Download  Print this page

Advertisement

Teleskooppivarren ja käsikahvan
asentaminen sekä korkeuden
säätäminen
katso kuva 2
Teleskooppivarsi koostuu 3 osasta. Huo-
lehdi, että osat kiinnittyvät toisiinsa asen-
nusvaiheessa.
 Aseta käsikahva pidempään kiertokah-
valla varustettuun varteen.
 Työnnä pidempi ja lyhyempi varsi yh-
teen lukituspinnettä samanaikaisesti
painaen.
 Työnnä täydellinen varsi lukitsinpinne
edellä laitteen niveleen.
 Vapauta kiertokahva ja vedä varsi ha-
luamaasi työskentelypituuteen, käännä
käsikahva oikeaan asentoon ja kierrä
kiertokahva kiinni.
Akun lataaminen
katso kuva 3
Akkua ei ole toimitusvaiheessa vielä ladat-
tu. Lataa akku ennen käyttöönottoa ja tar-
vittaessa.
Huomautus: Akku voidaan ladata ainoas-
taan irrallisena.
 Liitä akku latauslaitteeseen latausjoh-
dolla tai kytke akku latauslaitteen pis-
tokkeeseen.
 Työnnä toimituksessa mukana seuraa-
va latauslaite asianmukaiseen pistora-
siaan.
Latauskäytön valo palaa punaisena. Akku
latautuu.
Tyhjän akun latausaika
Latauslai-
NiCd
te
6.654-
186.0
BC 1/0.1
12 h
BC 1/0.45
--
BC 1/1.8
50 min
Ohje: Kun latausaika ylittyy, latauslaite siir-
tyy kunnossapitovaraukseen. Latauskäy-
tön valo palaa edelleen punaisena.
66
Li-Ion
Li-Ion
6.654-
6.654-
257.0
273.0
--
--
3 h
6 h
45 min
90 min
Akun asettaminen paikoilleen
katso kuva 4
 Työnnä akku kiinnittimeensä ja lukitse se.
Teleskooppivarren lukitus/
vapautus sivusuunnassa
katso kuva 5
Pitkänukkaisten mattojen puhdistamista
varten kardaaninivel voidaan lukita paikol-
leen siten, että teleskooppivarren sivuttais-
liike on estettynä
Teleskooppivarren lukitus sivusuun-
nassa:
 Paina lukitusta, työnnä alas ja napsauta
lukitukseen.
Teleskooppivarren vapautus:
 Paina lukitusta, työnnä ylös ja napsauta
lukitukseen.
Työskentelyn aloittaminen
katso kuva 6
 Kytke laite päälle painamalla jalkakyt-
kintä (päälle/pois).
 Puhdista liikuttamalla laitetta eteen- ja
taaksepäin.
 Kun puhdistat reunojen läheisyydestä,
käytä oikeaa puolta (akun puolta).
Työskentelyn keskeyttäminen
katso kuva 7
 Kytke laite pois päältä painamalla jalka-
kytkintä (päälle/pois).
 Jotta teleskooppivarsi pysyy paikoil-
laan, aseta se tauon ajaksi pystysuo-
raan, lukitus pitää varren siinä
asennossa.
Työskentelyn päättäminen
 Kytke laite pois päältä lopettaessasi
työskentelyn.
 Tyhjennä lika-astia jokaisen puhdistus-
kerran jälkeen.
 Löysää akun lukitus ja poista akku pak-
kauksestaan.
 Lataa akku.
– 3
FI
Käyttö

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: