Download Print this page

Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BREAD MAKER SBB 850 B1
BREAD MAKER
Operating instructions
MACHINE À PAIN
Mode d'emploi
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
IAN 115367
BAKMASKIN
Bruksanvisning
BROODBAKAUTOMAAT
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 B1

 • Page 1 BREAD MAKER SBB 850 B1 BREAD MAKER BAKMASKIN Operating instructions Bruksanvisning MACHINE À PAIN BROODBAKAUTOMAAT Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing BROTBACKAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 115367...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Troubleshooting the bread maker ........20 SBB 850 B1...
 • Page 5: Introduction

  Not for commercial use! Technical data Rated voltage: 220–240 V ~ /50 Hz Package contents Power consumption: 850 Watt Bread maker Baking mould 2 kneading blades Measuring cup Measuring spoon Kneading blade remover Operating instructions Brief information Recipe Book SBB 850 B1...
 • Page 6: Safety Instructions

  If there are any children nearby, please watch over the appliance ► closely! If the appliance is not in use, and also before cleaning it, remove the plug from the power socket. Allow the appliance to cool down before removing individual parts. SBB 850 B1...
 • Page 7 Do not use an external timing switch or a separate remote control ► system to operate the appliance. Do not place the appliance near inflammable materials or explosive/ ► combustible gases. Maintain a minimum distance of 10 cm to all other objects. SBB 850 B1...
 • Page 8 This could cause irreparable damage to the appliance. Do not pull on the cable to remove the plug from the socket; always ► pull on the plug itself. Do not use the bread maker to store foods or utensils. ► SBB 850 B1...
 • Page 9 Before plugging the appliance in, check to ensure that the kind of current ► and mains voltage match the information given on the type plate. If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted ► power rating for the cable corresponds to that of the bread maker. SBB 850 B1...
 • Page 10: Before Initial Use

  As the heating elements are lightly greased, you may notice a slight smell when using the appli- ance for the fi rst time. This is harmless and stops after a short time. Ensure suffi cient ventilation; for example, by opening a window. SBB 850 B1...
 • Page 11 NOTE ► The default setting when switching the appli- ance on is 1250 g. You cannot adjust the bread weight with the Programmes 6, 7, 11 and 12. SBB 850 B1...
 • Page 12: Programme

  To flakes, raisins, dried fruit, chocolate or additional switch the appliance off, remove the plug from the sugar. By means of an extended rising phase the wall power socket. bread is lighter and airier. SBB 850 B1...
 • Page 13: Timer Function

  3) Confirm the programming of the timer with the Start/Stop button The operating light starts to flash. The colon on the display flashes and the programmed time starts to run. SBB 850 B1...
 • Page 14: Baking Bread

  NOTE 8) If necessary, use button to select the size of bread you want to bake. ► Do not open the appliance lid during the rising or baking phases. The bread could collapse. SBB 850 B1...
 • Page 15 Do not attempt to reuse the appliance until it dough after the last kneading process, the bread has cooled itself down. This functions only in will not be torn open when removing it from the programme 12. baking mould SBB 850 B1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  This has no influence on the function nor does it reduce the quality of the baking results. ■ Before cleaning, remove the baking mould and the kneading blades from the baking chamber. SBB 850 B1...
 • Page 17: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. SBB 850 B1...
 • Page 18: Importer

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 115367 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 19: Programme Sequence

  * 3A means that after 3 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 20 * 4A means that after 4 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 21 * 5A means that after 5 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 22 Rising 2 (min) Rising 3 (min) Heat + kneading Baking (min) Rise 15 rising 15 rising rising Keep warm time (min) Add the ingredients (remaining hours) Presetting the time 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs SBB 850 B1...
 • Page 23: Troubleshooting The Bread Maker

  Check to see if the power plug is connected to the power grid. The appliance crushes the added raisins. To avoid the crushing of ingredients such as fruit or nuts, add them to the dough after the signal tone has sounded. SBB 850 B1...
 • Page 24 Åtgärda fel på bakmaskinen ..........40 SBB 850 B1...
 • Page 25: Inledning

  Produkten är endast avsedd för privat bruk i hemmet. Degkrokslossare Använd inte produkten yrkesmässigt! Tekniska data Leveransens innehåll Nominell spänning: 220 - 240 V ~ / 50 Hz Effektförbrukning: 850 Watt Bakmaskin Bakform 2 degkrokar Måttbägare Måttsked Degkrokslossare Bruksanvisning Snabbinformation Recepthäfte SBB 850 B1...
 • Page 26: Säkerhetsanvisningar

  Om det finns barn i närheten måste de passas noga! När produkten ► inte används och innan den rengörs ska du alltid dra ut kontakten. Låt produkten svalna innan du tar ut några delar ur den. SBB 850 B1...
 • Page 27 Rör aldrig de roterande degkrokarna när produkten arbetar. ► Risk för personskador! Temperaturen kan bli mycket hög på den yta man kan komma åt. ► Risk för brännskador! Akta! Het yta! Delar av produkten blir mycket varma när produkten används! Risk för brännskador! SBB 850 B1...
 • Page 28 Sätt aldrig igång ett bakprogram utan att först ha satt in bakformen. ► Annars kan produkten totalförstöras. Dra inte i kabeln när du ska dra ut kontakten ur uttaget. ► Använd inte bakmaskinen för att förvara mat eller föremål. ► SBB 850 B1...
 • Page 29 Ställ endast produkten på en torr, plan yta som tål värme. ► Kontrollera att strömtyp och nätspänning överensstämmer med angivel- ► serna på typskylten innan du ansluter produkten. Om du använder en förlängningskabel måste dess maximala effekt ► motsvara bakmaskinens. SBB 850 B1...
 • Page 30: Före Första Användningen

  Eftersom värmeslingorna har fettats in lätt kan det hända att det luktar lite första gången bak- maskinen värms upp. Det är helt ofarligt och lukten försvinner efter en liten stund. Sörj för god ventilation, t ex genom att öppna ett fönster. SBB 850 B1...
 • Page 31 Det måste höras en signal när man trycker på någon av knapparna, förutom när produkten OBSERVERA arbetar. ► När bakmaskinen sätts på är vikten alltid inställd på 1250 g. I program 6, 7, 11 och 12 kan brödets vikt inte ställas in. SBB 850 B1...
 • Page 32: Program

  En längre För att avbryta processen i förtid trycker du på jästid gör brödet lättare och luftigare. Start/Stopp tills det hörs en lång signal. Dra ut kontakten ur uttaget för att stänga av produkten. SBB 850 B1...
 • Page 33: Timerfunktion

  Om du råkar överskrida den möjliga tidsför- skjutningen kan du rätta till det med pilknap- 3) Bekräfta timerinställningen med Start/Stopp- knappen Driftindikatorn börjar blinka. Kolontecknet blinkar på displayen och den inprogramme- rade tiden börjar löpa. SBB 850 B1...
 • Page 34: Baka Bröd

  Program 1. ► Öppna inte locket när brödet jäser eller 7) Välj program med programvalsknappen gräddas. Då kan brödet falla ihop. Alla val bekräftas med en hörbar signal. 8) Välj ev. brödets storlek med knappen SBB 850 B1...
 • Page 35 OBSERVERA ► Försök inte använda bakmaskinen igen förrän TIPS den svalnat. Det fungerar bara i program 12. Om du tar ut degkrokarna efter den sista knådningen spricker inte brödet när det sedan tas ut ur bakformen SBB 850 B1...
 • Page 36: Rengöring Och Skötsel

  öppningarna i gångjärns- OBSERVERA lederna: ► Ytornas utseende kan förändras genom tiden av fukt och ånga. Det innebär inte att funktion eller kvalitet försämras. ■ Ta ut bakformen och degkrokarna ugnsutrymmet innan de rengörs. SBB 850 B1...
 • Page 37: Kassering

  Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart pro- dukten packats upp, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. SBB 850 B1...
 • Page 38: Importör

  Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 115367 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 115367 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET)T) Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 39: Programförlopp

  * 3A innebär att efter 3 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD f kommer upp på displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller nötter. SBB 850 B1...
 • Page 40 * 4A innebär att efter 4 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD f kommer upp på displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller nötter. SBB 850 B1...
 • Page 41 * 5A innebär att efter 5 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD f kommer upp på displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller nötter. SBB 850 B1...
 • Page 42 Jäsning 1 (min) Värme + knådning Knådning 2 (min) Jäsning 2 (min): Jäsning 3 (min): Värme + knådning Gräddning (min): Jäsning 15 Jäs- 15 Jäs- 15 Jäs- ning ning ning Varmhållning (min) Tillsätta ingredienser (återstående timmar) Förinställning av tid SBB 850 B1...
 • Page 43: Åtgärda Fel På Bakmaskinen

  Kontrollera att du verkligen tryckt på knappen Start/Stopp Kontrollera att kontakten verkligen sitter i uttaget. Produkten hackar sönder russinen i degen. För att undvika att ingredienser som russin och annan frukt hackas sönder ska de inte tillsättas förrän efter signalen. SBB 850 B1...
 • Page 46 Dépannage de la machine à pain .........62 SBB 850 B1...
 • Page 47: Introduction

  Puissance absorbée : 850 watts N'utilisez pas l'appareil pour des applications commerciales ! Matériel livré Machine à pain Moule 2 crochets de pétrissage Verre mesureur Cuillère doseuse Extracteur de crochets de pétrissage Mode d'emploi Brève notice Livret de recettes SBB 850 B1...
 • Page 48: Consignes De Sécurité

  Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si des enfants se trouvent à ► proximité. Retirer la fiche secteur lorsque l'appareil est inutilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant d'enlever des pièces. SBB 850 B1...
 • Page 49 Il y a risque de blessures ! Pendant le fonctionnement, la température de la surface de contact ► peut être très élevée. Risque de brûlure ! Attention ! Surface brûlante ! Les pièces de l'appareil deviennent brûlantes en cours d'utilisa- tion ! Risque de brûlure ! SBB 850 B1...
 • Page 50 électrique ou d'un four brûlant ou d'autres sources de chaleur. Risque de surchauffe ! L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être à ► l'origine de dommages. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'emploi auquel il est destiné. Sinon, la garantie est annulée. SBB 850 B1...
 • Page 51 Avant le raccordement, contrôlez si le type de courant et la tension ► du réseau correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique. Si vous utilisez une rallonge, la puissance maximum autorisée du câble ► doit correspondre à la puissance de la machine à pain. SBB 850 B1...
 • Page 52: Avant La Première Utilisation

  Les éléments chauff ants étant légèrement graissés, une légère odeur peut se dégager lors de la pre- mière mise en service. Elle n'est pas dangereuse et se dissipe rapidement. Assurez une aération suffi sante, en ouvrant une fenêtre par exemple. SBB 850 B1...
 • Page 53 REMARQUE ► Le réglage par défaut lors de la mise en marche de l'appareil s'élève à 1250 g. Chez les programmes 6, 7, 11 et 12, vous ne pouvez pas régler le poids du pain. SBB 850 B1...
 • Page 54: Programmes

  Le programme 12 cuit le taire. Le pain sera plus léger et plus aéré à l'issue pain pendant 60 minutes. d'une phase de levée plus longue. SBB 850 B1...
 • Page 55: Fonction Minuterie

  fléchée le temps incendie peut se déclencher suite au réchauf- est décalé de 10 minutes. En maintenant la fement des serpentins de chauffage. touche fléchée enfoncée, vous accélérez cette SBB 850 B1...
 • Page 56: Faire Cuire Du Pain

  à pain. le numéro du programme et la durée du De l'humidité peut occasionnellement se former sur programme 1. la fenêtre de contrôle pendant la procédure de cuisson. Pendant la phase de pétrissage, le couvercle peut être ouvert. SBB 850 B1...
 • Page 57 à l'eau couvercle de l'appareil et laissez refroidir chaude. Vous empêchez ainsi que les crochets l'appareil pendant 20 minutes avant de l'utiliser de pétrissage ne colle sur l'arbre d'entraîne- à nouveau. ment. SBB 850 B1...
 • Page 58: Nettoyage Et Entretien

