Download  Print this page

Advertisement

Pre prve upotrebe Vašeg
uređaja pročitajte ove originalno

Srpski

uputstvo za rad, postupajte prema njemu i
sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za
sledećeg vlasnika.
Pregled sadržaja
Namensko korišćenje. . . . .
Zaštita životne sredine . . . .
Simboli u uputstvu za rad. .
Stavljanje u pogon . . . . . . .
Rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Skladištenje . . . . . . . . . . . .
Nega i održavanje . . . . . . .
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . .
propisima EZ . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci. . . . . . . . . .
Namensko korišćenje
Ovaj uređaj je prikladan za
-
profesionalnu primenu, npr. u hotelima,
školama, bolnicama, fabrikama,
prodavnicama, kancelarijama i ostalim
poslovnim prostorima s priborom i
rezervnim delovima koje odobrava
Kärcher.
Ovaj aparat je samo pod određenim
-
uslovima podesan za čišćenje tepiha
dugih vlakana.
Ovaj aparat nije podesan za čišćenje
-
mokrih podnih obloga.
Ovaj aparat nije podesan za čišćenje
-
hrapavog betona kao i šljunkovitih i
sličnih površina.
Svako korišćenje izvan toga smatra se
nenamenskim, a za oštećenja do kojih
pritom dođe proizvođač ne preuzima
nikakvu odgovornost, već sav rizik snosi
samo korisnik.
132
SR . . .1
SR . . .1
SR . . .1
SR . . .3
Pre odnošenja uređaja na otpad izvadite
ugrađenu bateriju i odložite je u otpad na
ekološki primeren način!
Ne otvarajte bateriju, jer postoji opasnost
od kratkog spoja kao i ispuštanja
nadražujućih isparenja ili nagrizajućih
tečnosti.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputstvu za rad
Opasnost
Ukazuje na neposredno preteću opasnost
koja dovodi do teških telesnih povreda ili
smrti.
Upozorenje
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do teških telesnih
povreda ili smrti.
Oprez
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do lakših telesnih
povreda ili izazvati materijalnu štetu.
- 1
SR
Zaštita životne sredine
Ambalaža se može ponovo
preraditi. Molimo Vas da
ambalažu ne bacate u kućne
otpatke nego da je dostavite na
odgovarajuća mesta za
ponovnu preradu.
Stari uređaji sadrže vredne
materijale sa sposobnošću
recikliranja i treba ih dostaviti za
ponovnu preradu. Primarne i
punjive baterije sadrže materije
koje ne smeju dospeti u
čovekovu okolinu. Stoga Vas
molimo da stare uređaje,
primarne i punjive baterije
odstranjujete preko primerenih
sabirnih sistema.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher EB 30/1

This manual is also suitable for:

Eb 30/1 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: