Suomi - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
Säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti
myöhempää tarvetta varten.
Käyttöohjeet ovat saatavilla myös
verkkosivustollamme osoitteessa
www.hot-europe.com.
• Tätä laitetta saa käyttää vain tässä
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
• Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, henkisiä
tai aistirajoituksia tai joilla ei ole kokemusta
ja tietoa, jos heidät on opastettu laitteen
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella.
• Alle 3-vuotiaat lapset saavat olla laitteen
lähellä vain jatkuvassa valvonnassa
3–8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai
sammuttaa laitteen vain, jos se on asetettu
ja asennettu sille tarkoitettuun normaaliin
käyttöpaikkaan ja heitä valvotaan tai heitä on
neuvottu laitteen käyttämisessä turvallisella
tavalla ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. 3–8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä
laitetta virtalähteeseen tai säätää tai
puhdistaa sitä tai tehdä sille kunnossapitoon
liittyviä toimia.
• VAROITUS – Jotkin tämän tuotteen osat
voivat kuumentua voimakkaasti ja aiheuttaa
palovammoja. Erityistä varovaisuutta on
noudatettava silloin, kun paikalla on lapsia
tai muuten herkkiä henkilöitä.
• Laitetta ei saa koskaan asettaa aivan
pistorasian alapuolelle.
• Älä käytä tätä lämmitintä kylpyammeen,
suihkun tai uima-altaan välittömässä
läheisyydessä.
EI SAA PEITTÄÄ VAROITUS: Kuten symboli
ilmaisee, ylikuumenemisen välttämiseksi
lämmitintä ei saa peittää millään tavalla.
Se saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen,
tulipalon tai sähköiskuja. Varmista, ettei
ilman otto- ja poistoaukkoja ole peitetty.
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain
10
sisätiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkona tai
kaupallisissa tilaisuuksissa.
• Älä käytä laitetta helposti syttyvien kaasujen
tai aineiden lähellä, kuten liuottimet, lakat,
liimat jne. Jotkin laitteen sisäosat voivat olla
kuumia ja synnyttää kipinöitä.
• Pidä syttyvät materiaalit vähintään 100 cm
etäisyydellä lämmittimestä. Älä anna paljaan
ihon joutua kosketuksiin kuumien pintojen
kanssa, jotta vältetään palovammat.
• Jos verkkojohto on vaurioitunut, se pitää
vaihtaa joko valmistajan valtuuttamassa
huoltopisteessä tai valmistajan tai muun
ammattihenkilön toimesta, jotta vältetään
vaaran mahdollisuus.
• Älä koske laitteeseen märin käsin.
• Tarkista lämmitin mahdollisten tukosten
varalta. Jos löydät tukoksen, kytke laite pois
päältä käyttöpaneelin virtapainikkeesta.
Anna lämmittimen jäähtyä kokonaan ja
poista tukos. Odota vähintään 10 minuuttia.
Kytke sitten lämmitin päälle ja noudata sen
käyttöohjeita.
OSAT
(katso sivu 2)
1.
Ilmanottoritilä
2.
Ilmanpoistoritilä
3.
Tehonsäätönuppi
4.
Termostaatin nuppi
5.
Kahvat
6.
Jalat
7.
Jalkojen kokoamisruuvit
8. Seinäasennuskiinnikkeet
9.
Seinäasennusruuvit ja proput (betonia varten)
10. Seinävälikkeet
11. Virtajohto
KOKOAMINEN
(katso sivu 3)
Tätä lämmitintä voidaan käyttää jalkojen varassa lattialla tai suoraan seinään
asennettuna.
JALKATUEN ASENNUS
1. Jos lämmitintä käytetään lattialla, kiinnitä jalat sen alaosaan napsauttamalla
kukin jalka reikäänsä (kuva 1). Noudata jalkojen "oikea"- ja "vasen"-asentoja.
2. Kuten kuvassa 1A esitetään, kiristä lämmittimen pohjassa olevat jalat oheisilla
jalkojen kokoamisruuveilla.
3. Sijoita lämmitin vakaalle, tasaiselle, avoimelle pinnalle vähintään 90 cm:n päähän
muista esineistä. ÄLÄ käytä epävakaalla pinnalla, kuten vuoteella tai paksulla
matolla.
SEINÄASENNUSOHJEET
1. Jos lämmitin asennetaan seinälle, paikanna sille sopiva paikka, jossa se on
asianmukaisella etäisyydellä muista esineistä (kuva 3).
2. Kiinnitä seinäasennuskiinnikkeet seinään oheisilla seinäasennuskiinnikkeiden
ruuveilla ja propuilla (betonille) (kuva 4).
3. Kiinnitä seinävälikkeet lämmittimen taakse säilyttääksesi minimietäisyyden
seinästä. Kiinnitä lämmitin asennuskiinnikkeisiin lämmittimen takana olevien
asennusreikien avulla (kuva 2).
VIRTAJOHDON KÄÄRIMINEN
(katso sivu 3)
• Jos haluat kääriä virtajohdon lämmittimen taakse, kun se ei ole käytössä, asenna
seinävälikkeet lämmittimen taakse.
• Kiedo virtajohto seinävälikkeiden ympärille (kuva 5).
• Kun haluat käyttää lämmitintä, virtajohto on avattava kelalta kokonaan. Vain osittain
kelalta avattu virtajohto voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon.
KÄYTTÖOHJEET
(katso sivu 2)
• Käännä tehonsäätönuppia vastapäivään (š)-asentoon.
• Kytke lämmittimen virtajohto pistorasiaan.
• Käännä tehonsäätönuppi halutulle tehoasetukselle (kuva 6):
= Matala – 600W
= Keskiteho – 900W
= Suuri teho – 1500W
• Käännä termostaatin nuppia myötäpäivään korkeimpaan asentoon nopeuttaaksesi
lämpiämistä.
• Kun huoneen lämpötila on sopiva, käännä termostaatin nuppia vastapäivään, kunnes
lämmitin sammuu (kuulet napsahduksen, ja merkkivalo sammuu). Tässä asetuksessa
termostaatti kytkee lämmittimen automaattisesti päälle (merkkivalo syttyy) ja pois
(merkkivalo sammuu) ylläpitääkseen valitun lämpötilan.
• Lämmitin sammutetaan kytkemällä tehonsäätönuppi (š)-asentoon ja irrottamalla
lämmitin pistorasiasta.
PAKKASVAHTI
Lämmittimessä on pakkasvahti. Kytke lämmitin pistorasiaan. Käännä tehonsäätönuppi
mihin tahansa aktiiviseen asetukseen ( , tai ). Käännä termostaatin nuppi
vastapäivään alimpaan asetukseen, joka on merkitty lumihiutaleella ( ). Kun huoneen
lämpötila laskee +5 °C:n alapuolelle, lämmitin kytkeytyy päälle. Koska lämmittimen
pakkasvahti kytkeytyy automaattisesti päälle, varmista, että mikään esine ei peitä tai
tuki sitä.
AUTOMAATTINEN TURVAKATKAISIN
Lämmittimessä on automaattinen turvakatkaisin. Jos lämmitin sammuu yllättäen,
turvakatkaisin on saattanut laueta. Kun turvakatkaisin on lauennut, lämmitin ei
käynnisty uudelleen ennen kuin se on kytketty pois päältä ja se on jäähtynyt. Tällöin
tehonsäätönuppi on kytkettävä (š)-asentoon ja lämmitin irrotettava pistorasiasta.
Anna lämmittimen jäähtyä ja noudata sitten käyttöohjeita.
KAATUMISKYTKIN
Lämmittimessä on automaattinen kaatumiskytkin, joka sammuttaa lämmittimen, jos
se kaatuu vahingossa.
JOS LÄMMITIN EI TOIMI
• Tarkista ja poista esteet ja tukokset.
• Tarkista, että lämmitin on pystyasennossa.
• Tarkista, että lämmitin on kytketty pistorasiaan. Tarkista myös, että pistorasia toimii
(esim. kytke siihen toinen toimiva sähkölaite).
• Varmista, että termostaatin asetus ei ole liian alhainen. Tehonsäätönupin ollessa
jossain aktiivisessa asennossa ( , tai ) käännä termostaatin nuppia myötäpäivään,
kunnes lämmitin käynnistyy taas (merkkivalo syttyy).
• Jos lämmitin ei vieläkään toimi, lue lisäohjeet takuusta.
PUHDISTUS
Suosittelemme, että laite puhdistetaan pölynimurilla kahdesti vuodessa (tai useammin,
jos huomaat suorituskyvyn heikenneen).
1.
Irrota laite pistorasiasta.
2.
Anna sen jäähtyä 20 minuuttia.
3.
Poista pöly ja lika molemmasta ritilästä pölynimurilla.
SUOMI
HUOLTO
Jos laite ylikuumenee, sen turvallisuusjärjestelmä sammuttaa automaattisesti
lämmityselementit ja/tai moottorin, jos sellainen on. Jos näin tapahtuu, poista kaikki
esteet ja tukkeet ilmanpoistoritilästä ja puhdista laite puhdistusohjeiden mukaisesti.
HÄVITTÄMINEN
Tämä laite noudattaa EU-säädöstä 2012/19/EU kierrätyksestä eliniän lopussa.
Tuotteet, joissa on rastitettu pyörällisen roska-astian symboli joko tehokilvessä,
lahjakotelossa tai ohjeissa, on kierrätettävä erillään kotitalousjätteistä niiden
käyttöiän lopussa.
ÄLÄ hävitä laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteen paikallinen
jälleenmyyjä saattaa hyväksyä laitteen takaisin, kun olet valmis hankkimaan korvaavan
tuotteen. Voit myös pyytää paikalliselta valtion virastolta apua ja neuvoja siitä, minne
laite voidaan viedä kierrätettäväksi.
OSTOEHTO
Ostoehtona on, että ostaja ottaa vastuun tämän Kaz-tuotteen oikeasta käytöstä ja
hoidosta tämän käyttöoppaan mukaisesti. Ostajan tai käyttäjän on itse päätettävä,
koska ja kauanko tätä Kaz-tuotetta pidetään käytössä.
VAROITUS: JOS TÄMÄN KAZ-TUOTTEEN KANSSA ILMENEE ONGELMIA, NOUDATA
TAKUUEHTOJEN OHJEITA. ÄLÄ YRITÄ AVATA TAI KORJATA KAZ-TUOTETTA ITSE,
SILLÄ SE SAATTAA MITÄTÖIDÄ TAKUUN JA AIHEUTTAA VAHINKOA IHMISILLE JA
OMAISUUDELLE.
Tuotteessa on CE-merkintä, ja se on valmistettu EMC-direktiivin 2004/108/EY,
pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukaisesti.
Oikeus teknisiin muunnoksiin varattu.
HW223E
220-240V ~ 50Hz
1500W
Tämä tuote soveltuu vain hyvin
eristettyihin tiloihin ja satunnaiseen
käyttöön.
11

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

Table of Contents