  Ouvrez le couvercle jusqu'à ce que les qualité. tenons en plastique soient introduits dans ■ Avant le nettoyage, retirez le moule et les les ouvertures des guides de la charnière. crochets de pétrissage de la zone de cuisson. SBB 850 B1...
 • Page 59: Mise Au Rebut

  Signalez sans attendre toute anomalie éventuelle sur le matériel au moment du déballage et au plus tard deux jours après la date d'achat. Toute réparation fera l'objet d'une facturation après expiration de la période de garantie. SBB 850 B1...
 • Page 60: Importateur

  Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 115367 Heures de service de notre hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC) Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 61: Déroulement Du Programme

  (Heures restantes) Préréglage du temps * 3A signifie que suite aux 3 minutes de pétrissage, 10 signaux sonores retentissent et que l'affichage écran "ADD" f apparait. Ceci vous rappelle d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou des noix. SBB 850 B1...
 • Page 62 (Heures restantes) Préréglage du temps * 4A signifie que suite aux 4 minutes de pétrissage, 10 signaux sonores retentissent et que l'affichage écran "ADD" f apparait. Ceci vous rappelle d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou des noix. SBB 850 B1...
 • Page 63 (Heures restantes) Préréglage du temps * 5A signifie que suite aux 5 minutes de pétrissage, 10 signaux sonores retentissent et que l'affichage écran "ADD" f apparait. Ceci vous rappelle d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou des noix. SBB 850 B1...
 • Page 64 Lever 1 (min) Chaleur + pétrir Pétrir 2 (min) Lever 2 (min) Lever 3 (min) Chaleur + pétrir Cuire (min) Lever 15 Lever 15 Lever Lever Garder au chaud (min) Ajouter les ingrédients (Heures restantes) Préréglage du temps SBB 850 B1...
 • Page 65: Dépannage De La Machine À Pain

  Vérifiez que la fiche secteur est bien branché sur l'alimentation électrique. L'appareil réduit en morceaux les raisins secs Pour éviter la réduction en morceaux des ingrédients ajoutés. comme des fruits ou des noix, ajoutez ces derniers uniquement après le retentissement du signal sonore. SBB 850 B1...
 • Page 68 Programmaverloop ........... .80 Problemen met de broodbakmachine oplossen ......84 SBB 850 B1...
 • Page 69: Inleiding

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in Opgenomen vermogen: 850 Watt privéhuishoudens. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig! Inhoud van het pakket Broodbakmachine Bakvorm 2 kneedhaken Maatbeker Maatlepel Kneedhaakverwijderaar Gebruiksaanwijzing Beknopte informatie Receptenboekje SBB 850 B1...
 • Page 70: Veiligheidsvoorschriften

  Laat het apparaat afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact alvorens ► onderdelen te verwijderen of te plaatsen. Leg een verlengsnoer zodanig neer dat niemand erover kan struikelen ► of er per ongeluk aan kan trekken. SBB 850 B1...
 • Page 71 Vermijd tijdens het gebruik contact met de roterende kneedhaken. ► Er bestaat letselgevaar! Tijdens gebruik kan de temperatuur van de oppervlakken die u kunt ► aanraken zeer hoog zijn. Verbrandingsgevaar! Let op! Heet oppervlak! Delen van het apparaat worden erg heet tijdens het gebruik. Verbrandingsgevaar! SBB 850 B1...
 • Page 72 Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het bestemd is. Anders vervalt de garantie. Start een bakprogramma alleen als er een bakvorm in het apparaat is ► geplaatst. Anders kan dit een onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken. SBB 850 B1...
 • Page 73 Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het stroomtype en de ► netspanning overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. De maximaal toegestane belastbaarheid van een eventueel verlengsnoer ► moet overeenstemmen met het vermogen van de broodbakmachine. SBB 850 B1...
 • Page 74: Vóór De Ingebruikname

  OPMERKING Daar de verwarmingselementen licht ingevet zijn, kan er bij ingebruikname een lichte geurontwikke- ling optreden. Dit is normaal en gaat na korte tijd over. Zorg voor voldoende ventilatie, open bijvoorbeeld een raam. SBB 850 B1...
 • Page 75 OPMERKING ► De standaardinstelling bij het inschakelen van de broodbakmachine is 1250 g. Bij de pro- gramma's 6, 7, 11 en 12 kunt u het gewicht van het brood niet instellen. SBB 850 B1...
 • Page 76: Programma's

  Door een langere rijstijd wordt af te breken. Trek de stekker uit het stopcontact om het brood lichter en luchtiger. het apparaat uit te schakelen. SBB 850 B1...
 • Page 77: Timerfunctie

  ■ Voor een optimaal gistingsproces dienen alle weergegeven. ingrediënten op kamertemperatuur te zijn. Bij overschrijding van de gewenste tijdvertraging kunt u de tijd met pijltoets corrigeren. 3) Bevestig de instelling van de timer met de toets Start/Stop SBB 850 B1...
 • Page 78: Brood Bakken

  . Elke toetsdruk wordt OPMERKING bevestigd met een geluidssignaal. ► Open het deksel van het apparaat niet 8) Kies eventueel het formaat van het brood met tijdens de rijs- of bakfase. Het brood kan dan toets inzakken. SBB 850 B1...
 • Page 79 Probeer het apparaat niet in werking te stellen voordat het is afgekoeld. Dit functioneert alleen bij programma 12. Als u de kneedhaken na de laatste kneedcyclus uit het deeg verwijdert, gaat het brood niet stuk als u het uit de bakvorm haalt. SBB 850 B1...
 • Page 80: Reiniging En Onderhoud

  Dit houdt geen vermindering van de scharniergeleidingen passen. werking of de kwaliteit in. ■ Haal voor het reinigen de bakvorm kneedhaken uit de ovenruimte. SBB 850 B1...
 • Page 81: Afvoeren

  Dat geldt ook voor vervangen en ge- repareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. SBB 850 B1...
 • Page 82: Importeur

  E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 115367 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 115367 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 83: Programmaverloop

  (resterende uren) Voorinstelling van de tijd * 3A betekent dat na 3 minuten kneden 10 geluidssignalen klinken terwijl op het display „ADD“ f wordt weergegeven. Dat is het moment waarop u ingrediënten als vruchten of noten kunt toevoegen. SBB 850 B1...
 • Page 84 (resterende uren) Voorinstelling van de tijd * 4A betekent dat na 4 minuten kneden 10 geluidssignalen klinken terwijl op het display „ADD“ f wordt weergegeven. Dat is het moment waarop u ingrediënten als vruchten of noten kunt toevoegen. SBB 850 B1...
 • Page 85 (resterende uren) Voorinstelling van de tijd * 5A betekent dat na 5 minuten kneden 10 geluidssignalen klinken terwijl op het display „ADD“ f wordt weergegeven. Dat is het moment waarop u ingrediënten als vruchten of noten kunt toevoegen. SBB 850 B1...
 • Page 86 Rijzen 3 (min) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmen + kneden Bakken (min) Rijzen Rijzen Rijzen Rijzen Warmhouden (min) n.v.t. Ingrediënten toevoegen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. (resterende uren) Voorinstelling n.v.t. van de tijd SBB 850 B1...
 • Page 87: Problemen Met De Broodbakmachine Oplossen

  Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Het apparaat hakt de toegevoegde rozijnen fijn. Om het fijnmalen van ingrediënten als fruit of noten te voorkomen, moet u die pas na het signaal aan het deeg toevoegen. SBB 850 B1...
 • Page 92 Fehlerbehebung Brotbackautomat ........108 SBB 850 B1...
 • Page 93: Einleitung

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in Leistungsaufnahme: 850 Watt privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich! Lieferumfang Brotbackautomat Backform 2 Knethaken Messbecher Messlöffel Knethakenentferner Bedienungsanleitung Kurzinformation Rezeptheft SBB 850 B1...
 • Page 94: Sicherheitshinweise

