Download  Print this page

Sigurnosne Napomene; Stavljanje U Pogon - Kärcher EB 30/1 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sigurnosne napomene

Osim ovih napomena u radnom uputstvu
moraju se uvažavati i opšte sigurnosne
napomene kao i zakonski propisi o zaštiti
na radu.
Opasnost od povreda
Aparat sadrži rotirajuću valjkastu četku,
stoga za vreme rada ni u kom slučaju
ne smete zahvatati u njega alatom ili
prstima!
Za radove na nezi i održavanju
prethodno treba izvaditi bateriju iz
aparata!
Napomene o bateriji i punjaču
Za punjenje baterije u aparatu smeju da
se koriste samo priložen originalni
punjač ili punjači odobreni od strane
KÄRCHERa.
Proverite pre svakog korišćenja da
punjač i komplet baterija nisu oštećeni.
Oštećene aparate nemojte koristiti, a
popravku oštećenih delova prepustite
isključivo stručnom osoblju.
Punjač ne sme da se koristi ako je
zaprljan ili mokar.
Napon strujne mreže mora biti jednak
naponu navedenom na natpisnoj pločici
punjača.
Punjač ne sme raditi na mestima gde
postoji opasnost od eksplozija.
Na kontakte adaptera ne sme dospeti
metal, jer postoji opasnost od kratkog
spoja.
Punjač se sme koristiti samo za
punjenje odobrenih kompleta baterija.
Na adapter se smeju postavljati samo
čisti i suvi kompleti baterija.
Nemojte puniti obične (primarne)
baterije, postoji opasnost od eksplozije.
Nemojte puniti oštećene komplete
baterija. Zamenite oštećene komplete
baterija.
Komplete baterija nemojte čuvati
zajedno sa metalnim predmetima, jer
postoji opasnost od kratkog spoja.
Nemojte ih bacati u vatru ni u kućni
otpad.
Izbegavajte kontakt sa tečnošću koja
curi iz neispravnih baterija. U slučaju
nehotičnog dodirivanja odgovarajuća
mesta isperite vodom. Ukoliko tečnost
dođe u kontakt sa očima obratite se
osim toga i lekaru.
Simboli na aparatu
Štitite punjač od vlage i čuvajte ga
na suvom mestu. Aparat je prikladan
samo za korišćenje u zatvorenim
prostorijama. Nemojte ga izlagati
kiši.

Stavljanje u pogon

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u
sadržini paketa delova koji nedostaju ili
oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja
obavestite Vašeg prodavca.
Napomena: Prikazi aparata i načina
rukovanja nalaze se na stranici 2.
1 Kardanski zglob sa bravicom
2 nožni uključno/isključni prekidač
3 odvojiva baterija
4 Rezervna baterija
(samo EB 30/1 Adv)
5 dugme za odglavljivanje baterije
6 odvojiva posuda za prljavštinu
7 brava posude za prljavštinu
8 kućište
9 valjkasta četka, može se zameniti
10 dugme za odglavljivanje, valjkasta
četka
11 teleskopska šipka, podesiva po visini
12 obrtna ručka za podešavanje visine
13 drška
14 punjač sa indikatorom punjenja i
kablom
(samo EB 30/1)
15 punjač za brzo punjenje
(samo EB 30/1 Adv)
– 2
SR
Opis uređaja
133

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: