Download  Print this page

Sikkerhetsanvisninger; Ta I Bruk; Beskrivelse Av Apparatet - Kärcher EB 30/1 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sikkerhetsanvisninger

I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen
må det tas hensyn til lokale, generelle for-
skrifter vedrørende sikkerhet og forebyg-
ging av ulykker.
Fare for personskader
Maskinen inneholder roterende børster,
stikk ikke under noen omstendigheter
finger eller verktøy inn i maskinen når
den går!
Ved pleie og vedlikehold av maskinen
skal batteriene tas ut!
Anvisninger for batteri og ladeapparat
Lading av batteriene skal kun gjøres med
vedlagte originale ladeapparat eller annet
ladeapparat godkjent av KÄRCHER.
Før all bruk skal ladeapparat og batteri-
pakke kontrolleres for skader. Skadede
apparater skal ikke brukes, skadede
deler skal bare repareres av fagfolk.
Bruk ikke ladeapparat i skitten eller våt
tilstand.
Nettspenningen må stemme overens
med angitt spenning på typeskiltet på
ladeapparatet.
Ladeapparatet skal ikke brukes i ek-
splosjonsfarlige omgivelser.
Det skal ikke komme metalldeler bort i
kontakten på batteriholderen, fare for
kortslutning.
Ladeapparatet skal bare brukes til la-
ding av godkjente batteripakker.
Sett bare rene og tørre batteripakker
inn i adapteren på ladeapparatet.
Ikke lad opp vanlige batterier (primær-
celler), fare for eksplosjon.
Ikke lad skadede batteripakker. Skift ut
skadede batteripakker.
Ikke oppbevar batteripakker sammen
med metalldeler, fare for kortslutning.
Kast ikke batteripakker i ilden eller i
husholdningsavfall.
Unngå kontakt med væske som komm-
mer ut av defekte batterier. Ved ufrivillig
kontakt må du straks skylle bort væs-
ken ved hjelp av vann. Ved kontakt med
øynene skal du kontakte lege.
Symboler på maskinen
Beskytt ladeapparatet mot fuktighet
og lagre det tørt. Apparatet er bare
egnet for bruk innendørs, må ikke ut-
settes for regn.

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i
pakken er komplett og uskadd. Kontakt din
forhandler ved eventuelle transportskader.
Merk: Illustrasjoner av maskinen og betje-
ningen av den finner du på side 2.
1 Kardangledd med låsing
2 Av/på fotbryter
3 Avtagbart batteri
4 Reservebatteri
(kun EB 30/1 Adv)
5 Låseknapp batteri
6 Avtagbar smussbeholder
7 Lås, smussbeholder
8 Hus
9 Skiftbar børstevalse
10 Låseknapp, børstevalse
11 Teleskopskaft, regulerbart
12 Dreiehåndtak for høyderegulering
13 Håndtak
14 Ladeapparat med indikator for ladepro-
sessen og ladekabel
(kun EB 30/1)
15 Hurtigladeapparat
(kun EB 30/1 Adv)
– 2
NO

Ta i bruk

53

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: