Hide thumbs Also See for CL60PM:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Portable Evaporative Air Cooler
EN
User Manual
Read and save these instructions before use
Siirrettävät Höyrystävät Ilmanjäähdyttimet
FI
Käyttäjän Opas
Lue ohjeet ennen käyttöä ja säästä ne
Transportabel Fordampende Luftkøler
DK
Brugervejledning
Læs og gemme disse instrukser inden brug
Bärbar Evaporativ Luftkylare
SE
Luftkylare Användarmanual
Läs och spara dessa instruktioner innan användning
www.honeywellaircoolers.com
E-mail: info@honeywellaircoolers.com
Model / Malli / Model / Modell:
CL60PM / CO60PM

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Honeywell CL60PM

 • Page 1 Lue ohjeet ennen käyttöä ja säästä ne Transportabel Fordampende Luftkøler Brugervejledning Læs og gemme disse instrukser inden brug Bärbar Evaporativ Luftkylare Luftkylare Användarmanual Läs och spara dessa instruktioner innan användning Model / Malli / Model / Modell: www.honeywellaircoolers.com CL60PM / CO60PM E-mail: info@honeywellaircoolers.com...
 • Page 2: Parts Description

  PARTS DESCRIPTION 1) Water Inlet Hole 7) Louvers 13) Rear Grill 2) Handle 8) Water Level Indicator 14) Power Cord & Plug 3) Left Side Grill 9) Control Panel 15) Rear Grill Screws 4) Lever for Horizontal Louvers 10) Right Side Grill 16) Water Fill Door 5) Water Tank 11) Water Inlet Valve...
 • Page 3: Cooler Location

  USE & OPERATION (CONTINUED) COOLER LOCATION Make sure to position the air cooler correctly before you set up and start using the product. Please refer to the COOLER LOCATION section of the separate Safety & Maintenance Guide. FILLING WITH WATER It is ideal to use the Continuous Water Supply Connection to run the unit for long periods of time without refilling the tank.
 • Page 4 USE & OPERATION (CONTINUED) CLEANING THE HONEYCOMB COOLING MEDIA • The appliance is supplied with three Honeycomb Cooling Media pads. • The Honeycomb Cooling Media are located inside the Rear and Side Grills. Follow Steps 1 to 5 for instructions on how to remove them from the unit for cleaning and maintenance. •...
 • Page 5: Osien Kuvaukset

  OSIEN KUVAUKSET 1) Veden sisääntulo 7) Säleikkö 13) Takasäleikkö 2) Kädensija 8) Veden määrän indikaattori 14) Virtajohto & liitin 3) Vasen sivuristikko 9) Ohjauspaneeli 15) Takaosan ristikon ruuvit 4) Taso vaakatasoisille säleiköille 10) Oikea sivuristikko 16) Veden täyttöaukko 5) Vesitankki 11) Veden sisääntulo venttiili 17) Jäähdytin 6) Pyörät...
 • Page 6 KÄYTTÖ TOIMINNOT (JATKUU) JÄÄHDYTTIMEN ASENTO Varmista, että jäähdytin on paikallaan ennen laitteen käyttöä. Tarkista sen paikka Turvallisuus- ja huolto -osiosta. VEDELLÄ TÄYTTÖ On suositeltavaa käyttää Jatkuvaa Vedenjakelujärjestelmän Yhteyttä kun laite on päällä pitkiä aikoja ilman säiliön täydentämistä. Tämä ehkäisee myös pumpun toimintahäiriöitä siinä tapauksessa, jos jäähdyttäjä on päällä...
 • Page 7 KÄYTTÖ TOIMINNOT (JATKUU) PUHDISTAA KENNOJÄÄHDYTIN LAITETTA • Laite on varusteltu kolmella kennojäähdytysjärjestelmä-pehmusteella. • Kennojäähdytysjärjestelmät on sijoitettu taka- ja sivuristikoiden sisälle. Katso vaihe 1:stä 5:een ohjeet kuinka siirtää ne laitteesta puhdistusta ja huoltoa varten. • Älä käytä kostutinta jos tankissa on ummehtunutta vettä. Tankki täytyy silloin tyhjentää ja täyttää uudella vedellä, etenkin jos tankkia ei ole puhdistettu aikoihin.
 • Page 8: Beskrivelse Af Dele

  BESKRIVELSE AF DELE 1) Påfyldning af vand 7) Lameller 13) Bag Rist 2) Håndtag 8) Vandstandsviser 14) Strømledning & Prop 3) Venstre Side rist 9) Kontrolpanel 15) Skruer til bagerste rist 4) Håndtag til de Horisontale lameller 10) Højre Side rist 16) Vand Påfyldnings Dør 5) Vandbeholder 11) Vandtilløbs ventil...
 • Page 9 BRUG & BETJENING (FORTSAT) COOLER PLACERING Sørg for at placere luftkøleren korrekt, før du sætter op og begynder at bruge produktet. Der henvises til COOLER PLACERING del af den separate Sikkerhed & Vedligeholdelsesvejledning. VAND PÅFYLDNING Hvis det er passende, kan man bruge den Sammenhængende Vandtilførsel for at holde enheden kørende i længere perioder ad gangen uden at skulle genopfylde tanken.
 • Page 10 BRUG & BETJENING (FORTSAT) RENGØRING AF HONEYCOMB KØLE MEDIE • Apparatet leveres med tre Honeycomb køle medier pads. • Honeycomb køle medier pads er placeret inde i bagerste og side ristene. Se trin 1 til trin 5 for instruktioner om, hvordan at fjerne dem fra enheden for rengøring og vedligeholdelse. •...
 • Page 11 BESKRIVNING DELAR 1) Vattenintag 6) Hjul 12) Avloppspropp 2) Handtag 7) Ventilgaller 13) Bakre Vent. galler 3) Vänster sida galler 8) Vatten nivå mätare 14) Elsladd och kontakt 4) Handtag för vågräta 9) Kontrollpanel 15) Bakre Gallrets Skruvar ventilationsgaller 10) Höger sida galler 16) Dörr till vattenfyllningen 5) Vattentank 11) Ventil för vattenintag...
 • Page 12 ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING) KYLAR POSITION Var säker på att luftkylaren har rätt position innan du kör igång och använder apparaten. Som referens, vänligen läs igenom hur kylaren ska placeras i den separata säkerhets- & underhållsguiden. VATTENPÅFYLLNING Det är idealiskt att använda kontinuerlig vattenförsörjningsanslutning om enheten används under längre tidsperioder, för att slippa att fylla på...
 • Page 13 ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING) RENGÖRING & TÖMNING AV VATTENTANKEN • Fyll vattentanken igen med rent vatten, upp till max nivån och låt det rinna ut helt och hållet. • Använd en fuktig duk att ta bort smuts och damm från apparatens utsida. Använd aldrig kemikalier för att rengöra denna apparat.
 • Page 14 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNISET TIEDOT TEKNISKE SPECIFIKATIONER / TEKNISK SPECIFIKATION Model / Malli / Model / Modell CO60PM Voltage / Jännite / 220 ~ 240V Spænding / Spänning Frequency / Taajuus / 50Hz Frekvens / Frekvens Wattage / Teho / 220W Wattforbrug / Wattförbrukning Water Capacity / Vesi Kapasiteetti /...
 • Page 15 (dotterbolag till JMATEK Ltd.). Made in China JMATEK Limited © 2016 JMATEK Limited. All rights reserved. The Honeywell Trademark is used under license from Manulife Financial Centre, Honeywell International Inc. Kwun Tong, Hong Kong Honeywell International Inc. makes no representations Phone: 852-2559-5522 or warranties with respect to this product.

This manual is also suitable for:

Co60pm

Table of Contents