Download  Print this page

Veiligheidsaanwijzingen88 - Siemens CT636LE SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

nl
Veiligheidsaanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, neem deze altijd
in acht en bewaar deze goed! Als u dit apparaat aan iemand
anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.
Dit apparaat is bedoeld voor de verwerking van normale
huishoudelijke hoeveelheden in huishoudens of vergelijkbare,
niet-commerciële toepassingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld
ook het gebruik in personeelskeukens van winkels, kantoren,
landbouw- en andere industriële bedrijven, alsmede het
gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke
accommodaties.
W Gevaar voor elektrische schokken!
Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met
wisselstroom worden aangesloten Overtuig u ervan dat het
randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de
elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd Sluit het apparaat
aan, en gebruik het conform de informatie op het typeplaatje
Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het
apparaat alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd Als
het aansluitsnoer van deze machine beschadigd raakt, dient dit te
worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij
onze servicedienst
Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit
onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het
apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren
hebben begrepen Kinderen onder de 8 moeten van het apparaat
en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het apparaat niet
bedienen Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en
tot 2000 m boven de zeespiegel
88

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: