Download Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING)
KYLAR POSITION
Var säker på att luftkylaren har rätt position innan du kör igång och använder apparaten. Som referens,
vänligen läs igenom hur kylaren ska placeras i den separata säkerhets- & underhållsguiden.
VATTENPÅFYLLNING
Det är idealiskt att använda kontinuerlig vattenförsörjningsanslutning om enheten används under längre
tidsperioder, för att slippa att fylla på tanken. Detta hjälper också att förebygga pumpfel som orsakas
om kylaren används med för lite vatten.
VARNING: Dra ur sladden för apparaten innan du tömmer eller
fyller vattentanken.
Vattenkoppling för kontinuerlig vattenpåfyllnad: För att ha ett
kontinuerlig (permanent) vattenpåfyllnad, behöver du en slang som är
kopplad till ett permanent vattenlås.
Sätt fast hankopplingen i ena ändan av slangen. Sätt fast slangen i
maskinens vattenintag. Skruva fast och säkra vattenintagsventilen på
slangkopplingen, kontrollera att det inte finns någon läcka när
slangen har satts fast ordentligt.
Om det finns läckage, så kan det vara så att slangen och
vattenkopplingen inte är ihopsatta ordentligt. Försök med att ta isär
och täta vattenkopplingen igen.
När förbindelsen är tät, sätt på vattnet och vattnet kommer att fylla
tanken på kylaren.
Kylaren har nu ställts in så att vatten automatiskt fylls när
vattentanken är tom, eller när vattnet går under miniminivån.
När vattentanken är fylld, kommer vattenintagsventilen automatiskt
att stänga av vattenflödet så att vattentanken inte svämmar över.
Vänligen öppna vattenkranen, så att det ger minimalt med flöde, allt
för mycket tryck kan skada styrsystemet.
VARNING: Max vattenintagstryck är 0.5 MPa.
Manuell påfyllning av Vattentanken:
Genom att använda en bärbar behållare eller en slang, kan du fylla på vattentanken manuellt genom
att hälla vatten i vattentanken genom vattenpåfyllningshålet som finns på ovansidan av luftkylaren.
Kontrollera vattennivåindikatorn, så att du vet när vattentanken är full. Fyll inte vatten över "Max."
vattennivåmärket för att undvika att vattendroppar samlas på luftintaget.
VARNING: Se alltid till att vattnet i vattentanken är över minimum vattennivåmärket (Min.) både för
kontinuerlig & manuell vattenpåfyllning. Om enheten används med kylfunktion med för lite vatten, kan
detta orsaka pumpfel.
OBS: Vattenkapaciteten hänvisar till den totala volymen av vatten som luftkylningsvattentanken och
vattendistributionssystemet innehåller totalt. Vattenkapaciteten i tanken vid "Max." indikatornivå kan
vara lägre än den vattenkapaciteten som luftkylaren har.
RENGÖRING & TÖMNING AV VATTENTANKEN
Om kylaren inte ska användas under en längre tidsperiod, referar vi till LAGRINGS- & UNDERHÅLLSRIK-
TLINJERNA i den separata säkerhets- & underhållsguiden.
VARNING:
Innan du rengör apparaten, stäng av den helt och dra ur sladden.
Flytta apparaten till ett ställe där du kan tömma vatten. Ta bort avloppsproppen som finns i botten av
apparaten. Vänta tills tanken har tömts.
SE
2
Vatten Intag Ventil
Trädgårdsslang
Dörr till
vattenfyllninge
Vatten intag

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm