Download Table of Contents Print this page

Nederlands - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs Also See for HW223E:

Advertisement

NEDERLANDS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees alle instructies volledig door alvorens
dit apparaat te gebruiken. Bewaar deze
handleiding op een veilige plaats voor latere
raadpleging.
Deze instructies staan ook op onze website.
Ga daarvoor naar www.hot-europe.com.
• Dit apparaat mag alleen worden
gebruikt zoals beschreven in deze
gebruikershandleiding.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen
met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperkingen of met gebrek aan ervaring en
kennis indien toezicht wordt uitgeoefend
of indien zij instructies hebben gekregen
over veilig gebruik van het apparaat en zij
de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen.
• Kinderen jonger dan 3 jaar moeten op
afstand worden gehouden tenzij er
voortdurend toezicht is. Kinderen van 3 tot
8 jaar mogen het apparaat alleen in- of
uitschakelen op voorwaarde dat het is
geplaatst of geïnstalleerd in de geëigende
normale stand voor werking en als er
toezicht wordt gehouden of ze instructies
hebben gekregen om het apparaat te
gebruiken op een veilige manier en de
betrokken gevaren begrijpen. Kinderen van
3 tot 8 jaar mogen het apparaat niet op het
stopcontact aansluiten, regelen en reinigen of
gebruikersonderhoud uitvoeren.
• OPGELET: bepaalde delen van dit product
kunnen zeer heet worden en brandwonden
veroorzaken. Speciale aandacht is vereist
in de omgeving van kinderen en andere
kwetsbare personen.
• Plaats dit apparaat nooit direct onder een
stopcontact.
• Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de
onmiddellijke omgeving van een bad, een
douche of een zwembad.
NIET AFDEKKEN WAARSCHUWING: Om
oververhitting te voorkomen mag de kachel
nergens mee afgedekt worden. Het symbool
20
geeft dit aan. Afdekken kan leiden tot
oververhitting, brand en elektrische schokken.
Zorg dat de luchtinlaten en -uitlaten steeds
vrij blijven.
• De kachel is uitsluitend bedoeld voor gebruik
binnenshuis, niet voor gebruik buitenshuis of
voor commercieel gebruik.
• Gebruik de kachel nooit in de buurt van
brandbare gassen of andere stoffen, zoals
oplosmiddelen, lak, verf, lijm e.d. Onderdelen
in de kachel kunnen heet zijn en/of vonken.
• Houd brandbaar materiaal minstens 1 m van
de kachel verwijderd. Voorkom brandwonden
en laat ontblote huid niet in aanraking
komen met hete oppervlakken.
• Als het snoer beschadigd is moet dit, om
risico's te vermijden, worden vervangen
door de fabrikant, een onderhoudstechnicus
daarvan of een vergelijkbare gekwalificeerde
persoon.
• Raak de kachel nooit aan met natte handen.
• Controleer de kachel op de aanwezigheid
van obstructies. Als u deze vindt, zet de
kachel dan uit via de aan/uit-knop op het
bedieningspaneel. Laat de kachel volledig
afkoelen en verwijder de obstructie. Wacht
minstens 10 minuten voordat u de kachel
opnieuw volgens de gebruiksaanwijzing
aanzet.
ONDERDELEN
(Zie pagina 2)
1.
Luchtinlaatrooster
2.
Luchtuitlaatrooster
3.
Bedieningsknop
4.
Thermostaatknop
5.
Handvatten
6.
Poten
7.
Montageschroeven voor poten
8. Muurclips
9.
Muurbevestigingsschroeven en pluggen (voor beton)
10. Afstandhouders
11. Stroomkabel
MONTAGE
(Zie pagina 3)
Deze kachel kan staand op de vloer worden gebruikt of direct aan de muur worden
bevestigd.
INSTALLATIE OP POTEN
1. Voor gebruik op de vloer bevestigt u de poten aan het onderste deel van de kachel
door ze in de betreffende gaatjes te klikken (zie fig. 1). Let op de "linker" en
"rechter" posities van de poten.
2. Maak de poten vast aan de onderkant van de kachel met behulp van de
meegeleverde montageschroeven (zie fig. 1A).
3. Plaats de kachel op een stevig, vlak, open oppervlak op een afstand van minstens
90 cm van andere objecten. Gebruik het apparaat NIET op een onstabiel oppervlak
zoals beddengoed of diepe vloerbedekking.
INSTALLATIE AAN DE MUUR
1. Voor installatie van de kachel aan de muur is een geschikte plek nodig die voldoet
aan de minimale afstanden (zie fig. 3)
2. Bevestig de muurclips aan de muur met behulp van de bijgevoegde
muurbevestigingsschroeven en pluggen (voor beton) (zie fig. 4).
3. Bevestig de afstandhouders aan de achterkant van de kachel om deze op de juiste
minimumafstand van de muur te hangen. Bevestig de kachel aan de muurclips
door middel van de gaatjes aan de achterkant van de kachel (zie fig. 2).
STROOMKABEL OPROLLEN
(Zie pagina 3)
• Als u de stroomkabel wilt oprollen als de kachel niet wordt gebruikt, bevestig dan de
afstandhouders aan de achterkant van de kachel.
• Wikkel de stroomkabel om de afstandhouders ( zie fig. 5).
• Als u de kachel wilt gebruiken, dient u de stroomkabel volledig af te wikkelen. Een
stroomkabel die niet volledig is afgewikkeld, kan oververhitting en brand veroorzaken.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
(Zie pagina 2)
• Draai de bedieningsknop tegen de klok in naar de (š)-positie.
• Steek de stroomkabel van de kachel in een stopcontact.
• Draai de bedieningsknop naar de gewenste stand (zie fig. 6).
= Laag – 600W
= Medium – 900W
= Hoog – 1500W
• Draai de thermostaatknop met de klok mee naar de hoogste temperatuurstand voor
snelle verwarming.
• Als de kamer een comfortabele temperatuur heeft bereikt, draai de thermostaatknop
dan tegen de klok in tot de kachel zich uitschakelt (er is een klik hoorbaar en het
indicatorlampje gaat uit). In deze stand zal de thermostaat de kachel automatisch
inschakelen (het indicatorlampje gaat aan) en uitschakelen (het indicatorlampje gaat
uit) om de geselecteerde temperatuur te handhaven.
• Zet de kachel uit door de bedieningsknop in de (š)-positie te zetten en de stekker van
de kachel uit het stopcontact te trekken.
AUTOMATISCHE ANTIVRIESFUNCTIE
De kachel is uitgerust met een automatische antivriesfunctie. Steek de stekker
van de kachel in het stopcontact. Draai de bedieningsknop naar een van de actieve
standen ( , of ). Draai de thermostaatknop tegen de klok in naar de laagste stand,
aangegeven met het sneeuwvloksymbool ( ). Zodra de kamertemperatuur onder
+ 5° C valt, zal de kachel zich automatisch inschakelen. Zorg ervoor dat de kachel
niet wordt bedekt of geblokkeerd door een ander object, omdat de kachel zich in
antivriesmodus automatisch inschakelt.
AUTOMATISCHE VEILIGHEIDSUITSCHAKELING
De kachel is uitgerust met een automatische veiligheidsuitschakeling. Als de kachel
onverwacht stopt, is mogelijk de veiligheidsuitschakeling geactiveerd. Zodra de
veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd, zal de kachel pas weer starten als deze is
uitgezet en afgekoeld. In deze situatie dient u de bedieningsknoppen in de (š)-positie
te zetten en de stekker van de kachel uit het stopcontact te trekken. Laat de kachel
afkoelen en volg dan de "Bedieningsinstructies".
VEILIGHEIDSUITSCHAKELING BIJ OMVALLEN
De kachel is uitgerust met een automatische veiligheidsuitschakeling bij omvallen die de
kachel uitschakelt als deze per ongeluk omkantelt.
ALS DE KACHEL NIET WERKT
• Controleer of er obstakels zijn en verwijder deze.
• Controleer of de kachel rechtop staat.
• Controleer of de stekker van de kachel in het stopcontact zit. Controleer ook of het
stopcontact werkt (door de stekker van een ander werkend elektrisch apparaat in het
stopcontact te steken).
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat de thermostaat niet te laag staat. Draai de bedieningsknop naar een
van de actieve standen ( , of ) en draai de thermostaatknop met de klok mee tot
de kachel zich weer inschakelt (het indicatorlampje gaat aan).
• Als de kachel nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de garantie voor verdere instructies.
REINIGING
Wij raden u aan om het apparaat twee keer per jaar (of eerder als u merkt dat het minder
goed functioneert) te reinigen met een stofzuiger.
1.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2.
Laat het 20 minuten afkoelen.
3.
Gebruik een stofzuiger om stof en vuil uit beide roosters te verwijderen.
ONDERHOUD
Bij oververhitting zal het veiligheidssysteem de verwarmingselementen en/of de
motor, indien van toepassing, automatisch uitschakelen. Verwijder in dit geval alle
obstakels uit het luchtuitlaatrooster en reinig het apparaat zoals aangegeven onder
reinigingsinstructies.
AFVOER
Dit apparaat voldoet aan EU-wetgeving 2012/19/EU inzake recycling aan het
einde van de levensduur. Producten met het doorgekruiste
vuilnisbaksymbooltje op het energielabel, de verpakking of in de instructies
moeten gescheiden van huishoudelijk afval worden gerecycled aan het einde
van hun economische levensduur.
Gooi dit apparaat NIET weg met het normale huishoudelijke afval. Uw plaatselijke
handelaar biedt mogelijk een inruilregeling als u een vervangend product wilt kopen.
U kunt ook contact opnemen met uw gemeente voor hulp en advies over waar u uw
apparaat kunt recyclen.
AANKOOPVOORWAARDE
Als verkoopvoorwaarde aanvaardt de koper verantwoordelijkheid voor het correcte
gebruik van en de correcte zorg voor dit Kaz-product overeenkomstig deze
gebruikersinstructies. De koper of gebruiker moet zelf beslissen wanneer en voor
hoelang dit Kaz-product wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: VOLG DE INSTRUCTIES IN DE GARANTIEVOORWAARDEN BIJ
PROBLEMEN MET DIT KAZ-PRODUCT. PROBEER HET KAZ-PRODUCT NIET ZELF TE
OPENEN OF TE REPAREREN, OMDAT DIT KAN LEIDEN TOT BEËINDIGING VAN DE
GARANTIE EN TOT SCHADE AAN PERSONEN EN EIGENDOMMEN.
Dit product heeft het CE-keurmerk en voldoet aan alle bepalingen van Richtlijn
2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit, Richtlijn 2006/95/EG
betreffende laagspanning en de RoHS-richtlijn 2011/65/EG
Technische aanpassingen voorbehouden
HW223E
220-240V ~ 50Hz
1500W
Dit product is enkel geschikt voor goed
geïsoleerde ruimtes of incidenteel
gebruik.
21

Hide quick links:

Advertisement

loading

Table of Contents