha. Se este não for o caso em seu processo, faça as conexões adequadas para adaptá-la à sua aplicação. Página PT-12 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 127 Verifique o retardo, utilizando um S4 para inverter o sinal. Se a saída de alarme imediata for essencial, ajuste a chave apropriada para a posição ON (ligado) para desativar o retardo. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO Página PT-13...
 • Page 128 Por favor, consulte no site www.siemens.com/pointek os últimos certificados Observação: de aprovação. Reparação da Unidade e Exclusões de Responsabilidade Para obter informações detalhadas, consulte a contracapa interna. Página PT-14 Pointek CLS200/300 (Padrão) – MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO 7ML19985QY84...
 • Page 129 CLS300 Standard CLS200 Standard Laatikoissa 1–7 olevat tiedot perustuvat asiakkaan tilaukseen. Huomautus: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu FI-1...
 • Page 130 Pointek CLS200/300 (Vakiokokoonpano) Pikakäyttöopas Tämä opas kertoo Pointek CLS200/300:n ominaisuuksista ja toiminnoista. On erittäin suositeltavaa tutustua myös oppaan laajaan versioon, jossa laitteen ominaisuudet on selvitetty yksityiskohtaisesti. Täydellinen opas löytyy osoitteesta www.siemens.com/level. Painetun oppaan saat paikalliselta Siemens Milltronics -edustajaltasi. Tämän oppaan sisältöä koskevia asioita voi tiedustella osoitteesta: Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
 • Page 131 Pointek CLS200/300 (Vakiokokoonpano) Huomautus: Pointek CLS200/300-laitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, koska muutoin laitteen suojaustaso voi heikentyä. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi teollisuusalueilla. Laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä erilaiseen radiotaajuuksia käyttävään viestintään. Pointek CLS200/300 on monikäyttöinen, kemikaaleja Vakioversio hyvin sietävä...
 • Page 132 Huomautus: Kuvassa näkyvä laite on pidennetyllä sauva-antennilla varustettu CLS200-vakiomalli. Käsittelyn varotoimet koskevat kaikkia CLS200-vakiomalleja, joiden sauva-antennit ovat pitempiä kuin 2 m (6,5 ft). Prosessiliitännässä. Sivu FI-4 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QY84...
 • Page 133 • Varmista, ettei vetokuormitus ylitä mittapäälle eikä astialle määriteltyjä arvoja 50 mm (2") väh. Asennusohjeet Pointek CLS200/300-laitetta on saatavilla kolmen tyyppisillä kierteillä: NPT tai BSPT (R) ja BSPP (G) . Varmista, että asennusliitännän kierteet ovat oikeaa tyyppiä, ja kierrä laite sen jälkeen paikoilleen prosessiliitäntään ja kiristä käsin.
 • Page 134 Kytke johdot liittimiin (napaisuudella ei ole väliä). Maadoita laite paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kiristä holkki, niin että johdot lukittuvat hyvin paikoilleen. Kun olet määritellyt asetukset, laita kansi paikoilleen ja laita sen kiinnitin paikoilleen. Sivu FI-6 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QY84...
 • Page 135 (tasavirta): 250 V vaihtovirta / 8 A vaihtovirta • suurin kytkentäjännite/-virta • suurin virta: 82 mA (tasavirta): 30 V tasavirta / 5 A • polaroimaton Diodisuojaus releen kela releen kela suojausdiodi suojausdiodi (hankittava erikseen) (hankittava erikseen) 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu FI-7...
 • Page 136: Toiminto: Cls200

  (materiaalin kapasitanssi pienempi kuin P2:n (rele lepotilassa/ ei virtaa pala vertailupiste) kytkin auki) Hälytyksen ulostulo Vikaturvatoiminne tarkkailee Pointek CLS200:n reagointia virhetilaan ja säätää prosessin turvalliseen käyttötilaan. (Lisätietoja oppaan laajasta versiosta). Releen ja puolijohdekytkimen toiminnat (katso S3 alla) Hälytystila Dip-kytkin Paljas mittapää Uppomittapää Korkea PÄÄLLÄ...
 • Page 137 Tarkista ulostulon tilan ja mittapään tilan led-merkkivalot jotta näet potentiometrillä P1 asetetun viipeen. S4-POIS Tavallinen käyttö Tässä oppaassa oletetaan, että pumpun on kytkeydyttävä pois päältä vian ilmetessä. Jollei tämä pidä paikkaansa mitattavassa prosessissa, tarvittavat liitännät on tehtävä kulloisenkin sovelluksen mukaan. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu FI-9...
 • Page 138 Aseta S1 ja/tai S2 POIS-asentoon, niin hälytyksen käynnistys/pysäytysviive toimii. Tarkista viive käyttämällä kytkintä S4, jolla voit kääntää signaalin vastakkaiseksi. Jos hälytyksen välitön toiminta on prosessissa kriittinen tekijä, aseta kyseinen kytkin asentoon PÄÄLLÄ, jotta viive kytkeytyy pois päältä. Sivu FI-10 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QY84...
 • Page 139: Toiminto: Cls300

  Releen ja puolijohdekytkimen toiminnat (katso S3 alla) Hälytystila Dip-kytkin Paljas mittapää Uppomittapää Korkea PÄÄLLÄ (Korkean (ei pala) (palaa) tason vikaturva) releen kytkin releen kytkin Matala taso (palaa) (ei pala) PÄÄLLÄ (Matalan tason releen kytkin releen kytkin vikaturva) 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu FI-11...
 • Page 140 Tarkista ulostulon tilan ja mittapään tilan led-merkkivalot jotta näet potentiometrillä P1 asetetun viipeen. S4-POIS Tavallinen käyttö Tässä oppaassa oletetaan, että pumpun on kytkeydyttävä pois päältä vian ilmetessä. Jollei tämä pidä paikkaansa mitattavassa prosessissa, tarvittavat liitännät on tehtävä kulloisenkin sovelluksen mukaan. Sivu FI-12 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS 7ML19985QY84...
 • Page 141 Aseta S1 ja/tai S2 POIS-asentoon, niin hälytyksen käynnistys/pysäytysviive toimii. Tarkista viive käyttämällä kytkintä S4, jolla voit kääntää signaalin vastakkaiseksi. Jos hälytyksen välitön toiminta on prosessissa kriittinen tekijä, aseta kyseinen kytkin asentoon PÄÄLLÄ, jotta viive kytkeytyy pois päältä. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (vakiokokoonpano) – PIKAKÄYTTÖOPAS Sivu FI-13...
 • Page 142 Huolto Pointek CLS200/300-laitetta ei tarvitse huoltaa tai puhdistaa. Räjähdysvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet (ATEX-direktiivi 94/9/EY, liite II, kohta 1/0/6) Seuraavat ohjeet koskevat sertifikaattien KEMA 00ATEX2039X ja KEMA 00ATEX2040X mukaisia laitteita: Käyttö- ja kokoamisohjeet ovat pääohjeissa. Laite on sertifioitu luokan 1/2G, 1/2D laitteeksi. Katso myös varsinainen sertifikaatti.
 • Page 143 CLS300 Standard CLS200 Standard Information i rutorna 1 till 7 ändras beroende på kundorder. Anmärkning: 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-1...
 • Page 144: Riktlinjer För Säkerhet

  Pointek CLS 200/300. Vi råder er uttryckligen att anskaffa den detaljerade versionen av denna manual så att ni kan använda ert instruments hela kapacitet. Den fullständiga manualen kan erhållas från: www.siemens.com/level. Den tryckta manualen kan anskaffas från er lokala representant för Siemens Milltronics.
 • Page 145 Pointek CLS200/300 (Standard) Anmärkning: Pointek CLS200/300 skall endast användas på det sätt som anges i denna manual; i annat fall kan skyddet som utrustningen ger visa sig otillräckligt. Denna produkt är avsedd att användas i industriområden. Om denna utrustning används i bostadsområden kan den förorsaka störningar på...
 • Page 146 Anmärkning: Visad enhet är CLS200 standardversion med förlängd stång. Hanteringsföreskrifterna gäller för alla standardenheter av CLS200 med stänger längre än 2 m (6,5 fot). Vid processanslutning. Sida SV-4 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 147 • Se till att inte: överskrida de tillåtna omgivningstemperaturgränserna • Se till att inte: montera Pointek CLS200/ 300 på platser med starka vibrationer (om detta kan undvikas). Standardsondens längd: montering ovanpå eller på sidan...
 • Page 148 Anslut ledningarna till uttagen (polaritet saknar betydelse). Jorda instrumentet i enlighet med lokala bestämmelser. Dra åt packboxglanden så att den tätar ordentligt. Efter justering av inställningarna, sätt tillbaka luckan och lås spännet på luckan. sanitäranslutning finns också tillgänglig. Sida SV-6 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 149 • max. spänning: 30 V DC, 30 V topp AC (DC): 250 V AC/8 A • max. ström: 82 mA • max. kopplingsspänning/-ström • opolariserad (DC): 30 V DC/5 A Diodskydd reläspole reläspole av kunden anskaffat av kunden anskaffat diodskydd diodskydd 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-7...
 • Page 150 Släckt switch öppen) Larmutgång Den felsäkra funktionen ser till att Pointek CLS200 kopplar om processen till ett säkert funktionsläge. (För ytterligare detaljer hänvisar vi till den kompletta manualen). Funktion hos relä och halvledarswitch (se S3 nedan) Larm- Dip- Täckt sond...
 • Page 151 P1. S4-FRÅN Normal drift Manualen antar att pumpen kommer att stängas av om ett fel skulle uppstå. Om detta inte är fallet i er process, utför lämpliga anslutningar som passar er tillämpning. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-9...
 • Page 152 Ställ S1 och/eller S2 på FRÅN, för att möjliggöra fördröjningen av larmaktivering/- avaktivering. Kontrollera fördröjningen med hjälp av S4 för att invertera signalen. Om omedelbar larmsignalutgång är livsviktig, ställ motsvarande switch på TILL, för att koppla bort fördröjningen. Sida SV-10 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 153 Funktion hos relä och halvledarswitch (se S3 nedan) Larm- Dip- Täckt sond Avtäckt sond funktion switch Hög (Felsäker TILL (släckt) (tänd) Hög) relä switch relä switch Låg (Felsäker FRÅN (tänd) (släckt) låg) relä switch relä switch 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-11...
 • Page 154 P1. S4-FRÅN Normal drift Manualen antar att pumpen kommer att stängas av om ett fel skulle uppstå. Om detta inte är fallet i er process, utför lämpliga anslutningar som passar er tillämpning. Sida SV-12 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL 7ML19985QY84...
 • Page 155 Ställ S1 och/eller S2 på FRÅN, för att möjliggöra fördröjningen av larmaktivering/- avaktivering. Kontrollera fördröjningen med hjälp av S4 för att invertera signalen. Om omedelbar larmsignalutgång är livsviktig, ställ motsvarande switch på TILL, för att koppla bort fördröjningen. 7ML19985QY84 Pointek CLS200/300 (Standard) – SNABBSTARTSMANUAL Sida SV-13...
 • Page 156 Underhåll Pointek CLS200/300 fordrar varken underhåll eller rengöring. Instruktioner som gäller installation på riskabla platser (Referens: Europeiska ATEX-direktivet 94/9/EC, Bilaga II, 1/0/6) Följande instruktioner gäller för utrustning som täcks av certifikat nummer KEMA 00ATEX2039X och KEMA 00ATEX2040X: För användning och montering, se huvudinstruktionerna.
 • Page 157 όλοι οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας. Σηµειώστε τα παρακάτω: • Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις αλλαγές και επισκευές που γίνονται στη συσκευή. • Όλα τα καινούργια εξαρτήµατα πρέπει να παρέχονται από τη Siemens Milltronics Process Instruments Inc. • Περιορίστε τις επισκευές µόνο στα ελαττωµατικά εξαρτήµατα. •...
 • Page 158: For More Information

  For more information www.siemens.com/level www.siemens.com/weighing Siemens AG Subject to change without prior notice Industry Sector 7ML19985QY84 Rev. 4.0 1954 Technology Drive P.O. Box 4225 *7ml19985QY84* © Siemens AG 2011 Peterborough, ON Canada K9J 7B1 Printed in Canada email: techpubs.smpi@siemens.com www.siemens.com/processautomation...

This manual is also suitable for:

Pointek cls300Pointek cls200