  Netzkabel ausgestattet. Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor ► Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen. Verlegen Sie ein Verlängerungskabel so, dass niemand darüber ► stolpern und unbeabsichtigt daran ziehen kann. SBB 850 B1...
 • Page 95 Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knethaken ► in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche ► sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr! Achtung! Heiße Oberfläche! Teile des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß! Verbrennungsgefahr! SBB 850 B1...
 • Page 96 Beschädigungen führen. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Starten Sie ein Backprogramm nur mit eingesetzter Backform. ► Ansonsten kann es zu irreparablen Schäden am Gerät führen. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. ► SBB 850 B1...
 • Page 97 Oberfläche. Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob Stromart und Netzspannung mit ► den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss die maximal ► zulässige Leistung des Kabels der Leistung des Brotbackautomaten entsprechen. SBB 850 B1...
 • Page 98: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Da die Heizelemente leicht eingefettet sind, kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel ein Fenster. SBB 850 B1...
 • Page 99 Menge der eingefüllten Zutaten ertönen, ausgenommen, während das Gerät in die Backform in Betrieb ist. HINWEIS ► Die Voreinstellung beim Einschalten des Gerätes ist 1250 g. Bei den Programmen 6, 7, 11 und 12 können Sie das Brotgewicht nicht einstellen. SBB 850 B1...
 • Page 100: Programme

  flocken, Rosinen, Trockenfrüchten, Schokolade oder drücken Sie die Start/Stop-Taste , bis ein langer zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgeh- Signalton ertönt. Um das Gerät auszuschalten, phase wird das Brot leichter und luftiger. trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. SBB 850 B1...
 • Page 101: Timer-Funktion

  Alle Zutaten sollten auf Zimmertemperatur Verzögerungszeit. erwärmt sein, um einen optimalen Gärvorgang Bei einer Überschreitung der möglichen Zeit- der Hefe zu erhalten. verschiebung können Sie mit der Pfeiltaste die Zeit korrigieren. 3) Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste SBB 850 B1...
 • Page 102: Brot Backen

  . Jede Eingabe wird mit einem HINWEIS Signalton bestätigt. ► Öffnen Sie den Gerätedeckel nicht während 8) Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des der Geh- oder Backphase. Das Brot kann in sich Brotes mit der Taste zusammenfallen. SBB 850 B1...
 • Page 103 Knet- ► Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu vorgang entnehmen, wird das Brot beim Heraus- nehmen, bevor es sich abgekühlt hat. Das nehmen aus der Backform nicht aufgerissen. funktioniert nur bei dem Programm 12. SBB 850 B1...
 • Page 104: Reinigung Und Pflege

  Aussehen der Oberflächen im Laufe der Zeit die Kunststoffzapfen durch die Öffnungen verändern. Dies ist keine Beeinträchtigung der der Scharnierführungen passen: Funktionsfähigkeit oder Qualitätsminderung. ■ Nehmen Sie vor der Reinigung die Backform und die Knethaken aus dem Backraum. SBB 850 B1...
 • Page 105: Entsorgung

  Dies gilt auch für ersetzte und re- parierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhande- ne Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SBB 850 B1...
 • Page 106: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 115367 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 107: Programmablauf

  Voreinstellung der Zeit * 3A heißt, dass nach den 3 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 108 Voreinstellung der Zeit * 4A heißt, dass nach den 4 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 109 Voreinstellung der Zeit * 5A heißt, dass nach den 5 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 110 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Hitze + kneten Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Hitze + kneten Backen (Min) Gehen Gehen Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit SBB 850 B1...
 • Page 111: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker an das Strom- netz angeschlossen ist. Das Gerät zerhackt die beigegebenen Rosinen. Um das Zerkleinern von Zutaten wie Obst oder Nüssen zu vermeiden, geben Sie diese erst nach Ertönen des Signals zum Teig. SBB 850 B1...
 • Page 112 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 03 / 2015 · Ident.-No.: SBB850B1-022015-1 IAN 115367...