Download  Print this page

Advertisement

Prije prve uporabe Vašeg uređa-
ja pročitajte ove originalne radne

Hrvatski

upute, postupajte prema njima i sačuvajte
ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni-
ka.
Pregled sadržaja
Namjensko korištenje. . . . .
Zaštita okoliša . . . . . . . . . .
Simboli u uputama za rad .
Sigurnosni napuci. . . . . . . .
Stavljanje u pogon . . . . . . .
U radu . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Skladištenje . . . . . . . . . . . .
Njega i održavanje . . . . . . .
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . .
EZ izjava o usklađenosti . .
Tehnički podaci. . . . . . . . . .
Namjensko korištenje
Ovaj uređaj je prikladan za profesional-
nu primjenu, npr. u hotelima, školama,
bolnicama, tvornicama, prodavaonica-
ma, uredima i ostalim poslovnim prosto-
rima s priborom i pričuvnim dijelovima
koje odobrava Kärcher.
Ovaj aparat je samo pod određenim
uvjetima podesan za čišćenje tepiha
dugih vlakana.
Ovaj aparat nije podesan za čišćenje
mokrih podnih obloga.
Ovaj aparat nije podesan za čišćenje
hrapavog betona te šljunkovitih i sličnih
površina.
Svako korištenje izvan toga smatra se ne-
namjenskim, a za oštećenja do kojih pritom
dođe proizvođač ne preuzima nikakvu od-
govornost, već sav rizik snosi samo kori-
snik.
126
HR . . .1
HR . . .1
HR . . .1
HR . . .2
HR . . .2
HR . . .3
HR . . .4
HR . . .4
HR . . .4
HR . . .4
HR . . .5
Prije odnošenja uređaja na otpad izvadite
HR . . .6
ugrađenu bateriju i zbrinite ju na ekološki
primjeren način!
Ne otvarajte bateriju, jer postoji opasnost
od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražu-
jućih isparenja ili nagrizajućih tekućina.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputama za rad
Opasnost
Za neposredno prijeteću opasnost koja za
posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili
smrt.
Upozorenje
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.
Oprez
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijal-
nu štetu.
– 1
HR
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu re-
ciklirati. Molimo Vas da ambala-
žu ne odlažete u kućne otpatke,
već ih predajte kao sekundarne
sirovine.
Stari uređaji sadrže vrijedne
materijale koji se mogu reciklira-
ti te bi ih stoga trebalo predati
kao sekundarne sirovine. Pri-
marne i punjive baterije sadrže
tvari koje ne smiju dospjeti u
okoliš. Stoga Vas molimo da
stare uređaje, primarne i punjive
baterije zbrinete preko odgova-
rajućih sabirnih sustava.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: