Silvercrest EDS SBB 850 B1 User Manual And Service Information

Silvercrest EDS SBB 850 B1 User Manual And Service Information

Hide thumbs Also See for EDS SBB 850 B1:
Table of Contents
 • Polski

  • Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
  • Wstęp
  • Zakres Dostawy
  • Dane Techniczne
  • Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Pierwsze Uruchomienie
  • Prawa Autorskie
  • Przed Uruchomieniem
  • Uruchomienie
   • MożliwośCI Urządzenia
   • Pole Obsługowe
   • Wyświetlacz
   • Wskazania Wyświetlacza
  • Programy
  • Timer
  • Przygotowanie Pieczenia
   • Odmierzanie Składników
  • Pieczenie Chleba
   • Przygotowania / Ustawienia
   • Uruchomienie Programu
   • Funkcja Usuwania (REMOVE)
   • Koniec Programu
   • Wyjmowanie Chleba
  • Konserwacja / Czyszczenie
  • Usuwanie Usterek / Często Zadawane Pytania
  • Deklaracja ZgodnośCI
  • Wskazówki Dotyczące Ochrony Środowiska I Prawidłowego Usuwania
  • Przebieg Programu
  • Informacje Na Temat Gwarancji I Serwisowania
 • Magyar

  • Bevezető
  • Rendeltetésszerű Használat
  • Szállítási Terjedelem
  • Biztonsági Utasítások
  • Műszaki Adatok
  • Első Üzembe Helyezés
  • SzerzőI Jog
  • Üzembevétel Előtt
  • Üzembevétel
   • A Funkciók Terjedelme
   • A Vezérlőpanel
   • A Kijelző
   • Kijelzőképek
  • A Programok
  • Az IDőzítő
  • A Sütés Előkészítése
   • Az Összetevők Mérése
  • A Kenyér Sütése
   • Előkészítés / Beállítások
   • A Program Indítása
   • Remove-Funkció
   • A Program Vége
   • A Kenyér Kivevése
  • Karbantartás / Tisztítás
  • Hibaelhárítás / Gyakori Kérdések
  • A Megfelelőség Jelei
  • Környezetvédelmi Útmutatások És Ártalmatlanítási Előírások
  • A Program Lefutása
  • Útmutatás a Garanciához És a Szervizeléshez
 • Slovenščina

  • Ustrezna Uporaba
  • Uvod
  • Vsebina Paketa
  • Tehnični Podatki
  • Varnostna Opozorila
  • Avtorske Pravice
  • Pred Začetkom Uporabe
  • Prva Uporaba
  • Začetek Uporabe
   • Obseg Funkcij
   • Upravljalna Plošča
   • Zaslon
   • Prikazi Na Zaslonu
  • Programi
  • Časovnik
  • Priprava Na Peko
   • Odmerjanje Sestavin
  • Peka Kruha
   • Priprava/Nastavitve
   • Zagon Programa
   • Funkcija Remove
   • Konec Programa
   • Jemanje Kruha Iz Pekača
  • Vzdrževanje/ČIščenje
  • Odpravljanje Težav/Pogosta Vprašanja
  • Opombe Glede Okolja in Odlaganja Med Odpadke
  • Opombe O Skladnosti
  • Potek Programov
  • Nasveti Za Garancijo in Servisni Postopek
 • Čeština

  • Česky
  • Obsah Dodávky
  • PoužíVání Výrobku V Souladu S Jeho UrčeníM
  • Úvod
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Technické Údaje
  • Autorské Právo
  • První Uvedení Do Provozu
  • Před UvedeníM Do Provozu
  • Uvedení Do Provozu
   • Rozsah Funkcí
   • Ovládací Panel
   • Displej
   • Zobrazení Na Displeji
  • Programy
  • Časovač
  • Příprava Pečení
   • Odměřování Přísad
  • Pečení Chleba
   • Příprava/Nastavení
   • Spuštění Programu
   • Funkce Remove
   • Konec Programu
   • Vyjmutí Chleba
  • Údržba/ČIštění
  • Odstraňování Chyb / Časté Otázky
  • Informace K Ochraně Životního Prostředí a Údaje K Likvidaci
  • Poznámky Ke Shodě S Předpisy EU
  • Průběh Programů
  • Informace K Záruce a Servisu
 • Slovenčina

  • Obsah Dodávky
  • Používanie Primerané Účelu
  • Úvod
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Technické Údaje
  • Autorské Práva
  • Pred UvedeníM Do Prevádzky
  • Prvé Uvedenie Do Prevádzky
  • Uvedenie Do Prevádzky
   • Možnosti Prístroja
   • Ovládací Panel
   • Displej
   • Údaje Na Displeji
  • Programy
  • Časovač
  • Príprava Pečenia
   • Odmeriavanie Surovín
  • Pečenie Chleba
   • Príprava a Nastavenie
   • Spustenie Programu
   • Funkcia Remove
   • Koniec Programu
   • Vyberanie Chleba
  • Údržba a Čistenie
  • Odstraňovanie Porúch/Časté Otázky
  • Vyhlásenie O Zhode
  • Životné Prostredie a Likvidácia Prístroja
  • Priebeh Programu
  • Pokyny K Záruke a Zabezpečeniu Servisu
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einleitung
  • Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Erstinbetriebnahme
  • Urheberrecht
  • Vor der Inbetriebnahme
  • Inbetriebnahme
   • Leistungsumfang
   • Das Bedienfeld
   • Das Display
   • Displayanzeigen
  • Die Programme
  • Der Timer
  • Backen Vorbereiten
   • Zutaten Abmessen
  • Brot Backen
   • Vorbereitung / Einstellungen
   • Programm Starten
   • Remove-Funktion
   • Programmende
   • Brot Entnehmen
  • Wartung / Reinigung
  • Fehlerbehebung / Häufige Fragen
  • Konformitätsvermerke
  • Umwelthinweise und Entsorgungsangaben
  • Programmablauf
  • Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest EDS SBB 850 B1

 • Page 3 English ......................2 Polski ......................26 Magyar ......................50 Slovenščina ....................74 Česky ......................97 Slovenčina ....................121 Deutsch ......................145 V1.21...
 • Page 4: Table Of Contents

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Table of contents   Introduction ......................3   Intended use ...................... 3   Supplied items ....................3   Technical data ....................4   Safety instructions ....................4   Copyright ......................7   Prior to use ......................7  ...
 • Page 5: Introduction

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Introduction Thank you for purchasing a SilverCrest automatic bread maker EDS SBB 850 B1, hereinafter referred to as automatic bread maker. You have thus purchased a high-quality and durable product. These operating instructions contain important information on the safe use of the device, as well as instructions and information on its daily use and disposal.
 • Page 6: Technical Data

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 These operating instructions have a fold-out cover. The automatic bread maker is illustrated with numbers on the inside cover. The numbers indicate the following: Figure A Figure B Viewing window Dough hook Cover Baking tin...
 • Page 7 SilverCrest EDS SBB 850 B1 DANGER! The automatic bread maker is not intended to be operated with an external time switch or a separate remote control system. DANGER! This automatic bread maker can be used by children aged 8 and older and...
 • Page 8 SilverCrest EDS SBB 850 B1 DANGER! You must never use more than 700 grams of flour and 1.25 sachets of yeast (maximum 10g) when baking as otherwise the dough can spill over and cause a fire. It poses a fire hazard.
 • Page 9: Copyright

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 WARNING! Always handle the mains cable (4) by the plug and do not pull on the mains cable (4) itself. WARNING! Do not place the automatic bread maker, furniture or other heavy objects on the mains cable (4) and ensure that it is not kinked.
 • Page 10: First Use

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 DANGER! Never preheat the automatic bread maker for longer than 5 minutes with an empty baking tin (7). There is a risk of overheating and fire! When using the device for the first time, proceed as follows: Only for the initial start-up, insert the empty baking tin (7), close the cover (2) and select programme 12 as described in the section "Programmes".
 • Page 11: Control Panel

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Control panel Display Start / Stop: Press this button until a beep sounds to start/stop the device or to delete a timer setting. Browning level / Quick mode: setting browning level (light, medium, dark) or quick mode. Press the button repeatedly until the arrow is on the desired symbol.
 • Page 12: Display

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Display Visual display Weight display (750g / 1000g / 1250g) REMOVE function (RMV) Remaining operating time (hours) / preset time Selected browning level / quick mode: light , medium , dark , quick Selected programme (1 – 12)
 • Page 13 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programme 1: Regular This programme is suitable for baking white or brown breads, which largely consist of wheat or rye flour. You obtain bread which has a compact consistency. Programme 2: French This programme is suitable for baking fluffy breads made from finely ground flours. You usually obtain fluffy breads with a crispy crust.
 • Page 14: Timer

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programme 12: Bake This programme allows you to bake breads that are too light or not fully baked and thus optimise the baking result. You can also bake ready-made dough with this programme. Note that all kneading and resting processes are completely eliminated in this programme.
 • Page 15: Preparing To Bake

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Confirm the timer setting by pressing the button . On the display , the colon flashes, the power LED flashes blue and the set time starts to run.  When the start time of the programme is reached, this is indicated by the power LED lighting up.
 • Page 16: Baking Bread

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  1 small measuring spoon, the content of which is equivalent to one teaspoon (tsp.) When measuring the ingredients, ensure that you adhere as precisely as possible to the specified quantities in the recipes. This is the only way in which to achieve the desired result.
 • Page 17: Remove Function

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Remove function This function allows you to remove the dough hooks (6) before the baking phase. This is not mandatory, but has the advantage that the unaesthetic holes in the finished bread are slightly smaller because they are caused only by the thin shafts. The bread is no longer torn by the dough hooks (6) when removing it from the baking tin (7) and is also easier to remove.
 • Page 18: Maintenance / Cleaning

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Hold the baking tin (7) at an angle with the opening facing down over a wire cooling rack and shake it gently. It should be easy to remove the bread due to the non-stick coating of the baking tin (7).
 • Page 19 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Device housing, cover and baking compartment  First, remove the dough hooks (6) and the baking tin (7). To facilitate cleaning the baking compartment, the cover (2) can be removed by tilting it at a position of approx. 45° until the hinge fits through the slots in the hinge guide and the cover (2) can be removed upwards.
 • Page 20: Troubleshooting / Frequently Asked Questions

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Troubleshooting / Frequently asked questions  Display indicates "HHH" Problem: A program was started although the automatic bread maker had not cooled down enough since the last baking process. Solution: Stop the programme and disconnect the mains plug. Let the automatic bread maker cool down with its cover (2) open for 20-30 minutes.
 • Page 21: Environmental And Disposal Information

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Environmental and disposal information When this symbol appears on a product, this indicates that the product is subject to the European Directive 2012/19/EU. All electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at designated disposal points.
 • Page 22: Programme Sequence

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programme sequence Programme Regular French Light Light Browning level Medium Quick Medium Quick Dark Dark Weight (grams) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Time (hours) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13 3:18...
 • Page 23 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programme Whole Wheat Sweet Light Light Browning level Medium Quick Medium Quick Dark Dark Weight (grams) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Time (hours) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10...
 • Page 24 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programme Super Rapid Dough Pasta Buttermilk Bread Light Light Browning level Medium Medium Dark Dark Weight (grams) 1000 1250 1000 1250 Time (hours) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 Preheat (minutes) Knead 1 (minutes)
 • Page 25 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programme Gluten Free Cake Bake Light Light Light Browning level Medium Medium Medium Dark Dark Dark Weight (grams) 1000 1250 1000 1250 1:30 Time (hours) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Preheat (minutes) Knead 1 (minutes)
 • Page 26: Warranty And Servicing Advice

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Warranty and servicing advice Warranty of TARGA GmbH Dear Customer, This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.
 • Page 27 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.
 • Page 28: Polski

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Spis treści   Wstęp ....................... 27   Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............27   Zakres dostawy ....................27   Dane techniczne ....................28   Wskazówki bezpieczeństwa ................28   Prawa autorskie ....................31   Przed uruchomieniem..................31  ...
 • Page 29: Wstęp

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Wstęp Dziękujemy za zakup automatu do pieczenia chleba SilverCrest EDS SBB 850 B1, zwanego dalej "urządzenie". Jest to wysokiej jakości produkt o dużej trwałości. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz wskazówki na temat codziennego korzystania z urządzenia i jego bezpiecznego usuwania.
 • Page 30: Dane Techniczne

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Niniejsza instrukcja ma odchylaną okładkę. Na wewnętrznej stronie odchylanej okładki jest przedstawione urządzenie wraz z oznaczeniami liczbowymi. Liczby mają następujące znaczenie: Rysunek A Rysunek B Wziernik Hak do wyrabiania Pokrywa Forma do pieczenia Szczeliny wentylacyjne Kubek pomiarowy Przewód zasilający...
 • Page 31 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NIEBEZPIECZEŃSTWO! Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani innym urządzeniem zdalnego sterowania. NIEBEZPIECZEŃSTWO! To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też...
 • Page 32 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas pieczenia nigdy nie wolno przekroczyć ilości 700 g mąki i 1 i 1/4 opakowania drożdży (maks. 10 g). W przeciwnym razie ciasto może wypłynąć i spowodować pożar. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas pracy temperatura powierzchni, których można dotknąć, może być...
 • Page 33: Prawa Autorskie

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 OSTRZEŻENIE! Przewód zasilający (4) należy chwytać zawsze za wtyk, a nie ciągnąć za sam przewód (4). OSTRZEŻENIE! Nigdy nie stawiaj na przewodzie zasilającym (4) żadnych przedmiotów, mebli itp. i dopilnuj, by nie został pozaginany. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wiąż przewodu zasilającego (4) na supeł ani nie łącz go z innymi przewodami.
 • Page 34: Uruchomienie

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 NIEBEZPIECZEŃSTWO! W żadnym przypadku nie należy rozgrzewać urządzenia dłużej niż 5 minut z pustą formą do pieczenia (7). Grozi to przegrzaniem i pożarem! Przy pierwszym uruchomieniu należy wykonać następujące czynności: Tylko przy pierwszym uruchomieniu należy włożyć do urządzenia pustą formę do pieczenia (7), zamknąć...
 • Page 35: Pole Obsługowe

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pole obsługowe >>> Oznaczenia programu na rysunku w języku krajowym, na urządzeniu po angielsku <<< Wyświetlacz Start / Stop: Naciskaj ten przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, by włączyć / wyłączyć urządzenie lub by skasować ustawienie timera.
 • Page 36: Wyświetlacz

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Wyświetlacz Wskazania wyświetlacza Wskazanie wagi (750 g / 1000 g / 1250 g) Funkcja REMOVE (RMV) Pozostały czas pracy (godziny) / wybór czasu Wybrany stopień zrumienienia / tryb szybki: Jasny , Średni , Ciemny , Szybko Wybrany program (1 –...
 • Page 37 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 1: Normalny (Regular) Ten program nadaje się do pieczenia chleba z mąki białej lub mieszanej, która składa się w większości z mąki pszennej lub żytniej. Powstaje chleb o zwartej konsystencji. Program 2: Pulchny (French) Ten program nadaje się...
 • Page 38: Timer

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 12: Pieczenie (Bake) Ten program umożliwia dopiekanie zbyt jasnych lub nie do końca wypieczonych wypieków, a więc poprawienie wyniku wypieku. W tym programie można także wypiekać gotowe ciasta. Należy pamiętać, że ten program nie zawiera cykli wyrabiania i odpoczynku. Program obejmuje 60 minut wypieku i czas utrzymywania ciepłoty przez maksymalnie 1 godzinę.
 • Page 39: Przygotowanie Pieczenia

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Przyciskiem można skracać opóźnienie każdorazowo o 10 minut za jednym naciśnięciem.  Zatwierdź ustawienie timera przez naciśnięcie przycisku . Na wyświetlaczu miga dwukropek, dioda LED statusu miga w kolorze niebieskim i rozpoczyna się odliczanie ustawionego czasu.
 • Page 40: Pieczenie Chleba

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  1 kubek pomiarowy ze skalą do płynów  1 duża łyżka pomiarowa, której pojemność odpowiada 1 łyżce stołowej  1 mała łyżka pomiarowa, której pojemność odpowiada 1 łyżeczce do herbaty Podczas odmierzania składników należy możliwie dokładnie przestrzegać ilości podanych w przepisach.
 • Page 41: Funkcja Usuwania (Remove)

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Przebieg programu i kolejne kroki robocze można obserwować przez wziernik (1) w pokrywie (2). Pokrywy (2) nigdy nie wolno otwierać w trakcie garowania ani pieczenia, by nie dopuścić do opadnięcia chleba. Funkcja usuwania (REMOVE) Ta funkcja umożliwia usunięcie haków do wyrabiania (6) przed fazą pieczenia. Nie jest to bezwzględnie konieczne, ma jednak tę...
 • Page 42: Wyjmowanie Chleba

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Wyjmowanie chleba NIEBEZPIECZEŃSTWO! Do wyjmowania formy do pieczenia (7) z urządzenia użyj rękawic kuchennych. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Chleb da się łatwiej wyjąć z formy do pieczenia (7), jeśli po zakończeniu pieczenia pozostawisz go na co najmniej 30 minut w formie do pieczenia (7).
 • Page 43 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NIEBEZPIECZEŃSTWO! Odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo poparzenia! Urządzenie i jego akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce. Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych chemicznych ani szorujących środków czyszczących. Unikniesz w ten sposób uszkodzenia urządzenia i pozostałości środków czyszczących w następnych wypiekach.
 • Page 44: Usuwanie Usterek / Często Zadawane Pytania

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Po czyszczeniu wypłucz formę do pieczenia (7) dużą ilością czystej wody, by usunąć resztki środka do mycia, po czym dokładnie wysusz formę do pieczenia (7).  Kubek pomiarowy (8), łyżkę pomiarową (9) i uchwyt do usuwania haków (10) należy myc w ciepłej wodzie z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 • Page 45: Wskazówki Dotyczące Ochrony Środowiska I Prawidłowego Usuwania

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Urządzenie nie działa Rozwiązanie: Upewnij się, że wtyk przewodu zasilającego jest w gnieździe, a dioda LED statusu świeci się. Na podstawie przebiegu programu spróbuj ustalić, w jakiej fazie programu znajduje się urządzenie. Niektóre kroki programu są trudne do rozpoznania z zewnątrz. Sprawdź, czy przycisk został...
 • Page 46: Przebieg Programu

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Przebieg programu Program Normalny Pulchny Jasny Jasny Stopień Średni Szybko Średni Szybko zrumienienia Ciemny Ciemny Waga (w gramach) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Czas (godziny) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13...
 • Page 47 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Pełnoziarnisty Słodki Jasny Jasny Stopień Średni Szybko Średni Szybko zrumienienia Ciemny Ciemny Waga (w gramach) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Czas (godziny) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10...
 • Page 48 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Błyskawiczny Ciasto na Ciasto na mleczne Ciasto makaron bułeczki drożdżowe Jasny Jasny Stopień zrumienienia Średni Średni Ciemny Ciemny Waga (w gramach) 1000 1250 1000 1250 Czas trwania (godziny) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17...
 • Page 49 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Bezglutenowy Słodkie ciasta Marmolada Pieczenie Jasny Jasny Jasny Stopień zrumienienia Średni Średni Średni Ciemny Ciemny Ciemny Waga (w gramach) 1000 1250 1000 1250 1:30 Czas trwania (godziny) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Podgrzewanie wstępne...
 • Page 50: Informacje Na Temat Gwarancji I Serwisowania

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Informacje na temat gwarancji i serwisowania Gwarancja firmy TARGA GmbH Szanowni Państwo, Niniejszy produkt jest objęty trzyletnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wad tego produktu przysługują Państwu ustawowe uprawnienia w stosunku do sprzedawcy tego produktu.
 • Page 51 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Przy każdym kontakcie z infolinią pomocy technicznej należy mieć pod ręką dowód zakupu i numer artykułu lub numer seryjny, jeśli jest dostępny, jako dowód zakupu. W przypadku, gdy rozwiązanie problemu przez telefon nie będzie możliwe, w zależności od przyczyny usterki nasza infolinia pomocy technicznej zorganizuje inną...
 • Page 52: Magyar

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Tartalomjegyzék   Bevezető ......................51   Rendeltetésszerű használat ................51   Szállítási terjedelem ..................51   Műszaki adatok ....................52   Biztonsági utasítások ..................52   Szerzői jog ....................... 55   Üzembevétel előtt .................... 55  ...
 • Page 53: Bevezető

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Bevezető Köszönjük, hogy a SilverCrest EDS SBB 850 B1 kenyérsütő automatát (a következőkben röviden kenyérsütő automata) választotta. Így egy értékes, hosszú élettartamú termékre tett szert. A kezelési utasítás fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék biztonságos használatához, valamint a mindennapi használatra és az ártalmatlanításra vonatkozó...
 • Page 54: Műszaki Adatok

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A ábra B ábra kémlelőablak dagasztólapát fedő sütőforma szellőzőnyílás mérőcsésze tápkábel mérőkanál kezelőpanel dagasztólapát eltávolító eszköz Műszaki adatok Modell SilverCrest EDS SBB 850 B1 Tápfeszültség 220-240V , 50Hz Hálózati fogyasztás 850W Méretek fogantyúkkal (H x M x Sz) kb.
 • Page 55 SilverCrest EDS SBB 850 B1 VESZÉLY! A kenyérsütő automatát 8 év fölötti gyermekek, valamint a fizikai, szenzoros és szellemi képességeikben korlátozottak, fogyatékkal élők vagy tapasztalat és tudás nélküliek is használhatják, ha ezt felügyelet alatt teszik, felvilágosították őket a kenyérsütő automata biztonságos használatáról és értik az abból származó...
 • Page 56 SilverCrest EDS SBB 850 B1 VESZÉLY! Működés közben a megérinthető felületek hőmérséklete nagyon magas lehet. Égésveszélyes! VESZÉLY! A kenyérsütő automata felforrósodik. A készüléket ne mozgassa, és ne szállítsa, ha a sütőforma (7) tartalma - pl. a gyümölcsíz - forró. A tartozékok kivevése vagy behelyezése előtt hagyja a kenyérsütő...
 • Page 57: Szerzői Jog

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 FIGYELMEZTETÉS! Ne kössön csomót a tápkábelre (4), más kábelekkel ne kösse össze. A tápkábelt (4) úgy fektesse le, hogy senki ne léphessen rá, és senkit ne akadályozzon. FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg az érvényes biztonsági normáknak, és ne végezzen beavatkozásokat a...
 • Page 58: Üzembevétel

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Húzza ki a tápkábelt (4) a csatlakozó aljzatból, hagyja a kenyérsütő automatát teljesen lehűlni, majd tisztítsa meg egy tiszta, nedves kendővel még egyszer a sütőformát (7), a dagasztólapátot (6) és a kenyérsütő automata házát. A kenyérsütő automata ezzel üzemkész.
 • Page 59: A Vezérlőpanel

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A vezérlőpanel >>> A programok megnevezése az ábrán az ország nyelvén, a készüléken angolul<<< Kijelző Start / Stop: A készülék indításához/leállításához vagy az időzítés törléséhez nyomja meg ezt a gombot, míg sípszót hall. Barnulás foka / gyors üzemmód: A barnulás fokának (világos, közepes, sötét) vagy a gyors üzemmódnak a beállítása.
 • Page 60: A Kijelző

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A kijelző Kijelzőképek Súlykijelzés (750g / 1000g / 1250g) REMOVE-funkció (RMV) A hátralevő működési idő (ÓRA) / idő beállítás A kiválasztott barnulás foka / gyors üzemmód Világos , közepes , sötét , gyors A kiválasztott program (1 - 12) A program lefutása...
 • Page 61 SilverCrest EDS SBB 850 B1 1. program: Normál (Regular) Ez a program fehér vagy vegyes kenyerek sütésére alkalmas, amelyek nagyrészt búza vagy rozslisztből állnak. Az így készített kenyér tömör állagú. 2. program: Laza (French) Ez a program jól megőrölt lisztből készített könnyű kenyerek sütésére alkalmas. Rendszerint laza és ropogós héjú...
 • Page 62: Az Időzítő

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 12. program: Sütés (Bake) Ez a program lehetőséget nyújt arra, hogy a világos vagy nem teljesen átsült kenyereket utólagosan megsüsse, és így optimalizálja a sütés eredményét. Ezzel a programmal kész tésztákat is süthet. Vegye figyelembe, hogy ebből a programból teljességgel hiányoznak a dagasztási és állási idők.
 • Page 63: A Sütés Előkészítése

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Az időzítés beállítását a gomb megnyomásával tudja nyugtázni. A kijelzőn villog a kettőspont, a működésjelző LED kéken villog és elkezdődik a beállított idő visszaszámlálása.  A program kezdete időpontjának elérését a működésjelző LED felgyúlása jelzi. Ezen kívül a kijelző...
 • Page 64: A Kenyér Sütése

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A kenyér sütése Előkészítés / beállítások  A sütőformát (7) felfele emelje ki a kenyérsütő automatából.  A 2 dagasztólapátot (6) ütközésig húzza rá a sütőformában (7) található meghajtó tengelyekre.  Helyezze az összetevőket a receptje által előírt sorrendbe a sütőformába (7). Rendszerint először a folyadékokat, majd pedig a cukrot és a sót kell betölteni.
 • Page 65: Remove-Funkció

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Remove-funkció Ez a funkció lehetőséget nyújt önnek arra, hogy a dagasztólapátokat (6) a sütés előtt eltávolítsa. Ez nem feltétlenül szükséges, viszont az az előnye, hogy a kész kenyéren a zavaró lyukak valamivel kisebbek lesznek, mivel csak a vékony tengelyek fogják okozni azokat. A sütőformából (7) való...
 • Page 66: Karbantartás / Tisztítás

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A kenyeret könnyebben ki lehet venni a sütőformából (7), ha a sütés után legalább 30 percig a sütőformában (7) hagyja (melegentartási fázis). A sütőformát (7) tartsa ferdén, a nyílásával lefele egy konyhai rács fölé, és enyhén rázza meg. A sütőforma (7) tapadásgátló...
 • Page 67 SilverCrest EDS SBB 850 B1 A tisztításhoz a következők szerint kell eljárnia: A készülék háza, fedő és sütőkamra  Először is távolítsa el a dagasztólapátokat (6) és a sütőformát (7). A sütőkamra egyszerű tisztításához le lehet venni a fedőt (2), ha azt kb. 45°-os állásba hozza, amikor a zsanér a zsanér megvezetésének kivágásába talál, és a fedőt (2) felfele le lehet venni.
 • Page 68: Hibaelhárítás / Gyakori Kérdések

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A hő, nedvesség és gőz hatására az idő folyamán a felületek elszíneződésére kerülhet sor. Ez egy teljesen normális jelenség, és nem jelenti a működőképesség csökkenését vagy a garanciális feltételek értelmében vett minőségromlást. Hibaelhárítás / gyakori kérdések ...
 • Page 69: Környezetvédelmi Útmutatások És Ártalmatlanítási Előírások

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Környezetvédelmi útmutatások és ártalmatlanítási előírások Az e szimbólummal megjelölt készülékek a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. A kiöregedett készülékek előírásos ártalmatlanításával környezeti károkat és saját egészsége...
 • Page 70: A Program Lefutása

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 A program lefutása Program Normál Laza Világos Világos Barnulási fok Közepes Gyors Közepes Gyors Sötét Sötét Súly (gramm) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Idő (óra) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13...
 • Page 71 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Teljes kiőrlésű Édes Világos Világos Barnulási fok Közepes Gyors Közepes Gyors Sötét Sötét Súly (gramm) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Idő (óra) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10...
 • Page 72 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Expressz Tészta Metélttészta Írós kenyér Világos Világos Barnulási fok Közepes Közepes Sötét Sötét Súly (gramm) 1000 1250 1000 1250 Időtartam (óra) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 Előmelegítés (perc) Dagasztás 1 (perc) Kelesztés 1 (perc)
 • Page 73 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Gluténmentes Kalács Gyümölcsíz Sütés Világos Világos Világos Barnulási fok Közepes Közepes Közepes Sötét Sötét Sötét Súly (gramm) 1000 1250 1000 1250 1:30 Időtartam (óra) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Előmelegítés (perc) Dagasztás 1 (perc) Kelesztés 1 (perc)
 • Page 74: Útmutatás A Garanciához És A Szervizeléshez

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Útmutatás a garanciához és a szervizeléshez A TARGA GmbH által nyújtott garancia Kedves vásárló! E készülék garanciája 3 év a vásárlás időpontjától számítva. A termék hibái esetén a vásárlóval szemben törvényes jogokkal rendelkezik. E törvényes jogokat a következőkben leírt garancia nem korlátozza.
 • Page 75 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Bármilyen kérés esetén a vásárlás bizonyítására tartsa készenlétben a kasszaszalagot és cikkszámot, vagy ha van ilyen a sorozatszámot. Amennyiben a telefonos megoldás nem lehetséges, a forródrót szolgáltatásunk a hiba okától függően egy szervizmegoldást kezdeményez. Szerviz Telefon: 061 –...
 • Page 76: Slovenščina

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Kazalo   Uvod ........................ 75   Ustrezna uporaba .................... 75   Vsebina paketa ....................75   Tehnični podatki ....................76   Varnostna opozorila ..................76   Avtorske pravice ....................79   Pred začetkom uporabe ................... 79  ...
 • Page 77: Uvod

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Uvod Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup aparata za peko kruha SilverCrest EDS SBB 850 B1, v nadaljevanju besedila imenovanega aparat za peko kruha. Kupili ste kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo.
 • Page 78: Tehnični Podatki

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Ta navodila za uporabo imajo platnice, ki jih lahko razgrnete. Na notranji strani platnic je slika aparata za peko kruha z oštevilčenimi sestavnimi deli. Številke označujejo naslednje dele: Slika A Slika B Okence Nastavek za gnetenje Pokrov Pekač...
 • Page 79 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEVARNOST! Aparat za peko kruha ni primeren za uporabo z zunanjim vklopnim časovnikom ali ločenim daljinskim sistemom za vklop. NEVARNOST! Ta aparat za peko kruha smejo uporabljati tudi otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez ustreznih izkušenj in znanja, če jih pri tem nadzira druga oseba ali če so bili...
 • Page 80 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEVARNOST! Pri peki nikoli ne smete prekoračiti največje količine 700 gramov moke in 1 1/4 zavojčka kvasa (največ 10 g), sicer lahko testo prestopi rob in povzroči požar. Obstaja nevarnost požara. NEVARNOST! Med delovanjem aparata za peko kruha je lahko temperatura površin, ki bi se jih lahko dotaknili, zelo visoka.
 • Page 81: Avtorske Pravice

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 OPOZORILO! Električni kabel (4) vedno primite za vtič in nikoli ne vlecite samega električnega kabla (4). OPOZORILO! Na električni kabel (4) ne postavljajte aparata za peko kruha, pohištva ali drugih težkih predmetov in pazite, da se kabel ne prepogne.
 • Page 82: Začetek Uporabe

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEVARNOST! Aparata za peko kruha nikoli ne segrevajte dlje kot 5 minut s praznim pekačem (7). Obstaja nevarnost pregrevanja in požara! Ob prvi uporabi storite naslednje: Le pri tej prvi uporabi vstavite prazen pekač (7), zaprite pokrov (2) in izberite program 12, kot je to opisano v poglavju „Programi“.
 • Page 83: Upravljalna Plošča

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Upravljalna plošča >>> Imena programov na sliki so v jeziku posamezne države, na sami napravi pa v angleščini <<< Zaslon Start/stop: Za zagon/zaustavitev naprave ali za brisanje nastavitve časovnika pritisnite to tipko in jo držite pritisnjeno, dokler se ne zasliši opozorilni zvok.
 • Page 84: Zaslon

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Zaslon Prikazi na zaslonu Prikaz teže (750 g/1000 g/1250 g) Funkcija REMOVE (RMV) Preostali čas delovanja (URE)/predizbira časa Izbrana zapečenost/hitri način Svetlo , Srednje , Temno , Hitro Izbrani program (1–12) Potek programov Dodajanje sestavin (ADD)
 • Page 85 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 1: Normalno (Regular) Ta program je primeren za peko belega ali mešanega kruha, ki je pretežno sestavljen iz pšenične ali ržene moke. Tako pečen kruh bo imel dokaj čvrsto konsistenco. Program 2: Rahlo (French) Ta program je primeren za peko rahlega kruha iz fino mlete moke.
 • Page 86: Časovnik

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 12: Peka (Bake) S tem programom lahko dopečete presvetel ali ne povsem pečen kruh in tako izboljšate rezultat peke. S tem programom lahko pečete tudi vnaprej pripravljene vrste testa. Upoštevajte, da se pri tem programu ne uporabi noben postopek gnetenja in mešanja. 60-minutnemu postopku peke sledi ohranjanje toplote do največ...
 • Page 87: Priprava Na Peko

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Ko aparat doseže čas za začetek programa, se to prikaže tudi s svetlečim indikatorjem LED . Poleg tega vas zaslon obvešča o trenutno aktivnem programskem koraku  Ko je postopek peke zaključen, se zasliši 10 opozorilnih zvokov.
 • Page 88: Peka Kruha

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Peka kruha Priprava/nastavitve  Vzemite pekač (7) navzgor iz aparata za peko kruha.  Nataknite 2 nastavka za gnetenje (6) vse do konca na pogonski osi v pekaču (7).  Dodajte sestavine po navedenem zaporedju v receptu v pekač (7). Praviloma se najprej dodajo tekočine, nato sladkor in sol.
 • Page 89: Konec Programa

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 tanke osi. Pri odstranjevanju kruha iz pekača (7) ga nastavki za gnetenje (6) ne bodo več raztrgali, hkrati pa boste kruh tudi lažje vzeli iz pekača. Sledite naslednjim korakom:  Po zadnji fazi gnetenja se zasliši 10 opozorilnih zvokov, na zaslonu pa utripa prikaz „RMV“...
 • Page 90: Vzdrževanje/Čiščenje

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Vzdrževanje/čiščenje Vzdrževanje OPOZORILO! Če se je aparat za peko kruha poškodoval, če je v notranjost ohišja stekla voda ali če so vanj zašli tuji predmeti, če je bil aparat za peko kruha izpostavljen dežju, če aparat za peko kruha ne deluje pravilno ali če je padel na tla, ga je treba popraviti.
 • Page 91: Odpravljanje Težav/Pogosta Vprašanja

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pekač, nastavki za gnetenje in druga oprema Površina pekača (7) in nastavkov za gnetenje (6) je prevlečena s slojem proti sprijemanju. Da ohranite brezhibno delovanje sloja proti sprijemanju, za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil in predmetov, ki bi lahko opraskali in poškodovali površino.
 • Page 92: Opombe Glede Okolja In Odlaganja Med Odpadke

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Po zagonu programa zaslon prikazuje „EE0“, „EE1“ ali „ELL“ Rešitev: Izklopite aparat za peko kruha in izvlecite električni vtič. Električni vtič nato ponovno priklopite v električno vtičnico. Če se sporočilo o napaki spet pojavi, se obrnite na servisno službo.
 • Page 93: Potek Programov

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Potek programov Program Normalno Rahlo Svetlo Svetlo Zapečenost Srednje Hitro Srednje Hitro Temno Temno Teža (v gramih) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Čas (v urah) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13...
 • Page 94 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Polnozrnato Sladko Svetlo Svetlo Zapečenost Srednje Hitro Srednje Hitro Temno Temno Teža (v gramih) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Čas (v urah) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10...
 • Page 95 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Ekspres Testo Testo za Kruh s pinjencem rezance Svetlo Svetlo Zapečenost Srednje Srednje Temno Temno Teža (v gramih) 1000 1250 1000 1250 Trajanje (v urah) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 Predgretje (v minutah)
 • Page 96 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Brezglutensko Kolači Marmelada Peka Svetlo Svetlo Svetlo Zapečenost Srednje Srednje Srednje Temno Temno Temno Teža (v gramih) 1000 1250 1000 1250 1:30 Trajanje (v urah) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Predgretje (v minutah)
 • Page 97: Nasveti Za Garancijo In Servisni Postopek

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Nasveti za garancijo in servisni postopek 36 mesecev garancije od dneva nakupa 1. S tem garancijskim listom jamčimo TARGA GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Page 98 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Service Telefon: 0800 – 80 88 7 E-pošto: service.SI@targa-online.com IAN: 102869 Proizvajalec TARGA GmbH Coesterweg 45 59494 SOEST GERMANY Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda 96 - Slovenščina...
 • Page 99: Česky

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Obsah   Úvod .........................98   Používání výrobku v souladu s jeho určením ............98   Obsah dodávky ....................98   Technické údaje ....................99   Bezpečnostní pokyny ..................99   Autorské právo ....................102   Před uvedením do provozu ................102  ...
 • Page 100: Úvod

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali automatickou domácí pekárnu chleba SilverCrest EDS SBB 850 B1. Tento výrobek je v textu dále označován jako automatická domácí pekárna chleba. Získali jste tak kvalitní výrobek s dlouhou životností.
 • Page 101: Technické Údaje

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Součástí tohoto návodu k obsluze je rozkládací obálka. Na vnitřní straně obálky je vyobrazena automatická domácí pekárna chleba s očíslovanými částmi. Jednotlivé číslice mají následující význam: obrázek A obrázek B průzor hnětací hák kryt pečicí forma větrací...
 • Page 102 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEBEZPEČÍ! Automatická domácí pekárna chleba není určena k provozu s externími spínacími hodinami ani se samostatným dálkovým ovládacím systémem. NEBEZPEČÍ! Tuto automatickou domácí pekárnu chleba mohou používat děti ve věku od 8 let i osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností...
 • Page 103 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEBEZPEČÍ! Co do množství se při pečení nikdy nesmí překročit 700 g mouky a 1 1/4 balíčku kvasnic (max. 10 g). Jinak by těsto mohlo přetéct a způsobit požár. Hrozí nebezpečí požáru. NEBEZPEČÍ! Během provozu může být teplota ploch automatické domácí pekárny chleba, kterých je možné...
 • Page 104: Autorské Právo

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 VAROVÁNÍ! Napájecí kabel (4) vždy držte za zástrčku a nikdy netahejte za samotný napájecí kabel (4). VAROVÁNÍ! Nestavte na napájecí kabel (4) automatickou domácí pekárnu chleba, nábytek ani jiné těžké předměty a dbejte na to, aby se kabel nelámal.
 • Page 105: Uvedení Do Provozu

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Při prvním uvádění do provozu postupujte následovně: Pouze při tomto prvním uvádění do provozu vsaďte dovnitř prázdnou pečicí formu (7), zavřete kryt (2) a vyberte program 12, jak je popsán v kapitole „Programy“. Stisknutím tlačítka můžete...
 • Page 106: Ovládací Panel

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Ovládací panel >>> Označení programů na obrázku v místním jazyce, na přístroji v angličtině <<< Displej Start/Stop: Stiskněte toto tlačítko tak, aby zazněl signální tón. Přístroj se tím spustí/vypne nebo se vymaže nastavení časovače. Stupeň zhnědnutí / rychlý režim: Nastavení stupně zhnědnutí (světlý, střední, tmavý) nebo rychlého režimu.
 • Page 107: Displej

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Displej Zobrazení na displeji zobrazení hmotností (750 g / 1000 g / 1250 g) funkce REMOVE (RMV) zbývající provozní doba (hodiny) / předvolba času zvolený stupeň zhnědnutí / rychlý režim světlý , střední , tmavý...
 • Page 108 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 1: Normální (Regular) Tento program se hodí k pečení bílých či míchaných chlebů, které jsou z největší části složené z pšeničné nebo žitné mouky. Získáte tak chleby hutné konzistence. Program 2: Nadýchaný (French) K pečení lehkých chlebů z dobře namletých mouk se hodí tento program. Zpravidla získáte nadýchané...
 • Page 109: Časovač

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 12: Pečení (Bake) Pomocí tohoto programu můžete dopéct příliš světlé nebo ne zcela propečené chleby, a zajistit tak optimální výsledek pečení. Tento program rovněž umožňuje pečení hotových těst. Mějte na paměti, že u tohoto programu nedochází k žádnému hnětení ani kynutí. Po 60minutovém pečení následuje maximálně...
 • Page 110: Příprava Pečení

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Jakmile bude dosažen okamžik zahájení programu, rozsvítí se provozní LED dioda . Displej vás kromě toho bude informovat o právě aktivním kroku programu  Konec pečení je signalizován 10 signálními tóny. Na displeji se zobrazuje hodnota 0:00.
 • Page 111: Pečení Chleba

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pečení chleba Příprava/nastavení  Vyjměte pečicí formu (7) z automatické domácí pekárny chleba směrem nahoru.  Nastrčte 2 hnětací háky (6) až na doraz na hnací osy uvnitř pečicí formy (7).  Dejte do pečicí formy (7) potřebné přísady v pořadí uvedeném ve vašem receptu. Zpravidla se nejdříve přidávají...
 • Page 112: Konec Programu

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 způsobovány už jen tenkými osami. Při vyjímání z pečicí formy (7) chléb již není potrhán hnětacími háky (6) a rovněž ho lze vyjmout snáz. Postupujte následovně:  Po poslední fázi hnětení zazní 10 signálních tónů a na displeji se rozbliká...
 • Page 113: Údržba/Čištění

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Údržba/čištění Údržba VAROVÁNÍ! Údržbu je nutné provést v případě, že došlo k poškození automatické domácí pekárny chleba, dovnitř do automatické domácí pekárny chleba vnikla kapalina nebo cizí předmět, automatická domácí pekárna chleba byla vystavena dešti nebo vlhku, automatická...
 • Page 114 SilverCrest EDS SBB 850 B1  Nyní prostor na pečení, kryt (2) a plášť přístroje osušte měkkým, suchým hadříkem.  Pokud jste předtím odstranili kryt (2), opět ho nasaďte. Pečicí forma, hnětací háky a další příslušenství Povrchy pečicí formy (7) a hnětacích háků (6) jsou opatřené protipřilnavou vrstvou. Aby funkce této protipřilnavé...
 • Page 115: Odstraňování Chyb / Časté Otázky

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Odstraňování chyb / časté otázky  Indikace „HHH“ na displeji Problém: Byl spuštěn program, ačkoliv automatická domácí pekárna chleba po posledním pečení ještě dostatečně nevychladla. Řešení: Zastavte program a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte automatickou domácí pekárnu chleba s otevřeným krytem (2) 20–30 minut vychladnout.
 • Page 116: Informace K Ochraně Životního Prostředí A Údaje K Likvidaci

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Informace k ochraně životního prostředí a údaje k likvidaci Na tímto symbolem označené přístroje se vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Veškeré vysloužilé elektrické a elektronické přístroje se musí likvidovat odděleně od domovního odpadu prostřednictvím příslušných státem stanovených subjektů.
 • Page 117: Průběh Programů

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Průběh programů Program Normální Nadýchaný Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Rychle Střední Rychle Tmavý Tmavý Hmotnost (gramy) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Čas (hodiny) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13 3:18...
 • Page 118 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Celozrnný Sladký Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Rychle Střední Rychle Tmavý Tmavý Hmotnost (gramy) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Čas (hodiny) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10 2:10...
 • Page 119 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Expres Těsto Nudlové těsto Podmáslový chléb Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Střední Tmavý Tmavý Hmotnost (gramy) 1000 1250 1000 1250 Čas (hodiny) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 Předehřívání (minuty) Hnětení 1 (minuty) Kynutí...
 • Page 120 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Bezlepkový Koláč Marmeláda Pečení Světlý Světlý Světlý Stupeň zhnědnutí Střední Střední Střední Tmavý Tmavý Tmavý Hmotnost (gramy) 1000 1250 1000 1250 1:30 Čas (hodiny) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Předehřívání (minuty) Hnětení 1 (minuty) Kynutí...
 • Page 121: Informace K Záruce A Servisu

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Informace k záruce a servisu Záruka TARGA GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Na přístroj obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto produktu můžete vůči prodávajícímu uplatnit svá zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.
 • Page 122 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pro případ, že není možné telefonické řešení, zahájí naše zákaznická linka v závislosti na příčině chyby další servisní postup. Servis Telefon: 2 – 39 000 290 E-mailový: service.CZ@targa-online.com IAN: 102869 Výrobce Uvědomte si, prosím, že následující adresa není adresou servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené...
 • Page 123: Slovenčina

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Obsah   Úvod .......................122   Používanie primerané účelu ................122   Obsah dodávky ....................122   Technické údaje ....................123   Bezpečnostné pokyny ..................123   Autorské práva ....................126   Pred uvedením do prevádzky .................126   Prvé uvedenie do prevádzky ................126  ...
 • Page 124: Úvod

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Úvod Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre domácu pekárničku SilverCrest EDS SBB 850 B1, v ďalšom texte uvedenú ako pekárnička. Získali ste tým kvalitný výrobok s dlhou životnosťou. Tento návod na používanie obsahuje nielen dôležité pokyny na bezpečné používanie prístroja, ale aj pokyny a informácie týkajúce sa jeho každodenného používania a likvidácie.
 • Page 125: Technické Údaje

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Tento návod obsahuje roztvárací obal. Na vnútornej strane obalu je zobrazená pekárnička s očíslovanými dielmi. Číslice majú tento význam: Obrázok A Obrázok B Priezor Miesiaci hák Veko Nádoba na pečenie Vetracie otvory Odmerka Sieťová šnúra Odmerná...
 • Page 126 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEBEZPEČENSTVO! Pekárnička nie je určená na používanie s externým časovým spínačom ani so samostatným systémom diaľkového ovládania. NEBEZPEČENSTVO! Túto pekárničku môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú...
 • Page 127 SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEBEZPEČENSTVO! Nikdy neprekročte pri pečení množstvo 700 g múky a 1 1/4 balíčka droždia (maximálne 10 g), inak môže cesto pretiecť a spôsobiť požiar. Hrozí nebezpečenstvo požiaru. NEBEZPEČENSTVO! Počas prevádzky môže byť teplota povrchov pekárničky, ktorých sa dá...
 • Page 128: Autorské Práva

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 VAROVANIE! Sieťovú šnúru (4) vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy neťahajte za samotnú šnúru(4). VAROVANIE! Na sieťovú šnúru (4) neklaďte pekárničku, nábytok ani iné ťažké predmety a dajte pozor aj na to, aby sa šnúra nikde nezalomila.
 • Page 129: Uvedenie Do Prevádzky

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 NEBEZPEČENSTVO! Nenechajte pekárničku zohrievať dlhšie než 5 minút s prázdnou nádobou na pečenie (7). Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a požiaru. Pri prvom uvedení do prevádzky postupujte takto: Len pri tomto prvom uvedení do prevádzky vložte prázdnu nádobu na pečenie (7), zatvorte veko (2) a podľa postupu uvedeného v kapitole „Programy“...
 • Page 130: Ovládací Panel

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Ovládací panel >>> Označenie programov je na obrázku v miestnom jazyku, na prístroji v angličtine <<< Displej Štart/Stop: Stlačte toto tlačidlo, až zaznie pípnutie, čím zapnete/vypnete prístroj alebo vymažete nastavenie časovača. Stupeň zhnednutia/Rýchly režim: Nastavenie stupňa zhnednutia (svetlý, stredný, tmavý) alebo rýchleho režimu (rýchlo).
 • Page 131: Displej

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Displej Údaje na displeji Hmotnosť (750 g/1000 g/1250 g) Funkcia REMOVE (RMV) Zvyšná doba (hodiny)/Nastavený čas Zvolený stupeň zhnednutia/Rýchly režim: Svetlý , Stredný , Tmavý , Rýchlo Zvolený program (1 – 12) Priebeh programu Pridanie surovín (ADD) Programy Pekárnička má...
 • Page 132 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 1: Normálny (Regular) Tento program je vhodný na pečenie bieleho alebo zmiešaného chleba, ktorý sa robí z väčšej časti z pšeničnej alebo ražnej múky. Získate chlieb s kompaktnou konzistenciou. Program 2: Kyprý (French) Tento program je vhodný na pečenie ľahkého chleba z dobre namletých múk. Spravidla získate kyprý...
 • Page 133: Časovač

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program 12: Pečenie (Bake) Tento program vám umožní svetlý alebo nedopečený chlieb dopiecť a optimalizovať tak výsledok pečenia. Taktiež môžete týmto programom upiecť hotové cesto. Nezabudnite, že v tomto programe celkom odpadá akékoľvek miesenie a kysnutie. Po 60-minútovom pečení nasleduje udržiavanie v teple maximálne jednu hodinu.
 • Page 134: Príprava Pečenia

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Nastavenie časovača potvrďte stlačením tlačidla . Na displeji bliká dvojbodka, kontrolka LED bliká modro a nastavený čas začne bežať.  Keď sa dosiahne čas začatia programu, prejaví sa to trvalým svietením kontrolky LED Okrem toho sa na displeji ukazuje práve bežiaci krok programu...
 • Page 135: Pečenie Chleba

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pri odmeriavaní množstva surovín dávajte pozor na to, aby ste sa čo najpresnejšie držali množstiev uvedených v receptoch. Len tak dosiahnete požadovaný výsledok. Pečenie chleba Príprava a nastavenie  Vyberte nádobu na pečenie (7) z pekárničky smerom nahor.
 • Page 136: Funkcia Remove

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Funkcia Remove Táto funkcia vám umožňuje vybrať miesiace háky (6) pred začatím pečenia. Nie je to bezpodmienečne nutné, má to však výhodu v tom, že rušivé diery v hotovom chlebe budú o niečo menšie, lebo ich vytvoria len tenké hriadele. Chlieb sa pri vyberaní z nádoby na pečenie (7) miesiacimi hákmi (6) nenatrhne a bude sa dať...
 • Page 137: Údržba A Čistenie

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 uvoľnil. Na uvoľnenie chleba z nádoby na pečenie (7) nepoužívajte žiadne kovové predmety. Nepriľnavá vrstva by sa tým mohla poškodiť. Ak sa miesiace háky (6) neuvoľnia z chleba, vyberte ich vyberačom miesiacich hákov (10). Údržba a čistenie Údržba...
 • Page 138 SilverCrest EDS SBB 850 B1  Potom vyčistite veko (2) a teleso prístroja takisto navlhčenou utierkou alebo mäkkou špongiou.  Mäkkou suchou utierkou dobre osušte priestor na pečenie, veko (2) a teleso prístroja.  Ak ste predtým sňali veko (2) z pekárničky, nasaďte ho teraz späť.
 • Page 139: Odstraňovanie Porúch/Časté Otázky

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Odstraňovanie porúch/Časté otázky  Údaj na displeji „HHH“ Problém: Bol spustený program, hoci pekárnička ešte nie je po poslednom pečení dostatočne vychladnutá. Odstránenie: Zastavte program a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nechajte pekárničku s otvoreným vekom (2) 20 - 30 minút chladnúť.
 • Page 140: Životné Prostredie A Likvidácia Prístroja

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Životné prostredie a likvidácia prístroja Na týmto symbolom označené prístroje sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU. Všetky staré elektrické a elektronické prístroje sa musia likvidovať oddelene od domového odpadu na štátom určených miestach. Správnou likvidáciou starých prístrojov zabránite poškodeniu životného prostredia a ohrozeniu vášho vlastného zdravia.
 • Page 141: Priebeh Programu

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Priebeh programu Program Normálny Kyprý Svetlý Svetlý Stupeň zhnednutia Stredný Rýchlo Stredný Rýchlo Tmavý Tmavý Hmotnosť (gramy) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Čas (hodiny) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13 3:18...
 • Page 142 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Celozrnný Sladký Svetlý Svetlý Stupeň zhnednutia Stredný Rýchlo Stredný Rýchlo Tmavý Tmavý Hmotnosť (gramy) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Čas (hodiny) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10 2:10...
 • Page 143 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Expres Cesto Cesto na Cmarový chlieb rezance Svetlý Svetlý Stupeň zhnednutia Stredný Stredný Tmavý Tmavý Hmotnosť (gramy) 1000 1250 1000 1250 Trvanie (hodiny) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 Predhrievanie (min) 1. miesenie (min) 1.
 • Page 144 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Program Bezlepkový Koláč Lekvár Pečenie Svetlý Svetlý Svetlý Stupeň zhnednutia Stredný Stredný Stredný Tmavý Tmavý Tmavý Hmotnosť (gramy) 1000 1250 1000 1250 1:30 Trvanie (hodiny) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Predhrievanie (min) 1. miesenie (min) 1.
 • Page 145: Pokyny K Záruke A Zabezpečeniu Servisu

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pokyny k záruke a zabezpečeniu servisu Záruka spoločnosti TARGA GmbH Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte voči jeho predajcovi zákonné práva. Tieto zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou, ktorá...
 • Page 146 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Pri každej požiadavke majte poruke účtenku a číslo výrobku príp. jeho výrobné číslo ako doklad o kúpe. V prípade, že telefonické vyriešenie nie je možné, v závislosti od príčiny chyby zákaznícky servis zariadi ďalšie služby.
 • Page 147: Deutsch

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Inhaltsverzeichnis   Einleitung ......................146   Bestimmungsgemäße Verwendung ..............146   Lieferumfang ....................146   Technische Daten .....................147   Sicherheitshinweise ..................147   Urheberrecht ....................150   Vor der Inbetriebnahme ..................150   Erstinbetriebnahme ..................150   Inbetriebnahme ....................151   Leistungsumfang ..........................151  ...
 • Page 148: Einleitung

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für den SilverCrest Brotbackautomaten EDS SBB 850 B1, nachfolgend als Brotbackautomat bezeichnet, entschieden haben. Sie haben damit ein hochwertiges und langlebiges Produkt erstanden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Gebrauch des Gerätes, sowie Hinweise und Informationen zur täglichen Verwendung und zur Entsorgung.
 • Page 149: Technische Daten

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des Umschlags ist der Brotbackautomat mit einer Bezifferung abgebildet. Die Ziffern haben folgende Bedeutung: Abbildung A Abbildung B Sichtfenster Knethaken Abdeckung Backform Belüftungsschlitze Messbecher Netzkabel Messlöffel...
 • Page 150 SilverCrest EDS SBB 850 B1 GEFAHR! Der Brotbackautomat ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden. GEFAHR! Dieser Brotbackautomat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des...
 • Page 151 SilverCrest EDS SBB 850 B1 GEFAHR! Die Menge von 700 Gramm Mehl und 1 1/4 Päckchen Hefe (maximal 10g) darf beim Backen niemals überschritten werden, da ansonsten der Teig überlaufen und einen Brand verursachen kann. Es besteht Brandgefahr. GEFAHR! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Flächen des Brotbackautomaten sehr hoch sein.
 • Page 152: Urheberrecht

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 WARNUNG! Fassen Sie das Netzkabel (4) immer am Stecker an und ziehen Sie nicht am Netzkabel (4) selbst. WARNUNG! Stellen Sie weder den Brotbackautomaten, Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf das Netzkabel (4) und achten Sie darauf, dass dieses nicht geknickt wird.
 • Page 153: Inbetriebnahme

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 GEFAHR! Lassen Sie den Brotbackautomaten keinesfalls länger als 5 Minuten mit leerer Backform (7) aufheizen. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr! Gehen Sie bei der Erstinbetriebnahme folgendermaßen vor: Nur bei dieser ersten Inbetriebnahme setzen Sie die leere Backform (7) ein, schließen die Abdeckung (2) und wählen Programm 12, wie im Kapitel „Programme“...
 • Page 154: Das Bedienfeld

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Das Bedienfeld Display Start / Stop: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung, Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil über dem gewünschten Symbol steht.
 • Page 155: Das Display

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Das Display Displayanzeigen Gewichtsanzeige (750g / 1000g / 1250g) REMOVE-Funktion (RMV) Restbetriebszeit (STD) / Zeitvorwahl Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell , Mittel , Dunkel , Schnell Gewähltes Programm (1 – 12) Programmablauf Zugabe von Zutaten (ADD)
 • Page 156 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programm 1: Normal Dieses Programm eignet sich für das Backen von Weiß- oder Mischbroten, die zum größten Teil aus Weizen- oder Roggenmehl bestehen. Sie erhalten Brote von kompakter Konsistenz. Programm 2: Locker Zum Backen leichter Brote aus gut gemahlenen Mehlen eignet sich dieses Program. In der Regel erhalten Sie lockere Brote mit einer knusprigen Kruste.
 • Page 157: Der Timer

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programm 12: Backen Dieses Programm gibt Ihnen die Möglickeit, zu helle oder nicht ganz durchgebackene Brote nachzubacken und so das Backergebnis zu optimieren. Auch können Sie mit diesem Programm Fertigteige backen. Beachten Sie, dass bei diesem Programm alle Knet- und Ruhevorgänge vollständig entfallen.
 • Page 158: Backen Vorbereiten

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Mit der Taste können Sie die vorgenommene Verschiebung um jeweils 10 Minuten verkürzen.  Bestätigen Sie die Timereinstellung durch Drücken der Taste . Im Display blinkt der Doppelpunkt, die Betriebs-LED blinkt blau und die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen.
 • Page 159: Brot Backen

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  1 Messbecher mit Messskala für Flüssigkeiten  1 großer Messlöffel, der Inhalt entspricht einem Esslöffel (EL)  1 kleiner Messlöffel, der Inhalt entspricht einem Teelöffel (TL) Achten Sie beim Abmessen der Zutaten darauf, dass Sie sich möglichst exakt an die Mengenangaben in den Rezepten halten.
 • Page 160: Remove-Funktion

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Sie können den Ablauf der Programme und die einzelnen Arbeitsschritte durch das Sichtfenster (1) in der Abdeckung (2) beobachten. Öffnen Sie die Abdeckung (2) niemals während der Geh- oder Backphase, um ein Zusammenfallen des Brotes zu vermeiden.
 • Page 161: Brot Entnehmen

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Brot entnehmen GEFAHR! Verwenden Sie zum Entnehmen der Backform (7) Topflappen oder ziehen Sie Ofenhandschuhe an. Es besteht Verbrennungsgefahr. Das Brot lässt sich leichter aus der Backform (7) entfernen, wenn Sie es nach dem Backen noch mindestens 30 Minuten in der Backform (7) belassen (Warmhaltephase).
 • Page 162 SilverCrest EDS SBB 850 B1 GEFAHR! Warten Sie, bis der Brotbackautomat ganz abgekühlt ist. Andernfalls besteht Gefahr durch Verbrennungen! Geräte- und Zubehörteile des Brotbackautomaten sind nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie zur Reinigung des Brotbackautomaten keine chemischen Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sie vermeiden dadurch Schäden am Brotbackautomaten und Reinigungsrückstände in den nächsten Broten.
 • Page 163: Fehlerbehebung / Häufige Fragen

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Reinigen Sie den Inneraum der Backform (7) mit warmem Wasser, etwas mildem Spülmittel und einer Spülbürste. Bei hartnäckigen Verkrustungen füllen Sie die Backform (7) mit warmem Wasser und geben Sie mildes Spülmittel dazu. Warten Sie bis die Verkrustungen gelöst sind und Sie diese mit einer Spülbürste entfernen können.
 • Page 164: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  SilverCrest EDS SBB 850 B1  Der Motor dreht, aber der Teig wird nicht gerührt Lösung: Prüfen Sie, ob Backform (7) und Knethaken (6) richtig eingerastet sind.  Brotbackautomat zerkleinert Obst und Nüsse Lösung: Geben Sie Zutaten wie Obst und Nüsse möglichst erst zum Teig, wenn das Signal ertönt und „ADD“...
 • Page 165: Programmablauf

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programmablauf Programm 1. Normal 2. Locker Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell Dunkel Dunkel Gewicht (Gramm) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Zeit (Stunden) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13 3:18...
 • Page 166 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programm 3. Vollkorn 4. Süß Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Schnell Mittel Schnell Dunkel Dunkel Gewicht (Gramm) 1000 1250 1000 1250 1000 1250 1000 1250 Zeit (Stunden) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10...
 • Page 167 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programm Express Teig Nudelteig Buttermilchbrot Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Mittel Dunkel Dunkel Gewicht (Gramm) 1000 1250 1000 1250 Dauer (Stunden) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 Vorheizen (Min.) Kneten 1 (Min.) Gehen 1 (Min.) Kneten 2 (Min.)
 • Page 168 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Programm Glutenfrei Kuchen Marmelade Backen Hell Hell Hell Bräunungsgrad Mittel Mittel Mittel Dunkel Dunkel Dunkel Gewicht (Gramm) 1000 1250 1000 1250 1:30 Dauer (Stunden) 1:37 1:41 1:45 1:35 1:40 1:20 1:00 Vorheizen (Min.) Kneten 1 (Min.) Gehen 1 (Min.)
 • Page 169: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  SilverCrest EDS SBB 850 B1 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Garantie der TARGA GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 170 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.
 • Page 171 SilverCrest EDS SBB 850 B1 Deutsch - 169...

Table of Contents